Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse R-6-04 om ankeadgang - kompetence - amtskommune

Resume:

Det sociale nævn havde ikke kompetence til at behandle afgørelser, der var truffet efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Begrundelsen var, at denne lov ikke var nævnt i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, ligesom der ikke i loven er en klagebestemmelse, hvorefter en amtskommunal afgørelse kan indbringes for det sociale nævn af den person, som afgørelsen vedrører.

Love:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats - lov nr. 416 af 10. juni 2003 - § 22, stk. 2 og § 22, stk. 4

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 72 af 6. februar 2004 - § 60

Sagsfremstilling:

En klient var henvist til et revalideringscenter, med henblik på arbejdsprøvning til afklaring af revaliderings- og erhvervsmuligheder/ førtidspension.

Revalideringscentret havde afvist at optage hende på grund af de helbredsmæssige oplysninger, hendes manglende erhvervserfaring, uddannelse og alder samt manglende tro på, at hun ville kunne klare et job.

Hun klagede over amtskommunens revalideringscenters afvisning til det sociale nævn.

Nævnet afviste at behandle sagen under henvisning til, at det lå uden for nævnets kompetence at behandle sager om afgørelser i henhold til § 22 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Amtskommunen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen blev det anført, at det sociale nævn med en sådan afgørelse berøvede den pågældende person sin lovhjemlede klageret, samt at der med den nye lovgivning ikke havde været tilsigtet en forringelse af retssikkerheden.

Sagen blev behandlet i principielt møde for at afklare, om det sociale nævn havde kompetence til at behandle afgørelser, der var truffet efter § 22, stk. 4, jf. stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Afgørelse:

Det sociale nævn havde ikke kompetence til at behandle afgørelser, der var truffet efter § 22, stk. 4, jf. stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Ankestyrelsen lagde til grund, at denne lov ikke var nævnt i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 1 (anvendelsesområdet for lov om retssikkerhed og administration på det sociale område), ligesom der ikke i selve loven om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats var nogen klagebestemmelse, hvorefter en amtskommunal afgørelse efter lovens § 22, stk. 4, kunne indbringes for det sociale nævn af den person, som afgørelsen vedrører.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.