Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0630
 
32001L0088
 
32001L0093
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og
gylte og lov om indendørs hold af smågrise, avls- og
slagtesvin 1)

(Ændring af regler om arealkrav, individuelle stier og aflastningsstier, rodemateriale og overgangsperioder)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 404 af 26. juni 1998 om indendørs hold af drægtige søer og gylte, som ændret ved § 26 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 5, 2. pkt., affattes således:

»Enkelte dyr, som er aggressive, er blevet angrebet af andre svin eller er syge eller skadede, kan dog opstaldes midlertidigt i individuelle stier eller aflastningsstier.«

2. § 6, stk. 1, affattes således:

»Når søer holdes i løsdriftssystemer, skal følgende arealkrav med hensyn til frit tilgængeligt stiareal være opfyldt:

1)   Hvis der holdes til og med 17 søer, skal der for de

a)   første 4 søer være mindst 2,80 m 2 pr. so,

b)   næstfølgende 6 søer være mindst 2,20 m 2 pr. so og

c)   efterfølgende 7 søer være mindst 2,00 m 2 pr. so.

2)   Hvis der holdes mellem 18 og 39 søer, skal der være mindst 2,25 m 2 pr. so.

3)   Hvis der holdes 40 eller flere søer, skal der være mindst 2,025 m 2 pr. so.«

3. I § 6 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Når gylte holdes i løsdriftssystemer, skal følgende arealkrav med hensyn til frit tilgængeligt stiareal være opfyldt:

1)   For de første 10 gylte skal der være mindst 1,90 m 2 pr. gylt.

2)   For de næstfølgende 10 gylte skal der være mindst 1,70 m 2 pr. gylt.

3)   For hver yderligere gylt skal der være mindst 1,50 m 2 pr. gylt.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

4. § 6, stk. 3 og 4, der bliver stk. 4 og 5, ophæves.

5. I § 7 ændres »enkeltdyrsbokse, jf. § 5« til: »enkeltdyrsbokse i de første fire uger efter løbning«.

6. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Hvis drægtige søer og gylte holdes i individuelle stier eller aflastningsstier, jf. § 5, 2. pkt., skal der være mindst 2,8 m 2 frit tilgængeligt stiareal pr. dyr, dog skal der i den enkelte sti være mindst 3,5 m 2 frit tilgængeligt stiareal. I en aflastningssti må der anbringes indtil tre dyr. Hver individuel sti eller aflastningssti skal være udformet således, at hvert dyr let kan vende sig, hvis dette ikke er i modstrid med specifik veterinærrådgivning.

Stk. 2. I de stier, som er nævnt i stk. 1, og i de løsdriftssystemer, som er nævnt i § 6, skal mindst 1,3 m 2 pr. so og 0,95 m 2 pr. gylt være et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv eller en kombination heraf og med strøelse.«

7. § 9 affattes således:

»§ 9. Drægtige søer og gylte skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale.«

8. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Drægtige søer og gylte skal have adgang til en tilstrækkelig mængde halm, fyldigt foder eller foder med højt fiberindhold, der kan give mæthedsfølelse og opfylde deres behov for at tygge.«

9. I § 11, stk. 2, ændres »§§ 5-9« til: »§§ 5-7 og 9«, og »2014« ændres til: »2013, mens de i § 8 nævnte krav senest skal være opfyldt den 1. januar 2014«.

10. § 12, 2. pkt., ophæves.

§ 2

I lov nr. 104 af 14. februar 2000 om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, som ændret ved § 6 i lov nr. 280 af 25. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 5 affattes således:

»§ 5. Smågrise, avls- og slagtesvin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale.«

2. I § 9, stk. 2, ændres »den 1. juli 2005« til: »den 15. maj 2003, og kravet skal være opfyldt for alle bedrifter fra denne dato«.

3. I § 9, stk. 3, ændres »§§ 3-5« til: »§§ 3 og 4«.

4. § 10 affattes således:

»§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. maj 2003.

Stk. 2. De krav, der følger af § 6, stk. 1 og 2, § 7 a, stk. 1, 3. pkt., § 7 a, stk. 2, og § 9 i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, 3, 6 og 7, skal være opfyldt den 15. maj 2003 for alle nyopførte og genopførte bedrifter og bedrifter, der tages i brug for første gang på denne dato eller senere. Fra den 1. januar 2013 skal kravene være opfyldt for alle bedrifter.

Stk. 3. De krav, der følger af § 5, 2. pkt., § 7 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., og § 9 a i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, 6 og 8, skal være opfyldt den 15. maj 2003 for alle bedrifter.

Stk. 4. For så vidt angår de krav, der følger af § 7 i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte som ændret ved denne lovs § 1, nr. 5, gælder reglen i § 11, stk. 2, i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte som ændret ved denne lovs § 1, nr. 9.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Givet på Christiansborg Slot, den 30. april 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/630/EØF af 19. november 1991 (EF-Tidende 1991 L 340, side 33) med de ændringer, som følger af Rådets direktiv 2001/88/EF af 23. oktober 2001 (EF-Tidende 2001 L 316, side 1) og Kommissionens direktiv 2001/93/EF af 9. november 2001 (EF-Tidende 2001 L 316, side 36).