Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
aftale af 14. juni 2001
mellem de kompetente myndigheder
og
tillægsaftale af 12. juni 2002
til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

 

Den 14. juni 2001 blev der i Qaqortoq underskrevet en ændring af aftale af 19. december 1990 mellem de kompetente myndigheder om beskatningen af Royal Greenland’s aktiviteter i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 114 af 14. februar 1991. Den 12. juni 2002 blev der i Ilulissat underskrevet en tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale af 18. oktober 1979, jf. bekendtgørelse nr. 475 af 21. november 1979 som senest ændret ved tillægsaftale af 28. september 2000, jf. bekendtgørelse nr. 15 af 10. januar 2001.

De to aftaler har følgende ordlyd:

Ændring af aftale af 19.12.1990 mellem de kompetente myndigheder om beskatningen af Royal Greenland’s aktiviteter i Danmark.

Aftalens punkt 3 affattes således:

»De under punkt 2 nævnte aktiviteter udgøres af forarbejdning, salg og distribution af fiskeriprodukter af grønlandsk oprindelse.«

I erklæringer om forståelsen af aftale af 19.12.1990 mellem de kompetente myndigheder om beskatningen af Royal Greenland’s aktiviteter i Danmark ophæves punkt 2.

Denne aftale har virkning fra og med indkomståret 1990.

Qaqortoq, den 14. juni 2001

For Skatteministeriet

For Skattedirektoratet

   

Peter Loft

Kaare Hagemann

 

Tillægsaftale
til
den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager.

Den danske regering og det grønlandske landsstyre er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Dobbeltbeskatningsaftalens artikel 10 affattes som følger:

»Artikel 10

Udbytte

1. Udbytte, som betales af et selskab, som er bosat i den ene del af riget, til en person, som er bosat i den anden del af riget, kan beskattes i begge dele af riget, jf. dog stk. 2-5.

2. Uanset artikel 4, stk. 3, kan udbytte fra et selskab, der er registreret i den ene del af riget, beskattes i denne del af riget. Hvis udbyttemodtageren er bosat i den del af riget, hvor selskabet er registreret, kan udbyttet kun beskattes i denne del af riget. Det udbetalende selskab er kun indeholdelsespligtig til den del af riget, hvor det er registreret.

3. Hvis den retmæssige ejer af udbytte er et selskab (moderselskabet), som er bosat i den anden del af riget, og som direkte ejer mindst 25 pct. af kapitalen i det selskab, der udbetaler udbytte (datterselskabet), i en periode på mindst et år, inden for hvilken periode udbyttet skal udloddes, kan udbyttet kun beskattes i den del af riget, hvor moderselskabet er bosat, jf. dog stk. 4-5.

4. Ved udlodning af udbytte fra et datterselskab, som er bosat eller registreret i Danmark, til et moderselskab, som er bosat i Grønland, er det en betingelse for anvendelse af stk. 3, at det pågældende udbytte ikke undergives beskatning hos moderselskabet i Grønland, og at der ved udlodning af udbytte fra moderselskabet ikke gives fradrag for den del af moderselskabets udbytteudlodning, der kan henføres til udbytte modtaget fra datterselskaber i Danmark.

5. Så længe det efter grønlandsk lovgivning er muligt for selskaber fuldt ud at fradrage udbetalte udbytter i den skattepligtige indkomst, kan Grønland beskatte udbytter, som udbetales fra datterselskaber, som er bosat eller registreret i Grønland, til moderselskaber, som er bosat i Danmark.

6. Udtrykket »udbytte« betyder i denne artikel indkomst af aktier, andelsbeviser eller bortset fra gældsfordringer andre rettigheder til andel i fortjeneste, såvel som indkomst fra andre selskabsrettigheder, som ifølge skattelovgivningen i den del af riget, hvori et udbetalende selskab er bosat, beskattes på samme måde som indkomst fra aktier.

7. Uanset bestemmelserne i stykke 1-5 kan de kompetente myndigheder i de to dele af riget aftale, at udbytte, som tilfalder en i aftalen navngiven institution, der i medfør af lovgivningen i den del af riget, hvor institutionen er bosat, er fritaget for beskatning af udbytte, skal være fritaget for den i den anden del af riget gældende beskatning af udbytte fra selskaber i denne del af riget.

8. Bestemmelserne i stykke 1 og stykke 3-5 skal ikke finde anvendelse, hvis udbyttets retmæssige ejer, som er bosat i den ene del af riget, driver erhvervsvirksomhed i den anden del af riget, hvor det udbyttebetalende selskab er bosat, gennem et dér beliggende fast driftssted eller udøver frit erhverv gennem et dér beliggende fast sted, og den aktiebesiddelse, som ligger til grund for udbetalingen af udbyttet, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted eller fast sted. I så fald skal bestemmelserne i artikel 7 henholdsvis artikel 14 finde anvendelse.

9. Hvis et selskab, som er bosat i den ene del af riget, oppebærer fortjeneste eller indkomst fra den anden del af riget, må denne anden del af riget ikke påligne nogen skat på udbytte, som udbetales af selskabet, medmindre udbyttet udbetales til en person, der er bosat i denne del af riget, eller medmindre den aktiebesiddelse, som ligger til grund for udbetalingen af udbyttet, har direkte forbindelse med et fast driftssted eller et fast sted, som er beliggende i denne anden del af riget, eller beskatte selskabets ikke-udloddede fortjeneste, selv om det udbetalte udbytte eller den ikke-udloddede fortjeneste helt eller delvis består af fortjeneste eller indkomst, der hidrører fra denne anden del af riget.«

Artikel 2

Overførsel til Grønland af pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet i danske pensions- eller livsforsikringsselskaber for personer, som har skattemæssigt hjemsted i Grønland efter artikel 4 i den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager, behandles ikke som ud- og indbetaling efter pensionsbeskatningslovens afsnit 1. Det er en betingelse, at der ikke i Danmark har været givet fradrag for indbetalinger til de pågældende pensionsordninger eller bortseelsesret for arbejdsgivers bidrag til ordningerne. Det er videre en betingelse, at overførsel til Grønland finder sted senest den 31. december 2003.

Artikel 3

    Stk. 1. Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, som begge parter har undertegnet den.

    Stk. 2. Tillægsaftalen skal dog tidligst træde i kraft den dag, hvor det danske Folketing tiltræder aftalen.

    Stk. 3. Tillægsaftalen har virkning fra og med den 1. januar 2003, artikel 2 dog fra 1. juli 2002.

Artikel 4

Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft.

Udfærdiget i Ilulissat, den 12. juni 2002 i to eksemplarer på dansk og to eksemplarer på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed.

For det grønlandske landsstyre

For den danske regering

   

Augusta Salling

Svend Erik Hovmand

 

Skatteministeriet, den 9. december 2002

Svend Erik Hovmand