Den fulde tekst

Lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven og
personskatteloven

(Lavere skat på arbejdsindkomst)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 232 af 2. april 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 5 B indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst gives fradrag på 2,5 pct., jf. dog 2. pkt., af vederlag m.v. som nævnt i § 8, stk. 1, litra a, b, d, e og g, og § 10 i lov om en arbejdsmarkedsfond med fradrag af bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven, forudsat at den pågældende er omfattet af social sikringslovgivning i udlandet, jf. § 7, stk. 3 eller 4, i lov om en arbejdsmarkedsfond. Såfremt beregningen medfører, at fradraget er negativt, sættes fradraget til 0 kr. for det pågældende indkomstår. Fradraget opgjort efter 1. og 2. pkt. kan sammen med et eventuelt fradrag opgjort efter ligningslovens § 9 J højst udgøre et grundbeløb på 3.700 kr. i indkomståret 2004, 3.900 kr. i indkomståret 2005, 4.150 kr. i indkomståret 2006 og 4.350 kr. i indkomståret 2007 og efterfølgende indkomstår. Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 232 af 2. april 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 M, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nye punktummer:

»De pågældende personer gives endvidere ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrag på 2,5 pct., jf. dog 3. pkt., af vederlag m.v. som nævnt i § 8, stk. 1, litra a, b, d, e og g, og § 10 i lov om en arbejdsmarkedsfond med fradrag af bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven. Såfremt beregningen medfører, at fradraget er negativt, sættes fradraget til 0 kr. for det pågældende indkomstår. Fradraget opgjort efter 2. og 3. pkt. kan sammen med et eventuelt fradrag opgjort efter § 9 J højst udgøre et grundbeløb på 3.700 kr. i indkomståret 2004, 3.900 kr. i indkomståret 2005, 4.150 kr. i indkomståret 2006 og 4.350 kr. i indkomståret 2007 og efterfølgende indkomstår. Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20.«

2. Efter § 9 H indsættes:

»§ 9 J. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan lønmodtagere m.fl. og selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af bidragspligten efter § 7, stk. 1 og 2, i lov om en arbejdsmarkedsfond fradrage 2,5 pct., jf. dog stk. 2, af bidragsgrundlaget efter § 8, stk. 1, litra a, b, d, e og g, og § 10 i samme lov med fradrag af bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst gives endvidere fradrag på 2,5 pct., jf. dog stk. 2, af vederlag m.v. som nævnt i § 8, stk. 1, litra a, b, d, e og g, i lov om en arbejdsmarkedsfond med fradrag af bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven til personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2, forudsat de nævnte vederlag m.v. udbetales af arbejdsgivere m.v. omfattet af kildeskattelovens § 44 eller gennem en befuldmægtiget i medfør af kildeskattelovens § 46, stk. 5. Såfremt beregningen medfører, at fradraget er negativt, sættes fradraget til 0 kr. for det pågældende indkomstår.

Stk. 2. Fradraget opgjort efter stk. 1 kan højst udgøre et grundbeløb på 3.700 kr. i indkomståret 2004, 3.900 kr. i indkomståret 2005, 4.150 kr. i indkomståret 2006 og 4.350 kr. i indkomståret 2007 og efterfølgende indkomstår. Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20.«

§ 3

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 683 af 18. august 2002, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1062 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. § 6 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For indkomståret 2004 udgør bundfradraget 135.100 kr. For indkomståret 2005 udgør bundfradraget 142.800 kr. For indkomståret 2006 udgør bundfradraget 150.550 kr. For indkomståret 2007 og efterfølgende indkomstår udgør bundfradraget 158.300 kr.«

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2004.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Svend Erik Hovmand