Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og
andre love og om ophævelse af lov om væddemål i forbindelse
med heste- og hundevæddeløb

(Medtagelse af hestevæddeløbssporten på fordelingsnøglen for tips- og lottomidler)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 8. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. §§ 1 og 2 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 1. Skatteministeren bemyndiges til at meddele bevilling til udbud af spil, lotterier og væddemål mod betaling af afgift til staten.

Stk. 2. Skatteministeren kan ikke efter denne lov meddele bevilling til spil på duekapflyvninger og cykelløb på bane, udbud af et klasselotteri og lign., etablering af spillekasinoer, gevinstgivende spilleautomater eller gevinstopsparing.

Stk. 3. Bevillingshaveren kan med skatteministerens godkendelse fastsætte regler for frembringelse af erstatningsresultater, som om fornødent kan anvendes som grundlag i forbindelse med de spil og væddemål, som er omfattet af stk. 1.

§ 1 A. Af de spil og væddemål, der er omfattet af § 1, stk. 1, betales en afgift til staten på 16 pct. af indskudssummen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Af bookmakerspil (væddemål med faste odds) betales en afgift til staten på 30 pct. af det beløb, hvormed indskudssummen overstiger gevinsterne (bruttospilleindtægten).

Stk. 3. Af totalisatorspil (væddemål med løbende odds) på heste- og hundevæddeløb betales en månedlig afgift til staten på 11 pct. af det beløb, hvormed indskudssummen overstiger gevinsterne (bruttospilleindtægten), og en tillægsafgift på 19 pct. af den del af den månedlige bruttospilleindtægt, der overstiger 16,7 mio. kr.

Stk. 4. Af spil, der foregår på Færøerne og i Grønland, betales ikke afgift efter stk. 1-3.

§ 2. Bevilling efter § 1 må kun gives til ét selskab. Bevilling til væddemål som nævnt i § 1 A, stk. 3, kan dog gives til et selskab, hvis aktiekapital tegnes af det i 1. pkt. nævnte selskab.

Stk. 2. Bevilling kan gives for indtil 5 år ad gangen. Fornyelse af bevilling kræver godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte selskaber skal organiseres som aktieselskaber. Aktieselskabsloven finder anvendelse på selskaberne, medmindre andet følger af denne lov. Selskabernes vedtægter og eventuelle ændringer i disse skal godkendes af finansministeren.«

2. I § 3, stk. 1, ændres »selskabet« til: »det i § 2, stk. 1, 1. pkt., nævnte selskab«.

3. I § 3, stk. 2, 2. og 5. pkt., og i § 3, stk. 3, ændres »skatteministeren« til: »finansministeren«.

4. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 A. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, der i det følgende benævnes fonden, har til formål at tilføre dansk hestevæddeløbssport midler og dermed gøre det muligt for de i § 2, stk. 1, nævnte selskaber at udbyde væddemål på hestevæddeløbssportens baner. Fonden skal endvidere tildele hundevæddeløbssporten midler, i det omfang hundevæddeløb finder sted på hestevæddeløbssportens baner. Det overskud, der dannes ved totalisatorspil på den enkelte hestevæddeløbsbane, tilfalder denne bane. Det i 3. pkt. nævnte overskud opgøres som 21,25 pct. af omsætningen på totalisatorspil på den enkelte hestevæddeløbsbane de dage, hvor der er løb i henhold til løbskalenderen.

Stk. 2. Fondens administrations- og sekretariatsudgifter afholdes af fonden.

Stk. 3. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 4 medlemmer. Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund udpeger hver 1 medlem. Kulturministeren udpeger de resterende 3 medlemmer, heriblandt formanden. Bestyrelsen udnævnes for en periode af 4 år, og genudnævnelse kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsen aflægger årligt regnskab og beretning til kulturministeren.«

5. § 4 affattes således:

»§ 4. Skatteministeren fører tilsyn og kontrol med de i § 2, stk. 1, nævnte selskabers virksomhed. Nærmere regler herom kan fastsættes i bevillingen. Omkostningerne ved tilsynet og kontrollen bæres af selskaberne, og skatteministeren kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af disse omkostninger.«

6. I § 6, stk. 1, indsættes efter »gevinster,«: »undtaget gevinster fra totalisatorspil på heste- og hundevæddeløb,«.

7. § 6 A affattes således:

»§ 6 A. Det overskud, jf. dog stk. 2-5, der fremkommer efter udredelsen af statsafgiften, gevinsterne og udgifterne til administration, afskrivning, henlæggelser m.v. samt dividende, fordeles således:

1)   66,44 pct. til Kulturministeriet,

2)   12,67 pct. til Undervisningsministeriet,

3)   3,39 pct. til Miljøministeriet,

4)   10,42 pct. til Socialministeriet,

5)   2,95 pct. til Indenrigs- og Sundhedsministeriet,

6)   0,39 pct. til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og

7)   3,74 pct. til Finansministeriet.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte overskud omfatter ikke overskud af spil, der foregår på Færøerne og i Grønland. Dette overskud tilfalder Færøerne og Grønland, jf. § 6 I.

Stk. 3. Overstiger det i stk. 1 nævnte overskud et beløb svarende til overskuddet for regnskabsåret 2003 tillagt 20 mio. kr., jf. dog stk. 5, fordeles halvdelen af forskellen mellem dette beløb og overskudsbeløbet til de i stk. 1, nr. 1-7, nævnte overskudsmodtagere. Det resterende beløb tilfalder staten.

Stk. 4. Er det i stk. 1 nævnte overskud mindre end det i stk. 3 nævnte beløb, svarende til overskuddet for regnskabsåret 2003 tillagt 20 mio. kr., udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem disse to beløb til de i stk. 1, nr. 1-7, nævnte overskudsmodtagere efter de i samme bestemmelse anførte fordelingsprocenter.

Stk. 5. Beløbet svarende til overskuddet for regnskabsåret 2003 tillagt 20 mio. kr., jf. stk. 3, reguleres årligt svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens § 20 er ændret i forhold til reguleringstallet for 2003. Procenten beregnes med én decimal. Det således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med en million.

Stk. 6. Finansministeren og skatteministeren afgiver inden udgangen af folketingsåret 2007-08 en redegørelse med henblik på en eventuel revision af ordningen for udlodning, jf. stk. 3-5.

Stk. 7. Midler, som de i stk. 1, nr. 1-7, nævnte ministerier ikke anvender i de enkelte år, henlægges til særlige fonde under de pågældende ministeriers bestyrelse.

Stk. 8. De i stk. 1, nr. 1-6, nævnte ministerier kan henlægge tilsynet med organisationers fordeling af midler i medfør af §§ 6 B-6 G til Finansstyrelsen.«

8. § 6 B affattes således:

»§ 6 B. Kulturministeriets midler anvendes således:

1)   7,59 pct. til Team Danmark,

2)   25,11 pct. til Danmarks Idræts-Forbund,

3)   22,88 pct. til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger,

4)   3,41 pct. til Dansk Firmaidrætsforbund,

5)   7,30 pct. til Lokale- og Anlægsfonden,

6)   8,20 pct. til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond og

7)   25,51 pct. til kulturelle formål.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1-4, nævnte puljer fordeles af de pågældende organisationer.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 5, nævnte pulje fordeles af fondens bestyrelse. Bestyrelsen består af 3 medlemmer udpeget af Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund, 1 medlem udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd, 1 medlem udpeget af Friluftsrådet og 4 medlemmer udpeget af kulturministeren. Kulturministeren udpeger formanden. En repræsentant for Kommunernes Landsforening tilknyttes bestyrelsen som tilforordnet.

Stk. 4. Den i stk. 1, nr. 6, nævnte pulje fordeles af Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, jf. § 3 A, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Stk. 5. Den i stk. 1, nr. 7, nævnte pulje fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.«

9. § 6 C, stk. 1, affattes således:

»Undervisningsministeriets midler anvendes således:

1)   63,30 pct. til støtte af ungdomsformål,

2)   24,08 pct. til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. og

3)   12,62 pct. til undervisning og folkeoplysning.«

10. § 6 C, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte pulje fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler, som efter indstilling fra Dansk Ungdoms Fællesråd er godkendt af et Tipsungdomsnævn, og efter regler, som er fastsat af Dansk Ungdoms Fællesråd efter bemyndigelse af Tipsungdomsnævnet. Reglerne bekendtgøres i Lovtidende af Dansk Ungdoms Fællesråd. Tipsungdomsnævnet består af 1 juridisk uddannet medlem og 2 ungdomssagkyndige medlemmer, som udpeges af undervisningsministeren for en højst 4-årig periode ad gangen og sammenlagt højst 8 år. Undervisningsministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de 3 medlemmer. Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen gælder for Dansk Ungdoms Fællesråds sager om fordeling af puljen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler for Tipsungdomsnævnets virke og fastsætter af puljen vederlag til nævnets medlemmer og udgifter til nævnets administration. Nævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration af fordelingen af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer. Klage over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser om tildeling af støtte kan indbringes for Tipsungdomsnævnet. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

11. § 6 E affattes således:

»§ 6 E. Socialministeriets midler anvendes således:

1)   46,97 pct. til handicaporganisationer og -foreninger,

2)   14,98 pct. til ældreorganisationer,

3)   30,04 pct. til landsdækkende frivillige sociale organisationer og

4)   8,01 pct. til særlige sociale formål.«

12. § 6 H, stk. 1, affattes således:

»Finansministeriets midler anvendes således:

1)   76,12 pct. til landsdækkende almennyttige formål og

2)   23,88 pct. til andre almennyttige formål.«

13. § 6 I affattes således:

»§ 6 I. Overskuddet fra spil på Færøerne og i Grønland fordeles af de respektive landsstyrer til almennyttige formål. Dog kan et beløb svarende til den bortfaldne statsafgift af spil i Grønland i 2004, der modregnes i det årlige bloktilskud, anvendes af Grønlands hjemmestyre til andre formål.«

14. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »Selskabet« til: »Det i § 2, stk. 1, 1. pkt., nævnte selskab«, og »bortset fra overskuddet fra bookmakerspil på heste- og hundevæddeløb« udgår.

15. § 7 A ophæves.

16. I § 7 B indsættes efter »private organisationer«: »m.v.«

17. I § 8, stk. 1, ændres »Selskabet« til: »Selskaberne, jf. § 2, stk. 1,«.

18. I § 8, stk. 2, ændres »selskabet« til: »selskaberne«, og »dette« ændres til: »disse«.

19. § 9 ophæves.

20. §§ 10, 11 og 12 affattes således:

»§ 10. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1)   udbyder spil, lotterier eller væddemål her i landet uden at have bevilling efter § 1,

2)   formidler deltagelse i spil, lotterier eller væddemål, der ikke er omfattet af en bevilling efter § 1.

Stk. 2. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig ved gentagelse, eller når lovovertrædelsen har haft særlig omfattende karakter, kan straffen efter stk. 1 stige til fængsel i 1 år.

Stk. 3. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1)   i erhvervsmæssigt øjemed formidler deltagelse i bevillingshaverens spil, lotterier og væddemål uden bevillingshaverens godkendelse,

2)   udbyder nogen form for spil, lotterier, væddemål eller konkurrence ved benyttelse af bevillingshaverens spillekuponer, spilleresultater, materiel m.v. uden bevillingshaverens tilladelse,

3)   reklamerer for spil, lotterier eller væddemål, der ikke er omfattet af en bevilling efter § 1.

Stk. 4. Det staten unddragne afgiftsbeløb, jf. § 1 A, bliver at erstatte.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6. Skatteministeren bemyndiges til at overvåge spillemarkedet med henblik på at sikre overholdelsen af reglerne i stk. 1-3. Nærmere regler herom kan fastsættes. Omkostningerne ved overvågningen bæres af det i § 2, stk. 1, 1. pkt., nævnte selskab, og skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om gebyrer til dækning af disse omkostninger.

§ 11. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre en højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 831 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 12. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, der efter loven kan medføre frihedsstraf.«

21. § 17 affattes således:

»§ 17. Lovens §§ 11 og 12 gælder ikke for Grønland og Færøerne.«

§ 2

I lov nr. 235 af 8. april 1992 om Det Danske Klasselotteri A/S foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 5 og 7, ændres »skatteministeren« til: »finansministeren«.

2. § 4 affattes således:

»§ 4. Skatteministeren fører tilsyn og kontrol med selskabets virksomhed. Nærmere regler herom kan fastsættes i bevillingen. Omkostningerne ved tilsynet og kontrollen bæres af selskabet, og skatteministeren kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af disse omkostninger.

Stk. 2. Skatteministeren kan give selskabet påbud med henblik på at sikre overholdelsen af denne lov og bevillingen samt bestemmelser udstedt i medfør af denne lov.«

3. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1)   udbyder klasselotterier her i landet uden af have bevilling efter § 2,

2)   formidler deltagelse i klasselotterier, der ikke er omfattet af en bevilling efter § 2.

Stk. 2. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig ved gentagelse eller når lovovertrædelsen har haft særlig omfattende karakter, kan straffen efter stk. 1 stige til fængsel i 1 år.

Stk. 3. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1)   i erhvervsmæssigt øjemed formidler deltagelse i bevillingshaverens klasselotteri uden bevillingshaverens godkendelse,

2)   udbyder nogen form for klasselotteri ved benyttelse af bevillingshaverens lodsedler, trækningsresultater, materiel m.v. uden bevillingshaverens tilladelse,

3)   reklamerer for klasselotterier, der ikke er omfattet af en bevilling efter § 2.

Stk. 4. Det staten unddragne afgiftsbeløb, jf. § 2, stk. 1, bliver at erstatte.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6. Skatteministeren bemyndiges til at overvåge spillemarkedet med henblik på at sikre overholdelsen af reglerne i stk. 1-3. Nærmere regler herom kan fastsættes. Omkostningerne ved overvågningen bæres af selskabet, og skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om gebyrer til dækning af disse omkostninger.

§ 4 b. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre en højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 831 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 4 c. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, der efter loven kan medføre frihedsstraf.«

§ 3

I lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 1, 2. pkt., ændres »§§ 6 A og 7 A« til: »§ 6 A«.

§ 4

Lov nr. 454 af 31. maj 2000 om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb ophæves.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 6 A i lov om visse spil, lotterier og væddemål som affattet ved § 1, nr. 7, § 6 I i lov om visse spil, lotterier og væddemål som affattet ved § 1, nr. 13, samt § 1, nr. 15, og § 3 træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 3. De regler, som er fastsat i medfør af § 6 C, stk. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 8. maj 2002, forbliver i kraft, indtil de erstattes af regler fastsat i medfør af § 6 C, stk. 2, i nævnte lov som affattet ved § 1, nr. 10.

§ 6

Stk. 1. Beregning af de udlodninger, der efter lovens ikrafttræden vil ske i 2003 til de berettigede modtagere, vil blive foretaget således, at den samlede udlodning for 2003 vil være i overensstemmelse med fordelingsprocenterne i stk. 4 og fordelingsprocenterne i § 1, nr. 8, 9, 11 og 12, for det overskud, jf. dog stk. 2, på indtil 1.560 mio. kr., der fremkommer efter udredelsen af statsafgiften, gevinsterne og udgifterne til administration, afskrivning, henlæggelse m.v. samt dividende.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte overskud omfatter ikke overskud af spil, der foregår på Færøerne i 2003. Dette overskud tilfalder Færøerne, som fordeler overskuddet til almennyttige formål.

Stk. 3. Acontobeløbet på 1,65 mio. kr. vedrørende 1. kvartal 2003, som udbetales til Færøerne primo januar 2003 efter den hidtil gældende § 6 A, stk. 1, i lov om visse spil, lotterier og væddemål, tilfalder Færøerne.

Stk. 4. Overskud som nævnt i stk. 1, jf. dog stk. 2, fordeles således:

1)   65,85 pct. til Kulturministeriet,

2)   12,56 pct. til Undervisningsministeriet,

3)   3,36 pct. til Miljøministeriet,

4)   10,33 pct. til Socialministeriet,

5)   2,92 pct. til Indenrigs- og Sundhedsministeriet,

6)   0,39 pct. til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling,

7)   3,71 pct. til Finansministeriet og

8)   0,88 pct. til Grønland.

Stk. 5. Af spil, der foregår på Færøerne, betales fra og med den 1. august 2003 ikke afgift efter § 1 A, stk. 1-3, i lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Givet på Amalienborg, den 26. marts 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand