Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
Protokol af 27. september 1999 mellem Danmark og Belgien
til ændring og supplering af overenskomst af 16. oktober 1969
til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår
indkomstskat og formueskat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 27. september 1999 undertegnedes i København en protokol mellem Danmark og Belgien til ændring og supplering af overenskomsten af 16. oktober 1969 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskat og formueskat.

Protokollen har følgende ordlyd (idet den hollandske tekst udelades):


PROTOKOL TIL ÆNDRING OG SUPPLERING AF OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG BELGIEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG REGULERING AF VISSE ANDRE SPØRGSMÅL FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMSTSKAT OG FORMUESKAT, UNDERTEGNET I BRYSSEL DEN 16. OKTOBER 1969.

Hendes Majestæt Dronningen af Danmark

og

Hans Majestæt Belgiernes Konge,

der ønsker at ændre og supplere overenskomsten mellem Danmark og Belgien til undgåelse af dobbeltbeskatning og regulering af visse andre spørgsmål for så vidt angår indkomstskat og formueskat, der blev undertegnet i Bryssel den 16. oktober 1969 (herefter omtalt som »overenskomsten«) har besluttet at indgå en Protokol i denne forbindelse.

Artikel 1

Artikel 2, stykke 3, i overenskomsten skal erstattes af følgende bestemmelse:

»3. De gældende skatter, på hvilke overenskomsten finder anvendelse, er især:

1.   I Belgien:

a)   skatten på fysiske personer;

b)   selskabsskatten;

c)   skatten på foreninger m.v.;

d)   skatten på i udlandet hjemmehørende personer;

e)   den særlige afgift, der ligestilles med skat på fysiske personers indkomst;

herunder forskudsbetalingerne, tillæggene til de nævnte skatter og forskudsbetalinger, såvel som tillæggene til skatten på fysiske personer,

(herefter omtalt som »belgisk skat«);

2.   I Danmark:

a)   indkomstskatten til staten;

b)   den kommunale indkomstskat;

c)   den amtskommunale indkomstskat;

d)   den særlige indkomstskat;

e)   kirkeskatten;

f)   udbytteskatten;

g)   renteskatten;

h)   royaltyskatten; og

i)   skatter i henhold til kulbrinteskatteloven;

j)   formueskatten til staten;

k)   ejendomsskatterne;

herunder skatter, som opkræves ved kilden,

(herefter omtalt som »dansk skat«).«

Artikel 2

Artikel 3, stykke 1, i overenskomsten skal ændres som følger:

1. Punkt 1 og 2 skal erstattes af følgende bestemmelser:

»1.   udtrykket »Belgien« betyde Kongeriget Belgien; og når det anvendes i geografisk betydning, betyde det nationale territorium, territorialfarvandet og ethvert andet havområde, inden for hvilket Belgien, i overensstemmelse med international ret, udøver sine suveræne rettigheder eller sin jurisdiktion;

2.   udtrykket »Danmark« betyde Kongeriget Danmark; og når det anvendes i geografisk betydning, betyde det nationale territorium, territorialfarvandet og ethvert andet havområde, inden for hvilket Danmark, i overensstemmelse med international ret, udøver sine suveræne rettigheder eller sin jurisdiktion; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;«

2. Den følgende nye bestemmelse skal indsættes umiddelbart efter punkt 6:

»7.   udtrykket »international trafik« betyde enhver transport med skib eller luftfartøj, der anvendes af et foretagende, hvis virkelige ledelse har sit sæde i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat;«

3. Punkt 7 skal erstattes af følgende nye punkt 8:

»8.   udtrykket »kompetent myndighed« betyde:

a)   i Belgien, Generaldirektøren for Direkte Skatter (Directeur Général de Contributions Directes), og

b)   i Danmark, Skatteministeren eller hans befuldmægtigede stedfortræder.«

Artikel 3

Artikel 4, stykke 1, i overenskomsten skal erstattes af følgende bestemmelse:

»1.   I denne overenskomst betyder udtrykket »en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat« enhver person, som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepligtig der på grund af hjemsted, bopæl, ledelsens sæde eller ethvert andet lignende kriterium. Dette udtryk omfatter dog ikke en person, hvis skattepligt i denne stat er begrænset til indkomst fra kilder i denne stat eller der beroende formue.«

Artikel 4

1. Artikel 7, stykke 7, i overenskomsten skal udgå.

2. Stykke 8 skal ændres til stykke 7.

Artikel 5

Artikel 8, stykke 1, i overenskomsten skal erstattes af følgende bestemmelse:

»1.   Fortjeneste ved skibs- eller luftfartsvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.«

Artikel 6

Artikel 10, stykke 2 og 3, i overenskomsten skal erstattes af følgende bestemmelser:

»2.1)   Sådant udbytte kan også beskattes i den kontraherende stat, hvori det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende, og i henhold til lovgivningen i denne stat, men hvis modtageren af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, må den skat, der pålignes, ikke overstige 15 pct. af bruttobeløbet af det nævnte udbytte.

2)   Når imidlertid et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, direkte ejer mindst 25 pct. af kapitalen i et selskab, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, skal det udbytte, som det modtager fra det sidstnævnte selskab, være fritaget for beskatning i den stat, i hvilken det udloddende selskab er hjemmehørende, hvis denne stats lovgivning, der finder anvendelse i så henseende, tillader en sådan fritagelse, og i overensstemmelse med de bestemmelser, der er indeholdt i denne lovgivning om fritagelse.

3)   Bestemmelserne i punkt 1 og 2 i dette stykke skal ikke påvirke beskatningen af det udloddende selskab, for så vidt angår den fortjeneste, der ligger til grund for det udbetalte udbytte.

3. Udtrykket »udbytte« betyder i denne artikel indkomst af aktier, »jouissance« aktier eller »jouissance« rettigheder, mineaktier, stifteranparter eller andre rettigheder, der ikke er gældsfordringer, og som giver ret til andel i fortjeneste, såvel som indkomst - også indkomst, betalt i form af renter - der er undergivet samme behandling som indkomst fra aktier i henhold til skattelovgivningen i den stat, hvori det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende.«

Artikel 7

Artikel 11 i overenskomsten skal ændres som følger:

1. Stykke 2 skal erstattes af følgende bestemmelse:

»2.   Sådan rente kan imidlertid beskattes i den kontraherende stat, hvorfra den hidrører, og i overensstemmelse med lovgivningen i denne stat; men den skat, der pålignes, må ikke overstige 10 pct. af bruttobeløbet af renten.«

2. I stykke 3, andet punktum, skal punkt 1 erstattes med følgende bestemmelse:

»1.   renter, der behandles som udbytte i henhold til artikel 10, stykke 3;«

Artikel 8

I artikel 13, stykke 2, i overenskomsten, skal andet punktum erstattes af følgende bestemmelse:

»Fortjeneste ved afhændelse af skibe eller luftfartøjer, der anvendes i international trafik, eller fortjeneste ved afhændelse af skibe, luftfartøjer, bugserbåde eller ankerhåndteringsfartøjer, der anvendes i forbindelse med virksomhed uden for kysten, som omhandlet i artikel 20 A, så vel som rørlig formue, der hører til driften af sådanne skibe, luftfartøjer, bugserbåde eller ankerhåndteringsfartøjer, kan dog kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.«

Artikel 9

Artikel 16 i overenskomsten skal erstattes med følgende artikel:

»Artikel 16

Selskabsledere

1. Bestyrelseshonorarer og andre lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i hans egenskab af medlem af bestyrelsen eller et lignende organ i et selskab, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

Denne bestemmelse skal også finde anvendelse på vederlag, der oppebæres for udøvelse af funktioner, der i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, hvori selskabet er hjemmehørende, betragtes som funktioner af en lignende art som de, der udøves af en i ovennævnte bestemmelse omhandlet person.

2. Vederlag, der oppebæres af en i stykke 1 omhandlet person, fra et selskab for udøvelsen af daglige funktioner af ledende eller teknisk art, og indkomst, der oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, for hans personlige virke som partner i et selskab - der ikke er et aktieselskab - der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i den kontraherende stat, i hvilken en sådan person eller dér hjemmehørende person udøver sin virksomhed.«

Artikel 10

Artikel 18 i overenskomsten skal erstattes med følgende artikel:

»Artikel 18

Pensioner

1. Såfremt bestemmelserne i de følgende stykker og i artikel 19, stykke 1, ikke finder anvendelse, kan enhver pension eller livrente, der udbetales til en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kun beskattes i denne stat.

2. Pensioner og andre ydelser - hvad enten disse er løbende eller ej - som udbetales i medfør af sociallovgivningen i en kontraherende stat eller en offentlig ordning, der er dannet af en kontraherende stat med henblik på at supplere ydelserne under denne lovgivning, kan kun beskattes i denne stat.

3. Pensioner og andre ydelser, som hidrører fra en pensionsordning oprettet i en kontraherende stat, og som udbetales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i denne anden stat. I de tilfælde, hvor en fysisk person, der var hjemmehørende i den førstnævnte stat, er blevet hjemmehørende i den sidstnævnte stat, kan imidlertid sådanne pensioner og ydelser beskattes i den førstnævnte stat, hvis præmierne til denne pensionsordning var fradragsberettigede i skattemæssig henseende i denne stat eller hvis præmierne blev anset for ikke at være skattepligtig indkomst i denne stat.

4. Udtrykket »pension«, som anvendt i stykke 1, betyder udbetalinger, der udbetales for tidligere personligt arbejde i tjenesteforhold eller som erstatning for pådragne skader.

5. Udtrykket »livrente« betyder en fastsat sum, der er periodisk betalbar til fastsatte tidspunkter, enten for livstid, for et bestemt tidsrum, eller for et tidsrum, der lader sig bestemme, i henhold til en forpligtelse til at præstere betalingerne mod rimeligt og fuldt vederlag i penge eller penges værdi.«

Artikel 11

Følgende ny artikel 20 A skal indsættes efter artikel 20 i overenskomsten:

»Artikel 20 A

Virksomhed uden for kysten i forbindelse med efterforskning eller udvinding af kulbrinter.

1. Uanset de foranstående bestemmelser i denne overenskomst, skal bestemmelserne i denne artikel finde anvendelse på virksomhed udøvet uden for kysten i en kontraherende stat i forbindelse med efterforskning eller udvinding af kulbrinter, der er beliggende i denne stat, i det omfang denne virksomhed ikke udøves af den person, der har fået overdraget koncessionen til efterforskning eller udvinding. De ovennævnte foranstående bestemmelser skal finde anvendelse på virksomhed eller indkomst, der ikke er omfattet af denne artikel.

2. Et foretagende i en kontraherende stat eller en person, som udøver frit erhverv, og som er hjemmehørende i en kontraherende stat, som i den anden kontraherende stat udøver virksomhed som nævnt i stykke 1, første punktum, skal anses for at udøve sådan virksomhed i denne anden kontraherende stat gennem et dér beliggende fast driftssted eller fast sted.

3. Bestemmelserne i stykke 2 skal ikke finde anvendelse, når virksomhed uden for kysten udøves gennem en periode eller perioder, som sammenlagt ikke overstiger 30 dage inden for en 12 måneders periode.

4. Uanset bestemmelserne i stykke 2 og 3, skal boreplatformvirksomhed, der udøves uden for kysten, kun udgøre et fast driftssted, såfremt virksomheden udøves i en periode eller perioder, der sammenlagt overstiger 365 dage inden for en 18 måneders periode.

5. Ved anvendelse af stykke 3 og 4, skal virksomhed, der udøves af et foretagende, der er forbundet med et andet foretagende, som omhandlet i artikel 9 (Indbyrdes afhængige foretagender), anses for udøvet af dette andet foretagende, såfremt den pågældende virksomhed er af væsentlig samme art som den, der udøves af det sidstnævnte foretagende.

6. Uanset bestemmelserne i stykke 2 og 3, kan fortjeneste, der oppebæres af et foretagende i en kontraherende stat ved transport med skib eller luftfartøj af forsyninger eller mandskab til et sted, der er beliggende uden for kysten, hvor der i den anden kontraherende stat udøves virksomhed i forbindelse med efterforskning eller udvinding af kulbrinter, og ved drift af bugserbåde og ankerhåndteringsfartøjer i forbindelse med sådan virksomhed, kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.

7. Gage, løn og andre lignende vederlag, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer for personligt arbejde i tjenesteforhold, udført om bord på et skib, luftfartøj, bugserbåd eller ankerhåndteringsfartøj, som omhandlet i stykke 6, kan beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.«

Artikel 12

Artikel 22, stykke 3, i overenskomsten skal erstattes af følgende bestemmelse:

»3.   Skibe og luftfartøjer, der anvendes i international trafik, og skibe, luftfartøjer, bugserbåde og ankerhåndteringsfartøjer, der anvendes i forbindelse med virksomhed uden for kysten, som omhandlet i artikel 20 A, så vel som rørlig formue, der hører til driften af sådanne skibe, luftfartøjer, bugserbåde og ankerhåndteringsfartøjer, kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.«

Artikel 13

Artikel 23 i overenskomsten skal erstattes med følgende artikel:

»1. For så vidt angår Belgien, skal dobbeltbeskatning ophæves på følgende måde:

1.   I tilfælde, hvor en person hjemmehørende i Belgien, oppebærer indkomst eller ejer formuegoder, som kan beskattes i Danmark i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst, bortset fra artikel 10, stykke 2, artikel 11, stykke 2 og 6, og artikel 12, stykke 2 og 5, skal Belgien fritage sådan indkomst eller sådanne formuegoder fra beskatning, men kan ved beregningen af skatten af den pågældende persons øvrige indkomst eller formue anvende den skattesats, som ville være bragt i anvendelse, hvis sådan indkomst eller formuegode ikke havde været fritaget.

2.   Med forbehold af bestemmelserne i den belgiske lovgivning om fradrag i belgisk skat af skatter, der er betalt i udlandet, skal Belgien i tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i Belgien, oppebærer dele af sin samlede belgisk skattepligtige indkomst, bestående af udbytte, der kan beskattes i overensstemmelse med artikel 10, stykke 2, og som ikke er fritaget for belgisk skat i overensstemmelse med punkt 3 nedenfor, rente, der kan beskattes i overensstemmelse med artikel 11, stykke 2 eller 6, eller royalties, der kan beskattes i overensstemmelse med artikel 12, stykke 2 eller 5, tillade som et fradrag i belgisk skat, der vedrører denne indkomst, for den skat, der er pålignet i Danmark af denne indkomst.

3.   Udbytte, som oppebæres af et selskab, der er hjemmehørende i Belgien, fra et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, og som kan beskattes i Danmark i overensstemmelse med artikel 10, stykke 2, skal være fritaget for selskabsskat i Belgien, under de betingelser og med de begrænsninger, der er fastsat i den belgiske lovgivning.

4.   Når tab, som er lidt af et foretagende, der drives af en person, som er hjemmehørende i Belgien, ved et fast driftssted i Danmark, i overensstemmelse med belgisk lovgivning er blevet effektivt fradraget i dette foretagendes indkomst ved beskatningen i Belgien, skal fritagelsen i henhold til punkt 1 ikke finde anvendelse i Belgien på indkomster fra andre skattepligtsperioder, som kan henføres til dette driftssted i det omfang, hvori disse indkomster også er blevet fritaget for beskatning i Danmark på grund af de nævnte tabs modregning deri.

2. For så vidt angår Danmark, skal dobbeltbeskatning ophæves på følgende måde:

1.   Såfremt bestemmelserne i punkt 3 og 4 ikke finder anvendelse, skal Danmark i tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst eller ejer formue, der i overensstemmelse med bestemmelserne i overenskomsten, kan beskattes i Belgien, tillade:

a)   som et fradrag i denne persons indkomstskat et beløb svarende til den i Belgien betalte indkomstskat;

b)   som et fradrag i denne persons formueskat et beløb svarende til den i Belgien betalte formueskat.

2.   Et sådant fradrag skal dog ikke i noget tilfælde overstige den del af indkomst- eller formueskatten, beregnet før sådant fradrag, der kan henføres til henholdsvis den indkomst eller den formue, der kan beskattes i Belgien.

3.   Udbytte, der udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i Belgien, til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, og som ejer direkte mindst 25 pct af aktiekapitalen i det udbyttebetalende selskab, skal være fritaget for skat i Danmark i henhold til de betingelser, der er fastsat i dansk lov.

4.   I tilfælde af udbytte, der udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i Belgien, til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, og som ejer direkte mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det udbyttebetalende selskab, skal der, hvis udbyttet ikke er fritaget for dansk skat i henhold til bestemmelserne i punkt 3, i det under punkt 1 nævnte fradrag medregnes den belgiske skat, som det udbyttebetalende selskab skal betale af den fortjeneste, hvoraf sådant udbytte betales.

5.   I tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst eller ejer formue, som i henhold til bestemmelserne i overenskomsten kun kan beskattes i Belgien, kan Danmark medregne denne indkomst eller formue i beskatningsgrundlaget, men skal tillade som et fradrag i indkomst- eller formueskatten den del af indkomst- eller formueskatten, der kan henføres henholdsvis til den indkomst, der hidrører fra, eller den formue, der er ejet i Belgien.«

Artikel 14

Artikel 24, stykke 4 og 5, i overenskomsten skal erstattes af følgende bestemmelser:

»4.   Fysiske personer, som er hjemmehørende i en kontraherende stat og som kan beskattes i den anden kontraherende stat, skal, ved fastsættelsen af beskatningsgrundlaget for de i artikel 2 omtalte skatter, dér nyde godt af de skattefritagelser, lempelser, nedsættelser og andre fordele, som på grund af forsørgerforhold indrømmes fysiske personer, der er statsborgere, men ikke hjemmehørende, i denne anden stat.

5.   Beskatningen af et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i den anden kontraherende stat, må ikke være mindre fordelagtig i denne anden stat end beskatningen af foretagender i denne anden stat, der driver samme virksomhed.

Denne bestemmelse skal ikke kunne fortolkes således, at den udelukker Belgien fra at:

1.   beskatte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted i Belgien af et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, med den skattesats, der er fastsat i den belgiske lovgivning, forudsat at denne sats ikke overstiger den maksimalsats, der er gældende for fortjeneste af selskaber, der er hjemmehørende i Belgien;

2.   opkræve »le précompte mobilier« af udbytte, der oppebæres fra en besiddelse, der er direkte forbundet med et fast driftssted, som et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, opretholder i Belgien.«

Artikel 15

Artikel 28, stykke 1, i overenskomsten skal udgå, og stykke 2, 3, 4 og 5 skal være henholdsvis stykke 1, 2, 3 og 4.

Artikel 16

1.   Denne protokol skal træde i kraft på den femtende dag efter den dag, på hvilken de kontraherende stater har givet hinanden underretning om, at de forfatningsmæssige betingelser er opfyldt.

2.   Bestemmelserne i protokollen skal finde anvendelse:

a)   på kildeskat på indkomst, som normalt udloddes eller udbetales efter den 31. december i det år, hvori protokollen trådte i kraft i overensstemmelse med stykke 1;

b)   på alle andre skatter, der kan henføres til skatteperioder, der udløber efter den 31. december i samme år.

3.   Denne protokol skal forblive i kraft, så længe som overenskomsten forbliver i kraft, og i tilfælde af ophør af overenskomsten, skal den ophøre at have virkning på samme tid som overenskomsten.

Til bekræftelse heraf har de befuldmægtigede for begge stater undertegnet denne protokol og forsynet den med deres segl.

Udfærdiget i København, den 27. september 1999, i to eksemplarer på dansk, hollandsk og fransk, således at de tre tekster har samme gyldighed.

For Kongeriget Danmark:

Peter Loft

Departementschef

For Kongeriget Belgien:

Baudouin de la Kethulle de Ryhove

Belgiens Ambassadør

Protokollen trådte i medfør af artikel 16 i kraft den 29. april 2003.

Skatteministeriet, den 30. maj 2003

Svend Erik Hovmand