Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

(Tilladelse til at opbinde kvæg over 6 måneder, m.m.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 716 af 27. juni 2012 om økologisk jordbrugsproduktion m.v. foretages følgende ændringer:

1. Efter § 22 indsættes i kapitel 6:

»§ 22 a. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til, at kvæg over 6 måneder kan opstaldes i bindestald, hvis

1) der på bedriften er mindre end 70 opbundne dyr,

2) bygningerne er taget i brug før 1. juli 2010,

3) det er nødvendigt at binde dyrene på grund af strukturelle, herunder økonomiske forhold,

4) dyrene har mulighed for adgang til afgræsning i græsningssæsonen (15. april til 1. november), og

5) dyrene uden for græsningssæsonen har adgang til daglig motion på passende motionsarealer, der skal være så store, at belægningsgraden ikke er til gene for dyrene, og desuden mindst to gange om ugen har mulighed for adgang til udearealer, der overholder minimumsarealkravene. Udearealet kan udgøre det daglige motionsareal, hvis der er daglig adgang dertil.

§ 22 b. Producenter, der har fået tilladelse til at opbinde kvæg over 6 måneder, jf. § 22 a, skal sikre, at dyrenes biologiske og adfærdsmæssige behov tilgodeses, herunder

1) at alle dyr har adgang til et tørt og velstrøet lejeareal,

2) at alle dyr har adgang til afgræsning i græsningssæsonen (15. april til 1. november), og

3) at vilkårene nævnt i § 22 a, nr. 5, overholdes.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis ovenstående betingelser ikke er overholdt.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis der foretages ombygning, nybygning eller anden væsentlig ændring af de eksisterende bygninger.«

2. I § 48, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 22, stk. 1 og 4,«: »§ 22 b, stk. 1,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juli 2013. § 22 a har virkning fra og med den 1. oktober 2012.

NaturErhvervstyrelsen, den 12. juli 2013

Anders Munk Jensen

/ Tina Prakash