Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater
(pvc og visse blødgøringsmidler) samt andre afgiftslove

(Regelforenkling af visse afgifter)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 954 af 20. december 1999 om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc og visse blødgøringsmidler), som ændret ved § 33 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 38 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater
(pvc-afgiftsloven)«.

2. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgiften betales på grundlag af de satser, der er nævnt i bilag 2, og vægten af pvc og eventuelle ftalater i varen, jf. dog stk. 3-6. Det er en betingelse for at betale afgiften på grundlag af de reducerede satser, der er nævnt i bilag 2, at den afgiftspligtige over for de statslige told- og skattemyndigheder kan godtgøre, at en afgiftspligtig vare ikke indeholder ftalater.«

3. I § 1 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Det er en betingelse, at den afgiftspligtige virksomhed over for de statslige told- og skattemyndigheder kan godtgøre vægten af pvc og eventuelle ftalater i varen, jf. stk. 2. Kan vægten af pvc og eventuelle ftalater ikke godtgøres, betales afgift af varens nettovægt.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

4. § 1, stk. 5, som bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. For gulv- og vægbelægninger henhørende under position 3918.10.10 i EU’s kombinerede nomenklatur, korkfliser henhørende under position 4505 i EU’s kombinerede nomenklatur og tagrender og nedløbsrør henhørende under position 7216 i EU’s kombinerede nomenklatur er den afgiftspligtige vægt varens nettovægt.«

5. I § 3 ophæves stk. 2 og 3, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Andre virksomheder, som fra udlandet modtager varer, som er nævnt i bilag 1, med henblik på videresalg, kan anmelde virksomheden til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 3. Virksomheder omfattet af stk. 1 eller 2, som har et årligt salg af afgiftspligtige varer svarende til en afgift på under 2.500 kr., skal dog ikke registreres eller betale afgift. Den årlige periode er kalenderåret eller regnskabsåret.

    Stk. 4. Der udstedes et bevis for registrering til de registrerede virksomheder. En registrering gælder for minimum 2 år, medmindre virksomheden ophører med at drive afgiftspligtig virksomhed.«

6. I § 17 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Varemodtagere, der modtager afgiftspligtige varer svarende til en afgift på under 2.500 kr. årligt, skal ikke anmeldes efter stk. 1 hos de statslige told- og skattemyndigheder, afgive anmeldelse eller indbetale afgiften. Den årlige periode er kalenderåret eller regnskabsåret.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

7. I § 30, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 17, stk. 4, 1. pkt.« til: »§ 17, stk. 5, 1. pkt.«

§ 2

I lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved lov nr. 1034 af 23. december 1998, § 20 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 1 i lov nr. 1295 af 20. december 2000 og senest ved § 1 i lov nr. 487 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 3, indsættes som nr. 8 og 9:

»8) Olie- og kemikalieforurenet sand fra kommunal strandrensning i hele, selvstændige læs.

9) Papirslam, som anvendes ved industriel produktion.«

2. I § 9 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Affald i form af sten, tegl og brokker og lettere forurenet jord, der overholder de afskæringskriterier, der er angivet i vejledning nr. 7, 2000, fra Miljøstyrelsen, kan tilføres deponeringsanlæg, uden at der skal svares affaldsafgift. Mængden af sten, tegl og brokker og lettere forurenet jord kan samlet årligt maksimalt udgøre 2 pct. af den samlede tilførte affaldsmængde og skal tilføres anlægget i hele, selvstændige læs. De to fraktioner må kun anvendes afgiftsfrit til daglig afdækning og interimsveje.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

3. I § 10, stk. 1, sidste pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-5«.

4. § 10, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Afgiften udgør 330 kr. pr. t affald, der efter Miljøministeriets bekendtgørelse om affald skal forbrændes, og som efter dispensation fra Miljøstyrelsen tilføres i hele, selvstændige læs og deponeres med henblik på senere forbrænding. Det er en betingelse, at affaldet opbevares fysisk adskilt fra andet affald til deponering.

    Stk. 5. Der skal ikke svares afgift ved forbrænding af affald, hvor der er svaret afgift efter stk. 4. Det skal dokumenteres, at der er svaret afgift efter stk. 4.

    Stk. 6. Den afgiftspligtige mængde skal opgøres ved hjælp af en vægt, jf. dog stk. 3 og 7. Told- og Skattestyrelsen fastsætter nærmere regler for krav til vægten.

    Stk. 7. Ved forbrænding af affald, hvor det er teknisk vanskeligt at anvende en vægt, kan den afgiftspligtige vægt opgøres ved måling af energiindholdet ved hjælp af en energimåler. Ved kendskab til fraktionens energiindhold pr. t samt forventet tab anvendes disse værdier til beregning af fraktionens afgiftspligtige vægt, jf. stk. 1. I modsat fald anvendes 0,1 t/GJ for træaffald og 0,15 t/GJ for andet affald. Told- og Skattestyrelsen fastsætter nærmere regler for opgørelse og måling af affaldets energiindhold og krav til målerne.

    Stk. 8. Hvis den i stk. 4 nævnte dispensation er udløbet og ikke er forlænget, skal der svares afgift, som om affaldet var deponeret. Afgiften skal svares efter den sats, som var gældende på tidspunktet for tilførsel, fraregnet allerede betalt afgift.«

5. I § 11, stk. 4, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Medforbrænding af affald omfatter ikke produktion af energi.«

6. I § 11, stk. 7, indsættes som litra d:

»d) Anlæg til deponering af jord fra afvaskning af roer.«

7. § 12, stk. 1, affattes således:

»Registrerede virksomheder, jf. § 11, skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde affald, der er tilført virksomheden i perioden, fratrukket vægten af den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført virksomheden i perioden, jf. dog stk. 2 og 3. Hvis vægten af det fraførte affald er større end vægten af det tilførte affald i perioden, overføres den overskydende vægt til fradrag i følgende afgiftsperioder. Affald, som er deponeret efter § 10, stk. 4, kan ved fraførsel ikke fradrages i den tilførte mængde.«

8. § 12 a ophæves.

9. I § 33, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) undlader at svare afgift, som om affaldet var deponeret, hvis tilladelsen efter § 10, stk. 4, er udløbet og ikke forlænget, jf. § 10, stk. 8,«.

Nr. 4-8 bliver herefter nr. 5-9.

10. § 33, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 7, affattes således:

»7) undlader at benytte en vægt eller en energimåler, som overholder de af Told- og Skattestyrelsen fastsatte regler, jf. § 10, stk. 6 og 7,«.

§ 3

I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)«.

2. I § 1, nr. 2, ændres »tilsat« til: »med«.

3. I § 1, nr. 3, ændres »ikke er tilsat« til: »er uden«.

4. § 1, nr. 8, affattes således:

»8) Smøreolier, hydraulikolier og lignende varer henhørende under position 2710 og 3819, smøremidler og andre varer henhørende under position 3403 samt varer, der er afgiftspligtige i henhold til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Procesolier, transformatorolier, formolier, rustbeskyttende olier og fedter henhørende under position 2710 omfattes dog ikke af afgiftspligten.«

5. § 1, nr. 13, affattes således:

»13) Kemiske stoffer og produkter, der er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, og som af producenten eller importøren er klassificeret som farlige efter reglerne i bekendtgørelsen, eller som opfylder farlighedskriterierne i bekendtgørelsen, dog bortset fra genpåfyldelige trykbeholdere omfattet af § 2, nr. 1, litra a, eller § 2, nr. 4, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr.«

6. § 2, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Beholdere af karton eller af laminater af forskellige materialer er omfattet af afgiften efter stk. 2, hvis beholderen er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 1 eller 2, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 1 eller 2.

    Stk. 2. Afgiften af de beholdere, der er nævnt i stk. 1, udgør

pr. stk.

1)

med et rumindhold under 10 cl

0,15 kr.

2)

med et rumindhold ikke under 10 cl og ikke over 40 cl

0,30 kr.

3)

med et rumindhold over 40 cl, men ikke over 60 cl

0,50 kr.

4)

med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 110 cl

1,00 kr.

5)

med et rumindhold over 110 cl, men ikke over 160 cl

1,50 kr.

6)

med et rumindhold over 160 cl

2,00 kr.

    Stk. 3. Beholdere af andre materialer end de, der er nævnt i stk. 1, er omfattet af afgiften efter stk. 4, hvis beholderen er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 1 eller 2, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 1 eller 2.

    Stk. 4. Afgiften af de beholdere, der er nævnt i stk. 3, udgør

pr. stk.

1)

med et rumindhold under 10 cl

0,25 kr.

2)

med et rumindhold ikke under 10 cl og ikke over 40 cl

0,50 kr.

3)

med et rumindhold over 40 cl, men ikke over 60 cl

0,80 kr.

4)

med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 110 cl

1,60 kr.

5)

med et rumindhold over 110 cl, men ikke over 160 cl

2,40 kr.

6)

med et rumindhold over 160 cl

3,20 kr.«

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 5-9.

7. I § 2, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 5«.

8. I § 2, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.

9. I § 2, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres to steder »stk. 3« til: »stk. 5«.

10. I § 2, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres to steder »stk. 3« til: »stk. 5«.

11. I § 3 a ændres »§ 2 a, § 2 b eller § 2c« til: »§§ 2 a, 2 c eller 2 d«.

12. I § 21 b, stk. 1, nr. 2, ændres »stk. 3-7« til: »stk. 5-9«.

§ 4

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 1029 af 29. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)«.

2. § 8, stk. 1, nr. 7, affattes således:

»7) Varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften. Alene den virksomhed, der tager varen retur, har fradragsret. Fradragsretten gælder alene for varer, der er produceret eller forhandlet af virksomheden, men er ikke betinget af, at det er virksomheden, der oprindelig har afgiftsberigtiget varerne.«

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

    Stk. 2. Der kan ikke ske fradrag i tilførte mængder affald efter § 2, nr. 7, i denne lov ved fraførsel af affald, som er midlertidigt deponeret til forbrændingssats inden denne lovs ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand