Den fulde tekst

Lov om ændring af visse afgiftslove

(Nedsættelse af afgiften af cigaretter, spiritus og mineralvand)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 50 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og senest ved § 2 i lov nr. 1296 af 20. december 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, ændres »60,68 øre pr. stk.« til: »48,92 øre pr. stk.«

§ 2

I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 11 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og senest ved § 45 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 2 ændres »275 kr. pr. liter« til: »150 kr. pr. liter«.

§ 3

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 3. august 1998, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1296 af 20. december 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, ændres to steder »1 kr. 65 øre« til: »1 kr. 15 øre«.

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2003, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. § 1 finder anvendelse på varer, der ved døgnets begyndelse den 1. oktober 2003 findes i ustemplet stand hos virksomheder, der fremstiller eller indfører cigaretter, samt på varer, som fra nævnte dag fremstilles, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet. §§ 2 og 3 finder anvendelse på varer, som fra den 1. oktober 2003 udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

§ 5

    Stk. 1. Virksomheder, der den 1. oktober 2003 har et lager af cigaretter, spiritus og mineralvand, der er afgiftsberigtiget med en højere afgift end afgiften efter denne lov, kan få godtgjort afgiftsdifferencen.

    Stk. 2. Godtgørelse ydes kun for varer, der er bestemt til afsætning, og kun såfremt den samlede godtgørelse af afgift af varer omfattet af §§ 1- 3 overstiger 2.000 kr. Der ydes kun godtgørelse for ikkeanbrudte flasker og pakninger.

    Stk. 3. Det er en betingelse for at opnå afgiftsgodtgørelse, at virksomheden overholder regnskabsbestemmelserne i den pågældende afgiftslov, jf. §§ 18-20 i lov om tobaksafgifter, §§ 20 og 20 a i lov om afgift af spiritus m.m. og § 12 i lov om afgift af mineralvand m.v. Virksomheden skal udarbejde en opgørelse af lagerbeholdningen pr. 1. oktober 2003 for de varegrupper, der ønskes godtgørelse for. Lageropgørelsen skal være specificeret for den enkelte varegruppe og vareart. Desuden skal virksomheden udarbejde en specificeret opgørelse over den godtgørelse for hver enkelt varegruppe og vareart, som der ønskes godtgørelse for. Opgørelsen skal endvidere for de varer, der ønskes godtgørelse for, indeholde leverandørens navn, adresse og CVR- eller SE-nummer. De statslige told- og skattemyndigheder kan gøre godtgørelsen betinget af, at virksomheden fremlægger dokumentation for, at afgiften er betalt af virksomheden. Lageropgørelsen skal være de statslige told- og skattemyndigheder i hænde senest den 3. oktober 2003, medens den specificerede opgørelse skal være de statslige told- og skattemyndigheder i hænde senest den 15. oktober 2003.

    Stk. 4. Ved ansøgning om afgiftsgodtgørelse finder kontrolbestemmelserne i §§ 21 og 22 i lov om tobaksafgifter, § 27 i lov om afgift af spiritus m.m. og henholdsvis §§ 18 og 19 i lov om afgift af mineralvand m.v. anvendelse, for så vidt angår de respektive afgiftspligtige varer. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsgodtgørelse og yderligere krav til dokumentation og kontrol.

    Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om anvendelse af stempelmærker el. lign. på cigaretpakninger, hvor der er ydet godtgørelse. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler for, at der kan anvendes stempelmærker med to detailpriser, svarende til, at afgiften før og efter nedsættelsen den 1. oktober 2003 er indregnet i detailprisen.

    Stk. 6. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug ved beregning af afgiftsgodtgørelse efter denne paragraf, straffes med bøde.

    Stk. 7. Den, der begår den i stk. 6 nævnte overtrædelse med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

    Stk. 8. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

    Stk. 9. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand