Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse U-10-97 om ventetid - behandlingsudgift - besættelsestidens ofre - privat klinik

Resume:

Der kunne ikke ydes refusion for betaling af udgifter i forbindelse med operation udført på privatklinik, da operationen kunne være foretaget i offentligt regi uden udgifter for ansøgeren.

Det forhold, at der havde været ventetid på behandlingen inden for det offentlige sygehusvæsen kunne ikke tillægges betydning.

Love:

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre - lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995 - § 13, stk. 2

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en 70-årig mand, som fik udbetalt løbende erstatning efter lovens § 1a.

Ansøgeren fik foretaget en operation for grå stær på en privatklinik. Regningen for operationen lød på 8.000 kr.

Ansøgeren oplyste, at han havde valgt en privat klinik på grund af kortere ventetid, idet ventetiden på privatklinikken var under 14 dage mod 1/2 til 1 år på offentligt sygehus. Han henviste til, at han, der var fyldt 70 år, ikke ville kunne få fornyet sit kørekort, medmindre han fik foretaget operationen. På grund af sukkersyge og anden sygdom hos ægtefællen var han afhængig af egen bil.

Arbejdsskadestyrelsen henviste til, at der kun kunne ydes støtte efter loven, hvis behandlingen ikke kunne ydes gratis af social- og sundhedsforvaltningen (det offentlige sygehusvæsen). Da operationen kunne være foretaget på offentligt sygehus uden udgift for ansøgeren, kunne udgiften ikke refunderes.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der efter § 13, stk. 2, i lov om erstatning til besættelsestidens ofre kan ydes hjælp til udgifter til sygebehandling foretaget på privat klinik, når behandlingen kunne være foretaget på offentligt sygehus.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at der ikke kunne ydes refusion for betaling af udgifterne til operation m.v. for grå stær på privat klinik. Begrundelsen var, at operationen kunne være foretaget i offentligt regi uden udgifter for ansøgeren. Ankestyrelsen lagde vægt på, at det er en betingelse for at få hjælpefter bestemmelsen i lovens § 13, stk. 2, om hjælp til sygebehand ling, at udgifterne til den nødvendige sygebehandling ikke kan afholdes efter lov om offentlig sygesikring eller som led i behandlingen på offentligt sygehus.

Det forhold, at der har været ventetid på behandlingen inden for det offentlige sygehusvæsen, kunne ikke begrunde ret til at få godtgjort udgiften til behandling foretaget på en privat klinik.