Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 6. juni 2013 i sag 33.2012

A

v/juridisk konsulent Carsten Juul, FAF

mod

B

v/advokat Lars Bruhn, DI

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (DA) og advokatfuldmægtig Maria Rasmussen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Pernille Grenaae, DI, og sekretær Kasper Palm, Dansk Metal.

Mellem klageren, A, født den 14. maj 1991, og indklagede B, blev den 21. december 2011 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som film- og produktionstekniker, med uddannelsesperiode fra den 1. januar 2012 til den 1. januar 2017.

Denne sag drejer sig om, hvorvidt virksomheden ensidigt kunne ophæve uddannelsesaftalen i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 60 i en skoleperiode, der gik forud for praktikperiodens forløb.

A har ved sin organisation, FAF, ved klageskrift modtaget den 12. juni 2012 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B skal betale 75.279 kr.

Påstanden er opgjort som 3 måneders løn, 45.279 kr., i henhold til funktionærlovens § 3 samt 30.000 kr. i godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.

B har endeligt påstået frifindelse, subsidiært betaling af 1 måneds løn og mere subsidiært betaling af 45.279 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 27. maj 2013.

Sagsfremstilling

Eleven påbegyndte den 1. januar 2012 et skoleophold, der skulle vare til den 26. maj 2012, hvorefter hun skulle begynde sin praktikperiode i virksomheden. Hun fik under skoleopholdet nogle arbejdsopgaver og mødte i den forbindelse cirka 8 gange på virksomheden. Den 26. april 2012 blev uddannelsesaftalen ophævet ensidigt af virksomheden med virkning fra den 30. april 2012.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 60 er sålydende:

»En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Stk. 2. De første 3 måneder af praktiktiden betragtes dog som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.

Stk. 3. Hvis en elev af de grunde, der er nævnt i § 58, stk. 1, er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 1 måned af prøvetiden, forlænges prøvetiden svarende til fraværsperioden.«

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun aftalte med virksomheden, at hun under skoleopholdet skulle lave forskellige opgaver for virksomheden, men det var som om, at hun skulle kunne al ting på forhånd. Hurtigt vendte stemningen fra, at de havde store planer med hende, til at hun ikke længere havde nogen fremtid i firmaet og skulle opsiges.

B har forklaret bl.a., at det var aftalt med A og skolen, at hun under det første skoleophold kunne lave småprojekter for virksomheden. A gav udtryk for, at arbejdet var spændende, men de fik alligevel fornemmelsen af, at A ikke havde den fornødne interesse i at lave radio og tv i deres regi. Derfor ophævede man uddannelsesaftalen. Han forsøgte efterfølgende at trække ophævelsen tilbage, men det ville FAF og A ikke gå med til.

Procedure

Klager har i klageskriftet anført, at bestemmelsen i erhvervsuddannelseslovens § 60 efter sin ordlyd må forstås således, at den adgang, der er til opsige en elev i prøvetiden, er begrænset til at angå selve praktikperioden, og at opsigelse derfor ikke kan finde sted under et forudgående skoleforløb. Dette resultat stemmer også bedst med formålet med en prøvetid, nemlig at elev og arbejdsgiver gennem en prøvetid har mulighed for at bedømme, om der er grundlag for en fortsættelse af uddannelsesaftalen. Opsigelse uden varsel efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, må derfor forudsætte, at praktikperioden i det mindste er begyndt, således som anført af mindretallet i nævnets kendelse i sag 7/2005 af 30. september 2009.

Indklagede har til støtte for sine påstande anført, at der efter bestemmelsen i erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, og nævnets praksis, jf. kendelsen af 30. september 2009 i sag 7/2005, er adgang til at opsige elever uden varsel i en periode på 3 måneder med tillæg af skoleperioden. Det gør i den relation ingen forskel, om skoleperioden ligger før eller efter praktikperioden. Hvis klager får medhold i sit synspunkt, vil det have den konsekvens, at enhver arbejdsgiver vil undlade at indgå uddannelsesaftaler, der begynder med en praktikperiode, men henvise eleven til i stedet at modtage SU under et indledende skoleophold og først underskrive uddannelsesaftale med virkning fra praktikperiodens begyndelse.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tre medlemmer udtaler:

Af de grunde, der er anført i Tvistighedsnævnets kendelse af 30. september 2005 (sag 07.2005), stemmer vi for at frifinde virksomheden.

To medlemmer udtaler:

Af de grunde, der er anført af klager, stemmer vi for at tage klagerens principale påstand til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at B, frifindes.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.