Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 6. juni 2013 i sag 32.2012

A

v/faglig konsulent Niels Erik Jacobsen, Kristelig Fagforening

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Linda Rudoph Greisen (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A, og forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 9. december 1988, og indklagede B, blev den 1. januar 2011 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som landmand, husdyr, med uddannelsesperiode fra den 1. januar 2011 til den 31. januar 2012.

Denne sag drejer sig om betaling af løn og feriepenge for overarbejde og modregning i lønnen for betaling af skoleophold mv.

A har ved sin organisation, Kristelig Fagforening, ved klageskrift modtaget den 12. juni 2012 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 128.970,39 kr. med procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.

Beløbet er opgjort som 92.982,57 kr. i løn for overarbejde, 11.622,82 kr. i feriegodtgørelse heraf samt uberettiget tilbageholdt løn med 24.365,00 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 6. maj 2013, hvor virksomheden var lovligt tilsagt, men ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Omfanget af elevens overarbejde er på baggrund af elevens egne registreringer opgjort for perioden fra den 1. december 2010 til den 31. august 2011 til i alt 485,78 timer med 50 % tillæg, svarende til 72.632,63 kr., og 113,5 timer med 80 % tillæg, svarende til 20.349.94 kr. Heraf udgør overarbejdet for december 2010 i alt 8.035,21 kr. med tillæg af feriepenge, i alt 9.039,61 kr.

Virksomheden har i et håndskrevet notat opgjort antallet af overarbejdstimer, fratrukket 405 timers pauser, til i alt 301 overarbejdstimer. Arbejdsgiveren har i dette krav modregnet vand, el og varme med 2.800 kr. pr. måned i 16 måneder, i alt 44.800 kr., kost med 4.000 kr. og betaling for skoleophold med 10.500 kr. for kost og logi samt 13.865 kr. for bøger, materialer, faglig studietur og tillæg for toilet og bad.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, er sålydende:

»Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk.2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.«

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han begyndte at arbejde i virksomheden den 1. december 2010. Han arbejdede mandag til fredag og hver anden weekend. Han startede typisk kl. 6 om morgenen, gik hjem efter frokost og mødte igen ved 15-tiden, hvorefter han arbejdede til omkring kl. 18-19. De havde en kaffepause i løbet af formiddagen og en kaffepause om eftermiddagen, mens han selv betalte sin frokostpause. Han fik betalt middagsmad, uden at værdien heraf blev fratrukket hans løn. Han boede til leje i en slags arbejderbolig. Huslejen var aftalt til 4.000 kr. inkl. vand, varme og el. Det var aftalt, at virksomheden betalte alle udgifter vedrørende skoleopholdet, også bøger, materialer og studietur, mod at han arbejdede hver anden weekend under skoleopholdet og efter skoleopholdet blev på gården i nogle måneder. Han blev imidlertid uenig med C, da han ikke ville møde på arbejde morgenen efter, at han var kommet hjem fra studieturen, og da han mødte til den næste arbejdsweekend blev han sendt hjem med besked på, at han ikke skulle arbejde mere på gården. Han gik på skole fra den 1. september 2011 til den 27. februar 2012 og modtog løn under hele skoleopholdet.

Niels Erik Jacobsen fra Kristelig Fagforening har om opgørelsen af lønkravet forklaret, at der er beregnet overarbejdstillæg med 50 % for arbejde på hverdage og 80 % tillæg for arbejde udover 2 timer i weekenden. Opgørelsen er lavet måned for måned.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad omfanget af overarbejde

Efter indholdet af uddannelsesaftalen påbegyndtes uddannelsesforholdet den 1. januar 2011. Tvistighedsnævnet er derfor ikke kompetent til at behandle krav på betaling for overarbejde, der er præsteret, inden uddannelsesforholdet blev etableret, hvorfor denne del af kravet, der udgør 51,92 timer, svarende til 9.039,61 kr. inkl. feriegodtgørelse, afvises.

Tre medlemmer udtaler herefter:

Vi finder efter de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at tilsidesætte elevens opgørelse af omfanget af hans overarbejde. Det forhold, at der i mindre omfang er afholdt formiddags- og eftermiddags-pauser, som er betalt af arbejdsgiveren, kan ikke medføre reduktion heri, og vi finder heller ikke grundlag for at tilsidesætte elevens forklaring om, at han i sin opgørelse af arbejdstiden har fratrukket frokostpauser.

To medlemmer udtaler:

Under hensyn til, at der er afholdt frokost- og eftermiddagspauser, og da der i opgørelsen af arbejdstiden ikke alle dage synes at være fratrukket frokostpause, finder vi, at antallet af overarbejdstimer bør reduceres skønsmæssigt.

Ad opgørelsen af krav på overtidsbetaling og modregning heri

Efter de foreliggende oplysninger findes der ikke grundlag for at tilsidesætte elevens beregning af overtidsbetaling med henholdsvis 50 % og 80 % tillæg.

A har forklaret, at han fik middagsmad under uddannelsen uden at betale herfor. Tvistighedsnævnet finder på den baggrund, at virksomheden er berettiget til at modregne betaling for kosten i kravet på overarbejdsbetaling med 35 kr. pr. dag, svarende til 770 kr. om måneden fra den 1. januar til den 31. august 2011, i alt 6.160 kr.

Efter elevens forklaring var det mellem parterne aftalt, at vand, varme og el var indeholdt i den aftalte husleje på 4.000 kr., og lejeaftalen var ikke indgået som en del af uddannelsesforholdet. Virksomheden er derfor ikke berettiget til at modregne noget beløb i anledningen af lejeaftalen i elevens løn.

Det var efter elevens forklaring endvidere aftalt, at virksomheden ville betale alle udgifterne til skoleopholdet, hvis han arbejdede hver anden weekend under skoleopholdet og i nogle måneder herefter. Efter det oplyste lægges det til grund, at det alene beroede på C’s egne forhold, at A ikke fik mulighed for at arbejde i det omfang, der var aftalt, og under disse omstændigheder findes virksomheden ikke at have krav på nogen del af betalingen for skoleopholdet.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at elevens påstand tages til følge med 113.770,78 kr.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage til A betale 113.770,78 kr. med procesrente fra den 12. juni 2012, til betaling sker.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.