Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse U-10-99 om ulykkestilfælde - anerkendelse - udefra kommende indvirkning - tandskade - hårdt upåregneligt fremmedlegeme - arbejdets forhold - konkret forøget risiko for fremmedlegemer - arbejdsskade

Resume:

Ankestyrelsen har i et principielt møde behandlet en række sager med henblik på præcisering af praksis om anerkendelse af tyggeskader som ulykkestilfælde opstået i forbindelse med spisning som led i udførelsen af arbejde.

Ankestyrelsen tog udgangspunkt i tidligere fastlagt praksis, hvor det var lagt til grund, at lov om arbejdsskadeforsikring fra 1978 ikke ændrede ved tidligere praksis, hvorefter udgangspunktet var, at sikrede selv bærer risikoen for tandskader opstået i forbindelse med indtagelse af mad inden for arbejdstiden.

Anerkendelse af en tyggeskade som ulykkestilfælde forudsætter:

1) at tandskaden er forårsaget af en udefra kommende påvirkning i form af et hårdt upåregneligt fremmedlegeme, og

2) at særlige forhold ved arbejdet har været årsag til tandskaden.

Efter Ankestyrelsens vurdering kan betingelse nr. 2 ikke anses for opfyldt alene ud fra generelle betragtninger om at spisningen har været påtvunget, at spisningen foregik under angiveligt primitive forhold i udlandet eller lignende. Der må således kræves en konkret sandsynliggørelse af at arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregik, har været årsag til tyggeskaden.

Ankestyrelsen har været opmærksom på, at Arbejdsskadestyrelsen har udmeldt en lempeligere praksis i en vejledning om arbejdsbetingede tandskader. Denne praksis har Ankestyrelsen således ikke kunnet tilslutte sig.

I de 4 konkrete sager har Ankestyrelsen afvist at anerkende alle tilfælde som ulykkestilfælde, da der ikke var dokumenteret særlige forhold ved arbejdet som årsag til tandskaden. I sag 1 og 2 blev der tillige henvist til, at der ikke var dokumenteret en udefra kommende påvirkning i form af et hårdt upåregneligt fremmedlegeme.

Love:

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade - lovbekendtgørelse nr. 1058 af 17. december 1998 - § 9, nr. 1

Sagsfremstilling 1:

Sag nr. 1 - 110177-97 En 30-årig passagerassistent havde nattevagt på et passagerfartøj, og befandt sig under en spisepause i mandskabsmessen. Da han tyggede i et stykke brød knækkede han en kindtand i venstre side af overmunden.

Under sagens behandling havde forbundet henvist til 3. udgave af Den kommenterede Arbejdsskadeforsikringslov ved Friis og Behn, hvor det bl.a. er anført, at tyggeskader kan anerkendes i visse tilfælde, hvor skadelidte er nødsaget til at spise arbejdsgivers mad, fordi der ikke er alternative muligheder, f.eks. ved militæret eller om bord på et skib. Skaden skete om bord på et skib, hvor sikrede i forbindelse med sin nattevagt indtog den af arbejdsgiveren tilberedte mad - og hvor sikrede ikke havde alternative muligheder for indtagelse af kost.

Arbejdsskadestyrelsen havde ved afgørelse af 21. november 1997 afvist at anerkende hændelsen som et ulykkestilfælde. Der blev lagt vægt på, at tandskaden indtraf under spisning. Dette kan kun anerkendes som en arbejdsskade, når skaden er en følge af de særlige forhold på arbejdspladsen. Arbejdsskadestyrelsen havde lagt vægt på, at sikrede spiste et stykke birkesbrød, hvorved han knækkede en tand. Skaden kunne ikke anses for at være forårsaget af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår.

På Ankestyrelsens foranledning udtalte arbejdsgiveren, at sikrede var i tjeneste, da han befandt sig i skibets mandskabsmesse. Det var under en spisepause, som var indlagt i arbejdstiden, at han var uheldig at pådrage sig tandskaden. Da skaden indtraf befandt skibet sig i søen. I mandskabsmessen lå brødet til fri bespisning for besætningen i en dertil indrettet brødbakke. Brødet var bagt om bord af skibets egen bager og var således ikke købt i land. Sikrede havde ikke alternative muligheder for at få noget at spise, da der ikke var andre spisesteder for besætningen end mandskabsmessen. Kosten indgik endvidere i sikredes hyre/tjeneste om bord.

Forsikringsselskabet havde i et brev til Ankestyrelsen anført, at praksis med hensyn til "tyggeskader" bør opretholdes. Sådanne skader bør derfor afvises, medmindre skaden er forårsaget af arbejdet eller de forhold hvorunder arbejdet foregår. Situationen om bord kan sidestilles med indtagelse af fødevarer i en arbejdspladskantine på land, hvor der ikke foreligger særlige risici, som sikrede ikke ville være udsat for under indtagelse af måltider i hjemmet. Om brødet bages på arbejdsstedet eller i hjemmet er ikke i sig selv afgørende, da melet der anvendes i begge tilfælde kommer andetsteds fra. Særlige forhold kunne være, at arbejdspladsen på skibet var særligt støvende, hvor småsten etc. hvirvles op i luften og ender i kabyssen.

At sikrede hele tiden befinder sig på arbejdspladsen (om bord på skibet), at aflønningen omfatter kost om bord, og at sikrede kun kan vælge den af arbejdsgiveren serverede kost kunne efter selskabets opfattelse ikke i sig selv bevirke, at der forelå særlige afvigende risici.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte, at den anmeldte hændelse ikke kunne anerkendes som et ulykkestilfælde efter lovens § 9, nr. 1 eller som en kortvarig skadelig påvirkning efter lovens § 9, nr. 2.

Ankestyrelsen har ved afgørelsen vurderet, at der ikke var dokumenteret et ulykkestilfælde, da det ikke var sandsynliggjort i tilstrækkeligt omfang, at sikrede bed i et hårdt upåregneligt fremmedlegeme. Der blev herved lagt vægt på, at sikrede havde oplyst, at han bed i et birkes eller en lille sten i forbindelse med at han spiste et stykke birkesbrød, som var bagt om bord på skibet. Navnlig kunne der ikke anses for at være dokumenteret et ulykkestilfælde, såfremt der var tale om et birkes, da dette er et påregneligt element af et stykke birkesbrød, og derfor ikke kan anses for at være et fremmedlegeme.

Efter Ankestyrelsens vurdering var der heller ikke påvist en konkret forøget risiko for fremmedlegemer i det brød, som sikrede spiste i mandskabsmessen. Det ændrede ikke på vurderingen, at sikrede ikke havde andre muligheder for at spise, da han var om bord på et skib, ligesom der ikke kunne lægges vægt på, at kosten indgik i hyren.

Sagsfremstilling 2:

Sag nr. 2 - 105625-98 En 38-årig flymekaniker gjorde tjeneste om bord på et militært inspektionsskib. I forbindelse med indtagelse af frokost bed sikrede i et stykke rugbrød, og knækkede et stykke af en hjørnetand, som tidligere var blevet fyldt.

Ved afgørelse af 28. maj 1998 havde Arbejdsskadestyrelsen afvist at anerkende hændelsen som et ulykkestilfælde eller en kortvarig skadelig påvirkning. Der blev lagt vægt på, at sikredes tandskade indtraf under spisning. Dette kan kun anerkendes som en arbejdsskade, når skaden er en følge af de særlige forhold på arbejdspladsen.

Sikrede havde overfor Ankestyrelsen anført, at han var underlagt tjenestestedet, og de særlige forhold, der her gjaldt. Kostforplejning fra tjenestestedet var et særligt forhold, da der ikke var valgmulighed for selv at vælge det der spises.

Til brug for sagen har Ankestyrelsen anmodet arbejdsgiver om yderligere oplysninger, og har i den forbindelse fået oplyst, at der til brug for en øvelse var indkøbt råvarer til fremstilling af bl.a. hjemmelavet rugbrød. Under sejlads er eneste mulighed for at få mad at deltage i skibskosten.

På Ankestyrelsens foranledning havde sikrede anført, at det umiddelbart var svært at svare på spørgsmålet om en beskrivelse af det mulige fremmedlegeme, da det der knækkede tanden blev knust ved mødet med tænderne. Men ud fra den knasende lyd og det der var tilbage, som var godt malet ind i madrester, var det højst sandsynligt, at der var tale om en sten. Men dele fra en hård kerne kunne heller ikke udelukkes.

Sikrede havde vedlagt et brev fra lederen af forplejningssektionen, hvoraf det fremgik, at hjemmelavet rugbrød ugentligt bages om bord i skibets kabys af skibsbageren. Der fremstilles surdej til omkring 30 rugbrød. Efter bagning lægges de afkølede rugbrød i kølerum pakket i plastikposer. En time før spisning hentes brødene fra kølerummet til kabyssen. En halv time før spisning bliver rugbrødet skåret i skiver og anbragt i brødbakker. I kabyssen arbejder kun fagudlært personale, som har godt kendskab til hygiejne og arbejdsrutiner, der er nødvendige i en kabys, som fremstiller forplejning til en besætning på ca. 80 personer.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte, at den anmeldte hændelse ikke kunne anerkendes som et ulykkestilfælde efter lovens § 9, nr. 1 eller som en kortvarig skadelig påvirkning efter lovens § 9, nr. 2.

Ankestyrelsen havde vurderet, at der ikke var dokumenteret et ulykkestilfælde, da det ikke var påvist, at sikrede bed i et hårdt upåregneligt fremmedlegeme. Der blev herved lagt vægt på, at sikrede havde oplyst, at det var svært at svare på, hvad der forårsagede tandskaden. Det sikrede bed i blev således knust ved mødet med tænderne. Sikrede formodede, at der var tale om en sten, men en hård kerne kunne ikke udelukkes.

Efter Ankestyrelsens vurdering kunne der heller ikke påvises en konkret forøget risiko for fremmedlegemer i det rugbrød, som sikrede spiste om bord på inspektionsskibet. Der blev herved lagt til grund, at brødet blev bagt om bord under rimelige hygiejniske forhold og af fagfolk. Det ændrede ikke på vurderingen, at sikrede ikke havde andre muligheder for at spise, da han lå til søs. Der kunne heller ikke lægges afgørende vægt på, at tandskaden skete under sikredes udøvelse af tjeneste i militæret.

Sagsfremstilling 3:

Sag nr. 3 - 105626-98 En 52-årig mand var udstationeret i en dansk militærlejr i udlandet, hvor han knækkede en del af en kindtand under frokost, da han tyggede i et stykke franskbrød. Tanden var tidligere rodbehandlet og fyldt.

Ved afgørelse af 12. juni 1998 havde Arbejdsskadestyrelsen afvist at anerkende hændelsen som et ulykkestilfælde eller en kortvarig skadelig påvirkning. Der blev lagt vægt på, at sikredes tandskade indtraf under spisning, og at en sådan skade kun kan anerkendes som en arbejdsskade, når skaden er en følge af de særlige forhold på arbejdspladsen.

I klagen havde den selvforsikrede arbejdsgiver anført, at køkkenforholdene i den danske lejr var mere primitive end i Danmark, hvorfor det måtte lægges til grund, at der var en større risiko for fremmede elementer i fødevarerne, såfremt leveringen var fra lokal side, end hvis leveringen skete fra Danmark. Endelig blev det anført, at de danske soldater, der befandt sig i lejren, fik lavet mad af dansk køkkenpersonel. Der var ikke en almindelig, fri adgang til selv at lave mad.

På Ankestyrelsens foranledning havde sikrede oplyst, at der var tale om en lille sten af en størrelse på ca. 2-3 mm. Brødet var bagt af en lokal bager. Brødet blev maskinskåret af en af personellet i spiseafsnittet.

Arbejdsgiver oplyste til Ankestyrelsen, at man telefonisk havdekontaktet møllen i Danmark, som havde leveret melet til det 5 kornsbrød, som sikrede havde spist af. Melet blev således sendt ned til de to danske lejre. I den ene lejr bagte de herefter selv brødet, mens de i den anden lejr (som i aktuelle sag) sendte melet ud til en lokal bager. Det blev oplyst, at møllen havde nogle problemer med den valsede melblanding, idet ikke alle fremmedlegemer kunne fjernes, herunder skallerne.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte, at den anmeldte hændelse ikke kunne anerkendes som et ulykkestilfælde efter lovens § 9, nr. 1 eller som en kortvarig skadelig påvirkning efter lovens § 9, nr. 2.

Ankestyrelsen havde ved afgørelsen lagt til grund, at sikrede havde været udsat for en udefra kommende påvirkning, da han knækkede en tand ved at bide i en sten, der var i et stykke 5-kornsbrød.

Efter Ankestyrelsens vurdering var der imidlertid ikke påvist en konkret forøget risiko for fremmedlegemer i det brød, som sikrede spiste i forsvarets cafeteria i den danske lejr. Selvom køkkenforholdene ikke helt svarede til hvad der gælder i Danmark, så var der efter Ankestyrelsens vurdering ikke påvist særlige forhold ved tjenesten, eller de forhold hvor under denne foregik, der kunne antages at have forøget risikoen for fremmedlegemer i brødet i forhold til brød bagt i Danmark. Der blev herved lagt vægt på, at melet til brødet var malet/valset i Danmark, hvorfra det blev leveret til lejren, hvor melet blev sendt ud til en lokal bager, der leverede bagt brød til lejren. I lejren blev brødet skåret i skiver på maskine af køkkenpersonel, og derefter serveret i forsvarets cafeteria. Det var oplyst, at møllen i Danmark havde nogle problemer med at fjerne alle fremmedlegemer, skaller m.v. fra melet ved valsningen af mel til 5-kornsbrød.

Der blev endvidere lagt vægt på, at der ikke forelå oplysninger om, at melet skulle være opbevaret eller transporteret under uhygiejniske forhold, ligesom det ikke var godtgjort, at brødet skulle være bagt under uhygiejniske forhold. Det ændrede ikke på vurderingen, at sikrede ikke havde andre muligheder for at spise, da han var udstationeret i udlandet.

Det blev bemærket, at Ankestyrelsen ikke havde mulighed for at vurdere, om der kunne rejses krav overfor producenten i medfør af reglerne om producentansvar.

Sagsfremstilling 4:

Sag nr. 4 - 101148-98 En 58-årig officer af reserven deltog i en militærøvelse, hvor han tyggede i et stykke skiveskåret rugbrød fra feltrationen, hvorved han knækkede en kindtand. Tanden var tidligere rodbehandlet og havde en forandring ved rodspidsen.

På et spørgeskema havde Arbejdsskadestyrelsen forespurgt arbejdsgiver om rugbrødet fra feltrationen var fremstillet på fabrik (bager). Arbejdsgiver havde svaret, at der var tale om "skovmands-rugbrød" i små pakker fra fabrik.

Ved afgørelse af 2. december 1997 havde Arbejdsskadestyrelsen afvist at anerkende hændelsen som et ulykkestilfælde eller en kortvarig skadelig påvirkning. Der blev lagt vægt på, at sikredes tandskade indtraf under spisning. Dette kan kun anerkendes som en arbejdsskade, når skaden er en følge af de særlige forhold på arbejdspladsen.

I klagen havde den selvforsikrede arbejdsgiver bl.a. anført, at sikrede på skadesdagen befandt sig på en øvelse og derfor ikke havde andre muligheder for alternativ forplejning.

På Ankestyrelsens foranledning havde sikrede telefonisk oplyst, at der var tale om skiveskåret rugbrød, hvor det omtalte fremmedlegeme må have været en lille sten. Fremmedlegemet var i hvert fald hårdt.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte, at den anmeldte hændelse ikke kunne anerkendes som et ulykkestilfælde efter lovens § 9, nr. 1 eller som en kortvarig skadelig påvirkning efter lovens § 9, nr. 2.

Ankestyrelsen havde lagt til grund, at sikrede pådrog sig et brud på en kindtand ved at bide i et hårdt fremmedlegeme, formentlig en lille sten, der var i en pakke fabriksfremstillet rugbrød i feltrationen.

Efter Ankestyrelsens vurdering var der ikke påvist en konkret forøget risiko for fremmedlegemer i dette rugbrød. Det ændrede ikke på vurderingen, at sikrede ikke havde andre muligheder for at spise, da han deltog i en militærøvelse.

Det blev bemærket, at Ankestyrelsen ikke havde mulighed for at vurdere, om der eventuelt kunne rejses krav overfor producenten i medfør af reglerne om producentansvar.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 1. maj 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.