Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, herunder Københavns Overpræsidium, om udpegning af repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere

 

1. Indledning

Ved lov nr. 60 af 29. januar 2003 bliver der pr. 1. april 2003 i udlændingeloven indsat en ny bestemmelse § 56 a. Efter denne bestemmelse skal der udpeges en repræsentant for uledsagede unge under 18 år, der indgiver ansøgning om asyl i Danmark, medmindre ganske særlige grunde taler derimod.

Formålet med denne repræsentantordning er at sikre, at alle uledsagede mindreårige asylansøgere får udpeget en fast personlig støtte hurtigst muligt efter deres ankomst til Danmark.

Repræsentantens rettigheder og pligter i forhold til barnet svarer til en forældremyndighedsindehavers. Repræsentanten skal således ikke kun varetage barnets interesser i relation til spørgsmålet om opholdstilladelse i Danmark, men skal også drage omsorg for barnet og træffe afgørelse om dets personlige forhold.

Efter forarbejderne til loven om repræsentantordningen skal der endvidere udpeges en midlertidig forældremyndighedsindehaver, når en uledsaget mindreårig asylansøger får opholdstilladelse i Danmark.

Den nye ordning med udpegning af repræsentanter og midlertidige forældremyndighedsindehavere gælder ikke for børn, der inden den 1. april 2003 er meddelt opholdstilladelse eller er registreret som asylansøgere efter udlændingelovens § 48 e, stk. 1.

Den nye ordning er beskrevet nedenfor i pkt. 2, mens udpegning af midlertidige forældremyndighedsindehavere for andre flygtningebørn er beskrevet i pkt. 3.

I anledning af de nye regler har Civilretsdirektoratet udstedt bekendtgørelse af 20. marts 2003 om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede min~dreårige asylansøgere repræsentantbekendtgørelsen der træder i kraft den 1. april 2003.

Denne skrivelse er udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Udlændingestyrelsen, Dansk Røde Kors og Statsamtet Frederiksborg.

2. Mindreårige asylansøgere der er omfattet af den nye ordning

2.1. Udpegning af repræsentanter

Når Udlændingestyrelsen konstaterer, at en asylansøger er under 18 år, og at asylansøgeren ikke er ledsaget af sine forældre eller andre voksne, der reelt er trådt i forældrenes sted, anmoder styrelsen statsamtet om at udpege en repræsentant for barnet.

Det er Udlændingestyrelsen, der afgør, om en asylansøger er uledsaget og mindreårig. Styrelsens afgørelse herom kan påklages til Integrationsministeriet.

Udlændingestyrelsen sender anmodningen til statsamtet på det sted, hvor barnet opholder sig på anmodningstidspunktet.

Uledsagede mindreårige asylansøgere bliver for tiden som udgangspunkt indlogeret på Dansk Røde Kors’ Center Gribskov, Gantekrogsvej 9, Mårum, 3230 Græ~sted, der ligger i Statsamtet Frederiksborgs område. De fleste sager om udpegning af en repræsentant vil derfor for tiden blive behandlet af Statsamtet Frederiksborg. Hvis der under behandlingen af en sag om udpegning af en repræsentant i et andet statsamt opstår tvivlsspørgsmål, skal direktoratet foreslå, at statsamtet kontakter Statsamtet Frederiksborg.

Samtidig med anmodningen om udpegning af en repræsentant anmoder Udlændingestyrelsen en organisation, der er godkendt hertil af integrationsministeren, om at indstille til statsamtet, hvem der skal udpeges som repræsentant for barnet.

Ved brev af 24. februar 2003 har integrationsministeren godkendt Dansk Røde Kors til efter udlændingelovens § 56 a, stk. 1, at indstille personer til hvervet som repræsentant for uledsagede mindreårige asylansøgere.

Når der i det følgende henvises til en organisation, der er godkendt til at indstille personer til hvervet som repræsentant for uledsagede mindreårige asylansøgere, nævnes derfor alene Dansk Røde Kors. Hvis der senere godkendes andre organisationer efter udlændingelovens § 56 a, vil disse organisationer have samme opgaver som Dansk Røde Kors i relation til udpegning af repræsentanter og midlertidige forældremyndighedsindehavere for uledsagede mindreårige asylansøgere.

Inden Dansk Røde Kors indstiller en person som repræsentant for et barn, sørger Dansk Røde Kors så vidt muligt for, at der afholdes en samtale med barnet om udpegningen af repræsentanten, hvis barnet er over 12 år. Hvis barnet er under 12 år, afholdes samtalen, såfremt barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsiger dette.

Samtalen kan undlades, hvis den må antages at være til skade for barnet eller uden nogen betydning for sagen.

Den indstilling, som Dansk Røde Kors sender til statsamtet, skal så vidt muligt indeholde følgende oplysninger:

  Navn, adresse og alder på barnet.

  Barnets udlændingenummer.

  Navn, adresse og cpr-nummer på den indstillede repræsentant samt dennes sprogkundskaber og arbejdsplads.

  Den indstillede repræsentants eventuelle tilknytning til barnet.

  Almindelig straffeattest, jf. pkt. 2.3.

  Børneattest , hvis barnet er under 15 år, jf. pkt. 2.3.

  Oplysning om, hvorvidt barnet har været hørt i anledning af indstillingen, samt i givet fald barnets mening herom.

  Hvis barnet ikke er blevet hørt, oplyses årsagen hertil.

  Samtykke fra den indstillede repræsentant til at statsamtet indhenter almindelig straffeattest og børneattest , jf. pkt. 2.3., hvis disse ikke er vedlagt indstillingen.

  Samtykke fra den indstillede repræsentant til at oplysningerne i disse attester videregives til statsamtet og Civilretsdirektoratet.

  Hvis andre end den indstillede repræsentant har ønsket at blive udpeget som repræsentant for barnet, bør der angives en nærmere begrundelse for indstillingen.

Hvis en anden person end den, som Dansk Røde Kors har indstillet, under statsamtets behandling af sagen anmoder om at blive udpeget som repræsentant for barnet, indhenter statsamtet med samtykke fra den pågældende ansøger eventuelle bemærkninger til anmodningen fra Dansk Røde Kors.

Under hensyn til, hvad der må anses for bedst for barnet, udpeger statsamtet herefter en repræsentant for barnet.

Statsamtet skal normalt altid udpege en repræsentant, også selvom barnet ikke ønsker dette. Kun helt undtagelsesvist kan statsamtet undlade at udpege en repræsentant.

Statsamtet underretter barnet, repræsentanten, Dansk Røde Kors, Udlændingestyrelsen og eventuelt andre involverede om, hvem der er udpeget som repræsentant.

Af hensyn til barnet og behandlingen af asylansøgningen skal sager om udpegning af repræsentanter behandles hurtigst muligt.

Hvis Dansk Røde Kors fremsender alle de ovennævnte oplysninger sammen med indstillingen, bør sagen normalt straks kunne afgøres på skriftligt grundlag.

Opstår der under behandlingen af en sag om udpegning af en repræsentant spørgsmål om, hvorvidt en asylansøger er uledsaget eller mindreårig, forelægger statsamtet sagen for Udlændingestyrelsen.

2.2. Ændring og ophør af hvervet som repræsentant samt klageadgang

Anmodning om ændring af en afgørelse om udpegning af en repræsentant behandles af statsamtet på det sted, hvor barnet opholder sig. Statsamtet kan efter udlændingelovens § 56 a, stk. 3, ændre afgørelsen, hvis dette er bedst for barnet.

I relation til ophør af hvervet som repræsentant henvises til udlændingelovens § 56 a, stk. 6.

Hvis de involverede myndigheder og organisationer bliver bekendt med, at en ophørsgrund er indtrådt, orienteres statsamtet herom. Statsamtet meddeler herefter repræsentanten, Udlændingestyrelsen, Dansk Røde Kors og eventuelt andre involverede, at hvervet er ophørt.

Dette gælder dog ikke, når hvervet ophører, fordi barnet fylder 18 år.

Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt hvervet er ophørt, kan forelægges for statsamtet.

Statsamtets afgørelse om udpegning af en repræsentant samt om ændring og ophør af hvervet som repræsentant kan påklages til Civilretsdirektoratet.

2.3. Straffeattester m.v.

Som nævnt i pkt. 2.1. bør der normalt fremlægges straffeattest for den person, der indstilles til eller udpeges som repræsentant. Det drejer sig om:

1)   Den almindelige straffeattest, jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Denne attest kan den, der ønsker at blive udpeget som repræsentant, selv indhente. Ellers indhentes den af Dansk Røde Kors eller statsamtet med den pågældendes samtykke.

2)   Den særlige børneattest , hvis det pågældende barn er under 15 år, jf. § 36 i den ovennævnte bekendtgørelse. Denne attest kan først indhentes af Dansk Røde Kors eller statsamtet i forbindelse med, at en person indstilles til eller udpeges som repræsentant for et bestemt barn. Indhentelsen kræver samtykke fra den pågældende.

Det bemærkes, at samtykke til indhentelse af disse attester bortfalder senest efter et års forløb.

De straffeattester, der fremlægges, bør normalt være udstedt inden for de seneste 6 måneder.

2.4. Udpegning af midlertidig forældremyndighedsindehaver

Når en uledsaget mindreårig asylansøger der er omfattet af den nye ordning får meddelt opholdstilladelse i Danmark, skal der normalt altid udpeges en midlertidig forældremyndighedsindehaver for barnet efter § 25 i lov om forældremyndighed og samvær.

Efter denne bestemmelse kan statsamtet træffe afgørelse om midlertidig forældremyndighed, hvis den ene eller begge indehavere af forældremyndigheden er forhindret i at træffe bestemmelser om barnets personlige forhold.

Forældremyndigheden betegnes i disse situationer som midlertidig . Dette betyder ikke, at forældremyndigheden kun vil gælde i en kortere periode. Tværtimod vil forældremyndigheden ofte vare ved, indtil barnet fylder 18 år, medmindre forældremyndighedsindehaveren inden da indrejser i Danmark eller på anden måde bliver i stand til at udøve forældremyndigheden over barnet.

Anmodning fra Udlændingestyrelsen om udpegning af en midlertidig forældremyndighedsindehaver for en uledsaget mindreårig asylansøger, der har fået opholdstilladelse i Danmark, sendes til statsamtet på det sted, hvor barnet opholder sig, jf. § 20, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 874 af 24. oktober 2002 om forældremyndighed og samvær m.v. forældremyndighedsbekendtgørelsen.

Samtidig anmoder Udlændingestyrelsen Dansk Røde Kors om at indstille til statsamtet, hvem der skal udpeges som midlertidig forældremyndighedsindehaver for barnet.

Med hensyn til behandlingen af disse sager herunder høring af barnet, hvilke oplysninger der bør fremsendes til statsamtet m.v. henvises til pkt. 2.1.

Det bemærkes, at ny samtale med barnet efter omstændighederne kan undlades, hvis der for nylig har været afholdt en samtale med barnet i forbindelse med udpegningen af en repræsentant for barnet.

Beslutningen om, hvem der skal udpeges som midlertidig forældremyndighedsindehaver, træffes på grundlag af en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger om barnet og under hensyn til, hvad der må anses for bedst for barnet.

Den person, der har været udpeget som repræsentant for barnet, bør som udgangspunkt fortsætte som midlertidig forældremyndighedsindehaver, således at der sikres kontinuitet i barnets tilværelse i størst muligt omfang.

Det bemærkes, at der normalt også skal udpeges en midlertidig forældremyndighedsindehaver, selvom der undtagelsesvist ikke har været udpeget en repræsentant for barnet.

Midlertidige forældremyndighedsafgørelser er nærmere beskrevet i Skarrildhus-beretningen 1999, pkt. C.1.

2.5. Ændring og ophør af midlertidig forældremyndighedsindehaver

En afgørelse om midlertidig forældremyndighed kan efter § 27 i lov om forældremyndighed og samvær ændres, hvis det er bedst for barnet.

Hvis der opstår behov for ændring af statsamtets afgørelse om udpegning af en midlertidig forældremyndighedsindehaver for barnet, indgives anmodning herom til statsamtet på det sted, hvor barnet bor, jf. § 20, stk. 1, i forældremyndighedsbekendtgørelsen.

Efter lovens § 25 bortfalder midlertidig forældremyndighed automatisk, når indehaveren af forældremyndigheden over barnet ikke længere er forhindret i at træffe bestemmelser om barnets personlige forhold, f.eks. fordi forældremyndighedsindehaveren indrejser i Danmark eller på anden måde bliver i stand til at udøve forældremyndigheden over barnet.

Derudover bortfalder midlertidig forældremyndighed, når barnet fylder 18 år eller indgår ægteskab.

Midlertidig forældremyndighed bortfalder således ikke, hvis f.eks. et nært familiemedlem til barnet indrejser i Danmark, medmindre den pågældende har forældremyndigheden over barnet.

3. Udpegning af midlertidig forældremyndighedsindehaver for børn der ikke er omfattet af den nye ordning

Som nævnt i pkt. 1 gælder den nye ordning om udpegning af repræsentanter og midlertidige forældremyndighedsindehavere ikke for børn, der inden den 1. april 2003 er meddelt opholdstilladelse eller er registreret som asylansøgere efter udlændingelovens § 48 e, stk. 1.

Efter forarbejderne til loven skal der som hidtil kun udpeges en midlertidig forældremyndighedsindehaver for disse mindreårige udlændinge, når der konkret findes anledning hertil.

En eventuel anmodning om udpegning af en midlertidig forældremyndighedsindehaver i disse situationer indgives til statsamtet på det sted, hvor barnet bor, jf. § 20, stk. 1, i forældremyndighedsbekendtgørelsen.

*

Følgende bilag vedlægges:

  Lov nr. 60 af 29. januar 2003 om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandling af sager vedrørende uledsagede mindreårige asylansøgere).

  Bekendtgørelse af 20. marts 2003 om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere.

Særtryk af repræsentantbekendtgørelsen og af bemærkningerne til loven (lovforslag nr. L 23 af 2. oktober 2002) fremsendes senere.

Civilretsdirektoratet, den 26. marts 2003

Lars Thøgersen