Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Herved bekendtgøres lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 24. august 2000, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 39 i lov nr.1029 af 22. november 2000 og § 3 i lov nr. 342 af 27. maj 2002.

Afgiftspligtige køretøjer

§ 1. Der svares afgift til statskassen af motorkøretøjer, som skal registreres efter færdselsloven, og af påhængs- og sættevogne til sådanne motorkøretøjer. Afgiften svares i forbindelse med et køretøjs første registrering, medmindre andet følger af bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2. Der svares endvidere afgift af motorkøretøjer omhandlet i §§ 4 og 5 samt udenlandske hyrevogne, som er registreret med udenlandske nummerplader, og som benyttes af en herboende, jf. § 3 a, stk. 6.

Stk. 3. Der svares afgift af køretøjer som nævnt i stk. 1, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. dog §§ 7 og 7 a. Afgiften svares inden et køretøj tages i brug efter reparation eller ombygning. Der foretages fornyet beregning af afgift for et motorkøretøj omfattet af § 3 a, stk. 1 eller 6, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med det motorkøretøj, for hvilket der tidligere er beregnet afgift. Henføres motorkøretøjet efter reparation eller ombygning under reglerne i § 3 a, stk. 1 eller 6, betales afgift efter reglerne i § 3 a, stk. 2.

Afgiftsfritagelse

§ 2. Fritaget for afgift er:

1) køretøjer, der tilhører kongen og dennes ægtefælle, medlemmer af kongehuset, som er børn af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt disses enker,

2) personkøretøjer og varevogne som nævnt i § 5, stk. 1, 3 og 5, der tilhører og udelukkende anvendes af danske statsinstitutioner, bortset fra køretøjer, der anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende,

3) køretøjer, der specielt er indrettet og udelukkende anvendes ved udrykning til brandsluknings‑ og redningsopgaver, samt køretøjer, der udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende,

4) ambulancer og rustvogne, der specielt er indrettet og udelukkende anvendes til ambulance‑ og rustvognskørsel,

5) køretøjer, der er omfattet af lov om buskørsel,

6) køretøjer som omhandlet i § 5 a, stk. 1, nr. 2, der

a) af plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner, eventuelt med reduceret sædetal, anvendes til befordring af egne beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder,

b) er fritaget for vægtafgift efter vægtafgiftslovens § 16 eller omfattet af § 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, og som eventuelt med reduceret sædeantal anvendes af eller til brug for kørestolsbrugere,

c) eventuelt med reduceret sædeantal udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af patienter og donorer (sygetransportkøretøjer),

d) er specielt indrettet til erhvervsmæssig transport af teater‑ og orkestergrupper, film‑ og tv‑hold samt deres udstyr. Køretøjerne må ikke anvendes til privat personbefordring,

e) af køreskoler alene anvendes til undervisningsformål. Køretøjerne må ikke anvendes til privat personbefordring,

7) biler med tilladt totalvægt over 4 tons,

a) som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport. Der må ikke uden for førerrummet befordres andre personer end sådanne, som er nødvendige til af‑ og pålæsning af det transporterede gods. Det er dog tilladt at benytte køretøjerne til befordring af personer, der er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Køretøjerne må ikke benyttes til privat personbefordring, medmindre der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse,

b) der er specielt indrettet som bibliotek eller til erhvervsmæssigt formål, f.eks. tandklinikker, udstillingsvogne, salgsvogne, mobile kontorer, værkstedsvogne og lignende. Der må ikke med køretøjet befordres personer uden for førerrummet. Køretøjerne må ikke benyttes til privat personbefordring,

c) der er specielt indrettet til transport og ophold for daginstitutioner. Køretøjerne må ikke anvendes til anden privat personbefordring,

8) motorkøretøjer, som utvivlsomt er konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne). Personkabinen skal være indrettet til befordring af mindst 4 personer og med mindst et sæde bag forsæderne. Kabinen skal være adskilt fra vareladet eller varerummet. Køretøjets varelad eller varerum skal have større flademål end personkabinen. Køretøjet må kun anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed. Køretøjet må ikke benyttes til privat personbefordring. Køretøjet skal på tydelig måde være påmalet virksomhedens navn. Afgiftsfritagelsen er betinget af, at køretøjer af samme fabriksmærke ikke markedsføres med lignende karrosseri i personvognsudførelse (stationcars o.lign.),

9) motorkøretøjer, som hovedsagelig er indrettet til at trække andet køretøj eller arbejdsredskab og udelukkende benyttes som trækkraft for køretøjer eller arbejdsredskaber, der ikke omfattes af § 1, eller som er fritaget for afgift. Køretøjerne må ikke benyttes til personbefordring i videre omfang end de i nr. 7 omhandlede motorkøretøjer,

10) motorkøretøjer, som hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskab og udelukkende benyttes som sådant,

11) påhængs‑ og sættevogne, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport må ikke benyttes til personbefordring, medmindre der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet uddannelse,

12) påhængsvogne, som er indrettet til beboelse og ikke benyttes til personbefordring,

13) eldrevne motorkøretøjer med tilladt totalvægt ikke over 2 tons, som anmeldes til registrering efter færdselsloven inden udgangen af 2003,

14) køretøjer som omhandlet i § 6, stk. 1, nr. 1, som er godkendt til befordring af mindst en person siddende i kørestol. Disse køretøjer kan ikke senere afgiftsberigtiges efter § 6, stk. 1,

15) køretøjer, der efter regler fastsat af skatteministeren udelukkende anvendes til udlejning til valutaudlændinge,

16) køretøjer, som en virksomhed anskaffer og benytter til nødvendig afprøvning af komponenter, som virksomheden har fremstillet til køretøjer,

17) specialindrettede køretøjer, som anerkendte almennyttige organisationer anskaffer og benytter til testbiler for handicappede,

18) køretøjer midlertidigt indregistreret til brug i forbindelse med arrangementer afholdt af eller sammen med den danske regering,

19) køretøjer, som udelukkende benyttes i lukkede dyreparker med fritgående levende dyr, hvortil publikum har adgang.

Stk. 2. Skatteministeren kan, i det omfang det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at opfylde traktatmæssige forpligtelser, fastsætte regler om afgiftsfrihed for køretøjer, som tilhører:

1) fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer,

2) fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer,

3) internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.

Stk. 3. Et køretøj, som er fritaget for afgift efter stk. 1‑2, afgiftsberigtiges efter §§ 4‑6, når betingelserne for afgiftsfritagelsen ikke længere er opfyldt.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter nærmere regler vedrørende afgørelser om afgiftsfritagelse efter stk. 1, nr. 16 og 17.

§ 3. Efter regler, som skatteministeren fastsætter, kan de statslige told‑ og skattemyndigheder indrømme fritagelse for afgiften af motorkøretøjer, der af danske statsborgere medbringes ved tilflytning fra Færøerne eller Grønland, og som disse skal benytte her i landet under et ophold på indtil 3 år, men under omstændigheder, der medfører registreringspligt for køretøjerne. Der skal være betalt afgift af køretøjerne, og køretøjerne skal være benyttet af tilflytteren på Færøerne eller i Grønland i mindst et år umiddelbart forud for registreringspligtens indtræden, og tilflytteren skal inden for de sidste 12 år have opholdt sig i mindst 5 år på Færøerne eller i Grønland. Tilladelsen omfatter kun det ved tilflytningen medbragte køretøj og bortfalder ved afhændelse. Overskrider opholdet det tidsrum, der omfattes af tilladelsen, eller afhændes motorkøretøjet, forfalder afgiften med det beløb, der skulle have været betalt på det tidspunkt, hvor køretøjet blev registeringspligtigt.

Stk. 2. For nye biler, der er forsynet med de nedenfor angivne trafiksikkerhedsfremmende udstyrsgenstande, nedsættes afgiften med følgende beløb:

 

 

Udstyrsgenstand

Køretøjskategori:

Højre sidespejl, som er justerbart ved indvendig betjeningsanordning:

Bagrudevisker og -vasker:

Ekstra, højt monteret stoplygte:

1) Personbiler afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, og § 5 a, stk. 1, nr. 1, og busser afgiftsberigtiget efter § 5 a, stk. 1, nr. 2. .............................

 

 

 

300 kr.

 

 

 

300 kr.

 

 

 

-

2) Varebiler afgiftsberigtiget efter § 5.

 

300 kr.

 

600 kr.

 

200 kr.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte fradrag i afgiften er betinget af, at udstyrsgenstandene er monteret af fabrikations‑ eller importørvirksomheden.

§ 3 a. Efter ansøgning kan de statslige told‑ og skattemyndigheder meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige motorkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, kan betales efter reglerne i stk. 2, når

1) motorkøretøjet tilhører en udlænding og af denne benyttes her i landet under et tidsbegrænset ophold eller

2) motorkøretøjet af en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende i udlandet, stilles til rådighed for en herboende med henblik på erhvervsmæssig og privat anvendelse i det pågældende udland og her i landet, når beskæftigelse ved virksomheden eller det faste driftssted udgør den pågældendes hovederhverv.

Stk. 2. Afgiften betales kvartalsvis forud med 3 pct. pr. påbegyndt kvartal af den beregnede afgift. Ved betalingen tillægges 1,5 pct. pr. påbegyndt kvartal af den registreringsafgift, der resterer efter den foretagne betaling. Ved betaling første gang betales desuden et depositum svarende til første kvartals afgift og tillæg til dækning af eventuelle restancer vedrørende registreringsforholdet.

Stk. 3. For betaling af afgift efter stk. 1, nr. 2, hæfter den, der stiller køretøjet til rådighed for den herboende. Overskrides en i en erindringsskrivelse fastsat frist for betaling af afgift og tillæg, bortfalder en udstedt tilladelse, og resten af afgiften efter stk. 5 forfalder til betaling, medmindre registreringspligten ophører.

Stk. 4. Pligten til betaling af afgift og tillæg ophører ved udgangen af den måned, hvori registreringspligten ophører eller motorkøretøjet udgår af ordningen, jf. § 1, stk. 3. Ophører registreringspligten eller udgår motorkøretøjet af ordningen, jf. § 1, stk. 3, tilbagebetaler de statslige told‑ og skattemyndigheder depositumet samt for meget betalt afgift og tillæg. De statslige told‑ og skattemyndigheder tilbagebetaler endvidere depositumet, når den samlede afgift er betalt eller der sker afgiftsberigtigelse efter stk. 5.

Stk. 5. 3) Overgår et motorkøretøj til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse eller i forbindelse med, at ejeren af et køretøj omfattet af stk. 1, nr. 1, tager varigt ophold her i landet, forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af motorkøretøjet i stedet berigtiges efter reglerne i § 4, stk. 3-13.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1‑5 finder tilsvarende anvendelse for motorkøretøjer omfattet af stk. 1, nr. 2, som er registreret med udenlandske nummerplader.

Stk. 7. For motorkøretøjer som nævnt i § 4 og § 5, stk. 1, som en herboende alene anvender her i landet til udførelse af arbejde for en arbejdsgiver som omhandlet i stk. 1, nr. 2, kan told‑ og skattemyndighederne tillade, at der betales afgift pr. dag, motorkøretøjet anvendes her. Afgiften udgør 60 kr. pr. dag for motorkøretøjer omhandlet af § 4 og 30 kr. for motorkøretøjer omhandlet af § 5, stk. 1. Der betales ikke afgift af motorkøretøjer som nævnt i § 5, stk. 3, § 5, stk. 5, nr. 2, og § 5, stk. 10, når den herboende alene anvender motorkøretøjerne her i landet til udførelse af arbejde for en arbejdsgiver som omhandlet i stk. 1, nr. 2.

Stk. 8. Efter ansøgning fritages for afgift af motorkøretøjer, der er indregistreret som hyrevogne i udlandet, og som af en herboende her i landet udelukkende anvendes til erhvervsmæssig personbefordring.

Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om meddelelse og fremvisning af tilladelse og om betaling af de i stk. 1‑8 nævnte afgifter og tillæg.

Afgiftssatser

§ 4. 3) Afgiften beregnes for nye køretøjer og køretøjer, der har mistet deres identitet, af køretøjets afgiftspligtige værdi med følgende satser:

1) Motorcykler: 105 pct. af 7.201-13.200 kr. og 180 pct. af resten.

2) Andre køretøjer, jf. dog stk. 2 og 5 og §§ 5, 5 a og 6: 105 pct. af 57.400 kr. og 180 pct. af resten.

Stk. 2.

1) I årene 2000 til 2005 gives et nedslag i registreringsafgiften efter stk. 4 på:

4/6 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på mindst 45 km pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på mindst 40 km pr. l,

3/6 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 45 km pr. l, men ikke under 37,5 km pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 40 km pr. l, men ikke under 33,3 km pr. l,

2/6 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 37,5 km pr. l, men ikke under 32,1 km pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 33,3 km pr. l, men ikke under 28,6 km pr. l, og

på 1/6 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 32,1 km pr. l, men ikke under 28,1 km pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 28,6 km pr. l, men ikke under 25 km pr. l.

2)3) I årene 2006 til 2010 gives et nedslag i registreringsafgiften efter stk. 4 på:

3/5 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på mindst 45 km pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på over 40 km pr. l,

2/5 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 45 km pr. l, men ikke under 37,5 km pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 40 km pr. l, men ikke under 33,3 km pr. l, og

på 1/5 for dieseldrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 37,5 km pr. l, men ikke under 32,1 km pr. l, og for benzindrevne personbiler, der har et brændstofforbrug på under 33,3 km pr. l, men ikke under 28,6 km pr. l.

Stk. 3. Brændstofforbrug efter stk. 2 opgøres efter § 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.

Stk. 4. Nedslag i registreringsafgiften efter stk. 2, nr. 1, har virkning for diesel‑ og benzindrevne personbiler, der indregistreres i perioden 1. januar 2000 til og med 31. december 2005. Nedslag i registreringsafgiften efter stk. 2, nr. 2, har virkning for diesel‑ og benzindrevne personbiler, der indregistreres i perioden 1. januar 2006 til og med 31. december 2010.

Stk. 5. For nye biler omfattet af stk. 1, nr. 2, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr. For nye biler omfattet af stk. 1, nr. 2, der er forsynet med kun én sikkerhedspude, forhøjes den afgiftspligtige værdi med 3.725 kr.

Stk. 6 .3) Afgiften for brugte køretøjer beregnes af køretøjets afgiftspligtige værdi og efter dets alder med følgende satser, jf. dog stk. 12 og §§ 5, 5 a og 6:

1) Motorcykler:

1-2 år: 105 pct. af 5.300-9.600 kr. og 180 pct. af resten.

2-3 år: 105 pct. af 4.400-7.900 kr. og 180 pct. af resten.

3-4 år: 105 pct. af 3.500-6.300 kr. og 180 pct. af resten.

4-5 år: 105 pct. af 2.600-4.700 kr. og 180 pct. af resten.

5-6 år: 105 pct. af 1.700-3.000 kr. og 180 pct. af resten.

Over 6 år: 105 pct. af 800-1.400 kr. og 180 pct. af resten.

2) Andre køretøjer:

1-2 år: 105 pct. af 41.700 kr. og 180 pct. af resten.

2-3 år: 105 pct. af 34.500 kr. og 180 pct. af resten.

3-4 år: 105 pct. af 27.300 kr. og 180 pct. af resten.

4-5 år: 105 pct. af 20.100 kr. og 180 pct. af resten.

5-6 år: 105 pct. af 13.000 kr. og 180 pct. af resten.

Over 6 år: 105 pct. af 5.800 kr. og 180 pct. af resten.

Stk. 7. 3) For biler omfattet af stk. 6, nr. 2, som er nævnt i bekendtgørelse af 10. juli 1990 om ændring af detailforskrifter for køretøjer punkt 7.x6.021(1) og punkt 7.x6.024 (1), men ikke opfylder bestemmelserne i disse punkter eller tilsvarende nyere bestemmelser, forhøjes den afgiftspligtige værdi med 610 kr. 1. pkt. gælder ikke for biler, der er omfattet af § 10, stk. 5. Trafikministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelse af bestemmelser om luftforurening og udformer retningslinjer for, hvorledes kontrollen af bestemmelsen nævnt i 1. pkt. skal ske.

Stk. 8. For biler, der er omfattet af stk. 6, nr. 2, kan den beregnede afgift efter stk. 6 og 7 højst udgøre 75 pct. af bilens værdi inklusive afgift.

Stk. 9. For biler afgiftsberigtiget efter stk. 6, nr. 2, uden tillæg efter stk. 7 opkræves afgift med 180 pct. af tillægsbeløbet, såfremt de foranstaltninger, der er foretaget af hensyn til opfyldelse af de i stk. 7 nævnte bestemmelser om luftforurening, er afmonteret eller ændret på en sådan måde, at de i stk. 7 nævnte bestemmelser om luftforurening ikke længere er opfyldt.

Stk. 10. Et brugt køretøjs alder regnes fra første registreringstidspunkt. Hvis et brugt køretøj ikke har været registreret her i landet eller i udlandet, eller hvis første registreringstidspunkt ikke kan fastslås, regnes alderen fra køretøjets fremstillingstidspunkt.

Stk. 11. 3) De i stk. 1, 6 og 13 fastsatte beløbsgrænser reguleres årligt med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for 2003.

Stk. 12 .3) For brugte personbiler og motorcykler med en alder under 1 år, jf. stk. 10, fastsættes afgiften til den afgift, der ville have været gældende ved bilens eller motorcyklens afgiftsberigtigelse som ny, jf. § 9, stk. 2, med fradrag af 1 pct. pr. 1.000 km, som køretøjet har tilbagelagt efter registreringen eller ibrugtagningstidspunktet. Fradraget kan dog højst udgøre 2 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet i de første 3 måneder og højst 1 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet for de efterfølgende måneder. For biler og motorcykler, der her eller i udlandet har været anvendt til formål omfattet af § 2, stk. 1, eller anvendt under omstændigheder, der hverken her eller i udlandet medfører registreringspligt, fradrages yderligere 5.000 kr., såfremt bilen eller motorcyklen har været registreret eller taget i anvendelse i mindst 2 måneder og kørt mindst 5.000 km. Er der ikke anmeldt en pris for køretøjet efter § 9, stk. 2, fastsættes den afgift, der ville have været gældende ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt skønsmæssigt af vurderingsmyndigheden, jf. § 10, stk. 2.

Stk. 13 .3) Brugte personbiler og motorcykler med en alder indtil 1 år, der er i åbenbart væsentligt dårligere stand end sædvanligt for alderen eller af andre grunde må antages at have en væsentligt hurtigere værdiforringelse end sædvanligt for alderen afgiftsberigtiges efter vurdering af bilens eller motorcyklens almindelige pris ved salg til bruger her i landet. Afgiftsberigtigelse efter 1. pkt. sker på følgende måde:

1) Motorcykler:

105 pct. af 6.200-11.200 kr. og 180 pct. af resten.

2) Andre køretøjer, jf. dog §§ 5, 5 a og 6:

105 pct. af 48.800 kr. og 180 pct. af resten.

Stk. 14 .3) Den afgiftspligtige værdi efter stk. 13 nedsættes med 17 pct. af det samlede beløb af de fradrag i afgiften, der efter § 3, stk. 2, og med 30 pct. af de fradrag i den afgiftspligtige værdi, der efter § 8, stk. 7, kunne være foretaget ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt. I perioden indtil år 2005 nedsættes afgiftssatserne for brugte personbiler, der som nye ville være omfattet af stk. 2, nr. 1. Nedsættelsen sker ved, at afgiftssatserne i stk. 13, nr. 1 eller 2, nedsættes med samme brøkdele, som afgiften af tilsvarende nye biler på tidspunktet for afgiftsberigtigelsen nedsættes med efter stk. 2, nr. 1.

§ 5. 3) For følgende nye biler samt for biler, der har mistet deres identitet, og som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, udgør afgiften 0 kr. af de første 13.800 kr. af den afgiftspligtige værdi og 95 pct. af resten:

1) Biler med tilladt totalvægt ikke over 2 t.

2) Biler med tilladt totalvægt over 2 t, men ikke over 4 t, såfremt biler af samme fabriksmærke markedsføres med lignende karrosseri i personvognsudførelse (stationcars og lign.).

Stk. 2. Biler nævnt i stk. 1 må ikke benyttes til befordring af personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet at befordre personer, som arbejder i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Det er endvidere tilladt at befordre personer uden for førerrummet, hvis der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse.

Stk. 3. 3) For andre nye biler samt for biler, der har mistet deres identitet, med tilladt totalvægt over 2 t, men ikke over 4 t, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, udgør afgiften 0 kr. af de første 34.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 30 pct. af resten. For biler over 3 t kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr. De i dette stykke nævnte biler må ikke benyttes til personbefordring i videre omfang end de i stk. 1 omhandlede køretøjer.

Stk. 4. Den afgiftspligtige værdi efter stk. 1 forhøjes med 7.450 kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye køretøjer, der er forsynet med kun én sikkerhedspude.

Stk 5 .3) For brugte biler af den i stk. 1, 3 og 10 omhandlede karakter beregnes afgiften af bilens afgiftspligtige værdi efter dens alder med følgende satser:

1) Køretøjer omfattet af stk. 1 og 10:

Ikke over 1 år: 0 kr. af 11.700 kr. og 95 pct. af resten.

1-2 år: 0 kr. af 10.000 kr. og 95 pct. af resten.

2-3 år: 0 kr. af 8.300 kr. og 95 pct. af resten.

3-4 år: 0 kr. af 6.500 kr. og 95 pct. af resten.

4-5 år: 0 kr. af 4.800 kr. og 95 pct. af resten.

5-6 år: 0 kr. af 3.100 kr. og 95 pct. af resten.

Over 6 år: 0 kr. af 1.400 kr. og 95 pct. af resten.

2) Køretøjer omfattet af stk. 3 og 10:

Ikke over l år: 0 kr. af 29.000 kr. og 30 pct. af resten.

1-2 år: 0 kr. af 24.800 kr. og 30 pct. af resten.

2-3 år: 0 kr. af 20.500 kr. og 30 pct. af resten.

3-4 år: 0 kr. af 16.300 kr. og 30 pct. af resten.

4-5 år: 0 kr. af 12.000 kr. og 30 pct. afresten.

5-6 år: 0 kr. af 7.800 kr. og 30 pct. af resten.

Over 6 år: 0 kr. af 3.500 kr. og 30 pct. af resten.

For biler over 3 t, jf. stk. 3, kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr.

Stk. 6. For biler omfattet af stk. 5, som er nævnt i bekendtgørelse af 10. juli 1990 om ændring af detailforskrifter for køretøjer punkt 7.x6.021(1) og punkt 7.x6.024 (1), men ikke opfylder bestemmelserne i disse punkter eller tilsvarende nyere bestemmelser, forhøjes den afgiftspligtige værdi med 610 kr. 1. pkt. gælder ikke for biler, der er mere end 35 år gamle, og som fremtræder som ved første registrering. Trafikministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelse af bestemmelser om luftforurening og udformer retningslinjer for, hvorledes kontrollen af bestemmelsen nævnt i 1. pkt. skal ske.

Stk. 7. For biler, der er omfattet af stk. 5, kan den beregnede afgift efter stk. 5 og 6 højst udgøre 75 pct. af køretøjets værdi inklusive afgift.

Stk. 8. For biler afgiftsberigtiget efter stk. 5, nr. 1, uden tillæg efter stk. 6 opkræves afgift med 95 pct. af tillægsbeløbet, og for biler afgiftsberigtiget efter stk. 5, nr. 2, uden tillæg efter stk. 6 opkræves afgift med 30 pct. af tillægsbeløbet, såfremt de foranstaltninger, der er foretaget af hensyn til opfyldelse af de i stk. 6 nævnte bestemmelser om luftforurening, er afmonteret eller ændret på en sådan måde, at de i stk. 6 nævnte bestemmelser om luftforurening ikke længere er opfyldt.

Stk. 9. En brugt bils alder regnes fra første registreringstidspunkt. Hvis en brugt bil ikke har været registreret her i landet eller i udlandet, eller hvis første registreringstidspunkt ikke kan fastslås, regnes alderen fra bilens fremstillingstidspunkt.

Stk. 10. For biler mellem 2 og 4 t tilladt totalvægt, som er specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål, herunder tandklinikker, udstillingsvogne, salgsvogne, mobile kontorer, værkstedsvogne og lignende, og anvendes hertil, finder bestemmelserne i stk. 1‑9 tilsvarende anvendelse.

Stk. 11. En bil, som er berigtiget med afgift efter stk. 1‑10, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. For de i stk. 1 og stk. 5, nr. 1, omhandlede køretøjer nedsættes afgiften med 95 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr., og for de i stk. 3 og stk. 5, nr. 2, omhandlede køretøjer nedsættes afgiften med 30 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 30.000 kr. For biler over 3 t kan nedsættelsen dog højst udgøre 50.000 kr. For køretøjer, som er berigtiget med halv afgift efter bestemmelser i tidligere lovgivning, nedsættes afgiften med 40 pct.

Stk. 12. 3) De i stk. 1 og stk. 5, nr. 1 fastsatte beløbsgrænser reguleres årligt med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Procenten beregnes med en decimal. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for 2003.

§ 5 a. For følgende køretøjer udgør afgiften 0 kr. af de første 12.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 60 pct. af resten:

1) køretøjer med en egenvægt over 2 t, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer,

2) køretøjer, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer føreren indbefattet og har et til køretøjet svarende antal passagersæder og ikke er indrettet til andet formål end personbefordring (busser).

Stk. 2. Den afgiftspligtige værdi efter stk. 1 forhøjes med 7.450 kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye køretøjer, der er forsynet med kun én sikkerhedspude.

Stk. 3. Et køretøj, som er berigtiget med afgift efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften nedsættes dog med 60 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr.

Stk. 4. Andre køretøjer end de i stk. 1, nr. 1, nævnte med en tilladt totalvægt på mindst 2 t, som er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, afgiftsberigtiges efter § 4, idet der dog ved afgiftsberigtigelsen kan ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen samt fortjeneste og moms heraf.

§ 6. For følgende køretøjer udgør afgiften 0 kr. af de første 12.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 20 pct. af resten:

1) køretøjer, som i henhold til en af kommunalbestyrelsen meddelt bevilling må anvendes til hyrekørsel, og som benyttes til erhvervsmæssig personbefordring og herudover alene til lejlighedsvis kørsel med hastende småforsendelser uden ledsager, men efter taksten for passagertransport, samt til kørsel af hastende karakter for de sociale myndigheder,

2) biler, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af patienter og donorer (sygetransportkøretøjer), jf. dog § 2, stk. 1, nr. 6, litra c.

Stk. 2. Den afgiftspligtige værdi efter stk. 1 forhøjes med 7.450 kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye køretøjer, der er forsynet med kun én sikkerhedspude.

Stk. 3. Et køretøj, som er berigtiget med afgift efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften nedsættes dog med 20 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr.

Stk. 4. Den i stk. 3 omhandlede afgift bortfalder dog, for så vidt angår hyrevogne, som omregistreres efter at have kørt mindst 3 år og mindst 210.000 km eller mindst 2 år og mindst 250.000 km som hyrevogn. Skatteministeren kan fastsætte særlige kontrolregler som betingelse for afgiftsfritagelsen.

Reparerede og ombyggede køretøjer

§ 7. 3) Der svares afgift af tidligere afgiftsberigtigede motorkøretøjer, medmindre disse er omfattet af § 10, stk. 5, der er genopbygget efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m., såfremt disse er omfattet af en skadesforsikring, og såfremt udgiften indbefattet merværdiafgift til fuldstændig udbedring af de ved færdselsuheld m.v. skete skader overstiger 75 pct. af handelsværdien før uheldet for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, 80 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 1, 90 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 3, 85 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5 a og 90 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 6. Der beregnes dog ikke afgift i tilfælde, hvor udgiften til skadens udbedring er under 15.000 kr. indbefattet merværdiafgift. Afgiften beregnes som for nye køretøjer, dog uden tillæg eller fradrag for eventuelt manglende sikkerhedspuder.

Stk. 2. Køretøjets handelsværdi før skaden fastsættes af forsikringsselskabet. Handelsværdien er genanskaffelsesprisen for motorkøretøjet, inkl. afgift, umiddelbart før uheldet under hensyn til alder, antal kørte kilometer, vedligeholdelsesstand og slitage. For motorkøretøjer, der er registreret som fabriksnye inden for det sidste år før uheldet, og som på skadestidspunktet har kørt højst 25.000 km, kan handelsværdien fastsættes til motorkøretøjets værdi som nyt, inklusive afgift.

Stk. 3. Udgifterne til genopbygning af køretøjet opgøres af forsikringsselskabet. Opgørelsen skal indeholde samtlige udgifter til genopbygningen inkl. merværdiafgift, herunder maling og lakering. Opgørelsen skal indeholde en specifikation over dele, som skal udskiftes, med anførsel af priserne på disse. Opgørelsen skal ske på grundlag af bruttopriser på nye reservedele, herunder nyt karrosseri.

Stk. 4. For genopbygning af færdselsskadede køretøjer tilhørende virksomheder, der råder over mere end 10 afgiftsberigtigede køretøjer, der ikke er omfattet af en kaskoforsikring, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Den i stk. 1 nævnte grænse for afgiftspligt på 75 pct. af handelsværdien for udgiften til genopbygning af køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4 nedsættes til 65 pct., såfremt køretøjets ejer eller en ellers berettiget ikke tilbydes den efter stk. 2 fastsatte handelsværdi, når skaden er opgjort til mere end 65 pct. af handelsværdien.

Stk. 6. Køretøjer, der efter forsikringsselskabets opgørelse efter stk. 2 og 3 omfattes af stk. 1, og køretøjer, hvor skaden afregnes kontant og reparationen gennemføres efter ejerens eller en anden dertil berettigets bestemmelse og regning, afmeldes fra motorregisteret.

Stk. 7. Skatteministeren fastsætter nærmere administrative regler for motorkøretøjer omfattet af stk. 1‑6.

§ 7 a. Reparerede og genopbyggede køretøjer, hvoraf der tidligere er betalt registreringsafgift, og som er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende, og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, er fritaget for afgift.

Stk. 2. Fritagelsen efter stk. 1 er betinget af følgende:

1) Køretøjet skal efter genopbygningen svare til det i registreringsattesten omhandlede køretøj. Der må således ikke ske ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang.

2) Udskiftning af køretøjets motor, eventuelt til en motor med anden drivkraft, må ikke indebære en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til køretøjets originale motoreffekt.

3) Genopbygningen af køretøjet skal være udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og ‑værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelskarrosseri, chassis eller ‑stel. Der må heller ikke fra andet køretøj anvendes karrosseri, chassis, stel eller større dele af disse komponenter end de nævnte reservedele.

Stk. 3. 3) Større samlede reparationer og genopbygninger, der sker med henblik på salg, er fritaget for afgift, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt og omkostningerne ved reparation og genopbygning ikke overstiger den almindelige pris for et tilsvarende køretøj i normalt vedligeholdt og registreringsklar stand inklusive afgifter ved kontant salg til bruger. Udgifterne til genopbygningen må dog højst andrage 75.000 kr. For køretøjer, hvis alder overstiger 5 år, kan omkostningerne ved genopbygning overstige den almindelige pris for et tilsvarende køretøj ved kontant salg til bruger med 10 pct. for hvert hele år, køretøjets alder overstiger 5 år regnet fra køretøjets første registreringsdato. Tillægget kan dog højst udgøre 50 pct. 1.- 4. pkt. gælder dog ikke motorkøretøjer, der er omfattet af § 10, stk. 5.

Stk. 4. Reparatørvirksomheden opgør omkostningerne ved genopbygningen på grundlag af reparatørvirksomhedens almindelige bruttopriser inklusive merværdiafgift. Opgørelsen skal indeholde en specifikation over dele, som er udskiftet, og arbejdsydelser, som er udført på køretøjet, med anførsel af priserne på disse indbefattet den avance, der i almindelighed indgår i priser for reparationsydelser af den pågældende art.

Stk. 5. Hvis betingelserne for afgiftsfritagelse efter stk. 1‑ 4 ikke er opfyldt, skal køretøjet anmeldes til afgiftsberigtigelse hos de statslige told‑ og skattemyndigheder.

Stk. 6. Skatteministeren fastsætter nærmere administrative regler for motorkøretøjer omfattet af stk. 1-5.

Godtgørelse af afgift

§ 7 b. 3) Afgiften af et brugt motorkøretøj, der er afgiftsberigtiget efter §§ 4, 5, 5 a eller 6, godtgøres, såfremt køretøjet afmeldes fra motorregisteret og udføres fra landet.

Stk. 2. Godtgørelsesbeløbet fastsættes i medfør af § 10 således:

1) For motorcykler afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 1, eller § 4, stk. 6, nr. 1, som afgiften efter § 4, stk. 6, nr. 1, stk. 12 eller 13.

2) For personbiler afgiftsberigtiget efter § 4, stk. l, nr. 2, eller § 4, stk. 6, nr. 2, som afgiften efter § 4, stk. 6, nr. 2, stk. 12 eller 13.

3) For varebiler afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 1, eller § 5, stk. 5, nr. 1, som afgiften efter § 5, stk. 5, nr. 1.

4) For varebiler afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 3 og 10, eller § 5, stk. 5, nr. 2, som afgiften efter § 5, stk. 5, nr. 2.

5) For autocampere og busser afgiftsberigtiget efter § 5 a, stk. 1, som afgiften efter § 5 a, stk. l.

6) For hyrevogne og sygetransportkøretøjer afgiftsberigtiget efter § 6, stk. 1, som afgiften efter § 6, stk. 1.

Stk 3 . I de afgiftsbeløb, der er fastsat efter stk. 2, fratrækkes 15 pct. af beløbet. Der godtgøres ikke beløb på under 4.000 kr. for motorcykler, varebiler, hyrevogne og sygetransportkøretøjer og under 7.500 kr. for personbiler, herunder autocampere og busser.

Stk. 4 . Der kan ikke godtgøres afgift for

1) køretøjer, der efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 3, har mistet deres afgiftsmæssige identitet,

2) køretøjer, der er afgiftspligtige efter § 7 eller ikke kan fritages for afgift efter § 7 a,

3) køretøjer, der er mere end 35 år gamle regnet fra første registreringsdato,

4) køretøjer, der ikke er i registreringsklar stand,

5) udstyr m.v., som der ikke er betalt registreringsafgift af.

Stk 5 . Afgiftsgodtgørelsen efter stk. 2 kan ikke overstige den afgift, der oprindelig er betalt, fratrukket 15 pct.

Stk 6 . Ved fornyet tilmelding til motorregisteret af et køretøj, for hvilket der er godtgjort afgift, beregnes afgiftsbeløbet på samme måde som godtgørelsesbeløbet efter § 7 b, stk. 2, men uden nedslag i afgiftsbeløbet.

§ 7 c. 3) Afgiften godtgøres af de statslige told- og skattemyndigheder, når køretøjets afgiftspligtige værdi, jf. § 10, er fastslået, og de statslige told- og skattemyndigheder har modtaget dokumentation for køretøjets afmeldelse fra motorregisteret og udførsel her fra landet.

Stk. 2 . Afgiften udbetales senest 3 uger efter modtagelsen af dokumentation i henhold til stk. 1. Såfremt de statslige told- og skattemyndigheder ikke kan godkende dokumentationen eller på grund af modtagerens forhold ikke kan foretage den nødvendige kontrol af køretøjets værdi på udførselstidspunktet, afbrydes fristen, indtil den nødvendige dokumentation foreligger eller kontrollen kan foretages.

Stk. 3 . Hvis det konstateres, at en person eller virksomhed har fået for meget i godtgørelse, afkræves den pågældende det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Bestemmelserne i §§ 6-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter finder tilsvarende anvendelse. Ubetalte beløb kan inddrives ved udpantning eller lønindeholdelse efter § 14 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 4 . Skatteministeren fastsætter regler for dokumentation af køretøjers værdi, jf. stk. 1, samt procedurer i forbindelse med vurdering og udførsel af køretøjer.

Stk. 5 . Til dækning af myndighedernes udgifter i forbindelse med vurdering af køretøjer, der ønskes udført med afgiftsgodtgørelse, betales et gebyr på 150 kr. pr. køretøj. Gebyret skal være betalt senest ved fremstillingen af køretøjet for myndighederne.

Stk. 6 . Det i stk. 5 fastsatte gebyr reguleres årligt med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Procenten beregnes med én decimal. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 10. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for 2003.

Afgiftspligtig værdi

§ 8. Den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj er dets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov, ved salg til bruger her i landet på registreringstidspunktet eller, hvis de statslige told‑ og skattemyndigheder inden køretøjets registrering udsteder bevis for afgiftsberigtigelsen, på tidspunktet for bevisets udstedelse. I den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer indregnes altid mindst 9 pct. i forhandleravance. Den afgiftspligtige værdi må ikke indeholde negativ importøravance, jf. dog § 9, stk. 3 og 4. Såfremt told‑ og skattemyndighederne konstaterer, at elementer, herunder avance, som indgår i beregningen af den afgiftspligtige værdi, overflyttes eller faktureres, så de ikke længere omfattes af den afgiftspligtige værdi, kan de transaktioner, hvor den pågældende overflytning eller omfakturering er konstateret, tilsidesættes i relation til afgiften.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte særlige regler for omregning mellem et regnskab i fremmed valuta og fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi i dansk mønt.

Stk. 3. Til den afgiftspligtige værdi medregnes værdien af alt udstyr, som leveres med køretøjet, eller hvortil køretøjet er indrettet. Der kan dog ses bort fra betalingen for radioapparater, der indgår i handelen, dog højst for et beløb af 1.000 kr. Uden for afgiftsberegningen kan endvidere holdes ekstraudstyr, der leveres af forhandleren i forbindelse med køretøjets salg til bruger og efter særskilt aftale mellem forhandleren og brugeren, dog betinget af, at montering eller udførelse af arbejdet i øvrigt på køretøjet ikke foretages af fabrikations‑ eller importørvirksomheden. Til den afgiftspligtige værdi medregnes heller ikke betaling for sidevogne, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport og ikke benyttes til persontransport.

Stk. 4. 3) Udgiften til særligt udstyr til hjælp for personer med varigt nedsat funktionsevne kan holdes uden for den afgiftspligtige værdi efter regler, der fastsættes af skatteministeren.

Stk. 5. Leverings‑ og finansieringsomkostninger kan holdes uden for den afgiftspligtige værdi efter regler, der fastsættes af skatteministeren.

Stk. 6. Gebyrer for blyakkumulatorer fastsat af de statslige miljømyndigheder samt merværdiafgift heraf kan holdes uden for den afgiftspligtige værdi.

Stk. 7. For nye køretøjer, der er forsynet med blokeringsfri bremser, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 4.165 kr., og for nye biler, der er forsynet med en eller flere sikkerhedspuder, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 1.280 kr. pr. pude for indtil 4 puder.

Stk. 8. De i stk. 7 nævnte fradrag i den afgiftspligtige værdi er betinget af, at udstyrsgenstandene er monteret af fabrikations‑ eller importørvirksomheden.

§ 9. Den almindelige pris for et nyt køretøj ved salg til bruger kan anmeldes for de statslige told‑ og skattemyndigheder af den, som har fastsat prisen. Der kan kun være anmeldt én pris for det samme køretøj. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om, hvilket udstyr den anmeldte pris omfatter.

Stk. 2. Er der anmeldt en pris for et køretøj efter stk. 1, anvendes denne pris som køretøjets afgiftspligtige værdi. Såfremt køretøjet sælges til en højere pris end den, der er anmeldt efter stk. 1, anvendes dog denne salgspris som køretøjets afgiftspligtige værdi. Køretøjet kan ikke afgiftsberigtiges på grundlag af en lavere pris end den anmeldte, medmindre det kan godtgøres, at den lavere pris indeholder de elementer, som efter § 8, stk. 1 og 3, indgår i den afgiftspligtige værdi. Såfremt forhandleravancen nedsættes til under 9 pct. forhøjes den afgiftspligtige værdi med 25 pct. af forskellen mellem en beregnet forhandleravance på 9 pct. og den faktiske forhandleravance. Forhandlere underretter de statslige told‑ og skattemyndigheder om afvigelser fra den anmeldte pris.

Stk. 3. Såfremt udsving i valutakurser medfører, at en anmeldt pris vil indeholde negativ importøravance, skal der ske fornyet anmeldelse. Der ses dog bort fra valutakursudsving, der medfører negativ importøravance i en sammenhængende periode på indtil 3 måneder.

Stk. 4. Er der ikke over for de statslige told‑ og skattemyndigheder anmeldt pris for et nyt køretøj, eller er betingelserne efter stk. 2 om afgiftsberigtigelse på grundlag af en lavere pris end den anmeldte ikke opfyldt, fastsættes den afgiftspligtige værdi ved vurdering af køretøjet, jf. dog stk. 5, og afgiften forhøjes med 500 kr. for motorcykler og 1.000 kr. for biler.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter de statslige told‑ og skattemyndigheder kan fastsætte den afgiftspligtige værdi af et nyt køretøj på grundlag af oplysninger om køretøjets almindelige pris (listepris) i de tilfælde, hvor der ikke over for de statslige told‑ og skattemyndigheder er anmeldt en pris. Afgiften forhøjes som anført i stk. 4.

§ 10. For brugte køretøjer fastsættes den afgiftspligtige værdi ved vurdering. Ved vurderingen ansættes køretøjets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov, ved salg til bruger her i landet i den stand, hvori det skal registreres. Den afgiftspligtige værdi kan dog ikke overstige køretøjets oprindelige pris som nyt.

Stk. 2. Kan de statslige told‑ og skattemyndigheder ikke konstatere køretøjets pris som nyt, fastsættes denne pris skønsmæssigt af de i § 13 nævnte vurderingsmænd.

Stk. 3 .3) Brugte biler og motorcykler, der skal registreres her i landet første gang, skal inden værdifastsættelsen forevises Statens Bilinspektion, der syner køretøjet med henblik på at fastslå køretøjets identitet, kilometerstand, udstyr og stand generelt. Bilinspektionens påtegninger på synspapirerne indgår i værdifastsættelsen, som kan ske, uden at køretøjet forevises for de i § 13 nævnte vurderingsmænd. De i § 13 nævnte vurderingsmænd kan efter anmodning besigtige et køretøj, hvis de finder det nødvendigt, eller hvis den, der frembyder køretøjet, ønsker det.

Stk. 4. 3) Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter de statslige told‑ og skattemyndigheder kan fastsætte den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj på grundlag af oplysninger fra de i § 13 nævnte vurderingsmænd om foretagne vurderinger af tilsvarende køretøjer. Klage over de af de statslige told‑ og skattemyndigheder trufne afgørelser kan indbringes for vurderingsmændene.

Stk. 5. 3) Den afgiftspligtige værdi for køretøjer, der er mere end 35 år gamle, jf. § 4, stk. 6, og fremtræder som ved første registrering, er køretøjets brugsværdi.

§§ 11‑12. (Ophævet).

§ 13. 3) Vurdering af et køretøj til afgiftsberigtigelse eller godtgørelse i forbindelse med udførsel, jf. §§ 7 b og c, foretages af vurderingsmænd, der beskikkes af skatteministeren for et tidsrum af 3 år. Vurderingsforretningerne udføres inden for hvert vurderingsdistrikt af 3 vurderingsmænd, hvoraf 1, der skal være teknisk kyndig, og 1, der skal være handelskyndig, udpeges efter indstilling fra hovedorganisationerne af bilejere. Skatteministeren fastsætter antallet af vurderingsdistrikter og reglerne for vurderingsmændenes virksomhed.

Stk. 2. Køber og sælger samt leverandører af køretøjer eller dele til fremstilling heraf skal efter anmodning fra vurderingsmændene give oplysninger til brug ved vurderingsmændenes fastsættelse af et køretøjs afgiftspligtige værdi.

Registrerede virksomheder

§ 14. Den, som erhvervsmæssigt afsætter afgiftspligtige køretøjer, og den, som anvender sådanne køretøjer til erhvervsmæssig udlejning, kan anmelde sin virksomhed til registrering hos de statslige told‑ og skattemyndigheder.

Stk. 2. Forinden registrering af virksomheden sker, skal den pågældende stille sikkerhed for skyldige afgifter på mindst 200.000 kr.

Stk. 3. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen. Registrering af køretøjer efter § 15, stk. 1, jf. § 22, stk. 2, kan dog først finde sted efter 2 måneder.

§ 15.  De registrerede virksomheder skal svare afgift efter § 4, § 5, stk. 1-6 og 10 og § 5 a, stk. 1, af nye køretøjer, som de anmelder eller foranlediger anmeldt til registrering efter færdselsloven, mod fremlæggelse af en erklæring fra virksomheden om køretøjets afgiftsberigtigelse og bevis for virksomhedens registrering, jf. § 22, stk. 2.

Stk. 2. De registrerede virksomheder skal endvidere svare afgiften af køretøjer, for hvilke de foranlediger, at de statslige told- og skattemyndigheder til brug for registreringen efter færdselsloven udsteder bevis for, at der af hensyn til afgiften efter denne lov intet er til hinder for køretøjets registrering, jf. § 22, stk. 1.

Afregning af afgifter fra registrerede virksomheder

§ 16. 1) Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive afgiften af de køretøjer, hvoraf de skal svare afgift. De i § 15, stk. 1, omhandlede køretøjer medtages i angivelsen for den måned, i hvilken anmeldelsen til registrering har fundet sted. De i § 15, stk. 2, omhandlede køretøjer medtages i angivelsen for den måned, i hvilken beviset for afgiftsberigtigelsen er udstedt af de statslige told‑ og skattemyndigheder.

Stk. 2. 1) Angivelsen skal indeholde de til brug for kontrollen nødvendige oplysninger, bl.a. om den afgiftspligtige værdi (for de i § 5 a, stk. 1, nr. 1, omhandlede køretøjer: totalvægt) samt afgift og registreringsnummer for hvert køretøj.

Stk. 3. 1) Hvis virksomheden får pålæg om at stille sikkerhed efter reglerne i § 11, stk. 1, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og undlader at stille den krævede sikkerhed rettidigt, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

§§ 17 - 17 a. 1) (Ophævet).

§ 18. 1) Betaler en virksomhed ikke skyldig afgift rettidigt, eller foreligger der for de statslige told‑ og skattemyndigheder oplysninger om virksomhedens forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at afgiften ikke vil blive betalt rettidigt, kan de statslige told‑ og skattemyndigheder påbyde virksomheden at afgive den i § 16, stk. 1, omhandlede angivelse for kortere perioder end en måned. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere i sådanne tilfælde kræve, at der stilles fuld sikkerhed for afgiftsskylden.

Stk. 2. 1) De statslige told‑ og skattemyndigheder kan inddrage registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne afgifter er betalt. Registreringen kan endvidere inddrages, hvis virksomheden undlader at stille fuld sikkerhed for afgiftsskylden, når de statslige told‑ og skattemyndigheder har fremsat krav herom efter stk. 1.

Afregning af afgift fra ikke‑registrerede virksomheder m.m.

§ 19. 1) I tilfælde, hvor det ikke efter § 15 påhviler en registreret virksomhed at svare afgift af et køretøj, skal afgiften være betalt til de statslige told‑ og skattemyndigheder, forinden køretøjet anmeldes til registrering eller anmeldelse af ejerskifte for køretøjet finder sted, jf. dog § 3 a eller inden køretøjet tages i brug efter reparation eller ombygning.

Stk. 2. For betaling af afgift hæfter ejeren eller den, i hvis navn køretøjet registreres, jf. dog § 3 a, stk. 3.

Stk. 3. Såfremt et køretøj i strid med færdselslovens bestemmelser ikke er registreret, påhviler afgiften den, der er pligtig at lade det registrere.

Regnskabsbestemmelser m.v.

§ 20. Registrerede virksomheder skal efter regler fastsat af de statslige told‑ og skattemyndigheder føre regnskab over indkøb og salg af køretøjer, der er afgiftspligtige efter § 1.

§ 21. Der skal udfærdiges skriftlig kontrakt ved ethvert salg af nye køretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter §§ 4‑6. Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leveres til køberen, og indeholde nærmere oplysninger til identifikation af køretøjet, navn og adresse for sælger og køber, køretøjets fulde pris og prisen uden afgift efter denne lov. Kontrakten eller en genpart heraf skal bero hos sælgeren i mindst 5 år og skal på begæring af de statslige told‑ og skattemyndigheder stilles til rådighed for kontrollen. Tilsvarende skriftlig kontrakt skal oprettes vedrørende køretøjer, der sælges efter at være repareret eller ombygget på en måde, som medfører afgiftspligt efter denne lov.

Stk. 2. Der må ikke oprettes andre kontrakter end den i stk. 1 nævnte vedrørende salg af de pågældende køretøjer, og der må ikke vedrørende køretøjernes omsætning træffes aftaler, der ikke fremgår af denne kontrakt.

Kontrolbestemmelser

§ 22. Ved anmeldelse af et køretøj til registrering samt ved anmeldelse af ejerskifte for et køretøj skal der for registreringsmyndigheden fremlægges bevis for, at der af hensyn til afgiften efter denne lov intet er til hinder for køretøjets registrering.

Stk. 2. Nye køretøjer, der anmeldes eller foranlediges anmeldt til registrering af virksomheder, som er registreret efter § 14, kan dog registreres mod, at virksomheden for registreringsmyndigheden fremlægger erklæring om, at køretøjet skal afgiftsberigtiges efter denne lovs § 4, § 5, stk. 1‑5 og 10 eller § 5 a, stk. 1, og på nærmere foreskreven måde godtgør, at virksomheden er registreret.

Stk. 3. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren tillade, at registrering af bestemte grupper af køretøjer, der fritages for afgift efter denne lovs § 2, kan ske uden fremlæggelse af det i stk. 1 omhandlede bevis.

Stk. 4. De statslige told‑ og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for afgiftsekspeditionen m.v.

§ 23. Køretøjer, som er fritaget for afgift i henhold til § 2, stk. 1, nr. 5, 6, 7, 8, 9, 11 og 14, eller som er berigtiget med afgift efter § 5, stk. 1‑5 og 10, samt el-drevne varebiler skal forsynes med særlige nummerplader.

Stk. 2. Skatteministeren kan bestemme, at de af § 2, stk. 1, nr. 8 og 15, samt af § 6, stk. 1, omfattede køretøjer skal være mærket på en nærmere angivet måde, således at de tydeligt fremtræder som køretøjer, der er fritaget for afgift eller berigtiget med nedsat afgift.

§ 24. 3) Chassisnummer eller stelmærkning på et køretøj må ikke ændres eller fjernes.

Stk. 2 . Ihugning eller genihugning m.v. af chassisnummer eller stelmærkning skal finde sted under Statens Bilinspektions kontrol.

Stk. 3 . For motorkøretøjer omfattet af en skadesforsikring, der er genopbygget efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m., kontrolleres ihugning eller genihugning m.v. af chassisnummer eller stelmærkning af forsikringsselskabet eller dettes repræsentant.

§ 25. De statslige told‑ og skattemyndigheder kan forlange ethvert køretøj fremstillet til eftersyn, for så vidt det skønnes nødvendigt af afgiftsmæssige grunde. Enhver køber og sælger af køretøjer skal efter anmodning give de statslige told‑ og skattemyndigheder de nødvendige oplysninger til brug ved beregningen af afgiften. Enhver bruger af motorkøretøjer omfattet af § 3 a, stk. 1, 6 eller 7, skal efter anmodning give de statslige told‑ og skattemyndigheder de nødvendige oplysninger til brug ved beregningen af afgiften.

Stk. 2. De statslige told‑ og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn hos registrerede virksomheder samt hos andre virksomheder, der erhvervsmæssigt afsætter afgiftspligtige køretøjer. De statslige told‑ og skattemyndigheder har efter samme regler som nævnt i 1. pkt., adgang til at efterse køretøjer, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. hos disse virksomheder. I det omfang oplysninger som nævnt i 2. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

Stk. 3. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told‑ og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1‑2 omhandlede eftersyn.

Stk. 4. 3) Den, der har overtaget sælgerens rettigheder efter en kontrakt vedrørende salg af et nyt køretøj eller på anden måde helt eller delvis har finansieret dette, skal efter anmodning give de statslige told‑ og skattemyndigheder enhver oplysning til brug for kontrollen med beregningen af afgiften af køretøjet.

Stk. 5. De statslige told‑ og skattemyndigheder kan hos forsikringsselskaber og automobilværksteder m.m. indhente enhver oplysning, som er nødvendig for kontrollen med de regler, der er fastsat i §§ 7 og 7 a.

§ 26. Politiet yder de statslige told‑ og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 25. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

Straffebestemmelser

§ 27. 3) Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) overtræder § 9, stk. 1 og 2, § 13, stk. 2, § 16, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1, § 20, § 21, stk. 1 og 2, § 23, stk. 1, § 24, § 25, stk. 1, 3 og 5,

3) anvender et afgiftspligtigt køretøj, som ikke er afgiftsberigtiget, eller for hvilket der ikke er meddelt tilladelse efter bestemmelserne i § 3 a, stk. 1, 7 og 8,

4) anvender et afgiftspligtigt køretøj, der er fritaget for afgift, eller hvoraf der er betalt afgift efter bestemmelserne i § 5, stk. 1, 10 og 12, § 5 a, stk. 1, eller § 6, stk. 1, i strid med de betingelser, der gælder for fritagelsen eller afgiftsberigtigelsen efter den pågældende bestemmelse,

5) undlader at efterkomme et påbud, der er meddelt i medfør af § 18, stk. 1, om angivelse for kortere perioder end en måned,

6) anvender et køretøj, der er afmeldt af motorregisteret efter reglerne om tilbagebetaling af afgift for ældre køretøjer i tidligere lovgivning,

7) her i landet anvender et afgiftspligtigt køretøj, der er afmeldt af motorregisteret, og for hvilket der er godtgjort afgift efter reglerne om godtgørelse af afgift i forbindelse med udførsel, jf. § 7 b og c.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3.  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. 1) §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

§ 28. 1) (Ophævet).

Andre bestemmelser

§ 29. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told‑ og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 29 a. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told‑ og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af

1) spørgsmål om, hvorvidt et motorkøretøj er afgiftspligtigt efter § 1, stk. 2 og 3, og §§ 7 og 7 a,

2) spørgsmål om omfanget af en afgiftsfritagelse efter § 2 og § 3, stk. 1‑3,

3) spørgsmål om afgiftens beregning efter §§ 4‑6 og

4) spørgsmål om den afgiftspligtige værdi efter § 8.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 30. 1) Er et køretøj, der efter foretagen reparation eller ombygning ikke kan betragtes som identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. § 29 a, stk. 1, nr. 1, blevet registreret eller omregistreret til ny ejer, uden at afgiften er berigtiget, kan krav om betaling af det afgiftsbeløb, som skulle have været betalt ved første registrering eller første registrering af ejerskifte efter reparationen eller ombygningen, gøres gældende mod den, der har foretaget reparationen eller ombygningen.

Stk. 2. Er et køretøj, der er indført som brugt, blevet registreret, uden at afgiften er berigtiget, kan krav om betaling af afgiftsbeløbet gøres gældende mod den, som med henblik på køretøjets registrering har afsat køretøjet til den, i hvis navn det første gang er registreret.

§ 31. (Ophævet).

§ 31 a - 31 b. 1) (Ophævet).

Ikrafttrædelses‑ og overgangsbestemmelser

§ 32. Loven træder i kraft den 1. november 1971. Lovens § 33, stk. 3, og § 34 træder dog i kraft den 1. juni 1971.

Stk. 2. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

§ 33. Der skal ikke svares afgift efter denne lov af køretøjer, som ved lovens ikrafttræden er afgiftsberigtiget efter bestemmelserne i tidligere lovgivning.

Stk. 2. Har et køretøj været fritaget for afgift eller været berigtiget med nedsat afgift efter bestemmelserne i tidligere lovgivning, og er betingelserne for afgiftsfritagelsen eller afgiftsnedsættelsen ikke længere opfyldt, skal der svares afgift efter denne lov.

Stk. 3. Motorkøretøjer, som er berigtiget med halv afgift efter § 5, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 151 af 30. april 1966 eller § 2, stk. 4‑5, i lov nr. 197 af 23. maj 1969, kan uden yderligere afgiftsberigtigelse indrettes som personmotorkøretøjer. Køretøjerne kan fortsat anvende gul/sorte nummerplader.

§ 34. (Ophævet).

§ 35. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 2. december 2002
Svend Erik Hovmand

/K. Aasberg Karlsen