Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Fælles bestemmelser
  Kapitel 2Indberetning efter skattekontrollovens § 6 C
  Kapitel 3Indhentelse af oplysninger efter
  Kapitel 4Indberetning efter skattekontrollovens §7 A
  Kapitel 5Indberetning efter skattekontrollovens §7 B (legater mv.)
  Kapitel 6Indberetning efter skattekontrollovens § 7 G
  Kapitel 7Indberetning efter skattekontrollovens § 7 J
  Kapitel 8Indberetning mv. efter skattekontrollovens §8 B (pensionsordninger - forsikringsselskaber mv.)
Afsnit I-ordninger -
Afsnit II A-ordninger -
  Kapitel 9Oplysningspligt efter skattekontrollovens §8 E (pensionsordninger - arbejdsgivere)
  Kapitel 10Indberetning mv. efter skattekontrollovens §8 F
  Kapitel 11Indberetning efter skattekontrollovens §8 H
  Kapitel 12Indberetning efter skattekontrollovens §8 P
  Kapitel 13Indberetning efter skattekontrollovens §8 T
  Kapitel 14Indberetning efter skattekontrollovens §10
  Kapitel 15Indberetning efter skattekontrollovens §10 A
  Kapitel 16Indberetning efter skattekontrollovens §10 B (overdragelse mv. af værdipapirer mv.)
  Kapitel 17Deponering efter skattekontrollovens §11 B
  Kapitel 18Inddragelse af uidentificerede konti
  Kapitel 19Tvangsbøder
  Kapitel 20Bemyndigelse
  Kapitel 21Ikrafttræden mv.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter
skattekontrolloven

 

Efter § 3 C, stk. 2, § 6 C, stk. 2, § 6 E, stk. 1, § 7, stk. 8, § 7 A, § 7 B, stk. 4, § 7 C, stk. 3, § 7 D, stk. 2, § 7 E, stk. 4, § 7 F, stk. 3, § 7 G, stk. 3, § 7 H, stk. 2, § 7 J, § 8 A, stk. 3, § 8 B, stk. 1, 2, 4 og 6, § 8 E, § 8 F, stk. 1, 2 og 4, § 8 H, stk. 1, 2 og 4-6, § 8 J, stk. 1, 2, 4 og 5, § 8 K, stk. 2, § 8 L, stk. 1, § 8 N, stk. 2, § 8 P, stk. 3, 4 og 6, § 8 Q, stk. 3 og 4, § 8 R, stk. 1, § 8 T, stk. 3, § 8 U, stk. 3, § 8 V, stk. 3, § 10, stk. 4, § 10 A, § 10 B, stk. 1 og 2, og § 10 C i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001, som ændret ved lov nr. 313 af 21. maj 2002, lov nr. 403 af 6. juni 2002, lov nr. 438 af 10. juni 2002 og lov nr. 1058 af 17. december 2002, og § 3, stk. 5-7, i lov nr. 286 af 9. juni 1977, fastsættes:

Kapitel 1

Fælles bestemmelser

Indberetningspligtige

§ 1. Indberetningspligten mv. efter skattekontrollovens § 7, § 7 A, § 7 B, § 7 C, § 7 E,§ 7 H, § 7 J, § 8 B, § 8 E, § 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 8 T, § 8 U, § 10, § 10 A eller § 10 B påhviler fysiske eller juridiske personer, der er hjemmehørende her i landet eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet. De i § 5 nævnte er ikke indberetningspligtige.

    Stk. 2. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 7 H påhviler dog ikke fysiske personer, som har ydet et beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v., jf. ligningslovens § 7 Q, stk. 1, nr. 2, såfremt de pågældende ikke i øvrigt er indberetningspligtige efter stk. 1.

Registrering

§ 2. Indberetningspligtige efter skattekontrollovens § 7 A, § 7 B, § 7 C, § 7 E, § 8 B, § 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 8 S, § 8 T, § 8 U, § 10, § 10 A eller § 10 B som anført i § 42 i denne bekendtgørelse skal senest 8 dage efter indberetningspligtens indtræden foretage anmeldelse herom til den regionale told- og skattemyndighed i det område, hvor den indberetningspligtige har hjemsted, jf. bekendtgørelsen om myndighedsinddeling og sagsudlægning.

    Stk. 2. Anmeldelsen kan enten foretages på en særlig blanket, der kan rekvireres hos den regionale told- og skattemyndighed, eller elektronisk efter Told- og Skattestyrelsens nærmere anvisning.

    Stk. 3. Tvivl om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af en indberetningspligt, fritager ikke for anmeldelse. Anmeldelsen skal i disse tilfælde vedlægges en redegørelse for den anmeldelsespligtiges virksomhed, hvorefter den regionale told- og skattemyndighed træffer afgørelse om registrering.

    Stk. 4. Ved anmeldelsen skal den indberetningspligtige give oplysning om:

1) Navn, adresse og hjemstedskommune.

2) Den indberetningspligtiges nummer i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-nr.). Har den indberetningspligtige ikke et CVR-nr., oplyses registreringsnummer i Told- og Skattestyrelsens Stamregister for Erhvervsdrivende (SE-nr.).

3) Dato for indberetningspligtens indtræden.

4) Karakteren af indberetningspligten.

    Stk. 5. Er den indberetningspligtige hverken registreret med CVR-nr. eller SE-nr., foretages en registrering i et af disse registre.

    Stk. 6. Efter registreringen sender den regionale told- og skattemyndighed et registreringsbevis indeholdende de registrerede oplysninger til den indberetningspligtige.

    Stk. 7. Indtræder der efter registreringen ændring i de meddelte oplysninger, herunder ophør af indberetningspligt, eller konstateres der fejl i de registrerede oplysninger, skal den indberetningspligtige give den regionale told- og skattemyndighed skriftlig meddelelse herom inden 8 dage efter, at ændringen er sket, eller fejlen konstateret. Regionen fremsender herefter et nyt registreringsbevis - ved ophør af indberetningspligt gives der meddelelse om, at ophøret er registreret.

Indberetning

§ 3. Indberetning efter skattekontrollovens § 7, § 7 A, § 7 B, § 7 C, § 7 D, § 7 E, § 7 F, § 7 G, § 7 H, § 7 J, § 8 B, § 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 8 T, § 8 U, § 10, § 10 A eller § 10 B foretages til Told- og Skattestyrelsen eller den, Told- og Skattestyrelsen anviser, jf. dog stk. 4.

    Stk. 2. Ophører den indberetningspligtige med at udøve den virksomhed, der begrunder indberetningspligten, skal endnu ikke indberettede oplysninger indsendes inden 10 dage.

    Stk. 3. Indberetningen foretages elektronisk efter Told- og Skattestyrelsens nærmere anvisning.

    Stk. 4. Den indberetningspligtige kan i stedet for den i stk. 3 nævnte form vælge at foretage indberetningen på særlige blanketter, der kan rekvireres hos den regionale told- og skattemyndighed. Indberetningen foretages i disse tilfælde til den regionale told- og skattemyndighed i det område, hvor den indberetningspligtige har adresse, jf. § 2, stk. 4, nr. 1.

    Stk. 5. Indberetningen foretages i danske kroner. Omregningen til danske kroner foretages efter dagskursen på retserhvervelsestidspunktet. Vedrørende A-indkomst og heri indeholdt A-skat mv. anvendes dog dagskursen på skattepligtstidspunktet for A-indkomsten, jf. § 22, stk. 1, i bekendtgørelse om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer mv.

Identifikation af den skattepligtige mv.

§ 4. Den, hvorom indberetning skal foretages efter § 7, § 7 A, § 7 B, § 7 C, § 7 E, § 7 G, § 7 H, § 8 B, § 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 8 T, § 8 U, § 8 V, § 10, § 10 A eller § 10 B, skal til brug for indberetningen oplyse den indberetningspligtige om navn, adresse - ved udenlandsk adresse tillige hjemland - og personnummer (CPR-nr.). Har den pågældende ikke CPR-nr., men CVR-nr., oplyses CVR-nr. Har den pågældende hverken CPR- eller CVR-nr., oplyses SE-nr. Har den pågældende heller ikke SE-nr., oplyses i stedet fødselsdato.

    Stk. 2. For selskaber, fonde, foreninger, dødsboer og lignende, der hverken har CPR-nr., CVR-nr. eller SE-nr., afgives identifikationsoplysningerne om formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på vegne af den, hvorom indberetning skal foretages.

    Stk. 3. Kan det ikke afklares ved etableringen af et retsforhold, hvorom indberetning skal foretages, hvem indberetningen skal foretages om, afgives de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger om den, som den indberetningspligtige har etableret retsforholdet med. Når det er afklaret, hvem indberetningen skal foretages om, afgives identifikationsoplysningerne om denne.

    Stk. 4. Den, hvorom indberetning skal foretages, skal underrette den indberetningspligtige om ændringer i de afgivne identifikationsoplysninger inden 1 måned efter, at ændringen er sket.

    Stk. 5. Ved afgivelse af identifikationsoplysninger skal der forevises fornøden legitimation.

    Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder kan efter skriftlig anmodning meddele den indberetningspligtige de identifikationsoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten, mod følgende gebyr, jf. skattekontrollovens § 8 K, stk. 2:

1) For identifikation, uden anvendelse af EDB, af den individkreds, der søges oplysning om, betales et grundgebyr på 440 kr., der samtidig dækker forespørgsler på op til 10 individer, og 35 kr. for hvert individ derudover.

2) For identifikation, med anvendelse af EDB, af den individkreds, der søges oplysning om, betales et grundgebyr på 3.450 kr., der samtidig dækker forespørgsler på op til 500 individer, og 6,25 kr. for hvert påbegyndt 50 individer derudover.

Kongehuset og det diplomatiske korps mv.

§ 5. Der skal ikke foretages indberetning om:

1) Kongen og dennes ægtefælle.

2) Medlemmer af det kongelige hus, som er børn af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge samt deres ægtefæller.

3) Dødsboer efter de under nr. 1 og 2 nævnte personer.

    Stk. 2. Der skal heller ikke foretages indberetning om:

1) Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentation.

2) Diplomatisk anmeldte personer, der er i besiddelse af det af Udenrigsministeriet udstedte identitetskort for diplomater (rødt kort).

3) Administrativt og teknisk personale samt tjenestepersonale ved herværende diplomatiske repræsentationer, når de pågældende ikke er danske statsborgere.

    Stk. 3. Til dokumentation vedrørende de i stk. 2, nr. 3, nævnte personers status tjener det af Udenrigsministeriet udstedte grønne identitetskort.

    Stk. 4. Reglerne i stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på det diplomatiske personales samt det administrative og tekniske personales familiemedlemmer, der hører til det nævnte personales husstand og ikke er danske statsborgere.

Sameje

§ 6. Ejes et aktiv, hvorom der skal foretages indberetning efter skattekontrollovens § 8 H, § 8 Q, § 10, § 10 A eller § 10 B, i sameje mellem to, foretages indberetning om hver af disse med angivelse af samejeforholdet. Består samejet mellem flere end to, foretages indberetning om en eller flere af samejerne med angivelse af, at samejet omfatter flere end to. Indberetning som angivet i 1. og 2. pkt., skal foretages, uanset om samejet er organiseret som et interessentskab eller lignende.

    Stk. 2. Tilsvarende gælder låneforhold, hvorom indberetning skal foretages efter skattekontrollovens § 8 P eller § 8 Q.

Pensionsordninger

§ 7. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 8 H, § 8 Q, § 10, § 10 A eller § 10 B omfatter, med de af § 30 følgende undtagelser, ikke følgende af pensionsbeskatningsloven omfattede ordninger:

1) Rateopsparing i pensionsøjemed, jf. pensionsbeskatningslovens § 11 A.

2) Opsparing i pensionsøjemed, jf. pensionsbeskatningslovens §§ 12-14 A.

3) Indeksordning, jf. pensionsbeskatningslovens § 15.

4) Selvpensioneringskonti, jf. pensionsbeskatningslovens § 51, hvis kontoen er oprettet før den 2. juni 1998.

5) Opsparings- og forsikringsordninger, der udelukkende har familieforsørgelse til formål (børneopsparingskonti), jf. § 51 i pensionsbeskatningsloven.

Kapitel 2

Indberetning efter skattekontrollovens § 6 C
(dødsboer)

§ 8. Efter skattekontrollovens § 6 C, stk. 2, skal skifteretten løbende foretage indberetning til afdødes bopælskommune, jf. dog stk. 3, om følgende forhold vedrørende hvert enkelt dødsbo, der behandles af skifteretten:

1) Identiteten af den indberetningspligtige skifteret.

2) Afdødes identitet som anvist i § 4, stk. 1.

3) Datoen for dødsfaldet.

4) Skiftesagsnummer (SKS.NR.).

5) Om skifte efter afdøde sker her i landet.

6) Om der er mere end et bo efter afdøde.

7) Om afdøde var gift på dødstidspunktet. I givet fald oplyses ægtefællens identitet som anvist i § 4, stk. 1.

8) Om boets behandlingsmåde oplyses:

a) Om boet er udlagt uden skiftebehandling, jf. dødsboskiftelovens kapitel 12.

b) Om boet er udlagt til en efterlevende ægtefælle, jf. dødsboskiftelovens kapitel 13.

c) Om boet er udleveret til uskiftet bo, jf. dødsboskiftelovens kapitel 14.

d) Om boet er udleveret til privat skifte, jf. dødsboskiftelovens kapitel 15, herunder om boet er udleveret til forenklet privat skifte efter § 33 eller § 34.

e) Om boet behandles ved bobestyrer, jf dødsboskiftelovens kapitel 16, herunder om boet anses for insolvent på udleveringstidspunktet.

f) Om der er meddelt tilladelse til at skæringsdagen udskydes, jf. dødsboskiftelovens § 66, stk. 2.

g) Om der er meddelt tilladelse til, at opgørelse vedrørende nærmere afgrænsede dele af boet foretages efter boets afslutning, jf. dødsboskiftelovens § 31, stk. 2, eller § 66, stk. 3.

9) Identiteten af den, der repræsenterer boet, hvis dette er udleveret til privat skifte eller til behandling ved bobestyrer.

10) Identiteten af arvinger i boet, hvis det er udleveret til privat skifte, jf. dødsboskiftelovens § 25, stk. 1, nr. l.

11) Opgørelse over aktiver og passiver pr. dødsdagen (åbningsstatus), når en sådan skal indgives til skifteretten.

12) Om en efterlevende ægtefælle er eller f.eks. på grund af arveafkald bliver eneste arving, når der bortses fra arvinger efter testamente.

13) Om et afsluttet bo genoptages.

Stk. 2. Sker der efterfølgende ændringer i oplysninger, der er indberettet efter stk. 1, herunder ændringer af boets behandlingsmåde, skal ændringen meddeles kommunen.

Stk. 3. Havde afdøde ikke en bopælskommune, anviser Told- og Skattestyrelsen hvilken kommune, indberetningen skal foretages til.

Kapitel 3

Indhentelse af oplysninger efter
skattekontrollovens § 6 E
(registersammenkøring)

§ 9. I det omfang det anses for at være af væsentlig betydning for opgørelse eller inddrivelse af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told eller afgifter, kan direktøren for Told- og Skattestyrelsen bestemme, at de i stk. 2 nævnte myndigheder skal afgive nærmere angivne oplysninger i elektronisk form til Told- og Skattestyrelsen til brug for registersamkøring. Oplysninger som nævnt i forvaltningslovens § 28, stk. 1, om enkeltpersoners rent private forhold kan ikke kræves.

Stk. 2. Bemyndigelsen omfatter følgende myndigheder:

1) Arbejdstilsynet.

2) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

3) Departementet i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

4) Fiskeridirektoratet.

5) Fødevaredirektoratet.

6) Plantedirektoratet.

Kapitel 4

Indberetning efter skattekontrollovens § 7 A
(B-indkomster, tilskud og personalegoder)

B-indkomster

§ 10. Efter skattekontrollovens § 7 A, stk. 1 og 2, skal indberetning foretages om følgende beløb mv., i det omfang beløbet mv., ikke er A-indkomst:

1) Vederlag som nævnt i skattekontrollovens § 7 A, stk. 2, nr. 1, bortset fra:

a) Vederlag for personbefordring.

b) Vederlag for udlejning, bortforpagtning eller administration af fast ejendom.

c) Vederlag, der ydes af en forening, for arbejde udført for foreningen som led i dennes skattefrie virksomhed, når det samlede årlige vederlag, der af foreningen udbetales til den pågældende, ikke overstiger 1.500 kr.

2) Vederlag som nævnt i skattekontrollovens § 7 A, stk. 2, nr. 2.

3) Gaver og legatbeløb som nævnt i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1.

4) Gaver, godtgørelser og gratialer som nævnt i ligningslovens § 7 U.

5) Den del af gaver eller godtgørelser som nævnt ovenfor under nr. 4, der af en arbejdsgiver indbetales på en pensionsordning for modtageren, jf. pensionsbeskatningslovens § 19.

6) Vederlag for afløsning af pensionstilsagn som nævnt i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 3.

7) Erstatning for arbejdsindtægt.

8) Ydelser som nævnt i ligningslovens § 7 K. Indberetningspligten omfatter ikke ydelser i form af legater, der indberettes efter skattekontrollovens § 7 B.

9) Værdien af udnyttelse af en købe- eller tegningsret til aktier eller anparter, når retten skal beskattes som nævnt i ligningslovens § 28, samt værdien af afståelse af sådanne rettigheder, når afståelsen er foretaget af den, der har modtaget købe- eller tegningsretten fra det selskab, der har ydet retten. Værdien opgøres på udnyttelses- henholdsvis afståelsestidspunktet. Er købe- eller tegningsretten ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med det selskab her i landet, hvor den, der udnytter eller afstår retten var ansat m.m. på det tidspunkt, hvor retten blev ydet, påhviler indberetningspligten det selskab, hvor den pågældende var ansat m.m. på ydelsestidspunktet.

10) Vederlag i form af en købe- eller tegningsret til aktier eller anparter, der er ydet som led i et ansættelsesforhold, som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt eller som valgt medlem af eller medhjælp for et selskabs bestyrelse, uden at vederlaget skal beskattes som nævnt i ligningslovens § 28. Dette gælder også, når vederlaget er ydet af et selskab, der er koncernforbundet med det selskab, hvor erhververen er ansat m.m., jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2. Er vederlaget ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med det selskab her i landet, hvor erhververen er ansat m.m., påhviler indberetningspligten det selskab, hvor erhververen er ansat m.m.

11) Værdien af vederlag i form af aktier eller anparter, der er ydet som led i et ansættelsesforhold, som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt eller som valgt medlem af eller medhjælp for et selskabs bestyrelse. Dette gælder også, når vederlaget er ydet af et selskab, der er koncernforbundet med det selskab, hvor erhververen er ansat m.m., jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2. Værdien opgøres på erhvervelsestidspunktet. Er vederlaget ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med det selskab her i landet, hvor erhververen er ansat m.m., påhviler indberetningspligten det selskab, hvor erhververen er ansat m.m.

12) Værdien af vederlag i form af aktier eller anparter eller købe- eller tegningsretter hertil, hvis der efter reglerne i ligningslovens § 28 A eller § 28 B er indgået aftale om betaling af en afgift til dækning af erhververens skat m.v. Værdien opgøres som nævnt i ligningslovens § 28 A, stk. 1, sidste pkt. Værdien opgøres på erhvervelsestidspunktet, medmindre vederlaget er omfattet af ligningslovens § 28, i hvilke tilfælde værdien opgøres på udnyttelsestidspunktet. Er aktien m.v. ydet af et selskab, der er koncernforbundet med det selskab, hvor enhververen var ansat på det tidspunkt, hvor vederlaget blev ydet, påhviler indberetningspligten det selskab, hvor erhververen var ansat på ydelsestidspunktet.

13) Rådighed over en computer med tilbehør som nævnt i ligningslovens § 16, stk. 12, 6.-8. pkt.

14) Størrelsen af det fradragsberettigede beløb, som arbejdstageren har betalt til arbejdsgiveren for at få stillet computer med tilbehør stillet til rådighed, jf. ligningslovens § 16, stk. 12, 3.-5. pkt. Det fradragsberettigede beløb indberettes med det beløb, som arbejdstageren har betalt til arbejdsgiveren; dog højst med 3.500 kr.

15) Værdien af fri telefon som nævnt i ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 3, jf. stk. l. Fri telefon indberettes med 3.000 kr., hvis arbejdsgiveren har betalt telefonregningen hele året, og ellers med en forholdsmæssig værdi, dog højst med arbejdsgiverens faktiske udgift. Den angivne værdi dækker, uanset om der er stillet en eller flere telefoner til rådighed.

    Stk. 2. Indberetningspligten efter stk. 1, nr. 2-4, 6 og 7, omfatter udover pengeydelser tillige naturalieydelser. Disse værdiansættes i indberetningen til markedsværdien.

Tilskud fra det offentlige

§ 11. Efter skattekontrollovens § 7 A, stk. 2, nr. 8, jf. § 7, stk. 3, skal alle ministerier, herunder de under det enkelte ministerium henhørende statslige forvaltningsmyndigheder, årligt foretage indberetning om ydede tilskud, der ikke skal indberettes til ToldSkat efter andet retsgrundlag, uanset om modtageren skal beskattes af tilskuddet.

Personalegoder

§ 12. Efter skattekontrollovens § 7 A, stk. 3, skal enhver arbejdsgiver eller lignende, der som led i et ansættelses- eller aftaleforhold eller som led i valg til en tillidspost i det foregående kalenderår har ydet skattepligtige fordele som nævnt nedenfor i stk. 2, foretage indberetning herom. Indberetning skal foretages om den enkelte fordel. Indberetningen skal, ud over oplysning om modtagerens identitet, jf. § 4, oplyse om fordelens art. I det omfang det er bestemt nedenfor i stk. 2, oplyses tillige om værdiansættelsen af fordelen.

    Stk. 2. Følgende arter af fordele er omfattet af indberetningspligten, idet opmærksomheden henledes på, at den under nr. 1 nævnte fordel er A-indkomst:

1) Firmabil til rådighed for privat kørsel. Firmabil indberettes med den værdi, der følger af bestemmelserne i ligningslovens § 16, stk. 4.

2) Helårsbolig til rådighed for privat brug, hvis den leje, boligens bruger betaler, ligger under den værdi, der følger af ligningslovens § 16, stk. 3, jf. stk. 7-9. Ligningsrådet har fastsat skematiske værdier for værdiansættelsen. Er brugeren en direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, og ligger den aftalte leje under markedslejen, indberettes alene, at der er helårsbolig til rådighed.

3) Opvarmning, elektricitet, vand og andre udgifter ved en helårsbolig, hvorom der skal foretages indberetning efter nr. 2, når udgiften er af en type, der normalt afholdes af en bruger (lejer). Godet indberettes med arbejdsgiverens faktiske udgift.

4) Sommerbolig til rådighed for privat brug. Er sommerboligen beliggende her i landet, indberettes rådighed over sommerboligen tillige med den værdi, der følger af bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 3, jf. stk. 5.

5) Lystbåd til rådighed for privat brug. Lystbåd indberettes med den værdi, der følger af bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 3, jf. stk. 6.

6) Personalelån, hvis lånet er forrentet lavere end svarende til mindsterenten efter kursgevinstlovens § 38, medmindre lånet er ydet til en rente, der svarer til den, der ville kunne opnås på almindelige markedsvilkår. For personalelån, der ydes til ansatte i finanssektoren, skal der kun ske indberetning, hvis lånet ydes til en lavere rente end svarende til arbejdsgiverens omkostninger i forbindelse med lånet.

7) TV-/radiolicens, herunder betaling for kabel-TV/-radio og dekoder, vedrørende TV-/radioapparat uden for arbejdsstedet. TV-/radiolicens mv. indberettes med arbejdsgiverens faktiske udgift.

8) Frikort til offentlig befordring.

Kapitel 5

Indberetning efter skattekontrollovens § 7 B (legater mv.)

§ 13. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 7 B omfatter ikke:

1) Uddelinger til fysiske personer, der ikke er skattepligtige af uddelingen efter § 1 eller § 2 i kildeskatteloven.

2) Uddelinger til fysiske personer, hvis uddelingen efter § 7, nr. 22, i ligningsloven ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst.

3) Uddelinger til juridiske personer, hvis uddelingen ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst.

Kapitel 6

Indberetning efter skattekontrollovens § 7 G
(udlodning af dividende i konkursboer)

§ 14. Kuratorer kan undlade at foretage indberetning efter skattekontrollovens § 7 G om udlodning til en statslig myndighed eller til en kommune.

Kapitel 7

Indberetning efter skattekontrollovens § 7 J
(befordringsfradrag)

§ 15. Enhver, der som led i sin virksomhed i det foregående kalenderår har ydet vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold skal efter skattekontrollovens § 7 J oplyse de statslige told- og skattemyndigheder om adressen på den ansattes arbejdsplads ved angivelse af den indberetningspligtiges CVR-/SE-nummer, samt i overensstemmelse med rubriceringen på oplysningssedlen oplyse om den periode, den ansatte har været ansat.

Stk. 2. Såfremt den ansatte udfører sit arbejde på en adresse, der ikke er sammenfaldende med den adresse, som den indberetningspligtiges virksomhed mv. er registreret med i ToldSkats Erhvervssystem, skal der med en krydsmarkering på oplysningssedlen oplyses herom. Indberetning efter 1. pkt., skal ikke foretages af indberetningspligtige, der på oplysningssedlen skal indberette om arbejdssteder til brug for Danmarks Statistik.

Kapitel 8

Indberetning mv. efter skattekontrollovens § 8 B (pensionsordninger - forsikringsselskaber mv.)

Afsnit I-ordninger

§ 16. Forsikringsselskaber skal efter skattekontrollovens § 8 B foretage årlige indberetninger om pensionsordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, jf. dog stk. 2, nr. 6, 2. led. Det samme gælder pensionskasser mv. som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, eller godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 6 (i det følgende betegnet pensionskasser). Og det samme gælder ATP for så vidt angår supplerende arbejdsmarkedspensioner som nævnt i §§ 33 b-33 e i lov om social pension.

    Stk. 2. Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. § 2.

2) Ejerens henholdsvis pensionskassemedlemmets identitet, jf. § 4.

3) Forsikringspolicens litra og nummer henholdsvis medlemmets nummer i pensionskassen, hvis nummeret er forskelligt fra medlemmets CPR-nr.

4) Ordningens betegnelse efter bekendtgørelsen om beskatningen af pensionsordninger.

5) Om ordningen er led i et ansættelsesforhold mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, jf. pensionsbeskatningslovens § 19.

6) Størrelsen af de samlede forfaldne præmier og bidrag; for ordninger, der er led i ansættelsesforhold, størrelsen af de samlede præmier og bidrag, der kan bortses fra ved indkomstopgørelsen efter pensionsbeskatningslovens § 19.

7) Er der på et tidspunkt foretaget en disposition som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 3, nr. 2, oplyses særskilt identiteten, jf. § 4, af den ægtefælle, der er udloddet til, med en markering af, at denne disposition er foretaget. I disse tilfælde gives tillige særskilt oplysninger som nævnt i nr. 2-6.

8) Er der foretaget en disposition som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 3, nr. 3, oplyses særskilt for det år, hvori dispositionen er foretaget, identiteten, jf. § 4, af den ægtefælle, der er udloddet til, med en markering af, at denne disposition er foretaget. I disse tilfælde gives tillige særskilt oplysninger som nævnt i nr. 2-6.

    Stk. 3. Omfatter pensionsordningen flere af følgende pensionsordninger, skal indberetning foretages om hver form:

1) Pensionsordning med løbende udbetalinger.

2) Rateforsikring i pensionsøjemed.

3) Kapitalforsikring i pensionsøjemed, herunder invalidesum.

4) Indeksordning.

    Stk. 4. Vedrørende pensionsordninger med løbende udbetalinger og rateforsikringer i pensionsøjemed, der ikke er led i en pensionsordning mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, jf. dog nedenfor under nr. 4, 2. pkt., og nr. 5, skal indberetningen tillige omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

1) Kapitalindskud eller aftale om en indbetalingsperiode, der er mindre end 10 år, eller aftale om årlige præmier og bidrag, der ikke er lige store over en 10-års periode, jf. dog om pristalsregulering pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 6, når aftalen er indgået den 1. januar 1988 eller senere.

2) Aftale som nævnt ovenfor under nr. 1, når aftalen er indgået før den 1. januar 1988.

3) Oprettelse af tillæg eller forhøjelse af indbetalingerne ud over pristalsregulering, når den aftalte indbetalingsperiode for tillægget eller forhøjelsen er under 10 år.

4) Nedsættelse eller ophør af indbetalingerne før den aftalte indbetalingsperiodes udløb, når indbetalingerne til ordningen er foretaget i mindre end 10 år. Herunder nedsættelse eller ophør i en ordning, der er ændret fra at være en ordning i et ansættelsesforhold til at være en ordning udenfor et ansættelsesforhold eller omvendt, samt nedsættelse eller ophør i en ordning, der før den 18. februar 1992 er valgt henført til beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 50.

5) Fortsættelse i et ansættelsesforhold af en ordning, der hidtil har været en pensionsordning udenfor et ansættelsesforhold.

6) Fortsættelse udenfor et ansættelsesforhold af en ordning, der hidtil har været en pensionsordning i et ansættelsesforhold.

Stk. 5. Om hvilende ordninger skal følgende oplysninger indberettes om den enkelte ordning indtil det år, hvor ejeren henholdsvis pensionskassemedlemmet fylder 66 år:

1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. § 2.

2) Ejerens henholdsvis pensionskassemedlemmets identitet, jf. § 4.

3) Ordningen litra og nummer henholdsvis medlemmets nummer i pensionskassen, hvis nummeret er forskelligt fra CPR-nr.

4) Ordningens betegnelse.

Bidrag til supplerende engangsydelser

§ 17. Pensionskasser som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 29 A skal efter skattekontrollovens § 8 B foretage årlige indberetninger om bidrag, der er medgået til finansiering af supplerende engangsydelser som nævnt i bestemmelsen.

    Stk. 2. Indberetningen skal omfatte de i § 16 stk. 2, nr. 1-4, nævnte oplysninger samt oplysning om størrelsen af det samlede bidrag til engangsydelsen for det enkelte medlem.

Overførsler

§ 18. Ved overførsel efter pensionsbeskatningslovens §§ 41-43, bortset fra de i § 41, stk. 4-6, nævnte tilfælde, af en pensionsordning med løbende udbetalinger eller af en rateforsikring i pensionsøjemed, skal det afgivende forsikringsselskab eller den afgivende pensionskasse, jf. § 16, stk. 1, 2. pkt., efter skattekontrollovens § 8 B give det modtagende pensionsinstitut meddelelse om, at overførslen er foretaget efter pensionsbeskatningslovens §§ 41-43. Vedrørende rateforsikringer skal der til brug for opfyldelse af indberetningspligten efter stk. 2 endvidere gives meddelelse om størrelsen af de årligt forfaldne præmier og bidrag til ordningen samt indbetalingsperiodens længde.

    Stk. 2. Det modtagende institut skal, hvor der er tale om en pensionsordning, der ikke er led i en ordning mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, jf. dog § 16, stk. 4, nr. 4, 2. pkt., foretage indberetning som nævnt i § 16, stk. 4, nr. 3 og 4, såfremt der sker forhøjelse, nedsættelse eller ophør af indbetalingerne i forbindelse med overførslen.

Afsnit II-ordninger

§ 19. Forsikringsselskaber skal efter skattekontrollovens § 8 B foretage årlige indberetninger om ejerforhold til opsparings- og forsikringsordninger, der alene har familieforsørgelse til formål (børneopsparingskonti), jf. § 51 i pensionsbeskatningsloven.

    Stk. 2. Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. § 2.

2) Ejerens identitet, jf. § 4.

3) Policens litra og nummer.

Stk. 3. Indberetning om ordningen skal foretages til og med det år, hvor bindingsperioden udløber.

Afsnit II A-ordninger

§ 20. Forsikringselskaber, pensionskasser mv. skal efter skattekontrollovens § 8 B foretage årlige indberetninger om livsforsikringer og pensionskasseordninger mv. som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, bortset fra de i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4, nævnte forsikringer.

    Stk. 2. Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. § 2.

2) Ejerens henholdsvis pensionskassemedlemmets identitet, jf. § 4. Efter ejerens henholdsvis medlemmets død identiteten på den, der efter policen mv. er indsat som berettiget til udbetaling af forsikringen. Hvis en sådan berettiget ikke findes, indberettes afdødes identitet.

3) Policens henholdsvis kontoens litra og nummer.

4) Ordningens kapitalværdi ved kalenderårets udløb.

5) Ordningens afkast.

    Stk. 3. Indberetning skal ikke foretages om begravelsesforsikringer og lignende, der er baseret på, at et års indbetalinger skal anvendes til samme års udbetalinger. Det er en betingelse, at ordningen ikke har nogen kapitalværdistigning, og at afkastet stedse er negativt.

Gruppelivsforsikringer

§ 21. Pensionskasser som nævnt i § 16, stk. 1, 2. pkt., skal efter skattekontrollovens § 8 B foretage årlige indberetninger om gruppelivsforsikringer, der af pensionskassen er tegnet for medlemmerne. Tilsvarende gælder forsikringsselskaber for så vidt angår gruppelivsforsikringer som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 5.

    Stk. 2. Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. § 2.

2) Ejerens henholdsvis pensionskassemedlemmets identitet, jf. § 4.

3) Størrelsen af de samlede forfaldne præmier og bidrag for den enkelte forsikrede.

Udbetalinger mv.

§ 22. Forsikringsselskaber mv. skal efter skattekontrollovens § 8 B foretage årlige indberetninger om udbetalinger og om kapitalværdistigninger, der er indkomstskattepligtige for modtageren efter pensionsbeskatningslovens § 24 eller § 53. Der skal endvidere foretages indberetning om tilbagebetaling af præmier til forsikringer, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, § 5 eller §§ 7-11 i tilfælde, hvor tilbagebetalingen skyldes præmiefritagelse.

    Stk. 2. Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. § 2.

2) Modtagerens identitet, jf. § 4.

3) Policens henholdsvis kontoens litra og nummer.

4) Ydelsens art (bonus, tilbagekøbsværdi, forudbetalt præmie, kapitalværdistigning eller lignende).

5) Størrelsen af de samlede udbetalinger.

6) Størrelsen af de samlede kapitalværdistigninger, der er tilskrevet.

7) Forsikringens kapitalværdi ved kalenderårets udløb.

Tilsagnsordninger

§ 23. Forsikringsselskaber og pensionskasser skal efter skattekontrollovens § 8 B til brug for efterbeskatning af tilsagnsordninger efter pensionsbeskatningslovens § 19 C efter anmodning af Told- og Skattestyrelsen beregne den kapitaliserede værdi af forhøjelsen af pensionstilsagn, jf. pensionsbeskatningslovens § 19 C, stk. 1, 3. pkt., og stk. 3.

Underretning af ordningens ejer

§ 24. Forsikringsselskaber og pensionskasser skal årligt underrette ordningens ejer om de indberettede præmier og indskud. Underretningen skal ske senest den 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningerne vedrører. Underretning om indberetning om indbetalinger som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 4. pkt., skal, når indbetalingen foretages i året efter virksomhedens afståelse, dog ske senest den 15. september i indbetalingsåret.

Kapitel 9

Oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 E (pensionsordninger - arbejdsgivere)

§ 25. Arbejdsgivere skal efter skattekontrollovens § 8 E til brug ved efterbeskatning af pensionsordninger efter pensionsbeskatningslovens § 19 B efter anmodning fra Told- og Skattestyrelsen give meddelelse om pensionsindbetalinger for ansatte eller tidligere ansatte, jf. pensionsbeskatningslovens § 19 B, stk. 1, 2 og 4.

Kapitel 10

Indberetning mv. efter skattekontrollovens § 8 F
(pensionsordninger - pengeinstitutter mv.)

Afsnit I-ordninger

§ 26. Pengeinstitutter skal efter skattekontrollovens § 8 F foretage årlige indberetninger om pensionsordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, jf. dog stk. 2, nr. 6, 2. led.

    Stk. 2. Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

1) Pengeinstituttets registreringsnummer, jf. § 2.

2) Kontohaverens identitet, jf. § 4.

3) Kontoens nummer.

4) Kontoens betegnelse efter bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger.

5) Om ordningen er led i et ansættelsesforhold mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, jf. pensionsbeskatningslovens § 19.

6) Størrelsen af de samlede indbetalinger til ordningen, for indeksordninger dog størrelsen af de samlede forfaldne indbetalinger; for ordninger, der er led i ansættelsesforhold, størrelsen af de samlede præmier og bidrag, der kan bortses fra ved indkomstopgørelsen efter pensionsbeskatningslovens § 19.

7) Er der på et tidspunkt foretaget en disposition som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 3, nr. 2, oplyses særskilt identiteten, jf. § 4, af den ægtefælle, der er udloddet til, med en markering af, at denne disposition er foretaget. I disse tilfælde gives tillige særskilt oplysninger som nævnt i nr. 2-6.

8) Er der foretaget en disposition som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 3, nr. 3, oplyses særskilt for det år, hvori dispositionen er foretaget, identiteten, jf. § 4, af den ægtefælle, der er udloddet til, med en markering af, at denne disposition er foretaget. I disse tilfælde gives tillige særskilt oplysninger som nævnt i nr. 2-6.

    Stk. 3. Vedrørende rateopsparing i pensionsøjemed skal indberetningen tillige omfatte de i § 16, stk. 4, nævnte oplysninger.

Stk. 4. Om hvilende ordninger skal følgende oplysninger indberettes om den enkelte ordning:

1) Pengeinstituttets registreringsnummer, jf. § 2.

2) Kontohaverens identitet, jf. § 4.

3) Kontoens nummer.

4) Kontoens betegnelse.

Overførsler

§ 27. Ved overførsel efter pensionsbeskatningslovens §§ 41-43, bortset fra de i § 41, stk. 4-6, nævnte tilfælde, af en rateopsparing i pensionsøjemed, skal det afgivende pengeinstitut efter skattekontrollovens § 8 F give det modtagende pensionsinstitut meddelelse om, at overførslen er foretaget efter pensionsbeskatningslovens §§ 41-43, og til brug for opfyldelsen af indberetningspligten efter stk. 2 meddelelse om størrelsen af de årligt indbetalte præmier og bidrag til ordningen samt indbetalingsperiodens længde.

    Stk. 2. Det modtagende institut skal, hvor der er tale om en pensionsordning, der ikke er led i en ordning mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, jf. dog § 16, stk. 4, nr. 4, 2. pkt., foretage indberetning som nævnt i § 16, stk. 4, nr. 3 og 4, jf. § 26, stk. 3, såfremt der sker forhøjelse, nedsættelse eller ophør af indbetalingerne i forbindelse med overførslen.

Indekskontrakter

§ 28. Pengeinstitutter skal efter skattekontrollovens § 8 F foretage årlige indberetninger om indekskontrakter, hvor indbetalingerne på kontrakten ikke er foretaget inden udløbet af den i lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing fastsatte respittid.

    Stk. 2. Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

1) Pengeinstituttets registreringsnummer, jf. § 2.

2) Kontohaverens identitet, jf. § 4.

3) Kontoens nummer.

4) Kontraktens eller kontrakternes oprettelsesår.

5) Antallet af uopfyldte kontrakter og størrelsen af de årligt forfaldne indbetalinger herpå, hvis manglende betaling har medført, at kontrakten (kontrakterne) blev uopfyldt.

Underretning af ordningens ejer

§ 29. Pengeinstitutter mv. skal årligt underrette ordningens ejer om de indberettede bidrag og indskud. Underretningen skal ske senest den 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningerne vedrører. Underretning om indberetning om indbetalinger som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 4. pkt., skal, når indbetalingen foretages i året efter virksomhedens afståelse, dog ske senest den 15. september i indbetalingsåret.

Kapitel 11

Indberetning efter skattekontrollovens § 8 H
(renteindtægter mv.)

Børneopsparings- og selvpensioneringskonti

§ 30. Indberetningspligten efter § 8 H er for følgende ordninger begrænset til de i stk. 2 nævnte oplysninger:

1) Selvpensioneringskonti, jf. § 51 i pensionsbeskatningsloven, hvis kontoen er oprettet før den 2. juni 1998.

2) Børneopsparingskonti, jf. § 51 i pensionsbeskatningsloven, medmindre ordningen er omfattet af indberetningspligten efter § 19.

Stk. 2. Indberetningen skal for hver af disse ordninger alene omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

1) Den indberetningspligtiges registreringsnummer, jf. § 2.

2) Kontohaverens identitet, jf. § 4.

3) Kontoens nummer.

Stk. 3. Indberetning om børneopsparingskonti som nævnt i stk. 1, nr. 2, skal foretages til og med det år, hvor bindingsperioden udløber.

Samlekonti

§ 31. Pengeinstitutter kan undlade at foretage indberetning efter skattekontrollovens § 8 H om indlån, der efter pengeinstituttets almindelige praksis er overført til en samlekonto, hvorpå der ikke foretages en løbende rentetilskrivning, hvis indlånskontoens indestående på overførselstidspunktet ikke overstiger 300 kr.

Stk. 2. Pligten til at foretage indberetning om et sådant indlån genindtræder, hvis rentetilskrivningen genoptages. Den akkumulerede rente for den mellemliggende periode indberettes sammen med renten for det kalenderår, hvori rentetilskrivningen genoptages.

Forrentning af erstatningssummer mv.

§ 32. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 8 H omfatter, udover hvad der direkte følger af bestemmelsen:

1) Andelsselskabers forrentning af andelshaveres tilgodehavender, herunder eventuel forrentning af andelskapital.

2) Forsikringsselskabers forrentning af erstatningssummer.

3) Statens, amtskommuners eller kommuners forrentning af erstatningssummer.

    Stk. 2. Indberetning som nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3, foretages som vedrørende udbetalingsåret.

Kapitel 12

Indberetning efter skattekontrollovens § 8 P
(renteudgifter mv.)

§ 33. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 8 P omfatter ikke:

1) Veksler.

2) Lån, hvoraf renten efter ligningslovens § 17 A ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Kapitel 13

Indberetning efter skattekontrollovens § 8 T
(kontingenter til faglige foreninger)

§ 34. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 8 T omfatter alene kontingenter, der er fradragsberettiget efter ligningslovens § 13, stk. 1.

    Stk. 2. Anvender foreningen en del af kontingentet på en sådan måde, at medlemmet kan vælge at fradrage kontingentet efter personskattelovens § 3, stk. 2, nr. 1, indberettes denne del af kontingentet særskilt.

    Stk. 3. Anvendes en del af kontingentet til præmie til en gruppelivsforsikring som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 4, oplyses dette i indberetningen.

Kapitel 14

Indberetning efter skattekontrollovens § 10
(børsnoterede aktier)

§ 35. Indberetning efter skattekontrollovens § 10, stk. 1 og 2, skal oplyse om:

1) Depositarens identitet, jf. § 2.

2) Identiteten, jf. § 4, af den, for hvem deponeringen er foretaget.

3) Depotets identitet.

4) Kursværdien ultimo af den enkelte aktie med angivelse af aktiens identitet.

5) Udloddet udbytte af den enkelte aktie.

Stk. 2. Indberetning efter skattekontrollovens § 10, stk. 3, skal oplyse om:

1) Identiteten af den indberetningspligtige (værdipapirhandleren), jf. § 2.

2) Identiteten af den afståede aktie.

3) Afståelsestidspunktet.

4) Afståelsessummen.

5) Identiteten af den person, der har afstået aktien, jf. § 4.

Kapitel 15

Indberetning efter skattekontrollovens § 10 A
(udbytte og formueværdi af værdipapirer mv.)

Obligationer, investeringsforeningsbeviser mv.

§ 36. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 10 A omfatter danske og udenlandske obligationer, der er massegældsbreve, og udbytte heraf. Indberetningspligten omfatter endvidere medarbejderobligationer som nævnt i § 7 A, stk. 1, nr. 3, i ligningsloven, uanset om obligationerne er massegældsbreve. Indberetningspligten omfatter også obligationer, der er udstedt uden pålydende rente, dog ikke præmieobligationer.

    Stk. 2. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 10 A omfatter endvidere danske og udenlandske investeringsforeningsbeviser, herunder konti i kontoførende investeringsforeninger, og udbytte mv. heraf.

Indberetningspligtige

§ 37. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 10 A påhviler som udgangspunkt depositaren respektive kontoføreren. Er værdipapiret ikke deponeret/kontoført her i landet, og indløses udbyttekravet eller indfries obligationen af et pengeinstitut eller anden indløser, påhviler indberetningspligten denne (»skrankeindløseren«).

    Stk. 2. Udbetales udbytte fra en investeringsforening her i landet direkte fra foreningen til ejeren, påhviler indberetningspligten foreningen, uanset bestemmelsen i stk. 1.

Indberetningens indhold

§ 38. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 10 A skal som minimum omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

1) Den indberetningspligtiges identitet, jf. § 2.

2) Ejerens identitet, jf. § 4.

3) Depotets henholdsvis værdipapirets eller kontoens identitet.

4) Størrelsen af årets udbytte før skat.

5) Kursværdien ultimo kalenderåret, men kun hvis værdipapiret er registreret i en værdipapircentral eller børsnoteret. For kontoførende investeringsforeninger indberettes kursværdien af indskudsandele og størrelsen af indestående ultimo kalenderåret.

    Stk. 2. Vedrørende obligationer indberettes udover de i stk. 1 nævnte oplysninger:

1) Størrelsen af det beløb, hvormed obligationer med udenlandsk status er indfriet i årets løb, jf. kursgevinstlovens § 16.

2) Størrelsen af det beløb, hvormed obligationer, der er udstedt uden pålydende rente eller med en pålydende rente under mindsterenten, jf. kursgevinstlovens § 38, er indfriet i årets løb.

    Stk. 3. Vedrørende beviser i indenlandske investeringsforeninger, herunder konti i indenlandske kontoførende investeringsforeninger, indberettes udover de i stk. 1 nævnte oplysninger:

1) Afdelingens art. For afdelinger, der er registreret i en værdipapircentral, anvendes fondskoden. I andre tilfælde anvendes anden lignende entydig identifikation.

2) Størrelsen af udbytte før skat, der er skattepligtigt efter personskattelovens § 4 (kapitalindkomst). I næringstilfælde foretages opgørelsen, som om næring ikke foreligger.

3) Størrelsen af udbytte før skat, der er skattepligtigt efter personskattelovens § 4 a (aktieindkomst). I næringstilfælde foretages opgørelsen, som om næring ikke foreligger.

4) Størrelsen af skattefrit udbytte før eventuelt indeholdt udbytteskat.

Begrænsninger i indberetningspligten

§ 39. Indberetning efter skattekontrollovens § 10 A kan undlades vedrørende:

1) Værdipapirer mv. ejet af de, der efter § 2 er registreret som indberetningspligtige efter skattekontrollovens § 10 A.

2) Værdipapirer mv. ejet af de i selskabsskattelovens § 3 nævnte skattefrie institutioner mv. eller statsanerkendte arbejdsløshedskasser.

3) Værdipapirer mv. ejet af pensionskasser eller forsikringsselskaber.

4) Værdipapirer mv. ejet af pengeinstitutter, pensionskasser eller forsikringsselskaber i udlandet, herunder på Færøerne eller i Grønland.

5) Kursværdien af værdipapirer mv., der ikke er børsnoterede eller registreret i en værdipapircentral. Dette gælder dog ikke kursværdien af indskudsandele i en kontoførende investeringsforening.

Investeringsforeningers oplysningspligt

§ 40. Investeringsforeninger skal efter anmodning give den, der er indberetningspligtig vedrørende et medlems mellemværender med foreningen, jf. § 37, de oplysninger, der er nødvendige for at den indberetningspligtige kan opfylde indberetningspligten. Oplysningerne kan kræves givet inden udgangen af det kalenderår, som oplysningerne vedrører.

Kapitel 16

Indberetning efter skattekontrollovens § 10 B (overdragelse mv. af værdipapirer mv.)

§ 41. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 10 B omfatter de i § 36 nævnte obligationer, udbyttekuponer, investeringsforeningsbeviser mv.

    Stk. 2. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 10 B omfatter endvidere indgåelse af aftaler om eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter som nævnt i kursgevinstlovens § 29, når en af aftaleparterne er en fysisk person. Der skal dog ikke foretages indberetning om kurssikringskontrakter som nævnt i kursgevinstlovens § 30, stk. 2.

Indberetningspligtige professionelle

§ 42. Den, der som led i sit erhverv handler med eller formidler overdragelse af de i § 41 nævnte værdipapirer eller kontrakter, er indberetningspligtig efter skattekontrollovens § 10 B. Det samme gælder den, der har det som sit erhverv at indgå eller formidle aftaler om sådanne kontrakter. Indberetning om hævning fra en konto i en kontoførende investeringsforening foretages dog af foreningen.

Indberetningspligtige private

§ 43. Overdrages de i § 41 nævnte værdipapirer eller kontrakter mellem parter, der ikke er indberetningspligtige efter § 42, og formidles overdragelsen ikke af en sådan indberetningspligtig, skal indberetning om overdragelsen foretages af den part, der erhverver værdipapiret eller kontrakten.

    Stk. 2. Indgås aftale om en kontrakt som nævnt i § 41, stk. 2, mellem parter, der ikke er indberetningspligtige efter § 42, og formidles aftalen ikke af en sådan indberetningspligtig, skal indberetning om aftalen foretages af alle aftaleparterne (eventuelt af en efter skriftlig fuldmagt fra de øvrige aftaleparter).

    Stk. 3. Overdrages de i § 41 nævnte værdipapirer og kontrakter, eller indgås aftale om en kontrakt som nævnt i § 41, stk. 2, mellem en udlænding og en indlænding, der ikke er indberetningspligtig efter § 42, og formidles overdragelsen eller aftalen ikke af en sådan indberetningspligtig, påhviler indberetningspligten indlændingen, uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2. Som indlænding anses i denne sammenhæng fysiske eller juridiske personer, der er hjemmehørende her i landet, eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet, bortset fra de i § 5 nævnte.

    Stk. 4. Indberetning efter stk. 1-3 skal foretages inden den 15. januar i året efter udløbet af det kalenderår, hvori dispositionen har fundet sted, jf. § 3.

Særlige oplysninger

§ 44. Pligten til at foretage indberetning om indgåelse af aftaler om kontrakter, jf. § 41, stk. 2, omfatter også pligt til at foretage indberetning om ændring af tidligere indgåede aftaler, herunder aftaler om forlængelse af et kontraktforhold.

    Stk. 2. Værdipapirer og kontrakter, jf. § 41, med udenlandsk status, jf. kursgevinstlovens § 16, indberettes særskilt.

Begrænsninger i indberetningspligten

§ 45. Indberetning efter skattekontrollovens § 10 B kan undlades vedrørende:

1) Dispositioner mellem indberetningspligtige efter skattekontrollovens § 10 B, der er registreret efter § 2.

2) Dispositioner mellem de i selskabsskattelovens § 3 nævnte skattefrie institutioner mv. eller statsanerkendte arbejdsløshedskasser.

3) Dispositioner mellem pensionskasser og forsikringsselskaber.

4) Dispositioner mellem de under nr. 1-3 nævnte.

5) Dispositioner mellem pengeinstitutter, pensionskasser eller forsikringsselskaber i udlandet, herunder på Færøerne eller i Grønland, og de under nr. 1-3 nævnte.

Underretning af kunder

§ 46. Indberetningspligtige efter § 42, der har formidlet en overdragelse eller kontraktindgåelse, hvorom der skal foretages indberetning, skal senest den 1. februar i året efter udløbet af det kalenderår, som indberetningen vedrører, underrette den, som indberetningen angår, om det til skattemyndighederne indberettede, jf. § 3. Tilsvarende gælder ved hævning fra en konto i en kontoførende investeringsforening.

Kapitel 17

Deponering efter skattekontrollovens § 11 B

§ 47. Pligten til at deponere værdipapirer efter skattekontrollovens § 11 B, stk. 1, 1. pkt., omfatter værdipapirer, der foreligger i fysisk form, og som ikke er udstedt på navn bortset fra de, der er børsnoterede. Deponeringspligten omfatter endvidere værdipapirer, der alene eksisterer i form af registrering i en værdipapircentral i udstedelseslandet.

    Stk. 2. Deponeringspligten omfatter ikke præmieobligationer.

Kapitel 18

Inddragelse af uidentificerede konti

§ 48. Pengeinstitutter mv., der er omfattet af indberetningspligten efter skattekontrollovens § 8 H, skal efter anmodning fra Told- og Skattestyrelsen indsende fortegnelse over konti, hvor kontoføreren ikke har en sikker viden om kontohaverens identitet, jf. § 4.

§ 49. Told- og Skattestyrelsen kan inddrage de i § 48 nævnte uidentificerede konti til fordel for statskassen 12 måneder efter, at offentligt varsel herom er givet i Statstidende.

    Stk. 2. Inddragelsen omfatter det på den enkelte konto indestående beløb og de til enhver tid yderligere påløbne eller tilskrevne renter i det omfang, kontohaverens krav ikke er forældet.

    Stk. 3. De inddragne beløb overføres af vedkommende pengeinstitut til statskassen.

    Stk. 4. Inddragelse sker kun, hvis indeståendet og påløbne renter overstiger 500 kr.

Kapitel 19

Tvangsbøder

§ 50. Skattekontrollovens § 9 finder anvendelse ved administrationen af bestemmelserne i § 2, § 3 og § 43, for så vidt angår andre værdipapirer end kontrakter.

Kapitel 20

Bemyndigelse

§ 51. Told- og Skattestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om opfyldelsen af indberetningspligterne mv.

    Stk. 2. Told- og Skattestyrelsen kan lempe underretningspligten efter skattekontrollovens § 7, stk. 7, og § 7 A, stk.  4, således at indberetningspligtige efter skattekontrollovens § 7 og § 7 A, jf. kapitel 3 i denne bekendtgørelse, kan opfylde pligten til at underrette indkomstmodtageren om det, der indberettes til ToldSkat, i forbindelse med udsendelse af lønseddel eller lignende lønoplysning for december måned i det kalenderår, som indberetningspligten vedrører.

    Stk. 3. Told- og Skattestyrelsen kan fastsætte særlige regler for indberetning af renter på studielån, jf. skattekontrollovens § 8 P, stk. 3.

Kapitel 21

Ikrafttræden mv.

§ 52. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2003.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1069 af 17. december 1999 om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven, bortset fra bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 4, 2. led.

    Stk. 3. Bekendtgørelsen har virkning fra og med kalenderåret 2003, jf. dog stk. 4-6.

    Stk. 4. Uanset stk. 3 har § 8 først virkning for dødsfald, der indtræder den 1. juli 2003 eller senere.

    Stk. 5. Uanset stk. 3 har § 10, stk. 1, nr. 14, virkning fra kalenderåret 2002.

    Stk. 6. Uanset stk. 3 har § 35 virkning fra kalenderåret 2002.

Skatteministeriet, den 17. december 2002Svend Erik Hovmand

/Hans Refslund