Den fulde tekst

Lov om ændring af virksomhedsskatteloven og andre skattelove

(Udligningsordning for kunstnere)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 2002, som senest ændret ved § 8 i lov nr. 394 af 6. juni 2002, foretages følgende ændring:

1. Efter § 22 c indsættes:

»Afsnit II B

Udligningsordning for forfattere og skabende kunstnere

Kapitel 7 c

§ 22 d. Skattepligtige personer, der har indkomst fra et af den skattepligtige udført arbejde af litterær eller skabende kunstnerisk karakter, og som ikke anvender virksomhedsordningen i afsnit I eller konjunkturudligningsordningen i § 22 b, kan foretage henlæggelse til indkomstudligning. Arbejdet må ikke være udført i ansættelsesforhold. Indkomsten må ikke hidrøre fra legater, stipendier eller lignende. Henlæggelsen, der ikke kan overstige indkomstårets indkomst som nævnt i 1. pkt. efter en eventuel lempelse efter ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 4, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, for hvilket henlæggelse foretages (henlæggelsesåret). Der kan alene foretages henlæggelse, såfremt indkomstårets skattepligtige indkomst efter fradrag for henlæggelsen vil overstige et grundbeløb på 96.500 kr. (i 1987-niveau). Henlæggelsen skal mindst udgøre 5.000 kr. og kan højst udgøre et grundbeløb på 321.700 kr. (i 1987-niveau) pr. indkomstår.

    Stk. 2. Reglerne i § 22 b, stk. 2-5 og stk. 8, 5.-7. pkt., og stk. 9-11, finder tilsvarende anvendelse, idet dog kontoen skal betegnes indkomstudligningskonto og de samlede indskud på kontoen højst kan udgøre et grundbeløb på 321.700 kr. (i 1987-niveau).

    Stk. 3. Såfremt der afsiges konkursdekret over den skattepligtige, skal foretagne henlæggelser indtægtsføres for det indkomstår, hvori der afsiges konkursdekret over den skattepligtige. Henlæggelserne medregnes ikke til konkursindkomsten.

    Stk. 4. Grundbeløbene i stk. 1 og 2 reguleres efter personskattelovens § 20.«

§ 2

I lov om påligning af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 O, stk. 1, nr. 4, 9. pkt., indsættes efter »virksomhedsskattelovens § 22 b,«: »eller indkomstudligning, jf. virksomhedsskattelovens § 22 d,«.

2. I § 7 O, stk. 1, nr. 4, sidste pkt., indsættes efter »konjunkturudligning«: »efter § 22 b og indkomstudligning efter § 22 d«.

§ 3

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 683 af 18. august 2002, som ændret ved § 6 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, nr. 8, indsættes efter »§ 22 b«: »og § 22 d«.

§ 4

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 13. oktober 1999, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 16 b, stk. 4, indsættes efter »virksomhedsskattelovens § 22 b«: »og indkomstudligning efter virksomhedsskattelovens § 22 d«.

§ 5

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2003.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand