Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om eliteidræt

Herved bekendtgøres lov om eliteidræt, jf. lovbekendtgørelse nr. 1332 af 30. november 2007, med de ændringer, der følger af § 16 i lov nr. 1531 af 21. december 2010.

§ 1. Team Danmark er en selvejende institution, der har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere iværksætter, koordinerer og effektiviserer Team Danmark fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark ved

1) at varetage den overordnede planlægning vedrørende eliteidrætten,

2) at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten,

3) at iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder for eliteidrætsudøvere,

4) at sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt,

5) at varetage talentrekruttering og -udvikling,

6) at yde individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere,

7) at iværksætte rådgivning, forskning og formidling,

8) at tilvejebringe uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere,

9) at etablere arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere,

10) at yde rådgivning og økonomisk støtte til specialforbundene under Danmarks Idræts-Forbund,

11) at samarbejde med de kommunale myndigheder om eliteidræt, herunder faciliteter, og

12) at samarbejde og indgå aftaler med medier og sponsorer, bl.a. om salg af rettigheder og ydelser.

§ 2. Team Danmark ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 4 medlemmer udpeges af kulturministeren, og 4 medlemmer udpeges af Danmarks Idræts-Forbund.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang. Ved den første beskikkelse af bestyrelsen udgør perioden dog 2 år for 2 af de 4 ministerudpegede medlemmer og for 2 af de 4 medlemmer, som udpeges af Danmarks Idræts-Forbund.

Stk. 3. Kulturministeren udpeger bestyrelsesformanden blandt de ministerudpegede medlemmer.

§ 3. Bestyrelsen træffer afgørelse om fordelingen af Team Danmarks midler. Bestyrelsen udarbejder forslag til budget og aflægger årligt regnskab og beretning. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og det skal heraf fremgå, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

§ 4. Kulturministeren skal godkende vedtægter for Team Danmark.

§ 5. Team Danmarks afgørelser om støttetildeling kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6. Team Danmarks primære finansieringsgrundlag består af den andel, institutionen modtager af overskuddet fra Danske Spil1). Team Danmark oppebærer desuden indtægter fra Danmarks Idræts-Forbund og fra salg af ydelser, rettigheder, sponsorater m.v.

§ 7. Kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. juni 2004.

Stk. 2. Lov nr. 643 af 19. december 1984 om eliteidrættens fremme ophæves.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 14. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2-3. (Udelades).

Kulturministeriet, den 25. september 2013

Marianne Jelved

/ Bente Skovgaard Kristensen

Officielle noter

1) Dansk Tipstjeneste skiftede pr. 1. juli 2006 navn til Danske Spil.