Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse P-18-04 om fleksjob - hvilende førtidspension

Resume:

En kvinde, der modtog forhøjet almindelig førtidspension, fik af nævnet valgfrihed mellem fleksjob og førtidspension. Hun valgte fleksjob, hvorefter kommunen gjorde pensionen hvilende i forbindelse med visitationen til fleksjob.

Ankestyrelsen ændrede afgørelsen, således at den tilkendte pension først blev gjort hvilende fra det tidspunkt, hvor der forelå et konkret tilbud om fleksjob

Love:

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - lov nr. 1164 af 19. december 2003 - § 54, stk. 3

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning af 10. marts 1998 om social pension - pkt. 205, pkt. 330

Socialministeriets vejledning af 5. marts 1998 om lov om aktiv socialpolitik -

Sagsfremstilling:

Sagen angik en 48-årig kvinde, som fik tilkendt forhøjet almindelig førtidspension med virkning fra den 1. december 2001. Det sociale nævn besluttede senere, at hun var omfattet af personkredsen, der skal tilbydes fleksjob efter aktivlovens § 71.

Kvinden meddelte herefter kommunen, at hun ønskede fleksjob.

Kommunen traf i juli 2002 afgørelse om, at kvindens pension skulle gøres hvilende fra den 1. august 2002 indtil hendes arbejdssituation i forhold til fleksjob var afklaret, dog maksimalt i 1 år, der senere blev ændret til 3 år. Hun overgik herefter til kontanthjælp, idet hun ikke var berettiget til ledighedsydelse.

Det sociale nævn fandt ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse om hvilende pension.

I klagen til Ankestyrelsen blev det bl.a. anført, at hun var ringere stillet med kontanthjælp end med førtidspension. Hun ønskede helt frakendelse af pensionen eller udbetaling af pensionen eller udbetaling af pensionen indtil etablering af fleksjob.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af om der kunne være grundlag for at fortsætte udbetaling af førtidspension indtil der kan iværksættes et fleksjob for personer, der både opfylder betingelserne for ret til førtidspension og for at blive visiteret til fleksjob og som har valgt at få et fleksjob. Spørgsmålet har interesse i sager, hvor der træffes beslutning om at gøre pensionen hvilende i en periode i forbindelse med, at borgeren får mulighed for at arbejde i fleksjob, og hvor borgeren ikke opfylder betingelserne for ledighedsydelse i tiden indtil der kan etableres det ønskede fleksjob.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at den tilkendte pension først skulle gøres hvilende fra det tidspunkt, hvor der forelå et konkret tilbud om fleksjob.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.

Kommunen blev bedt om at foretage udregning og efterbetaling i overensstemmelse hermed.

Ankestyrelsen fandt, at det var i overensstemmelse med tankerne bag reglerne om hvilende pension og formålet med fleksjob, som bl.a. kommer til udtryk i Socialministeriets vejledning om social pension 1998, pkt. 205, at pensionen i klagerens tilfælde først skulle gøres hvilende fra det tidspunkt, hvor et konkret tilbud om fleksjob forelå.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at reglen om hvilende pension er en beskyttelsesforanstaltning med det formål at støtte pensionistens forsøg på at gå i arbejde. Ankestyrelsen henviste endvidere til, at bestemmelsen om hvilende pension anvendes, når den pågældende har erhvervsindtægt, eller et forestående arbejdsforsøg kan antages at føre til en sådan indtægt. Der skal være tale om erhvervsindtægter, der er så store, at pensionen ikke kan bevares, selv om de helbredsmæssige forhold isoleret betragtet giver grundlag for pensionen.

Desuden henviste Styrelsen til bemærkningerne i pkt 330 i vejledning om lov om aktiv socialpolitik, hvorefter kommunen kan støtte en førtidspensionists ønske om at komme i beskæftigelse ved at bestemme, at retten til førtidspension gøres hvilende. Det er en forudsætning, at personen tilbydes et fleksjob og selv ønsker dette.