Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse P-23-06 om folkepension - opsat pension - nødvendige merudgifter

Resume:

En mand var berettiget til opsat pension, selvom han ikke opfyldte beskæftigelseskravet for at optjene venteprocent.

Ifølge lov om social pension er retten til at opsætte udbetalingen af folkepension udelukkende betinget af, at betingelserne for ret til folkepension er opfyldte. Det fremgår ikke udtrykkeligt, at ansøger samtidigt skal opfylde de betingelser om personligt arbejde, der er knyttet til bestemmelserne i pensionsloven om optjening af venteprocent.

Spørgsmålet om manden herefter var berettiget til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter serviceloven blev hjemvist til kommunen med henblik på afgørelse om dette spørgsmål.

Love:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005 - § 15a

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 699 af 7. juni 2006 - § 84

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en ansøger, der søgte om opsat pension. Kommunen traf afgørelse om, at ansøger ikke kunne få bevilget opsat pension. Herefter ophørte udbetaling af ydelse efter servicelovens § 84, stk. 1, da ansøger fyldte 65. år. Den 1. december 2005 overgik han til udbetaling af folkepension og bistandstillæg.

Det sociale nævn stadfæstede kommunens afgørelse. Nævnet begrundede afgørelsen med, at ansøger ikke var berettiget til opsat pension efter § 15 a i lov om social pension med ret til dækning af nødvendige merudgifter efter § 84 i lov om social service, når det på forhånd var klart, at ansøger ikke agtede at opfylde beskæftigelseskravet på 1500 timer årligt, jf. § 15 d i pensionsloven.

Nævnet kunne tilslutte sig den af kommunen tilkendegivne opfattelse, at ydelserne efter § 84, stk. 1, i serviceloven ikke kunne anses for tiltænkt personer, der søgte om opsat pension alene med det formål at opnå fortsat berettigelse til de omhandlede ydelser efter § 84 i serviceloven.

Nævnet lagde derved vægt på, at ændringen af servicelovens § 84 blev gennemført med det formål, at ydelserne efter denne bestemmelse fortsat skulle kunne oppebæres af personer, der ønskede at forblive på arbejdsmarkedet ud over det fyldte 65. år. Nævnet henviste til lovforslag nr. L 128, Folketingsåret 2004 og til sammenhængen mellem pensionslovens § 15 a og § 15 d, og § 15 d, stk. 1 og stk. 4. Efter nævnets opfattelse kunne en person, der i en periode ikke opfyldte beskæftigelseskravet, ikke betragtes som en person, der havde opsat sin pension, men derimod i princippet som en person på folkepension. Nævnet lagde tillige vægt på en foreliggende udtalelse fra Socialministeriet.

I klagen til Ankestyrelsen anførte ansøger, at han anså bortfaldet af merudgiftydelsen for uberettiget og repræsenterende en klar diskriminering på grund af hans alder kombineret med hans handicap.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af betingelserne for opsat pension og deraf følgende ret til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, jf. servicelovens § 84

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger var berettiget til opsat pension. Ankestyrelsen hjemviste spørgsmålet, om ansøger var berettiget til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til behandling og afgørelse i kommunen.

Begrundelsen var, at kommunen havde meddelt ansøger, at han opfyldte betingelserne for ret til folkepension.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det fremgår af ordlyden af pensionslovens § 15 a, stk. 1, at retten til at opsætte udbetalingen af folkepension udelukkende er betinget af, at betingelserne i kapital 1 for ret til folkepension er opfyldte. Det fremgår ikke udtrykkeligt af bestemmelsens ordlyd, at ansøger samtidigt skal opfylde de betingelser om personligt arbejde, der er knyttet til bestemmelserne i pensionsloven om optjening af venteprocent.

Ankestyrelsen ændrede således nævnets afgørelse.

Spørgsmålet om ansøger var berettiget til dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 84 blev hjemvist til kommunen, da kommunen skulle træffe afgørelse om dette spørgsmål.