Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler

 

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 655 af 12. august 1999, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 948 af 20. december 1999, § 4 i lov nr. 960 af 20. december 1999, § 43 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 3 i lov nr. 463 af 31. maj 2000, § 4 i lov nr. 1297 af 20. december 2000 og § 2 i lov nr. 342 af 27. maj 2002.

Afgiftspligtige køretøjer

§ 1. Efter reglerne i denne lov svares der afgift til statskassen af biler, som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet, og som er registreringspligtige efter færdselslovens § 72, stk. 1.

Stk. 2. 4)  Indtil den 31. december 2003 omfatter afgiftspligten efter stk. 1 ikke biler, der alene anvender el som drivmiddel.

Afgiftsgrundlag

§ 2. 5)  Personbilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug med senere ændringer omregnes til km pr. liter og afrundes med én decimal.

Afgiftens størrelse

§ 3. 1)   2)   5) 6)  Af alle afgiftspligtige biler betales afgift af bilens brændstofforbrug, jf. §§ 2 og 4, udtrykt som kilometer pr. liter, som anmeldt til Færdselsstyrelsen, eller som fremlagt ved syn hos Statens Bilinspektion med henblik på første registrering i Danmark. Afgiften svares med de nedenfor under A eller B anførte beløb:

A. Benzindrevne personbiler m.v.

Afgift pr. halvår,
kr. pr. personbil

Kilometer pr. liter mindst

20,0

260

Under

20,0,

men ikke under

18,2

510

Under

18,2,

men ikke under

16,7

760

Under

16,7,

men ikke under

15,4

1.010

Under

15,4,

men ikke under

14,3

1.260

Under

14,3,

men ikke under

13,3

1.510

Under

13,3,

men ikke under

12,5

1.750

Under

12,5,

men ikke under

11,8

2.000

Under

11,8,

men ikke under

11,1

2.250

Under

11,1,

men ikke under

10,5

2.500

Under

10,5,

men ikke under

10,0

2.750

Under

10,0,

men ikke under

9,1

3.240

Under

9,1,

men ikke under

8,3

3.750

Under

8,3,

men ikke under

7,7

4.250

Under

7,7,

men ikke under

7,1

4.740

Under

7,1,

men ikke under

6,7

5.240

Under

6,7,

men ikke under

6,3

5.740

Under

6,3,

men ikke under

5,9

6.230

Under

5,9,

men ikke under

5,6

6.730

Under

5,6,

men ikke under

5,3

7.240

Under

5,3,

men ikke under

5,0

7.740

Under

5,0,

men ikke under

4,8

8.230

Under

4,8,

men ikke under

4,5

8.730

Under

4,5

 

 

9.230

 

B. Dieseldrevne personbiler m.v.

Afgift pr. halvår,
kr. pr. personbil

 

 

Forbrug

Udligning

Kilometer pr. liter mindst

32,1

-

80

Under

32,1,

men ikke under

28,1

-

370

Under

28,1,

men ikke under

25,0

-

660

Under

25,0,

men ikke under

22,5

260

720

Under

22,5,

men ikke under

20,5

510

790

Under

20,5,

men ikke under

18,8

760

850

Under

18,8,

men ikke under

17,3

1.010

920

Under

17,3,

men ikke under

16,1

1.260

990

Under

16,1,

men ikke under

15,0

1.510

1.060

Under

15,0,

men ikke under

14,1

1.750

1.140

Under

14,1,

men ikke under

13,2

2.000

1.210

Under

13,2,

men ikke under

12,5

2.250

1.290

Under

12,5,

men ikke under

11,9

2.500

1.360

Under

11,9,

men ikke under

11,3

2.750

1.420

Under

11,3,

men ikke under

10,2

3.240

1.570

Under

10,2,

men ikke under

9,4

3.750

1.710

Under

9,4,

men ikke under

8,7

4.250

1.840

Under

8,7,

men ikke under

8,1

4.740

2.000

Under

8,1,

men ikke under

7,5

5.240

2.110

Under

7,5,

men ikke under

7,0

5.740

2.250

Under

7,0,

men ikke under

6,6

6.230

2.410

Under

6,6,

men ikke under

6,2

6.730

2.540

Under

6,2,

men ikke under

5,9

7.240

2.670

Under

5,9,

men ikke under

5,6

7.740

2.830

Under

5,6,

men ikke under

5,4

8.230

2.970

Under

5,4,

men ikke under

5,1

8.730

3.160

Under

5,1,

 

 

9.230

3.300

Stk. 2. 6) Såfremt der ikke foreligger anmeldelse om en benzindreven bils brændstofforbrug, fastsættes dette i liter pr. 100 km, jf. § 2, som summen af et fast element på 3 l pr. 100 km og et variabelt element, der beregnes som 0,5 pct. af bilens egenvægt i kilogram. Er bilen dieseldreven, fastsættes forbruget i liter pr. 100 km ved at reducere forbruget beregnet efter 1. pkt. med 12,5 pct. Ved en bils egenvægt forstås vægten af bilen med tilbehør, som bilen normalt medfører. Vægten af driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører medregnes ikke.

Stk. 3. 6) Af eldrevne biler betales afgift som af benzindrevne biler efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning. Af biler, der hverken er benzindrevne, dieseldrevne eller eldrevne, betales afgift som af dieseldrevne biler efter den i stk. 2, 2. pkt., foretagne omregning.

Afgiftsperioden og tilbagebetaling

§ 4. Afgiftsperioden er 6 måneder som anført i § 3. Der betales afgift fra og med den dag, hvor registrering finder sted.

Stk. 2. Afgiften forfalder til betaling ved afgiftsperiodens begyndelse og betales forud for hele perioden.

Stk. 3. Såfremt en afgiftspligtig bil afmeldes af motorkøretøjsregisteret, afkortes dens afgiftsperiode med de resterende dage af den pågældende periode. Registreres en afmeldt bil på ny, indtræder afgiftspligten efter de i stk. 1 fastsatte regler. Ved anmeldelse til motorkøretøjsregisteret af anden ejer (bruger) af bilen afkortes afgiftsperioden med de resterende dage af den pågældende periode, og afgiftspligten indtræder på ny efter de i stk. 1 fastsatte regler.

Stk. 4. Den i stk. 3 omhandlede afmelding, registrering og anmeldelse til motorkøretøjsregisteret sker ved henvendelse til et motorkontor i motorkontorets sædvanlige ekspeditionstid.

Stk. 5. Tilbagebetaling af afgift som følge af afgiftsperiodens afkortning som nævnt i stk. 3 sker fra Centralregisteret for Motorkøretøjer til den, i hvis navn bilen på afgiftens forfaldstid er registreret. Tilbagebetalingen sker uden forudgående ansøgning. I tilbagebetalingen kan der foretages modregning for forfalden, men ikke betalt afgift, jf. § 4, samt for forfalden, men ikke betalt standsnings- og parkeringsafgift, jf. færdselslovens § 122 b.

Hæftelsen

§ 5. Afgiften påhviler den, i hvis navn bilen ved afgiftsperiodens begyndelse er registreret. Såfremt bilen er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiften dem begge.

Stk. 2. Er bilen ved afgiftsperiodens begyndelse overgået til anden ejer (bruger), uden at dette er anmeldt for registreringsmyndigheden, påhviler afgiften tillige den nye ejer (bruger).

Stk. 3. Ved afbetalingssælgers tilbagetagelse af bilen påhviler afgiften for den afgiftsperiode, i hvilken tilbagetagelsen har fundet sted, tillige afbetalingssælgeren.

Stk. 4. Såfremt det dokumenteres, at bilen senest den 15. i måneden før afgiftsperiodens begyndelse er overgået til anden ejer (bruger), påhviler afgiften alene den nye ejer (bruger), selv om ejer(bruger)skiftet ikke er anmeldt til registreringsmyndigheden.

Stk. 5. Har anmeldelse til registreringsmyndigheden medført uberettiget registrering af en bil i en andens navn end anmelderens, påhviler afgiften anmelderen.

Stk. 6. Såfremt en bil i strid med færdselslovens bestemmelser ikke er registreret, påhviler afgiften den, der er pligtig at lade den registrere.

Fritagelser m.m.

§ 6. Fritaget for afgiften er:

1)   Biler, der tilhører kongen og dronningen samt medlemmer af kongehuset, som er efterkommere i første led af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt disses enker.

2)   Biler, der tilhører forsvaret og det statslige regionale redningsberedskab.

3)   Biler, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt biler, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende.

4)   Ambulancer.

5)   Benzindrevne hyrevogne og sygetransportbiler, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af siddende patienter.

Stk. 2. Af dieseldrevne hyrevogne og dieseldrevne sygetransportbiler, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af siddende patienter, betales det dobbelte af de i § 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift.

Stk. 3. Når der er forløbet 35 år fra en bils 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales afgift med 1/4 af sædvanlig afgift. Det er en betingelse, at bilen fremtræder som ved 1. registrering.

Stk. 4. Skatteministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde traktatmæssige forpligtelser, fastsætte regler om afgiftsfrihed for biler, som tilhører:

1)   Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.

2)   Fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.

3)   Internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.

§ 7. Personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for afgiften, hvis bilen er benzindreven. Er bilen dieseldreven, betales afgift efter de i § 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift. Afgiftsfritagelsen og -nedsættelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter nærmere regler vedrørende afgørelser om afgiftfritagelse og -nedsættelse efter stk. 1.

§ 8. Skatteministeren kan, hvor omstændighederne taler derfor, indrømme afgiftsfritagelse for biler, som kun benyttes til kørsel uden for offentlige veje, og i ganske særlige tilfælde for biler, som foruden til den anførte kørsel benyttes på ubetydelige strækninger af offentlige veje, jf. § 1 i lov nr. 312 af 9. juni 1971 om offentlige veje, når der efter ministerens skøn foreligger tilstrækkelig garanti herfor.

Andre bestemmelser

§ 9. Når en bil søges registreret, skal anmelderen angive, om bilen er indrettet til at benytte benzin, diesel eller el som drivkraft eller anden drivkraft.

Stk. 2. Den afgiftspligtige skal til politiet straks anmelde enhver ændring, der er af betydning for afgiftens beregning.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren de nærmere regler for afgiftens omberegning som følge af anmeldte ændringer og træffer herunder bestemmelse om tidspunktet for overgang til de ændrede afgiftsbeløb.

§ 10. For betalt afgift udstedes en kvittering.

§ 11. Hvis afgiften ikke erlægges rettidigt, skal bilens nummerplader snarest fjernes ved politiets foranstaltning. Den, der helt eller delvis hæfter for afgiften, kan herefter ikke få bilen registreret, før den afgift, der påhviler vedkommende, er betalt.

Stk. 2. 3)  §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på opkrævning af afgift efter denne lov

Stk. 3. 3) Forfaldne renter i henhold til § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og gebyr i henhold til § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. refunderes ikke ved tilbagebetaling af afgift i medfør af § 4, stk. 3.

§ 12. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren de nærmere regler for afgiftens opkrævning og lønindeholdelse, jf. § 13.

§ 13. Afgiften med påløbne renter og omkostninger samt gebyr i henhold til § 11, stk. 3, kan inddrives ved udpantning samt ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Inddrivelsesmyndigheden kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om påklage af afgørelser om lønindeholdelse efter stk. 1, herunder regler om klagefrist.

§ 14. 3) Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

Straffebestemmelser

§ 15. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved

1)   afgørelse af, om der skal svares afgift af en bil,

2)   beregning af afgiftens størrelse eller

3)   afgørelse om afgiftsfritagelse eller tilbagebetaling af afgift.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1)   undlader i overensstemmelse med § 9, stk. 2, at give politiet oplysning om ændringer ved en bil, som er af betydning for afgiftens beregning,

2)   unddrager sig afgift ved at benytte en registreringspligtig bil, der ikke er registreret,

3)   benytter eller indretter en bil, som er fritaget for afgift, i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen eller

4)   i øvrigt benytter eller indretter en bil i strid med køretøjets registrerede art og anvendelse.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 16. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på biler, der registreres første gang den 1. juli 1997 eller senere, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. For biler registreret første gang i perioden 1. juli 1997 til 31. oktober 1997 har loven virkning fra og med 1. november 1997.

Stk. 4. Biler registreret første gang i perioden 30. januar 1997 til 1. juli 1997 omfattes af loven, hvis det over for registreringsmyndigheden godtgøres, at bilen er omfattet af lovens § 1. Ændringen har virkning fra anmeldelsesdagen, dog tidligst fra 1. november 1997.

§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 22. oktober 2002

Svend Erik Hovmand

/K. Aasberg Karlsen

Officielle noter

1) § 3, stk. 1, B (ændret ved note 2, 5 og 6), er ændret ved § 1 i lov nr. 948 af 20. december 1999, der trådte i kraft den 22. december 1999, og har virkning for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. januar 2000 eller senere.

2) § 3, stk. 1, B (ændret ved note 5 og 6), er ændret ved § 4 i lov nr. 960 af 20. december 1999, det trådte i kraft den 1. januar 2000, og får virkning for det enkelte køretøj fra den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. januar 2000 eller senere.

3) Ophævelse af § 11, stk. 2 og 3, indsættelse af nyt stk. 2, ændring af stk. 4, der bliver stk. 3, og § 14, er sket ved § 43 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, der trådte i kraft den 1. januar 2001.

4) § 1, stk. 2, er ændret ved § 3 i lov nr. 463 af 31. maj 2000, der trådte i kraft den 1. juni 2000.

5) Nyaffattelse af § 2 og § 3, stk. 1, B (ændret ved notat 6), er ændret ved § 4 i lov nr. 1297 af 20. december 2000, der trådte i kraft den 1. april 2001, § 3, stk. 1, B, har virkning for det enkelte køretøj fra den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. april 2001 eller senere.

6) Ændring af § 3, stk. 1, A og B, ophævelse af § 3, stk. 2 og 3, (stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 2 og 3), ændring af § 3, stk. 5, der bliver stk. 3, er sket ved § 2 i lov nr. 342 af 27. maj 2002, der trådte i kraft den 1. juni 2002, § 3, stk. 1, A og B, har virkning for det enkelte køretøj fra den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. januar 2003 eller senere.