Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol og overvågning i medfør af lov om
Det Danske Klasselotteri A/S (klasselotteriloven) og lov om
visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven)

 

I medfør af § 4 og § 10, stk. 6, i tips- og lottoloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 8. maj 2002, § 4, stk. 1 og § 4 a, stk. 6 i klasselotteriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 235 af 8. april 1992, som ændret ved lov nr. 204 af 26. marts 2003 og § 38 A i skattestyrelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 617 af 22. juli 2002, fastsættes:

Spillemyndigheden

§ 1. Spillemyndigheden, som er placeret under direktøren for Told- og Skattestyrelsen, varetager

1)   kontrol med det i tips- og lottolovens § 2, stk. 1, 1. pkt., nævnte selskab,

2)   kontrol med det i klasselotterilovens § 1, stk. 1, nævnte selskab og

3)   overvågning af spillemarkedet, jf. tips- og lottolovens § 10, stk. 1-3, og klasselotterilovens § 4 a, stk. 1-3.

Gebyr for kontrollen med bevillingshavere

§ 2. Bevillingshaverne betaler årligt et gebyr for et kalenderår til dækning af Spillemyndighedens kontrol.

Stk. 2. Gebyret indbetales a conto til staten den 1. hverdag i april, jf. dog § 4, stk. 3 og 4.

Stk. 3. Gebyrets størrelse fastsættes for en 2-årig periode efter aftale mellem bevillingshaverne og Spillemyndigheden. Ved fastsættelsen af gebyret skal der reguleres for mer- eller mindreudgifter i den foregående periode.

Stk. 4. Udviklingsomkostninger og andre engangsomkostninger, som det ikke er muligt at skønne over på forhånd, afholdes af ToldSkat og pålægges efterfølgende bevillingshaverne.

Gebyr for overvågning af spillemarkedet

§ 3. Bevillingshaverne betaler årligt et gebyr til dækning af omkostningerne forbundet med overvågningen af spillemarkedet, jf. tips- og lottolovens § 10, stk. 6, og klasselotterilovens § 4 a, stk. 6.

Stk. 2. Gebyret indbetales a conto til staten den 1. hverdag i april i kalenderåret, jf. dog § 4, stk. 3.

Stk. 3. Gebyrets størrelse fastsættes for en 2-årig periode af Spillemyndigheden. Ved fastsættelsen af gebyret skal der reguleres for mer- eller mindreudgifter i den foregående periode.

Stk. 4. Det samlede gebyr, der opkræves i medfør af stk. 1 og 3, kan ikke overstige 1 mio. kr., jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Beløbet i stk. 4 reguleres årligt svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens § 20 er ændret i forhold til reguleringstallet for 2003. Procenten beregnes med én decimal. Det således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med tusind.

Overgangsregler for 2003

§ 4. Gebyret efter § 2, stk. 1, udgør for 2003: 3,4 mio. kr. for det i tips- og lottolovens § 2, stk. 1, 1. pkt., nævnte selskab og 20.000 kr. for det i klasselotterilovens § 1, stk. 1, nævnte selskab.

Stk. 2. Gebyret efter § 3, stk. 1, udgør i 2003: 555.000 kr. for det i tips- og lottolovens § 2, stk. 1, 1. pkt., nævnte selskab og 30.000 kr. for det i klasselotterilovens § 1, stk. 1, nævnte selskab.

Stk. 3. Det samlede gebyr i henhold til § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, for 2003 betales a conto til staten 1. hverdag efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse.

Stk. 4. Gebyret for kontrol med det i klasselotterilovens § 1, stk. 1, nævnte selskab betales a conto til staten den 1. hverdag efter ikrafttrædelsen af § 1, nr. 2, jf. § 5, stk. 2.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2003, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. oktober 2003.

Skatteministeriet, den 26. maj 2003

Svend Erik Hovmand

/Frantz Howitz