Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en kort frist for kommunernes skatteansættelse af skatteydere med enkle økonomiske forhold

(Afkortelse af ligningsfristen til 1 år)

 

Efter § 3, stk. 2, og § 38 A, stk. 2, i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 617 af 22. juli 2002, fastsættes for at afkorte den frist, der gælder for kommunernes skatteansættelse af skatteydere med nogenlunde enkle økonomiske forhold:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse regulerer den kommunale skattemyndigheds adgang til at foretage eller ændre en skatteansættelse, jf. § 2 i skattestyrelsesloven, efter den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb, jf. § 3, stk. 1, i skattestyrelsesloven (ligningsfristen).

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 2-8, § 10, § 11 og § 12, stk. 4, gælder for skatteansættelser, der foretages indtil udløbet af den ordinære ansættelsesfrist efter § 34 i skattestyrelsesloven.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 9-11 gælder for skatteansættelser, der foretages efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist efter § 34 i skattestyrelsesloven, jf. § 35 i skattestyrelsesloven.

Kapitel 2

Skatteansættelser inden for den ordinære ansættelsesfrist efter § 34 i skattestyrelsesloven

Bemyndigelser omfattende alle skattepligtige

§ 2. Den kommunale skattemyndighed bemyndiges til af egen drift at nedsætte en skatteansættelse efter udløbet af ligningsfristen og indtil udløbet af den ordinære ansættelsesfrist efter § 34 i skattestyrelsesloven.

§ 3. Den kommunale skattemyndighed bemyndiges til af egen drift at foretage eller forhøje en skatteansættelse efter udløbet af ligningsfristen til og med den 1. oktober i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Denne frist gælder ikke for den skatteberegning, der er en følge af skatteansættelsen. Har det betydning for den skattepligtiges mulighed for at varetage sine interesser, at fristen forlænges ud over den 1. oktober, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes. Et afslag kan inden for en frist på 1 måned påklages til den regionale told- og skattemyndighed. Den regionale told- og skattemyndigheds afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Varsel som nævnt i § 3, stk. 4, i skattestyrelsesloven kan ikke afsendes efter den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret.

Stk. 3. Den regionale told- og skattemyndighed kan, når forholdene i en sag i særlig grad taler derfor, efter anmodning fra en kommunal skattemyndighed tillade, at fristen efter stk. 2 forlænges med et nærmere angivet tidsrum, der ikke kan overstige 5 måneder. Gives en sådan tilladelse, forlænges fristen efter stk. 1, 1. pkt., tilsvarende. En sådan tilladelse fra den regionale told- og skattemyndighed har kun virkning, hvis den kommunale skattemyndighed inden udløbet af fristen efter stk. 2 har sendt en meddelelse til den skattepligtige om den igangværende sag og om, at der er givet tilladelse til, at fristen efter stk. 2 forlænges.

Stk. 4. Den skattepligtige kan inden for en frist på 1 måned, regnet fra modtagelsen af den i stk. 3, sidste pkt., nævnte meddelelse, påklage en tilladelse efter stk. 3 til Told- og Skattestyrelsen. Told- og Skattestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 4. I det omfang en ændring af en skatteansættelse er begrundet i et forhold, og et helt tilsvarende forhold begrunder genoptagelse af en skatteansættelse for et tidligere indkomstår, bemyndiges den kommunale skattemyndighed til, uanset § 3, samtidig at ændre skatteansættelsen for dette tidligere indkomstår inden for den ordinære ansættelsesfrist efter § 34 i skattestyrelsesloven.

§ 5. Uanset § 3 bemyndiges den kommunale skattemyndighed til af egen drift at foretage eller forhøje en skatteansættelse efter udløbet af ligningsfristen og indtil udløbet af den ordinære ansættelsesfrist efter § 34 i skattestyrelsesloven i det omfang, betingelserne for en ekstraordinær skatteansættelse er opfyldt, jf. § 35, stk. 1, i skattestyrelsesloven.

§ 6. Uanset § 3 bemyndiges den kommunale skattemyndighed til at efterkomme en genoptagelsesanmodning fra en skattepligtig efter § 34 i skattestyrelsesloven.

Stk. 2. Hvis en skattepligtig anmoder om genoptagelse af sin skatteansættelse efter § 34 i skattestyrelsesloven, bemyndiges den kommunale skattemyndighed til, uanset § 3, samtidig af egen drift at foretage sådanne ændringer af skatteansættelsen, der er en følge af genoptagelsesanmodningen.

Bemyndigelser omfattende visse skattepligtige

§ 7. Uanset § 3 bemyndiges den kommunale skattemyndighed til af egen drift at foretage eller forhøje alle dele af en skatteansættelse efter udløbet af ligningsfristen og indtil udløbet af den ordinære ansættelsesfrist efter § 34 i skattestyrelsesloven, hvis den skattepligtige for det pågældende indkomstår opfylder et af følgende kriterier:

1)   Har indkomst eller fradrag af en sådan art, at den/det ikke er dækket af rubrikkerne på den fortrykte selvangivelsesblanket (blanket 04.048) for det pågældende indkomstår.

2)   Har deltaget i et anpartsprojekt som nævnt i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, 12 eller 13.

3)   Har status som hovedaktionær, jf. § 11 i aktieavancebeskatningsloven.

4)   Har indkomst fra udlandet eller fradrag vedrørende aktiver eller passiver i udlandet. Tilsvarende gælder Færøerne og Grønland.

§ 8. Uanset § 3 bemyndiges den kommunale skattemyndighed til af egen drift at foretage eller forhøje skatteansættelsen af et dødsbo efter ligningsfristens udløb og indtil udløbet af den ordinære ansættelsesfrist efter § 34 i skattestyrelsesloven .

Kapitel 3

Skatteansættelser efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist efter § 34 i skattestyrelsesloven, jf. § 35 i skattestyrelsesloven

§ 9. Uanset § 3 bemyndiges den kommunale skattemyndighed til at foretage eller ændre en skatteansættelse efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist efter § 34 i skattestyrelsesloven i det omfang, det er anført i § 35 i skattestyrelsesloven.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser

§ 10. Hvis en skatteansættelse skal ændres som en direkte følge af en ændring af ægtefællens skatteansættelse, jf. princippet i § 35, stk. 1, i skattestyrelsesloven, kan varsel som nævnt i § 3, stk. 4, i skattestyrelsesloven ikke afsendes senere end 30 dage efter, at den skatteansættelse, der begrunder ændringen, er gennemført af den kommunale skattemyndighed.

§ 11. Bemyndigelserne efter §§ 2-9 gælder ikke forhøjelse af en skatteansættelse efter udløbet af ligningsfristen, hvis forhøjelsen vil være af uvæsentlig betydning.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 2002.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1176 af 22. december 1994 om den kommunale skattemyndigheds adgang til at foretage skatteansættelser efter udløbet af ligningsfristen. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for indkomstår tidligere end 2002.

Stk. 4. Uanset § 3 bemyndiges den kommunale skattemyndighed til af egen drift at foretage eller ændre en skatteansættelse for indkomståret 2002 eller 2003 inden for den ordinære ansættelsesfrist efter § 34 i skattestyrelsesloven i det omfang, ansættelsen er baseret på kontrolbilag fra ToldSkats arbejdsgiver- eller indberetningskontrol.

Skatteministeriet, den 11. april 2003

Svend Erik Hovmand

/Kaj-Henrik Ludolph