Den fulde tekst

Lov om ændring af skattekontrolloven og andre skatte- og afgiftslove

(Forenkling)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001, som ændret ved § 12 i lov nr. 313 af 21. maj 2002, § 7 i lov nr. 403 af 6. juni 2002 og § 6 i lov nr. 438 af 10. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 7 H indsættes:

»§ 7 J. Enhver, der som led i sin virksomhed i det foregående kalenderår har ydet vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, skal efter skatteministerens nærmere bestemmelse oplyse de statslige told- og skattemyndigheder om adressen på den ansattes arbejdsplads og den periode, den pågældende har været ansat.

    Stk. 2. Bestemmelserne i § 7, stk. 5 og 7, finder tilsvarende anvendelse.«

2. I § 8 P, stk. 2, nr. 10, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

3. I § 8 P indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte særlige regler for indberetningen af renter på studielån, herunder særligt de renter, der er påløbet, indtil afdragsordningen påbegyndes.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

4. I § 9 A, stk. 1, indsættes efter »§ 7 G,«: »§ 7 J,«.

5. I § 14, stk. 2, indsættes efter »§ 7 H,«: »§ 7 J,«, og »§ 8 P, stk. 1-4« ændres til: »§ 8 P, stk. 1, 2, 4 og 5«.

6. § 21, 2. pkt., ophæves.

7. I § 21 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Hvis en person ikke kan anerkende et krav om tillægsskat efter stk. 1, afgøres spørgsmålet under en sag i strafferetsplejens former.«

§ 2

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 10. september 2002, som ændret ved § 4 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til afsnit VII udgår »tillægsskat,«.

2. § 86 samt overskriften »Tillægsskat« ophæves.

3. I § 88, stk. 1, 1. pkt., to steder i § 88, stk. 2, og i § 88, stk. 3, ændres »§§ 86 og 87« til: »§ 87«.

§ 3

I lov nr. 169 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter m.v., som ændret ved § 6 i lov nr. 461 af 31. maj 2000, § 47 i lov nr. 462 af 31. maj 2000, § 33 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 4 i lov nr. 1299 af 20. december 2000, foretages følgende ændring:

1. § 11 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Krav om sikkerhedsstillelse ophører, når virksomheden har en formue på mindst 125.000 kr. og virksomheden i de seneste 18 måneder har indbetalt moms, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og lønsumsafgift rettidig og ikke er i restance hermed eller vedrørende andre registreringsforhold. Sikkerhedsstillelsen kan dog frigives på et tidligere tidspunkt end efter udløbet af 18-måneders-perioden, hvis virksomheden på frigivelsestidspunktet kan dokumentere at have en formue på mindst 125.000 kr., og hvis virksomheden hidtil har indbetalt moms, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og lønsumsafgift rettidig og ikke er i restance hermed eller vedrørende andre registreringsforhold.«

§ 4

I lov nr. 437 af 26. juni 1998 om ændring af forskellige energiafgiftslove. (Afgiftsforhøjelser og afgift af varme produceret ved affaldsforbrænding m.v.), som ændret ved § 2 i lov nr. 389 af 2. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Bestemmelserne i § 4, nr. 1 og 2, har kun gyldighed indtil den 31. december 2006.«

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

    Stk. 2. § 1, nr. 6, og § 2 har virkning for

1) boer vedrørende personer, der afgår ved døden den 1. januar 2003 eller senere,

2) beskatningen af efterlevende ægtefæller efter personer, der afgår ved døden den 1. januar 2003 eller senere, samt

3) skifte af uskiftede boer i den efterlevende ægtefælles levende live, når anmodning om skifte indgives den 1. januar 2003 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand