Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 6. juni 2013 i sag 38.2012

A

v/forhandlingssekretær Jan Aage Hansen, 3F

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (DA) og advokatfuldmægtig Maria Rasmussen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Erling Maglegaard Sørensen, DI, og forhandlingssekretær Kim René Busch, 3F.

Mellem klageren, A, født den 19. april 1987, og indklagede B, blev indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som godschauffør med uddannelsesperiode fra den 10. januar 2011 til den 18. januar 2013.

Denne sag drejer sig om virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen og efterbetaling af løn.

A har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund (3F), ved klageskrift modtaget den 15. august 2012 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B skal betale 42.111,40 kr.

Påstanden er opgjort som 30.000 kr. for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen, 9.968,23 kr. i efterregulering af løn og 2.143,17 kr. i feriegodtgørelse og pensionsbidrag af lønbeløbet.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 27. maj 2013, hvor virksomheden trods lovligt indkaldt ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Uddannelsesaftalen blev ved brev af 27. april 2012 ophævet af virksomheden med følgende begrundelse:

»Årsagen hertil er, at du er udeblevet fra undervisningen på [skolen] den 16.04.2012 og den 17.04.2012 uden gyldig grund.

Det skal bemærkes, at din sygemelding af 2. april overfor mig begrundet i arbejdsmiljø ikke er gyldig grund til at udeblive fra [skolen].«

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at der gennem hele uddannelsestiden var en grov tone over for ham fra B’s side, men til sidst blev det helt galt. Den 5. marts 2012 mødte han på skolen, hvorefter han af skolens studievejleder blev orienteret om, at han var blevet fyret. Opsigelsen blev imidlertid annulleret, hvorefter han fortsatte sit skoleforløb. Han meldte sig syg den 2. april 2012 over for virksomheden på grund af psykiske problemer. Han var fortsat syg og sygemeldt, indtil uddannelsesaftalen blev ophævet. Han har efterfølgende været på kontanthjælp og sygemeldt på grund af psykiske problemer.

V1 har forklaret bl.a., at han er ansat i Transportgruppen i 3F Aalborg. Han er tillige formand for det lokale uddannelsesudvalg og tog i den egenskab kontakt til virksomheden den 5. marts 2012 og til skolen, således at A kunne fortsætte sin skoleuddannelse i marts måned. Skolen var gennem virksomheden orienteret om sygemeldingen den 2. april 2012.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder, at eleven havde lovligt forfald til undervisningen den 16. og 17. april 2012, og ophævelsen af uddannelsesforholdet med den begrundelse, der fremgår af brevet af 27. april 2012, var derfor ikke berettiget. Herefter, og idet efterbetalingskravet er opgjort i overensstemmelse med lønsatserne i den for uddannelsen gældende overenskomst, tages elevens påstand til følge.

T h i b e s t e m m e s

B skal inden 14 dage betale 42.111,40 kr. til A.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.