Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0630
 
32001L0088
 
32001L0093
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr1)

 

I medfør af § 4 a, § 14, stk. 3 og 4, og § 28, stk. 5 og 7, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991, som ændret bl.a. ved lov nr. 183 af 14. april 1993, lov nr. 80 af 9. februar 1999 og § 20 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, fastsættes:

Halekupering

§ 1. Dyr må kun halekuperes, hvis det konkret er påkrævet af veterinære hensyn. Dyret skal bedøves, inden kuperingen foretages.

Stk. 2. Får og svin må dog herudover halekuperes i overensstemmelse med §§ 3-4.

Stk. 3. Hunde må desuden halekuperes i overensstemmelse med bekendtgørelse om halekupering af visse hunderacer, men hunden skal bedøves, inden kuperingen foretages.

§ 2. Halekupering af dyr skal altid foretages af en dyrlæge, medmindre andet følger af § 3, stk. 2, eller § 4, stk. 3.

§ 3. Lam kan halekuperes ved anvendelse af elastrator, hvis det sker inden for dyrets 2.-7. levedøgn. Den tilbageværende halestump skal kunne dække anus og vulva.

Stk. 2. Halekupering efter stk. 1 kan foretages af producenten uden forudgående bedøvelse af lammet.

§ 4. Svin må ikke halekuperes rutinemæssigt.

Stk. 2. Pattegrise kan halekuperes inden for dyrets 2.-4. levedøgn, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på haler som følge af, at kupering ikke er foretaget. Halen skal kuperes mindst muligt, og der må højst kuperes op til halvdelen af den.

Stk. 3. Halekupering efter stk. 2 kan foretages uden forudgående bedøvelse af pattegrisen, hvis halekuperingen foretages af en dyrlæge eller en person, der er uddannet heri, og som har erfaring med at halekupere pattegrise med passende midler og under hygiejniske forhold.

Stk. 4. Inden halekupering foretages, skal der være forsøgt foranstaltninger for at forhindre halebidning under hensyntagen til miljøet og belægningsgraden. Utilstrækkelige staldforhold eller driftsledelsessystemer skal ændres.

Stk. 5. Foretages halekupering, jf. § 1, stk. 1, efter pattegrisens 4 første levedøgn, skal dyret gives længerevarende smertebehandling.

Kastration

§ 5. Dyr må kun kastreres, hvis dyret er bedøvet, inden kastrationen foretages.

Stk. 2. Svin må dog herudover kastreres i overensstemmelse med § 7.

§ 6. Kastration af dyr skal altid foretages af en dyrlæge, medmindre andet følger af § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 1.

§ 7. Kastration af pattegrise kan foretages uden forudgående bedøvelse af pattegrisen, hvis det sker så tidligt som muligt inden for dyrets 2.-7. levedøgn. Kastrationen må kun foretages af en dyrlæge eller en person, der er uddannet heri, og som har erfaring med at kastrere pattegrise med passende midler og under hygiejniske forhold.

Stk. 2. Kastration ved overrivning af væv må ikke foretages.

Stk. 3. Foretages kastration efter pattegrisens 7 første levedøgn, skal dyret gives længerevarende smertebehandling.

§ 8. Kastration af lam og gedekid kan foretages af producenten ved anvendelse af klemning og elastrator i kombination, hvis

1) det sker inden for dyrets første 4 leveuger, og

2) en dyrlæge forinden kastrationen har lagt en lokalbedøvelse på dyret.

§ 9. Kalve kan kastreres ved anvendelse af en burdizzotang, hvis

1) det sker inden for dyrets første 4 leveuger,

2) dyrlægen forinden kastrationen har lagt en lokalbedøvelse på dyret, og

3) dyret gives længerevarende smertebehandling.

Stk. 2. Foretages kastration efter kalvens første 4 leveuger, skal det ske kirurgisk.

Straf

§ 10. Overtrædelse af §§ 1-9 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 719 af 1. september 1995 om halekupering og kastration af visse dyrearter.

 

Justitsministeriet, den 6. maj 2003

Lene Espersen

/Anne Tønnes

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/630/EØF af 19. november 1991 (EF-Tidende 1991, L 340, side 33) med de ændringer, som følger af Rådets direktiv 2001/88/EF af 23. oktober 2001 (EF-Tidende 2001, L 316, side 1) og Kommissionens direktiv 2001/93/EF af 9. november 2001 (EF-Tidende 2001, L 316, side 36).