Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven

(Revision af regler om midlertidig beskikkelse af advokater som landsdommere eller
byretsdommere m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og forskellige andre love. (Rekruttering af dommere, dommerfuldmægtiges ansættelsesvilkår, dommeres bierhverv og ændringer som følge af oprettelse af en domstolsstyrelse m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 11 ophæves.

§ 2

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 16. september 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 505, stk. 4, ændres »justitsministeren« til: »Domstolsstyrelsen«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Givet på Christiansborg Slot, den 2. april 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen