Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

 

Herved bekendtgøres lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 12. september 1996, med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr.1098 af 29. december 1997, § 3 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 4 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 2 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 3 i lov nr. 463 af 7. juni 2001.

§ 1. Efter bestemmelserne i denne lov svares en afgift til statskassen af ansvarsforsikringer for de ifølge færdselsloven registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne, sættevogne, sidevogne og påhængsredskaber. Endvidere svares afgift af ansvarsforsikringer for cykler med hjælpemotor (knallerter).

§ 2. Afgiften svares af de forsikringsselskaber, der tegner de i § 1 nævnte ansvarsforsikringer. Udenlandske forsikringsselskaber, som ikke er etableret her i landet, skal over for de statslige told- og skattemyndigheder udpege en herboende repræsentant. Forsikringsselskaber, der er etableret i Danmark, betegnes i det følgende selskaberne.

    Stk. 2. Selskaberne og repræsentanterne skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder, der udsteder et bevis for registreringen.

§ 3.5)  Afgiften udgør 42,9 pct. af præmien for de i § 1, 1. pkt., nævnte ansvarsforsikringer, afgiften ikke indbefattet. Undtaget for afgift er forsikringer vedrørende last- og varemotorkøretøjer og hertil hørende påhængsvogne, der med tilladelse efter lov om godskørsel anvendes til godskørsel for fremmed regning (vognmandskørsel). For forsikringer vedrørende busser, der alene udfører turist- og bestillingskørsel med tilladelse efter lov om buskørsel, udgør afgiften 34,4 pct. af præmien. Afgiften af ansvarsforsikringer for trehjulede eldrevne motorcykler og knallerter udgør 230 kr. årlig.

    Stk. 2.5) Såfremt afgiften efter stk. 1, 1. pkt., for et kalenderår udgør mindre end 47,2 pct. af de udbetalte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 42,9 pct. af præmien, eller såfremt afgiften efter stk. 1, 3. pkt., for et kalenderår udgør mindre end 37,8 pct. af de udbetalte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 34,4 pct. af præmien, indbetaler selskaberne eller repræsentanterne forskelsbeløbet i afgift. Ved opgørelsen af de i kalenderåret udbetalte erstatninger kan udbetalinger hidrørende fra en enkelt forsikringsbegivenhed højst indgå med en andel på 5 pct. og udbetalinger hidrørende fra tre enkelte forsikringsbegivenheder højst indgå med en andel på 10 pct. af de samlede erstatningsudbetalinger. Ved opgørelsen af de procentdele, der er nævnt i 2. pkt., indgår erstatningsudbetalinger for den enkelte forsikringsbegivenhed med højst 1 mio. kr.

    Stk. 3.5) Selskaber eller repræsentanter kan for en periode på 5 år vælge at opgøre eventuelle forskelsbeløb på grundlag af de præmieindtægter hidrørende fra biler som nævnt i stk. 2, som kan henføres til kalenderåret, og erstatninger, der kan henføres til skader sket i kalenderåret. Valget skal senest foretages den 1. april i det kalenderår, der følger seneste 5-års-periode. Såfremt den henførte afgift beregnet som 42,9 pct. af de henførte præmieindtægter vedrørende biler, der er afgiftspligtige med 42,9 pct. af præmien, udgør et mindre beløb end 47,2 pct. af de således opgjorte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 42,9 pct., eller såfremt den henførte afgift beregnet som 34,4 pct. af de henførte præmieindtægter vedrørende biler, der er afgiftspligtige med 34,4 pct. af præmien, udgør et mindre beløb end 37,8 pct. af de således opgjorte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 34,4 pct., indbetaler selskaberne eller repræsentanterne forskelsbeløbet i afgift. Ved opgørelsen af de til kalenderåret henførte erstatninger kan erstatninger hidrørende fra en enkelt forsikringsbegivenhed højst indgå med en andel på 5 pct. og erstatninger hidrørende fra tre enkelte forsikringsbegivenheder højst indgå med en andel på 10 pct. af de samlede erstatninger. Ved opgørelsen af de procentdele, der er nævnt i 4. pkt., indgår erstatningsudbetalinger for den enkelte forsikringsbegivenhed med højst 1 mio. kr.

    Stk. 4.5) Såfremt et kalenderårs forskelsbeløb beregnet efter stk. 2 overstiger 5 pct. af de udbetalte erstatninger opgjort efter stk. 2, kan den overskydende del af forskelsbeløbene fradrages i den afgiftsindbetaling efter stk. 1, 1. pkt., eller stk. 1, 3. pkt., der indgår i beregningsgrundlaget for forskelsbeløbet efter stk. 2 i efterfølgende kalenderår. Fradraget kan kun foretages, såfremt og i det omfang det efterfølgende kalenderårs afgiftsindbetaling efter stk. 1, 1. pkt., overstiger 51,5 pct. af de udbetalte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 42,9 pct. af præmien, eller såfremt afgiften efter stk. 1, 3. pkt., overstiger 41,3 pct. af de udbetalte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 34,4 pct. af præmien.

    Stk. 5.5) Såfremt forskelsbeløb beregnet efter stk. 3 overstiger 5 pct. af erstatningerne opgjort efter stk. 3, kan den overskydende del af forskelsbeløbene fradrages i de henførte afgiftsbeløb, der indgår i beregningsgrundlaget for forskelsbeløbet efter stk. 3 i efterfølgende kalenderår. Fradraget kan kun foretages, såfremt og i det omfang de til det efterfølgende kalenderår henførte afgiftsbeløb overstiger 51,5 pct. af de henførte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 42,9 pct. af præmien, eller såfremt de til det efterfølgende kalenderår henførte afgiftsbeløb overstiger 41,3 pct. af de henførte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 34,4 pct. af præmien.

§ 4. Selskaberne og repræsentanterne skal føre et regnskab over præmieindtægterne for de afgiftspligtige forsikringer, der kan danne grundlag for opgørelse af det i hver måned opkrævede afgiftsbeløb og for kontrollen med afgiftens rigtige erlæggelse.

    Stk. 2. Selskaberne og repræsentanterne skal føre et regnskab over udbetalte erstatninger, der kan danne grundlag for afgiftens erlæggelse og endelige opgørelse efter § 3, stk. 2, jf. § 3, stk. 4, eller § 3, stk. 3, jf. § 3, stk. 5.

§ 5.3)  Selskaberne og repræsentanterne skal efter udløbet af hver afregningsperiode til de statslige told- og skattemyndigheder angive størrelsen af den afgiftspligtige præmieindtægt og afgiften heraf for den forløbne måned fordelt på de i § 3 nævnte afgiftssatser. Angivelsen skal være underskrevet af repræsentanten eller selskabets ansvarlige ledelse.

    Stk. 2. Den afgiftspligtige præmieindtægt i en måned omfatter de præmier, herunder a conto-præmier, der forfalder til betaling i den pågældende måned. Præmier, der godtgøres forsikringstagerne eller afskrives som uerholdelige, fradrages i den afgiftspligtige præmieindtægt i den måned, hvor tilbagebetalingen eller afskrivningen finder sted.

§ 5 a. Selskaber og repræsentanter, der opgør eventuelle forskelsbeløb efter § 3, stk. 2, jf. § 3, stk. 4, skal senest den 1. april efter hvert kalenderår til de statslige told- og skattemyndigheder angive summen af de udbetalte erstatninger i det foregående kalenderår fordelt på de i § 3, stk. 2, nævnte køretøjskategorier. Angivelsen skal være underskrevet af repræsentanten eller selskabets ansvarlige ledelse.

    Stk. 2. Selskaber og repræsentanter, der har valgt at opgøre eventuelle forskelsbeløb efter § 3, stk. 3, skal senest den 1. april efter hvert kalenderår til de statslige told- og skattemyndigheder angive de præmieindtægter, som kan henføres til de foregående 5 kalenderår, og de erstatninger, der kan henføres til skader sket i de foregående 5 kalenderår, fordelt på de i § 3, stk. 3, nævnte køretøjskategorier. Angivelserne skal være underskrevet af repræsentanten eller selskabets ansvarlige ledelse.

§ 6.3) Eventuel afgift efter § 3, stk. 2, jf. § 3, stk. 4, eller § 3, stk. 3, jf. § 3, stk. 5, indbetales senest den 15. april i det følgende kalenderår. Eventuelle afgiftsbeløb opstået som følge af fornyet opgørelse for tidligere kalenderår skal indbetales senest den 15. april i det år, hvor de er opgjort i henhold til § 5 a, stk. 2. Eventuelt for meget indbetalt forskelsbeløb opstået som følge af fornyet opgørelse for tidligere kalenderår tilbagebetales. I det omfang tilbagebetalingen ikke kan ske ved modregning, udbetales beløbet til selskabet efter de i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. anførte regler.

§ 6 a. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for regnskabsførelse, opgørelse, angivelse og indbetaling af afgiften af ansvarsforsikringer for knallerter.

§ 7.2)  De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn hos selskaberne eller repræsentanterne og til at efterse selskabernes eller repræsentanternes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

    Stk. 2. Repræsentanterne eller de i selskaberne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

    Stk. 3.2) Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 1. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 8. Offentlige myndigheder skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder enhver oplysning til brug ved de statslige told- og skattemyndigheders registrering af selskaberne eller repræsentanterne og kontrollen med afgiftens betaling.

§ 9.3) Såfremt det konstateres, at et selskab eller en repræsentant har afgivet urigtig angivelse efter § 5 eller § 5 a, således at selskabet eller repræsentanten har betalt for lidt i afgift, afkræves selskabet eller repræsentanten det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2.1)  Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, som påhviler selskabet eller repræsentanten, ikke opgøres på grundlag af selskabets eller repræsentantens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftsbeløbet.

§ 9 a.3) (Ophævet).

§ 10. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

a) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen.

b) Overtræder § 2, stk. 2, § 4, § 5, stk. 1, § 5 a, § 7, stk. 2, eller § 15, stk. 2.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3.4)  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

    Stk. 4.1) Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

    Stk. 5.3) §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

§ 11.3) (Ophævet).

§ 12.1) Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 12 a.1) Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om afgiftspligtens omfang.

2) Spørgsmål om, hvilket beløb afgiften skal beregnes af.

3) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 9, stk. 2.

    Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 13. Skatteministeren kan fastsætte de fornødne regler til gennemførelse af loven.

§ 13 a.1) (Ophævet).

§ 13 b.3) (Ophævet).

§ 14. Loven træder i kraft den 1. juli 1975, jf. dog § 15, stk. 2.

§ 15. (Overgangsbestemmelser, udeladt)

§ 16. Præmien for ansvarsforsikringer kan af selskaberne eller repræsentanterne forhøjes med afgiften.

    Stk. 2. Forsikringstageren kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af forhøjelse af præmien, som alene sker i medfør af stk. 1.

§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 16. oktober 2002

Svend Erik Hovmand

/K. Aasberg Karlsen

Officielle noter

1) Ophævelse af § 9, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, stk. 4. bliver herefter stk. 3, (ophævet ved note 3) ændring af § 10, stk. 4, § 12, § 12 a og ophævelse af § 13 a, er sket ved § 5 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, der trådte i kraft den 1. april 1998.

2) Ændring af § 7, stk. 1, og indsættelse af § 7, stk. 3, er sket ved § 3 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, der trådte i kraft den 4. juni 1999.

3) Ændring af § 5, stk. 1, 1. pkt., ophævelse af § 6, stk. 1, 1. pkt., ændring af § 6, stk. 1, 5. pkt., (nu 4. pkt.), ophævelse af § 6, stk. 2, § 9, stk. 3, § 9 a, indsættelse af § 10, stk. 5, og ophævelse af §§ 11 og 13 b, er sket ved § 4 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, der trådte i kraft den 1. januar 2001.

4) § 10, stk. 3, er ændret ved § 2 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, der trådte i kraft den 1. juli 2001.

5) § 3, stk., 1-5, er ændret ved § 3 i lov nr. 463 af 7. juni 2001, der trådte i kraft den 1. juli 2002. § 3, stk. 2 og 3, fastsatte andele på 37,8 pct. og 47,2 pct. af de udbetalte eller henførte erstatninger, udgør for kalenderåret 2002 henholdsvis 40,9 og 51,1 pct. § 3, stk. 4 og 5, fastsatte andele på 41,3 pct. og 51,5 pct. af de udbetalte eller henførte erstatninger, udgør for kalenderåret 2002 henholdsvis 44,6 og 55,7 pct., jf. § 4, stk. 1, 3 og 4, i lov nr. 463 af 7. juni 2001.