Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0015
 
32004L0057
 
32008L0043
 
32012L0004
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1)

I medfør af § 1, stk. 6, og § 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012, fastsættes:

Anvendelsesområde mv.

§ 1. Denne bekendtgørelse regulerer de eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande), der er opført i klasse 1 i De Forenede Nationers henstillinger vedrørende transport af farligt gods (United Nations Recommendations on Transport of Dangerous Goods), med undtagelse af færdigladet ammunition og pyrotekniske artikler.

Stk. 2. Ved forenelighedsgruppe forstås en kategorisering af et eksplosivstof, som i henhold til afsnit 2.1.2. i De Forenede Nationers henstillinger vedrørende transport af farligt gods benyttes til at afgøre, hvilke andre eksplosivstoffer det kan transporteres sammen med.

Stk. 3. Ved underklasse forstås en kategorisering, der i afsnit 2.1.1.4. i De Forenede Nationers henstillinger vedrørende transport af farligt gods, benyttes til at beskrive et eksplosivstofs overordnede farlige egenskaber.

Stk. 4. Ved plastiske sprængstoffer forstås eksplosivstoffer i bøjelig eller elastisk pladeform, som beskrevet i det tekniske bilag til konvention af 1. marts 1991 om mærkning af plastiske sprængstoffer med henblik på afsløring, jf. bekendtgørelse nr. 63 af 26. august 1999.

EU-regulering

§ 2. Bestemmelserne i Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug med senere ændringer finder anvendelse her i landet. Direktivet er optrykt som bilag 1 til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Bestemmelserne i Kommissionens direktiv 2004/57/EF af 23. april 2004 om identificering af pyrotekniske artikler og visse former for ammunition i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug finder anvendelse her i landet. Direktivet er optrykt som bilag 2 til bekendtgørelsen.

Stk. 3. Bestemmelserne i Kommissionens direktiv 2008/43/EF af 4. april 2008 om oprettelse i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF af et system til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug, som ændret ved Kommissionens direktiv 2012/4/EU af 22. februar 2012 om ændring af direktiv 2008/43/EF om oprettelse i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF af et system til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug, finder anvendelse her i landet. Kommissionens direktiv 2008/43/EF af 4. april 2008 er optrykt som bilag 3 til bekendtgørelsen. Kommissionens direktiv 2012/4/EU af 22. februar 2012 er optrykt som bilag 4 til bekendtgørelsen.

Indførsel og fremstilling

§ 3. Eksplosivstoffer, der indføres eller fremstilles her i landet, jf. våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 1, nr. 6, skal opfylde kravene til mærkning i direktiv 2008/43/EF af 4. april 2008, jf. art. 3-12 og bilaget, som ændret ved direktiv 2012/4/EU af 22. februar 2012, jf. art. 1, og i Konvention af 1. marts 1991 om mærkning af plastiske sprængstoffer med henblik på afsløring, jf. § 1, stk. 4.

Stk. 2. I forbindelse med konkrete forsøg på universiteter og højere læreanstalter samt ved statslige myndigheder kan eksplosivstoffer fremstilles i mindre mængder uden tilladelse. Fremstillingen skal finde sted under ledelse af en person med de fornødne faglige kvalifikationer. Eksplosivstoffet skal efterfølgende destrueres.

Forhandling og markedsføring

§ 4. Det er forbudt uden tilladelse fra politidirektøren at forhandle eller markedsføre eksplosivstoffer.

Stk. 2. Tilladelser efter stk. 1 omfatter kun eksplosivstoffer, som opfylder kravene i direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993, jf. art. 2-4, art. 7 og bilag I, II og IV, direktiv 2008/43/EF af 4. april 2008, jf. art. 3-12 og bilaget, som ændret ved direktiv 2012/4/EU af 22. februar 2012, jf. art. 1, og det tekniske bilag til Konvention af 1. marts 1991 om mærkning af plastiske sprængstoffer med henblik på afsløring.

Opbevaring

§ 5. Det er forbudt uden tilladelse fra politidirektøren at opbevare eksplosivstoffer.

Stk. 2. Eksplosivstoffer skal opbevares på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.

Stk. 3. Eksplosivstoffer skal opbevares, så de ikke udsættes for stød, friktion, opvarmning eller anden påvirkning, som kan få dem til at eksplodere eller brænde, og i et miljø som ikke forcerer eksplosivstoffernes ældning eller på anden måde forårsager ændringer i deres egenskaber.

Stk. 4. Opbevaring af eksplosivstoffer må ikke finde sted i boliger eller opholdsrum, herunder kælder- og loftsrum, skurvogne, garager og udhuse mv., der anvendes til ophold. Det samme gælder for rum, der er sammenbygget med opholdsrum.

Stk. 5. Uanset stk. 4 kan der i boliger, opholdsrum og rum, der er sammenbygget med opholdsrum, opbevares indtil i alt 2 kg sortkrudt (underklasse 1.1), røgsvagt krudt (underklasse 1.3), sortkrudtserstatning (underklasse 1.3) og sortkrudt i særlige transportemballager (underklasse 1.4) samt indtil 5.000 stk. fænghætter (underklasse 1.4). Sortkrudt (underklasse 1.1) må dog kun opbevares i garager og udhuse. Hvis flere personer har tilladelse til opbevaring af sortkrudt (underklasse 1.1), røgsvagt krudt (underklasse 1.3), sortkrudtserstatning (underklasse 1.3) og sortkrudt i særlige transportemballager (underklasse 1.4) på samme ejendom, og den samlede opbevarede mængde udgør mere end 2 kg, skal hver person dog opbevare sit krudt i et separat lokale. Det samme gælder ved tilladelse til opbevaring af mere end 5.000 stk. fænghætter. Vægge, loft og etageadskillelse i lokalet skal have en brandmodstandsevne på mindst 60 minutter. Døre skal holdes lukkede, når der ikke er nogen til stede i lokalet. Den samlede mængde sortkrudt (underklasse 1.1) må dog ikke udgøre mere end 2 kg på samme ejendom.

Stk. 6. Eksplosivstoffer skal opbevares i lukkede originale transportemballager. Opbevaring af indtil i alt 2 kg sortkrudt (underklasse 1.1), røgsvagt krudt (underklasse 1.3), sortkrudtserstatning (underklasse 1.3), og indtil 5.000 stk. fænghætter (underklasse 1.4) kan dog ske i lukkede originale detailsalgsemballager. Emballagerne må kun åbnes i forbindelse med udtagning af enheder. Eventuelt spild skal omgående fjernes og tilintetgøres.

§ 6. For opbevaring af indtil 500 g eksplosivstoffer i underklasse 1.1, 1.2, 1.5 og 1.6, for så vidt angår sortkrudt (underklasse 1.1) dog indtil 2 kg og for opbevaring af indtil 5 kg eksplosivstoffer i underklasse 1.3 og 1.4 gælder foruden bestemmelserne i § 5 følgende:

1) Der skal benyttes en boks eller et skab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 0 eller et tilsvarende sikringsniveau. Sikringsbokse eller -skabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende. Ved opbevaring af mere end 500 g sortkrudt (underklasse 1.1) skal sikringsboks eller -skab endvidere være klassificeret som mindst ”NT FIRE 017 - 60 Paper” efter Nordtest Method ”NT FIRE 017” eller tilsvarende brandsikringsniveau efter anden relevant og anerkendt standard.

2) Boksen eller skabet skal holdes aflåst, når der ikke indsættes eller udtages eksplosivstoffer.

3) Tændmidler i andre underklasser end 1.4 og forenelighedsgruppe S kan kun opbevares sammen med andre eksplosivstoffer, hvis de er adskilt med en indbyrdes afstand på 100 mm luft samt en stålplade eller med en indbyrdes afstand på 100 mm luft og en 10 mm træplade.

4) Ved opbevaring af mere end 500 g sortkrudt (underklasse 1.1) skal vægge, loft og etageadskillelse i lokalet have en brandmodstand på mindst 60 minutter. Døre skal holdes lukkede, når der ikke er nogen til stede i lokalet.

5) Hver emballage med sortkrudt (underklasse 1.1) må højst indeholde 500 g. Emballagerne skal adskilles indbyrdes og fra andre eksplosivstoffer med en afstand på 100 mm luft samt en stålplade eller med en indbyrdes afstand på 100 mm luft og en 10 mm træplade.

6) Opbevaring skal finde sted i en afstand af mindst 5 m fra naboskel og vejmidte. Opbevaring af højst 1 kg sortkrudt (underklasse 1.1) kan dog finde sted i en afstand af mindst 2,5 m fra naboskel og vejmidte og mindst 5 m fra boliger på anden matrikel samt sygehuse, skoler, børnehaver, højhuse, forsamlingshuse o.l. Der gælder endvidere ingen afstandskrav for opbevaring af røgsvagt krudt (underklasse 1.3), sortkrudtserstatning (underklasse 1.3) og sortkrudt i særlige transportemballager (underklasse 1.4) i en mængde, der ikke overstiger 2 kg og indtil 5.000 stk. fænghætter (underklasse 1.4).

7) Der må ikke findes brandfarlige væsker, F-gas eller andet brandfarligt i samme rum som eksplosivstoffer.

8) På boks- eller skabsdøren skal der opsættes et tydeligt og holdbart sikkerhedsskilt med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild, som opfylder forskrifterne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

§ 7. For opbevaring af mere end 500 g eksplosivstoffer i underklasse 1.1, 1.2, 1.5 og 1.6 eller mere end 5 kg eksplosivstoffer i underklasse 1.3 og 1.4 på én adresse, jf. dog stk. 2, gælder foruden bestemmelserne i § 5 følgende:

1) Opbevaringsstedet skal godkendes af politiet.

2) Sikkerhedsafstandene for opbevaring, som anført i bilag 5, skal være opfyldt.

3) Der skal benyttes et støbt boksrum med et sikringsniveau, der svarer til en godkendelse i mindst EN 1143-1 grade 1, eller et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 1 eller et tilsvarende sikringsniveau. Sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.

4) Boksrummet eller skabet skal holdes aflåst, når der ikke indsættes eller udtages eksplosivstoffer.

5) Opbevaringsstedet skal sikres effektivt mod tyveri, herunder forsynes med automatisk indbrudsalarmeringsanlæg, hvorfra alarm indgår til en af Rigspolitiet godkendt døgnbemandet kontrolcentral.

6) Opbevaringsstedet må ikke anvendes til andre opbevaringsformål.

7) Eksplosivstoffer i én forenelighedsgruppe må kun opbevares sammen med eksplosivstoffer og ammunition i andre forenelighedsgrupper i følgende tilfælde:

a) Eksplosivstoffer i forenelighedsgruppe S kan opbevares sammen med eksplosivstoffer og ammunition i alle andre forenelighedsgrupper, bortset fra A og L.

b) Eksplosivstoffer i forenelighedsgrupperne C, D og E kan opbevares sammen med andre eksplosivstoffer og ammunition i disse forenelighedsgrupper.

8) Elektriske installationer i opbevaringsrum, hvori der kan forekomme aflejringer af uemballeret eksplosivstof i pulverform, skal være indrettet til brug i eksplosionsfarligt område, zone 22, temperaturklasse T4, i overensstemmelse med Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

9) Motordrevne redskaber, herunder trucks, der benyttes i opbevaringsrum, hvori der kan forekomme aflejringer af uemballeret eksplosivstof i pulverform, skal være indrettet til brug i eksplosionsfarligt område, zone 22, temperaturklasse T4, i overensstemmelse med Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

10) I opbevaringsrum og udvendigt på alle døre hertil samt ved oplag i det fri skal der opsættes tydelige og holdbare sikkerhedsskilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild og advarsel om eksplosionsfarlige stoffer som opfylder forskrifterne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

11) Der skal opstilles brandslukningsmateriel efter aftale med det kommunale redningsberedskab.

Stk. 2. Ved opbevaring af røgsvagt krudt (underklasse 1.3), sortkrudtserstatning (underklasse 1.3), sortkrudt i særlige transportemballager (underklasse 1.4) og fænghætter (underklasse 1.4) i overensstemmelse med § 5, stk. 5, finder bestemmelserne i § 6 anvendelse, uanset om der på én ejendom er en samlet mængde røgsvagt krudt, sortkrudtserstatning og sortkrudt i særlige transportemballager på mere end 5 kg eller et samlet antal fænghætter på mere end 5.000.

Overførsel (flytning)

§ 8. Overførsel (enhver fysisk flytning med undtagelse af flytninger inden for samme anlæg) af eksplosivstoffer i Danmark er forbudt uden tilladelse fra politidirektøren.

Stk. 2. Opbevaring af eksplosivstoffer som led i et transportforløb i op til 48 timer i sammenhæng, dog 60 timer i sammenhæng på godsterminal, skal ske under konstant opsyn. Opbevaring i sammenhængende perioder af længere varighed samt jævnlig midlertidig henstilling skal ske i overensstemmelse med reglerne i §§ 5-7.

Erhvervelse og anvendelse

§ 9. Det er forbudt uden tilladelse fra politidirektøren at erhverve eller anvende eksplosivstoffer.

Stk. 2. For anvendelse af eksplosivstoffer gælder følgende:

1) Sprængningsopgaver må kun udføres af personer, som har de fornødne faglige kundskaber hertil, jf. § 12, stk. 3.

2) Sprængning skal udføres således, at der ikke sker skade på personer, nærliggende bygninger og installationer mv.

3) Der må i forbindelse med sprængningsarbejde kun medbringes den mængde eksplosivstoffer, som er nødvendig for udførelsen af den pågældende dags sprængningsarbejde.

4) Medbragte eksplosivstoffer skal være under konstant opsyn. Det skal endvidere sikres, at uvedkommende ikke har adgang til eksplosivstofferne.

5) Ikke-forbrugt eksplosivstof og rester af eksplosivstoffer fra sprængningsopgaver skal samme dag overføres til et opbevaringssted, der opfylder bestemmelserne i §§ 5-7, eller tilintetgøres.

Eksplosivstoffortegnelse

§ 10. Enhver fysisk eller juridisk person har pligt til at føre en fortegnelse over til- og afgang af eksplosivstoffer. Fortegnelsen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvor eksplosivstofferne opbevares. Det skal herudover fremgå, hvilke personer, der til enhver tid er i besiddelse af eksplosivstoffer.

Stk. 2. Oplysningerne opbevares i en periode på mindst 3 år fra udgangen af det kalenderår, hvor den registrerede transaktion fandt sted. Hvis virksomheden ikke længere driver forretning, skal oplysningerne straks overgives til det stedlige politi.

Stk. 3. Ved udgangen af hvert kalenderår indsendes kopi af den i stk. 1 nævnte fortegnelse for så vidt angår det pågældende kalenderår til politiet.

Stk. 4. Oplysningerne skal i øvrigt efter anmodning omgående stilles til rådighed for Justitsministeriet eller politiet.

Fælles bestemmelser

§ 11. Indførsel, fremstilling, forhandling, markedsføring, opbevaring, overførsel, erhvervelse og anvendelse af eksplosivstoffer skal finde sted på forsvarlig vis, så skade på liv, helbred, miljø eller materielle værdier forebygges.

Stk. 2. Eksplosivstoffer må alene overlades til personer, der kan fremvise den fornødne tilladelse.

Stk. 3. Bortkomst af eksplosivstoffer skal omgående anmeldes til politiet.

§ 12. Tilladelser efter denne bekendtgørelse kan kun meddeles til personer, herunder juridiske personer, der har en rimelig interesse i at få tilladelse til eksplosivstoffer, og kun til erhvervsmæssig brug, jf. dog stk. 5 og § 14, stk. 3 og 4.

Stk. 2. Tilladelse til eksplosivstoffer kan kun meddeles til personer, som kan fremlægge bevis for gennemførelse af et af Justitsministeriet godkendt grundkursus i eksplosivstoffer, eller som i øvrigt kan godtgøre at have de fornødne faglige kundskaber. Personer, som har erhvervet deres faglige kundskaber i udlandet, skal have kendskab til gældende danske regler om eksplosivstoffer.

Stk. 3. Tilladelse til eksplosivstoffer kan kun meddeles, hvis der ikke foreligger oplysninger, herunder oplysninger om personlige forhold og hidtidige vandel, der gør det betænkeligt at meddele tilladelse. Tilladelser kan ikke meddeles til personer under 18 år.

Stk. 4. Juridiske personer skal udpege en fysisk person, der sammen med den juridiske person er ansvarlig for, at eksplosivstofbestemmelserne overholdes. Den fysiske person skal opfylde betingelserne i stk. 2 og 3. Ansatte med adgang til eksplosivstoffer skal opfylde betingelserne i stk. 3.

Stk. 5. Ansøgning om tilladelse til røgsvagt krudt, fænghætter og sortkrudt til genopladning af ammunition og fremstilling af projektiler behandles efter reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse om våben og ammunition mv.

§ 13. Justitsministeriet og politidirektøren kan i tilladelser, som meddeles efter henholdsvis våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 1, nr. 6, og denne bekendtgørelse, fastsætte yderligere vilkår af hensyn til sikkerheden.

Dispensation

§ 14. Politidirektøren kan under særlige omstændigheder meddele dispensation fra kravene i §§ 6, 7 og 9, stk. 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Dispensation fra de i § 7, stk. 1, nr. 2, nævnte sikkerhedsafstande forudsætter, at ansøgeren ved en risikoanalyse godtgør, at opbevaringsstedet er forsvarligt. Politiet forelægger ansøgninger om dispensation fra sikkerhedsafstandene for Beredskabsstyrelsen til godkendelse.

Stk. 3. Rigspolitiet kan i særlige tilfælde meddele privatpersoner og foreninger tilladelse til at erhverve, anvende, opbevare og overføre eksplosivstoffer.

Stk. 4. Politidirektøren kan meddele privatpersoner og foreninger tilladelse til at anvende, erhverve, opbevare og overføre sortkrudt og sortkrudtserstatning. Ved ansøgning om dispensation fra kravene i §§ 6, 7 og 9, stk. 2, finder stk. 1 og 2 i denne bestemmelse tilsvarende anvendelse.

Straf og ikrafttræden

§ 15. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 2-7, §§ 8-11 og § 12, stk. 4.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår for en tilladelse, der er udfærdiget i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kap. 5.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. november 2013, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Artikel 3, stk. 6, og artikel 13-14 i Kommissionens direktiv 2008/43/EF af 4. april 2008 om oprettelse i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF af et system til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug finder først anvendelse her i landet fra den 5. april 2015.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 362 af 15. maj 2008 om eksplosivstoffer ophæves.

Stk. 4. Tilladelser udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 15. maj 2008 om eksplosivstoffer bevarer deres gyldighed, indtil de udløber.

Justitsministeriet, den 30. oktober 2013

Morten Bødskov

/ Anette Arnsted


Bilag 1

Rådets direktiv 93/15/EØF

af 5. april 1993

om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug 2)

Præambel og notehenvisninger er udeladt.

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

1. Direktivet omfatter eksplosivstoffer som defineret i stk. 2.

2. Ved eksplosivstoffer forstås materialer og genstande, der betragtes som sådanne i De Forenede Nationers henstillinger vedrørende transport af farligt gods (United Nations Recommendations on Transport of Dangerous Goods) og er opført i klasse 1 heri.

3. Direktivet omfatter ikke:

eksplosivstoffer, herunder ammunition, der er beregnet til de væbnede styrkers eller politiets brug i henhold til national lovgivning

pyrotekniske artikler

ammunition, bortset fra bestemmelserne i artikel 10, 11, 12, 13, 17, 18 og 19.

4. I dette direktiv forstås ved

De Forenede Nationers henstillinger«: de henstillinger, der er udarbejdet af FN's ekspertgruppe inden for transport af farligt gods (Orange Book) og udgivet af De Forenede Nationer, i den på datoen for direktivets vedtagelse gældende udgave

»sikkerhed«: forebyggelse af uheld og, hvis dette ikke er muligt, begrænsning af følgerne heraf

»offentlig sikkerhed«: forebyggelse af en anvendelse til formål, der strider mod den offentlige orden

»våbenfabrikant/-handler«: enhver fysisk eller juridisk person, hvis erhverv helt eller delvis består i at fremstille, udveksle, udleje, reparere eller ombygge skydevåben og ammunition

»overførselstilladelse«: den afgørelse der træffes med hensyn til eksplosivstoffers påtænkte overførsel inden for Fællesskabet

»operatør«: enhver fysisk eller juridisk person, som har tilladelse til at fremstille, opbevare, anvende, overføre eller forhandle eksplosivstoffer

»markedsføring«: enhver første levering, mod vederlag eller vederlagsfrit, af eksplosivstoffer, der er omfattet af dette direktiv, med henblik på distribution og/eller anvendelse på EF-markedet

»overførsel«: enhver fysisk flytning af eksplosivstoffer inden for Fællesskabets område, med undtagelse af flytninger inden for samme anlæg.

5. Direktivet hindrer ikke medlemsstaterne i at definere visse stoffer, som ikke er omfattet af dette direktiv, som værende eksplosivstoffer i henhold til national lovgivning.

 

KAPITEL II

Harmonisering af lovgivningen om eksplosivstoffer

Artikel 2

1. Medlemsstaterne må hverken forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af eksplosivstoffer, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, og som opfylder dette direktivs krav.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at eksplosivstoffer, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, kun kan markedsføres i Fællesskabet, hvis de opfylder alle dette direktivs bestemmelser, hvis de er forsynet med EF-mærkning som foreskrevet i artikel 7, og hvis de har været underkastet overensstemmelsesvurdering efter fremgangsmåderne i bilag II.

3. Når eksplosivstoffer, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, er omfattet af andre direktiver, der vedrører andre aspekter og indeholder bestemmelser om EF-mærkning, angiver denne, at varerne anses for også at opfylde de bestemmelser i disse andre direktiver, der gælder for dem.

Artikel 3

Eksplosivstoffer, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, skal opfylde de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I, der gælder for dem.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne anser eksplosivstoffer, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, for at opfylde de væsentlige sikkerhedskrav, der er nævnt i artikel 3, når de er i overensstemmelse med de nationale standarder, der er vedtaget til gennemførelse af de harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Medlemsstaterne offentliggør referencerne for de nationale standarder, der er vedtaget til gennemførelse af de harmoniserede standarder.

2. Kommissionen redegør nærmere for arbejdet med de harmoniserede standarder i sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af direktiv 83/189/EØF, som omhandlet i artikel 11, stk. 2, i nævnte direktiv.

Artikel 6

1. Der findes følgende fremgangsmåder for attestering af seriefremstillede eksplosivstoffers overensstemmelse:

a) enten EF-typeafprøvning (modul B) som nævnt i bilag II, afsnit 1, og efter fabrikantens eget valg:

enten typeoverensstemmelse (modul C) som nævnt i bilag II, afsnit 2

eller kvalitetssikring af produktionen (modul D) som nævnt i bilag II, afsnit 3

eller kvalitetssikring af produktet (modul E) som nævnt i bilag II, afsnit 4

eller produktverifikation (modul F) som nævnt i bilag II, afsnit 5

b) eller enhedsverifikation (modul G) som nævnt i bilag II, afsnit 6.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater, hvilke organer de har udpeget til at foretage ovennævnte overensstemmelsesvurdering, samt hvilke specifikke opgaver, disse organer er udpeget til at varetage, og hvilke identifikationsnumre Kommissionen har tildelt dem.

Kommissionen offentliggør i De Europæiske Fællesskabers Tidende listen over bemyndigede organer samt disses identifikationsnummer og de opgaver, som de er bemyndiget til at varetage. Den varetager ajourføringen af denne liste.

Medlemsstaterne anvender de minimumskriterier, der er fastsat i bilag III, ved evalueringen af de organer, der skal bemyndiges. Organer, der opfylder evalueringskriterierne i tilsvarende harmoniserede standarder, anses for at opfylde de relevante minimumskriterier.

En medlemsstat, der har bemyndiget et organ, skal trække bemyndigelsen tilbage, hvis den konstaterer, at organet ikke længere opfylder de i andet afsnit nævnte kriterier. Den underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom.

Artikel 7

1. EF-overensstemmelsesmærkningen anbringes synligt, letlæseligt og således, at den ikke kan slettes, på eksplosivstofferne eller på en mærkeplade på disse. Mærkepladen skal være udformet således, at den ikke kan genbruges.

Bilag IV indeholder den model, der skal anvendes ved EF-mærkningen.

2. Det er forbudt at anbringe mærker eller angivelser på eksplosivstofferne, der kan bringe tredjemand i vildrede med hensyn til EF-mærkningens grafik eller betydning. Der kan dog anbringes andre mærker på eksplosivstofferne, hvis de ikke gør EF-mærkningen mindre synlig og læselig.

3. Med forbehold af artikel 8:

a) er fabrikanten, dennes repræsentant, eller den ansvarlige for markedsføringen af den pågældende vare i Fællesskabet, hvis en medlemsstat konstaterer, at en vare uberettiget er forsynet med EF-mærkning, forpligtet til at bringe varen i overensstemmelse med bestemmelserne om mærkning og bringe overtrædelsen til ophør på vilkår, der fastsættes af medlemsstaten

b) skal medlemsstaten, hvis varen fortsat ikke bringes i overensstemmelse med de nævnte bestemmelser, træffe alle passende foranstaltninger til at begrænse eller forbyde markedsføring af varen eller sikre, at den trækkes tilbage fra markedet efter fremgangsmåden i artikel 8.

Artikel 8

1. Hvis en medlemsstat konstaterer, at et eksplosivstof, der er forsynet med EF-overensstemmelsesmærkning, og som anvendes efter formålet, udgør en fare for sikkerheden, træffer den de nødvendige foreløbige foranstaltninger til at trække det pågældende eksplosivstof tilbage fra markedet og forbyde dets markedsføring eller frie omsætning.

Medlemsstaten underretter straks Kommissionen om disse foranstaltninger med angivelse af årsagerne hertil, navnlig om hvorvidt den manglende overensstemmelse skyldes:

overtrædelse af de væsentlige krav

fejlagtig anvendelse af standarderne

eller en mangel i disse standarder.

2. Kommissionen indleder snarest en høring af de berørte parter. Hvis Kommissionen herefter konstaterer, at foranstaltningerne er berettiget, underretter den straks den medlemsstat, der har taget initiativet, samt de øvrige medlemsstater herom. Hvis Kommissionen efter høringen konstaterer, at foranstaltningerne ikke er berettiget, underretter den straks den medlemsstat, der har truffet afgørelsen.

I det særlige tilfælde, hvor de i stk. 1 nævnte foranstaltninger begrundes med en mangel i standarderne, indbringer Kommissionen efter høring af de berørte parter sagen for det stående udvalg, der er nedsat ved direktiv 83/189/EØF, inden for en frist på to måneder, hvis den medlemsstat, som har truffet foranstaltningerne, agter at fastholde dem, og følger den i artikel 5 nævnte fremgangsmåde.

3. Hvis et eksplosivstof, der ikke opfylder kravene, er forsynet med EF-overensstemmelsesmærkning, træffer vedkommende medlemsstat de fornødne foranstaltninger over for den, der har udstedt erklæringen, og underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

KAPITEL III

Bestemmelser vedrørende bevægelighed for og kontrol med eksplosivstoffer i Fællesskabet

Artikel 9

1. Eksplosivstoffer omfattet af dette direktiv kan kun overføres efter fremgangsmåden i stk. 2 til 9.

2. Kontrol i henhold til EF-ret eller national ret med overførsel af eksplosivstoffer i overensstemmelse med denne artikel sker ikke længere som kontrol ved de indre grænser, men kun som led i sædvanlig kontrol, der uden forskelsbehandling foretages overalt på Fællesskabets område.

3. For at kunne overføre eksplosivstoffer skal køberen have overførselstilladelse fra den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet. Den kompetente myndighed forvisser sig om, at modtageren er juridisk beføjet til at erhverve eksplosivstoffer, og at han er i besiddelse af de nødvendige tilladelser. Overførsel af eksplosivstoffer via en eller flere medlemsstaters område skal af den ansvarlige for overførslen meddeles de kompetente myndigheder i denne eller disse medlemsstater, som skal godkende overførslen.

4. Hvis en medlemsstat finder, at der er problemer med den i stk. 3 omhandlede verifikation af den juridiske beføjelse til købet, sender denne medlemsstat de foreliggende oplysninger herom til Kommissionen, som omgående forelægger disse for det i artikel 13 omhandlede udvalg.

5. Hvis den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet tillader overførslen, udsteder den til modtageren et dokument, der bekræfter denne tilladelse, og som indeholder alle de oplysninger, der er nævnt i stk. 7. Dette dokument skal ledsage eksplosivstofferne til det fastsatte bestemmelsessted. Det skal forevises på de kompetente myndigheders forlangende. En kopi af dokumentet opbevares af modtageren, der på anmodning foreviser det for den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet.

6. Når en medlemsstats kompetente myndighed finder, at særlige offentlige sikkerhedskrav som dem, der er nævnt i stk. 7, ikke er nødvendige, kan eksplosivstofferne overføres via denne medlemsstats område eller en del af dens område uden forudgående meddelelse i henhold til stk. 7. Den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet udsteder i så fald en overførselstilladelse, der er gyldig i et bestemt tidsrum, men som til enhver tid kan suspenderes eller trækkes tilbage ved begrundet afgørelse. Det i stk. 5 nævnte dokument, der ledsager eksplosivstofferne til bestemmelsesstedet, indeholder da kun en henvisning til ovennævnte overførselstilladelse.

7. Kræver overførsel af eksplosivstoffer særlig kontrol, for at det kan fastslås, om de opfylder de særlige offentlige sikkerhedskrav på hele eller en del af en medlemsstats område, meddeler modtageren inden overførslen nedenstående oplysninger til den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet:

navn og adresse på de berørte operatører. Disse oplysninger skal være tilstrækkelig detaljerede til, dels at operatørerne kan kontaktes, dels at det kan fastslås, at de pågældende personer er officielt beføjede til at modtage sendingen

antal og mængde af overførte eksplosivstoffer

fuldstændig beskrivelse af det pågældende eksplosivstof og af, hvordan det kan identificeres, herunder De Forenede Nationers identifikationsnummer

oplysninger om, at markedsføringsbetingelserne er opfyldt, når der er tale om markedsføring

transportmåde og -rute

forventet afsendelses- og ankomstdato

om nødvendigt de grænseovergangssteder, hvor varerne føres ind i og ud af medlemsstaterne.

De kompetente myndigheder på bestemmelsesstedet undersøger, under hvilke forhold overførslen skal finde sted, navnlig for så vidt angår særlige krav under hensyn til offentlig sikkerhed. Når sådanne særlige krav under hensyn til national sikkerhed er opfyldt, tillades overførslen. Ved transit gennem andre medlemsstaters område undersøger disse på samme måde oplysningerne om overførslen og godkender dem.

8. Med forbehold af den sædvanlige kontrol, som afgangsmedlemsstaten foretager på sit område i henhold til dette direktiv, skal modtagerne og operatørerne på anmodning fra de pågældende kompetente myndigheder sende alle de relevante oplysninger, de råder over med hensyn til overførsler af eksplosivstoffer, til myndighederne i afgangsmedlemsstaten og i transitmedlemsstaten.

9. Ingen leverandør kan overføre eksplosivstoffer, medmindre modtageren har opnået de nødvendige tilladelser hertil efter bestemmelserne i stk. 3, 5, 6 og 7.

Artikel 10

1. Ammunition må kun overføres fra én medlemsstat til en anden, Når følgende fremgangsmåde benyttes. Disse bestemmelser gælder ligeledes for overførsel af ammunition i forbindelse med postordresalg.

2. For så vidt angår overførsel af ammunition til en anden medlemsstat, giver vedkommende inden forsendelsen den medlemsstat, hvor den pågældende ammunition befinder sig, meddelelse om:

sælgers eller overdragers samt købers eller aftagers eller, i givet fald, ejers navn og adresse

det bestemmelsessted, hvortil ammunition forsendes eller transporteres

mængden af ammunition i den pågældende forsendelse eller transport

de nødvendige oplysninger til identifikation af ammunitionen og i øvrigt angivelse af, at den har været underkastet en kontrol i henhold til konventionen af 1. juli 1969 om gensidig anerkendelse af kontrolstempling af håndskydevåben

overførselsmidlet

afgangsdato og forventet ankomstdato.

Oplysningerne i de to sidste led skal meddeles, når der er tale om overførsel mellem våbenfabrikanter/-handlere. Medlemsstaten undersøger, under hvilke betingelser overførslen skal finde sted, navnlig af hensyn til den offentlige sikkerhed. Såfremt medlemsstaten giver tilladelse til denne overførsel, udsteder den en tilladelse indeholdende samtlige de i første afsnit nævnte angivelser. Denne tilladelse skal ledsage ammunitionen indtil bestemmelsesstedet; den skal på forlangende forevises for medlemsstaternes kompetente myndigheder.

3. Hver medlemsstat kan, uden forudgående tilladelse, jf. stk. 2, give våbenfabrikanter/-handlere ret til at overføre ammunition fra sit område til en våbenfabrikant/-handler, der er etableret i en anden medlemsstat. I dette øjemed udsteder den en autorisation, der gælder højst tre år, og som til enhver tid kan inddrages eller annulleres efter begrundet afgørelse. Et dokument, der henviser til denne autorisation, skal ledsage ammunitionen indtil bestemmelsesstedet; dette dokument skal på forlangende forevises for medlemsstaternes kompetente myndigheder.

Inden overførslen meddeler våbenfabrikanterne/-handlerne myndighederne i den medlemsstat, fra hvilken overførslen skal finde sted, alle de oplysninger, som er nævnt i stk. 2, første afsnit.

4. Hver medlemsstat sender de øvrige medlemsstater en fortegnelse over de typer ammunition, som uden denne medlemsstats forudgående samtykke kan overføres til dens område.

Fortegnelserne over ammunition meddeles de våbenfabrikanter/-handlere, som har opnået autorisation til at overføre ammunition uden forudgående tilladelse efter fremgangsmåden i stk. 3.

5. Hver medlemsstat fremsender alle relevante oplysninger, den råder over vedrørende de endelige overførsler af ammunition, til den medlemsstat, til hvis område overførslen foretages.

De oplysninger, som medlemsstaterne modtager i henhold til de i denne artikel fastsatte procedurer, meddeles, senest ved overførslen, til bestemmelsesmedlemsstaten og i givet fald senest ved overførslens påbegyndelse til transitmedlemsstaterne.

Artikel 11

Uanset artikel 9, stk. 3, 5, 6 og 7 samt artikel 10 kan en medlemsstat i tilfælde af alvorlige trusler eller angreb mod den offentlige sikkerhed som følge af ulovlig besiddelse eller brug af eksplosivstoffer eller ammunition omfattet af dette direktiv træffe alle nødvendige foranstaltninger med hensyn til eksplosivstoffer eller ammunition for at hindre denne ulovlige besiddelse eller brug.

Disse foranstaltninger skal respektere proportionalitetsprincippet. De må hverken udgøre et middel til skjult forskelsbehandling eller en forklædt begrænsning i samhandelen mellem medlemsstaterne.

Enhver medlemsstat, der træffer sådanne foranstaltninger, skal straks underrette Kommissionen herom. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater.

KAPITEL IV

Andre bestemmelser

Artikel 12

1. Senest den 30. juni 1993 opretter medlemsstaterne et net for udveksling af oplysninger med henblik på gennemførelse af dette direktiv. De underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, hvilke nationale myndigheder der er ansvarlige for at afsende og modtage oplysninger og for at gennemføre formaliteterne i artikel 9 og 10.

2. Bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1468/81, særlig bestemmelserne om fortrolighed, finder tilsvarende anvendelse på dette direktiv.

Artikel 13

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Udvalget behandler ethvert spørgsmål om gennemførelsen af dette direktiv.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

5. Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger efter forvaltningsproceduren i stk. 3, især for at tage hensyn til fremtidige ændringer af De Forenede Nationers henstillinger.

Artikel 14

Medlemsstaterne stiller ajourførte oplysninger om operatører, som har tilladelse til at udføre de i artikel 1, stk. 4, omhandlede aktiviteter, til rådighed for de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Medlemsstaterne sikrer sig, at disse operatører har et system, der gør det muligt at holde regnskab med, hvilke personer der til enhver tid er i besiddelse af eksplosivstoffer. Kommissionen kan vedtage foranstaltninger, der fastsætter betingelserne for anvendelsen af dette stykke. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 4.

Operatørerne fører register over deres transaktioner, således at de kan opfylde kravene i denne artikel.

De i denne artikel omhandlede dokumenter opbevares i en periode på mindst tre år fra udgangen af det kalenderår, hvor den registrerede transaktion fandt sted, uanset om virksomheden eventuelt ikke længere driver forretning. Dokumenterne skal omgående kunne stilles til rådighed for en eventuel kontrol efter anmodning fra de kompetente myndigheder.

Artikel 15

Medlemsstaterne sørger for, at eksplosivstofferne er forsynet med en passende mærkning.

Artikel 16

Når en medlemsstat giver tilladelse til fremstilling af eksplosivstoffer, kontrollerer den især de ansvarliges mulighed for at sikre overholdelsen af de tekniske forpligtelser, som de påtager sig.

KAPITEL V

Afsluttende bestemmelser

Artikel 17

Hver medlemsstat fastsætter de sanktioner, der skal bringes i anvendelse i tilfælde af overtrædelse af gennemførelsesbestemmelserne til dette direktiv. Disse sanktioner skal være tilstrækkelig strenge til at tilskynde til overholdelse af bestemmelserne.

Artikel 18

Hver medlemsstat vedtager inden for rammerne af sin interne lovgivning de foranstaltninger, der er nødvendige, for at de kompetente myndigheder kan beslaglægge ethvert produkt, der falder ind under direktivets anvendelsesområde, hvis der foreligger tilstrækkelige beviser for, at dette produkt vil blive erhvervet, anvendt eller forhandlet ulovligt.

Artikel 19

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 9, 10, 11, 12, 13 og 14 inden den 30. september 1993.

2. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 30. juni 1994 de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme de bestemmelser, der ikke er nævnt i stk. 1. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 1995.

3. Når medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

4. Medlemsstaterne tillader dog markedsføring indtil den 31. december 2002 af eksplosivstoffer, som er i overensstemmelse med den nationale lovgivning, der gælder inden den 31. december 1994.

5. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de vedtager på dette direktivs område.

Artikel 20

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 5. april 1993.

På Rådets vegne

J. TRØJBORG

Formand

 

BILAG I

VÆSENTLIGE SIKKERHEDSKRAV

I. Generelle krav

1. Hvert eksplosivstof skal udformes, fremstilles og leveres således, at det udgør en minimal risiko for menneskers liv og sundhed, og at skade på ejendom og miljø undgås under forhold, der normalt kan forventes at forekomme, især for så vidt angår sikkerhedsbestemmelser og normal praksis, også i perioden inden brug.

2. Hvert eksplosivstof skal have de præstationsegenskaber, som fabrikanten har specificeret, for at sikre maksimal sikkerhed og pålidelighed.

3. Hvert eksplosivstof skal udformes og fremstilles på en sådan måde, at det ved anvendelse af passende teknologi kan destrueres med de mindst mulige miljømæssige virkninger.

II. Særlige krav

1. I givet fald skal nedenstående oplysninger og egenskaber tages i betragtning. Hvert eksplosivstof skal afprøves under realistiske forhold. Hvis dette ikke er muligt i et laboratorium, skal afprøvningen finde sted under de betingelser, hvorunder eksplosivstoffet skal anvendes.

a) Opbygning og karakteristiske egenskaber, herunder kemisk sammensætning, blandingsgrad og eventuelt dimensioner og kornkurve.

b) Eksplosivstoffets fysiske og kemiske stabilitet under alle forhold, som det kan blive udsat for.

c) Følsomhed over for slag og friktion.

d) Kompatibilitet mellem alle bestanddelene hvad angår deres kemiske og fysiske stabilitet.

e) Eksplosivstoffets kemiske renhed.

f) Eksplosivstoffets modstandsdygtighed over for påvirkning fra vand, når det skal anvendes under fugtige eller våde forhold, og når dets sikkerhed og pålidelighed kan svækkes af vand.

g) Modstandsdygtighed over for lave og høje temperaturer, når eksplosivstoffet skal opbevares eller anvendes ved sådanne temperaturer, og dets sikkerhed eller pålidelighed kan påvirkes i negativ retning ved afkøling eller opvarmning af en bestanddel eller eksplosivstoffet som sådant.

h) Eksplosivstoffets egnethed til anvendelse i farlige omgivelser (f. eks. omgivelser med grubgas, varm masse osv.), hvis det skal anvendes under sådanne forhold.

i) Sikkerhedsanordning med henblik på at forhindre, at initiering eller antændelse sker i utide eller ved uagtsomhed.

j) Korrekt ladning og funktion af eksplosivstoffet, når det anvendes efter formålet.

k) Passende anvisninger og, om nødvendigt, mærkning vedrørende sikker håndtering, opbevaring, anvendelse og destruering på modtagerstatens officielle sprog.

l) Eksplosivstoffets, dets indkapslings eller andre bestanddeles evne til at modstå forringelse under opbevaring indtil »anvendes senest«-datoen, som anført af fabrikanten.

m) Specifikation af alle anordninger og alt tilbehør, der er en forudsætning for, at eksplosivstoffet kan fungere pålideligt og sikkert.

2. De forskellige kategorier af eksplosivstoffer skal i det mindste også opfylde følgende krav:

A. Sprængstoffer

a) Den foreslåede initieringsmetode skal sikre, at sprængstoffet detonerer eller eksploderer sikkert, pålideligt og fuldstændigt.

b) Sprængstoffer i form af patroner skal forplante detoneringen sikkert og pålideligt gennem hele rækken af patroner.

c) Gasser, der forårsages af sprængstoffer, der skal anvendes under jorden, må kun indeholde kulilte, salpetergas, andre gasarter, dampe og luftbårne restpartikler i fast form i mængder, der ikke skader sundheden under normale driftsbetingelser.

B. Detonations-, sikkerheds- og antændelseslunter samt shock tubes

a) Materialet uden om detonations-, sikkerheds- og antændelseslunter skal have en passende mekanisk styrke og skal i tilstrækkelig grad kunne beskytte det eksplosive materiale, når dette udsættes for normal mekanisk spænding.

b) Parametrene for brændetider for sikkerhedslunter skal angives og overholdes nøje.

c) Detonationslunterne skal kunne initieres pålideligt, have tilstrækkelig initieringsevne og opfylde kravene med hensyn til opbevaring selv under særlige klimatiske forhold.

C. Detonatorer (herunder forsinkelsesdetonatorer)

a) Detonatorerne skal pålideligt initiere detonationen af de sprængstoffer, som skal anvendes sammen med dem under alle tænkelige forhold.

b) Forsinkelsesdetonatorer skal kunne initieres pålideligt.

c) Initieringsevnen må ikke kunne svækkes af fugtighed.

d) Forsinkelsesdetonatorernes forsinkelsestider skal være tilstrækkelig ensartede, således at risikoen for, at forsinkelsestiderne for efterfølgende tidstrin overlapper hinanden, stort set elimineres.

e) Elektriske detonatorers elektriske egenskaber skal anføres på emballagen (f. eks. brandfri strøm, modstand osv.)

f) Ledningerne til elektriske detonatorer skal have tilstrækkelig isolering og mekaniske styrke, og dette gælder også for soliditeten af forbindelsen til detonatoren.

D. Drivmidler og raketdrivmidler

a) Disse materialer må ikke detonere, når de anvendes efter formålet.

b) Drivmidler skal om nødvendigt (dvs. hvis de er baseret på cellulosenitrat) stabiliseres mod nedbrydning.

c) Faste raketdrivmidler må ikke udvise utilsigtede revner eller gasbobler, som medfører fare for deres rette funktion, når de forekommer i komprimeret eller støbt form.

 

BILAG II

1) MODUL B: EF-typeafprøvning

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at en prøve, som er repræsentativ for den pågældende produktion, opfylder de relevante krav i direktivet.

2. Anmodning om EF-typeafprøvning indgives af fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant til et bemyndiget organ efter eget valg.

Anmodningen skal indeholde:

fabrikantens navn og adresse samt navn og adresse på fabrikantens repræsentant, hvis anmodningen indgives af denne

en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

den tekniske dokumentation, jf. punkt 3.

Ansøgeren stiller en prøve, som er repræsentativ for den pågældende produktion, og som i det følgende benævnes »type«, til rådighed for det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ kan anmode om yderligere prøveeksemplarer, Såfremt dette er nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af prøvningsprogrammet.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere produkters overensstemmelse med direktivets krav. I det omfang, det er nødvendigt for vurderingen, skal den omfatte produktets konstruktion, fremstilling og funktion og indeholde følgende:

en almindelig beskrivelse af typen

konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager, kredsløb m. v.

de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og lister samt af produktet funktion

en liste over de standarder, der er nævnt i artikel 4 og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i de tilfælde, hvor de i artiklen nævnte standarder ikke er anvendt

resultater af konstruktionsberegninger og undersøgelser

prøverapporter.

4. Det bemyndigede organ:

4.1. undersøger den tekniske dokumentation, kontrollerer, at typen er fremstillet i overensstemmelse med denne, og fastslår, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de i artikel 4 nævnte standarder, samt hvilke elementer der er konstrueret, uden at de relevante bestemmelser i disse standarder er blevet anvendt

4.2. gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om fabrikantens løsninger opfylder de væsentlige krav i direktivet i de tilfælde, hvor de i artikel 4 nævnte standarder ikke er anvendt

4.3. gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om de relevante standarder rent faktisk er blevet anvendt i de tilfælde, hvor fabrikanten har valgt at anvende disse

4.4. aftaler med ansøgeren, hvor undersøgelserne og de nødvendige prøvninger skal gennemføres.

5. Opfylder typen dette direktivs bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde fabrikantens navn og adresse, undersøgelsens resultater samt de nødvendige data til identificering af den godkendte type.

En oversigt over de relevante dele af den tekniske dokumentation vedlægges attesten, og en kopi heraf opbevares af det bemyndigede organ.

Nægter det bemyndigede organ at udstede en typeafprøvningsattest til fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, skal det give en detaljeret redegørelse for årsagerne hertil.

Der fastlægges en klageprocedure.

6. Ansøgeren skal underrette det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation vedrørende EF-typeafprøvningen, om enhver ændring af det godkendte produkt; produktet skal godkendes på ny, hvis sådanne ændringer kan påvirke overensstemmelsen med de væsentlige krav eller de foreskrevne betingelser for anvendelse af produktet. Denne tillægsgodkendelse gives i form af et tillæg til den oprindelige EF-typeafprøvningsattest.

7. Alle bemyndigede organer meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedt eller tilbagekaldte EF-typeafprøvningsattester og tillæg.

8. De øvrige bemyndigede organer kan få en kopi af typeafprøvningsattesterne og/eller tillæggene dertil. Bilagene til attesterne stilles til de øvrige bemyndigede organers rådighed.

9. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af EF-typeafprøvningsattesten og eventuelle tillæg til denne i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet.

Er hverken fabrikanten eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at kunne fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af produktet i Fællesskabet.

2) MODUL C: Typeoverensstemmelse

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant garanterer og erklærer, at de pågældende eksplosivstoffer er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i dette direktiv. Fabrikanten anbringer CE-mærket på hvert enkelt eksplosivstof og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring.

2. Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at de fremstillede produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og med kravene i dette direktiv.

3. Fabrikanten eller dennes repræsentant skal opbevare en kopi af overensstemmelseserklæringen i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet.

Er hverken fabrikanten eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at kunne fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af produktet i Fællesskabet.

4. Et bemyndiget organ, udvalgt af fabrikanten, foretager eller lader foretage kontrol af produkterne med skiftende mellemrum. Det bemyndigede organ udtager på virksomheden en passende stikprøve til kontrol af de færdige produkter, og der gennemføres prøvninger som omhandlet i den (de) relevante standard(er), jf. artikel 4 eller tilsvarende prøvninger, for at kontrollere, om produktionen opfylder kravene i det pågældende direktiv. Opfylder et eller flere produkter ikke kravene, træffer det bemyndigede organ de nødvendige foranstaltninger.

Fabrikanten anbringer under det bemyndigede organs ansvar dette identificeringsmærke i løbet af fremstillingsprocessen.

3) MODUL D: Kvalitetssikring af produktionen

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved en fabrikant, der opfylder kravene i punkt 2, garanterer og erklærer, at de pågældende eksplosivstoffer er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder kravene i dette direktiv. Fabrikanten anbringer CE-mærket på hvert enkelt eksplosivstof og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærket anføres det identificeringsmærke, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarlig for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem for produktion og foretage kontrol og prøvninger af de færdige apparater som beskrevet i punkt 3. Han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet for de pågældende produkter til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

alle oplysninger, der er relevante for den planlagte produktkategori

dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre, at apparaterne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten samt med de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrørende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til eksplosivstoffernes kvalitet

fremstillingsprocesser, teknikker vedrørende kvalitetskontrol og -sikring samt de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt

de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter fremstillingen, og den hyppighed, hvormed dette sker

kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter og prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter over personalets kvalifikationer m. v.

hvordan det kontrolleres, at den krævede kvalitet af eksplosivstofferne er opnået, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne følger den harmoniserede standard på området. Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

Afgørelsen skal meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten afgørelsen. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det udpegede organs ansvar

4.1. Formålet med EF-kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, kontrol-, prøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer m.v.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer hensigtsmæssigt; det udsteder om nødvendigt en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til fabrikanten.

5. Fabrikanten skal i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet kunne forelægge de nationale myndigheder:

den i punkt 3.1, andet led, omhandlede dokumentation

de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

den i punkt 3.4, fjerde afsnit, og punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

4) MODUL E: Kvalitetssikring af produkterne

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at de pågældende eksplosivstoffer er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten. Fabrikanten foretager EF-mærkningen på hvert enkelt eksplosivstof og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med EF-mærkningen anføres det identificeringsmærke, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarlig for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem for endelig kontrol og prøvning af eksplosivstofferne som beskrevet i punkt 3. Han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet for eksplosivstofferne til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

alle relevante oplysninger vedrørende den planlagte kategori eksplosivstoffer

dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2. Under kvalitetssystemet undersøges hvert enkelt eksplosivstof, og der gennemføres de prøvninger, der er omhandlet i den (de) relevante standard(er), jf. artikel 4, eller tilsvarende prøvninger, for at sikre, at produktet opfylder de relevante krav i direktivet. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation for kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig bl.a. indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til produktkvalitet

de undersøgelser og prøvninger, der vil blive udført efter fremstillingen

hvordan det kontrolleres, at kvalitetssystemet fungerer effektivt

kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer m.v.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne følger den harmoniserede standard på området.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

Afgørelsen skal meddeles fabrikanten. Den skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1. formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere kontrol-, prøvnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

teknisk dokumentation

kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer m.v.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet, og skal udarbejde en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. I forbindelse med sådanne besøg kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage prøvninger for om nødvendigt at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer effektivt; det udsteder en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til fabrikanten.

5. Fabrikanten skal i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet kunne forelægge de nationale myndigheder:

den i punkt 3.1, andet led, omhandlede dokumentation

de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

de i punkt 3.4, fjerde afsnit, og punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Alle bemyndigede organer meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

5) MODUL F: Produktionsverifikation

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant garanterer og erklærer, at de eksplosivstoffer, som bestemmelserne i punkt 3 er blevet anvendt på, er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i direktivet.

2. Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at fremstillingsprocessen sikrer, at eksplosivstofferne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og med de relevante krav i direktivet. Fabrikanten foretager EF-mærkningen på hvert enkelt eksplosivstof og udsteder en overensstemmelseserklæring.

3. Det bemyndigede organ foretager de nødvendige undersøgelser og prøvninger for at verificere, at eksplosivstoffet er i overensstemmelse med direktivets krav ved kontrol og prøvning af hvert enkelt eksplosivstof som beskrevet i punkt 4.

Fabrikanten eller dennes repræsentant opbevarer en kopi af overensstemmelseserklæringen i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af eksplosivstoffet.

4. Verifikation ved kontrol og prøvning af hvert enkelt eksplosivstof

4.1. Alle eksplosivstofferne undersøges enkeltvis, og der gennemføres de prøvninger, der er omhandlet i den (de) relevante standard(er), jf. artikel 4, eller tilsvarende prøvninger for at verificere, at produkterne er i overensstemmelse med den type og de krav, der gælder i henhold til direktivet.

4.2. Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identificeringsmærke på hvert enkelt godkendt eksplosivstof og udsteder en skriftlig overensstemmelsesattest vedrørende de gennemførte prøvninger.

4.3. Fabrikanten eller dennes repræsentant skal på opfordring kunne forevise den overensstemmelsesattest, der er udstedt af det bemyndigede organ.

6) MODUL G: Enhedsverifikation

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten garanterer og erklærer, at det eksplosivstof, for hvilket der udstedt den i punkt 2 omhandlede attest, er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet. Fabrikanten foretager EF-mærkningen på eksplosivstoffet og udsteder en overensstemmelseserklæring.

2. Det bemyndigede organ undersøger eksplosivstoffet og gennemfører de prøvninger, der er omhandlet i den (de) relevante standard(er), jf. artikel 4, eller tilsvarende prøvninger for at sikre, at det er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet.

Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identificeringsmærke på det godkendte eksplosivstof og udsteder en overensstemmelsesattest vedrørende de gennemførte prøvninger.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere eksplosivstoffets overensstemmelse med direktivets krav samt forstå dets konstruktion, fremstilling og funktion.

Dokumentationen indeholder følger oplysninger, for så vidt de er relevante for vurderingen:

en almindelig beskrivelse af typen

konstruktionstegninger og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager, kredsløb osv.

de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og lister, samt af hvorledes eksplosivstoffet eller sikringssystemet fungerer

en liste over de standarder, der er nævnt i artikel 4, og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i tilfælde, hvor de i artikel 4 nævnte standarder ikke er anvendt

resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersøgelser m.v.

prøverapporter.

 

BILAG III

MINIMUMSKRITERIER, SOM MEDLEMSSTATERNE SKAL IAGTTAGE VED BEMYNDIGELSE AF ORGANERNE

1. Organet, dets leder og det personale, der skal udføre kontrolarbejdet, må hverken være konstruktør, fabrikant, leverandør eller bruger af de eksplosivstoffer, de kontrollerer, eller være nogle af de nævnte personers repræsentant. De må hverken deltage direkte eller som repræsentant i konstruktion, fremstilling, markedsføring eller vedligeholdelse af eksplosivstofferne. Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikant og organ.

2. Organet og det personale, der skal udføre kontrollen, skal udføre kontrolarbejdet med den størst mulige faglige uafhængighed og den største, tekniske kompetence samt være uafhængig af enhver form for pression og incitament, navnlig af finansiel art, som kan påvirke deres bedømmelse eller resultaterne af deres kontrol, især fra personer eller grupper af personer, der har interesse i verifikationsresultaterne.

3. Organet skal råde over det nødvendige personale og besidde de nødvendige midler for på fyldestgørende måde at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med gennemførelsen af kontrollen; det skal ligeledes have adgang til det nødvendige materiel for at kunne foretage særkontrol.

4. Det personale, som skal udføre kontrollen, skal have:

en god teknisk og faglig uddannelse

et tilstrækkeligt kendskab til forskrifterne vedrørende den kontrol, det udfører, og tilstrækkelig praktisk erfaring med hensyn til et sådant kontrolarbejde

den nødvendige færdighed i at udarbejde de attester, journaler og rapporter, som gengiver resultaterne af den udførte kontrol.

5. Det personale, som skal udføre kontrollen, skal sikres fuld uafhængighed. Aflønningen af hver enkelt ansat må hverken være afhængig af det antal kontrolfunktioner, den pågældende udfører, eller af resultaterne af denne kontrol.

6. Organet skal være ansvarsforsikret, medmindre det civilretlige ansvar dækkes af staten på grundlag af nationale retsregler, eller medmindre kontrollen direkte udføres af medlemsstaten.

7. Organets ansatte er bundet af tavshedspligt (undtagen over for de kompetente administrative myndigheder i den stat, hvor de udfører deres arbejde) i henhold til dette direktiv eller enhver national retsforskrift, der er udstedt i medfør af dette.

BILAG IV

OVERENSSTEMMELSEMÆRKNING

EF-overensstemmelsesmærkningen består af initialerne »CE« i overensstemmelse med nedenstående grafiske gengivelse.

34647549957779616 Size: (310 X 180)

Formindskes eller forstørres mærket, skal det størrelsesforhold, der fremgår af ovenstående graddelte grafiske gengivelse, respekteres.


Bilag 2

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/57/EF af 23. april 2004

om identificering af pyrotekniske artikler og visse former for ammunition i henhold til Rådets direktiv 43/15/EØF om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug

Præambel og notehenvisninger udeladt

Artikel 1

Med henblik på gennemførelse af artikel 1, stk. 3, andet led og til dels tredje led, i direktiv 93/15/EØF indeholder bilag I til nærværende direktiv en liste over de artikler, der i henhold til de relevante henstillinger fra De Forenede Nationer betragtes som pyrotekniske artikler eller ammunition.

Artikel 2

Med henblik på gennemførelse af artikel 1, stk. 3, andet led, i direktiv 93/15/EØF, indeholder bilag II til nærværende direktiv en liste over de artikler, for hvilke det skal fastlægges, om de er pyrotekniske artikler eller eksplosivstoffer.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2004 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme nærværende direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og nærværende direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 31. januar 2005.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til nærværende direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastlægger reglerne for denne henvisning.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af nærværende direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

 

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2004.

   
På Kommissionens vegne
   
Erkki LIIKANEN
   
Medlem af Kommissionen

BILAG I

Artikler, der i henhold til de relevante henstillinger fra De Forenede Nationer betragtes som pyrotekniske artikler eller ammunition

FN-nr.
Navn og beskrivelse
Klasse/underklasse
Glossar (skal kun betragtes som vejledende information)
Gruppe G
     
0009
Ammunition, brandstiftende, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning
1.2 G
Ammunition
Generel betegnelse, der hovedsagelig vedrører genstande til militær brug og omfatter alle slags bomber, granater, raketter, miner, projektiler
og andre lignende anordninger.
Ammunition, brandstiftende
Ammunition, der indeholder et brændbart stof. Med undtagelse af tilfælde, hvor det brændbare stof er et sprængstof i sig selv, indeholder det tillige en eller flere af følgende bestanddele: en drivladning med tændladning og tændsats; et brandrør med sprængladning eller udkasterladning.
0010
Ammunition, brandstiftende, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning
1.3 G
Se under FN-nr. 0009
0015
Ammunition, røg-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning
1.2 G
Ammunition, røg‑
Ammunition, der indeholder et røgfrembringende stof. Med undtagelse af tilfælde, hvor stoffet er et sprængstof i sig selv, indeholder ammunitionen tillige en eller flere af følgende bestanddele: En drivladning med tændladning og tændsats; et brandrør med sprængladning eller udkasterladning.
0016
Ammunition, røg-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning
1.3 G
Se under FN-nr. 0015
0018
Ammunition, tårefremkaldende, med sprængladning, udkasterladning eller drivladning
1.2 G
Ammunition, tårefremkaldende, med sprængladning, udkasterladning eller drivladning
Ammunition, der indeholder et tårefremkaldende stof. Det indeholder desuden en eller flere af følgende bestanddele: et pyroteknisk stof; en drivladning med tændladning og tændsats; et brandrør med sprængladning eller udkasterladning.
0019
Ammunition, tårefremkaldende, med sprængladning, udkasterladning
1.3 G
Se under FN-nr. 0018
0039
Fotobomber
1.2 G
Bomber
Eksplosivstofholdige genstande, der udkastes fra et fly. Kan indeholde en brændbar væske med sprængladning, en fotoflashsats eller en sprængladning. Betegnelsen omfatter: fotobomber
0049
Patroner, lys-
1.1 G
Patroner, lys‑
Genstande, der består af et hylster, en tændladning og blitzlyspulver samlet i et og klar til affyring.
0050
Patroner, lys-
1.3 G
Se under FN-nr. 0049
0054
Patroner, signal-
1.3 G
Patroner, signal-
Genstande beregnet til at affyre farvede signalblus eller andre signaler fra signalpistoler og lignende.
0066
Tændsnor
1.4 G
Tændsnor
Genstand bestående af tekstilgarn dækket med sortkrudt eller en anden hurtigtbrændende pyroteknisk blanding og med en bøjelig beskyttelsesbeklædning. Den kan tillige bestå af en kerne af sortkrudt omgivet af bøjeligt vævet stof. Den brænder i længderetningen med en ydre flamme og anvendes til at overføre tænding fra en anordning til en ladning.
0092
Signalblus, jord
1.3 G
Signalblus
Genstande, der indeholder pyrotekniske stoffer, der er beregnet til anvendelse med henblik på oplysning, identifikation, signalering eller advarsel.
0093
Lysbomber, luft
1.3 G
Se under FN-nr. 0092
0101
Tændsnor, ikke-detonerende
1.3 G
Tændsnor/Brandrør
De engelske betegnelser for tændsnor/brandrør (fuse/fuze) har fælles oprindelse (fransk fusée, fusil) og anses somme tider for at være forskellige stavemåder, men det er vigtigt at fastholde at fuse (tændsnor) betegner en snorlignende tændanordning, mens fuze (brandrør) betegner en anordning, der indeholder mekaniske, elektriske, kemiske eller hydrostatiske komponenter til initiering af serietænding ved deflagration eller detonation.
Tændsnor, hurtigtvirkende, ikke-detonerende (quickmatch)
Genstand bestående af bomuldsgarn imprægneret med fint sortkrudt (quickmatch). Brænder med en udvendig flamme og anvendes ved serietænding af fyrværkeri osv.
0103
Brandrør, metalbeklædt
1.4 G
Brandrør, metalbeklædt
Genstand bestående af et metalrør med en kerne af et deflagrerende sprængstof.
0171
Ammunition, lys- med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning
1.2 G
Ammunition, lys- med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning
Ammunition beregnet på at frembringe en enkelt stærk lyskilde til oplysning af et område. Betegnelsen omfatter lyspatroner, lysgranater og lysprojektiler samt målidentifikationsbomber.
0191
Signalblus, hånd-
1.4 G
Genstande beregnet til at frembringe signaler.
0192
Knaldkapsler, jernbane-, eksplosive
1.1 G
Se under FN-nr. 0191
0194
Nødsignaler, skibe
1.1 G
Se under FN-nr. 0191
0195
Nødsignaler, skibe
1.3 G
Se under FN-nr. 0191
0196
Røgsignaler
1.1 G
Se under FN-nr. 0191
0197
Røgsignaler
1.4 G
Se under FN-nr. 0191
0212
Lysspor til ammunition
1.3 G
Lysspor til ammunition
Hermetisk lukkede genstande, der indeholder pyrotekniske stoffer beregnet til at vise et projektils bane.
0254
Ammunition, lys- med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivlading
1.3 G
Se under FN-nr. 0171
0297
Ammunition, lys- med eller uden sprængladning, ud kasterladning
1.4 G
Se under FN-nr. 0254
0299
Fotobomber
1.3 G
Se under FN-nr. 0039
0300
Ammunition, brandstiftende, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning
1.4 G
Se under FN-nr. 0009
0301
Ammunition, tårefremkaldende, med sprængladning, udkasterladning eller drivladning
1.4 G
Se under FN-nr. 0018
0303
Ammunition, røg-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning
1.4 G
Se under FN-nr. 0015
0306
Lysspor til ammunition
1.4 G
Se under FN-nr. 0212.
0312
Patroner, signal-
1.4 G
Patroner, signal-
Genstande beregnet til at affyre farvede signalblus eller andre signaler fra signalpistoler.
0313
Røgsignaler
1.2 G
Se under FN-nr. 0195
0318
Granater, øvelses-, hånd- eller gevær-
1.3 G
Granater, hånd- eller gevær‑
Genstande, der er beregnet til at blive kastet med hånden eller afskudt med gevær. Betegnelsen omfatter: Granater, øvelses-, hånd- eller gevær-.
0319
Tændpatroner
1.3 G
Tændpatroner
Genstande, der består af en tændladning til tænding og en hjælpeladning bestående af et deflagrerende sprængstof som f.eks. sortkrudt, der anvendes til at antænde drivladningen i hylstre til f.eks. kanoner.
0320
Tændpatroner
1.4 G
Se under FN-nr. 0319
0333
Fyrværkeri
1.1 G
Fyrværkeri
Pyrotekniske genstande beregnet til underholdning.
0334
Fyrværkeri
1.2 G
Se under FN-nr. 0333
0335
Fyrværkeri
1.3 G
Se under FN-nr. 0333
0336
Fyrværkeri
1.4 G
Se under FN-nr. 0333
0362
Ammunition, øvelses-
1.4 G
Ammunition, øvelses-
Ammunition uden hovedladning, der indeholder en sprængladning eller udkasterladning. Normalt indeholder den tillige et brandrør og en drivladning
0363
Ammunition, kalibrerings-
1.4 G
Ammunition, kalibrerings‑
Ammunition, der indeholder pyrotekniske stoffer. Anvendes til prøvning af ydelse eller kraft af ny ammunition, våbenkomponenter eller -kombinationer.
0372
Granater, øvelses-, hånd- eller gevær‑
1.2 G
Se under FN-nr. 0318
0373
Signalblus, hånd-
1.4 S
Se under FN-nr. 0191
0403
Lysbomber, luft
1.4 G
Se under FN-nr. 0092
0418
Signalblus, jord
1.2 G
Se under FN-nr. 0092
0419
Signalblus, jord
1.1 G
Se under FN-nr. 0092
0420
Lysbomber, luft
1.1 G
Se under FN-nr. 0092
0421
Lysbomber, luft
1.2 G
Se under FN-nr. 0092
0424
Projektiler, inerte, med lysspor
1.3 G
Projektiler
Genstande som feks. granater eller kugler, der udskydes fra en kanon eller lignende, et gevær eller et andet håndskydevåben. Kan være inerte, med eller uden lysspor eller kan indeholde en spræng- eller udkasterladning eller en sprængladning. Betegnelsen omfatter: Projektiler, inerte, med lysspor, projektiler med sprængladning eller udkasterladning; projektiler med sprængladning.
0425
Projektiler, inerte, med lysspor
1.4 G
Se under FN-nr. 0424
0428
Pyrotekniske genstande til tekniske formål
1.1 G
Pyrotekniske genstande til tekniske formål
Genstande, der indeholder pyrotekniske stoffer og anvendes til tekniske formål, som f.eks. frembringelse af varme, gas, teatereffekter osv. Betegnelsen omfatter ikke følgende genstande, der er opført separat: al ammunition; patroner, signal-; kabelcuttere, eksplosive; fyrværkeri; lysbomber, luft; signalblus, jord; udløseranordninger, eksplosive; sprængnitter, signalblus, hånd-; signaler, nød-; jernbaneknaldkapsler, eksplosive; røgsignaler.
0429
Pyrotekniske genstande til tekniske
formål
1.2 G
Se under FN-nr. 0428
0430
Pyrotekniske genstande til tekniske
formål
1.3 G
Se under FN-nr. 0428
0431
Pyrotekniske genstande til tekniske formål
1.4 G
Se under FN-nr. 0428
0434
Projektiler med sprængladning eller udkasterladning
1.2 G
Projektiler
Genstande som f.eks. granater eller kugler, der udskydes fra en kanon eller lignende, et gevær eller et andet håndskydevåben. Kan være inerte, med eller uden lysspor eller kan indeholde en spræng- eller udkasterladning eller en sprængladning. Betegnelsen omfatter: Projektiler, inerte, med lysspor; projektiler med sprængladning eller udkasterladning; projektiler med sprængladning.
0435
Projektiler med sprængladning eller udkasterladning
1.4 G
Se under FN-nr. 0434
0452
Granater, øvelses-, hånd- eller gevær‑
1.4 G
Se under FN-nr. 0372
0487
Røgsignal
1.3 G
Se under FN-nr. 0194
0488
Ammunition, øvelses-
1.3 G
Ammunition, øvelses‑
Ammunition uden hovedladning, der indeholder en sprængladning eller udkasterladning. Normalt indeholder den tillige et brandrør og en drivladning. Betegnelsen udelukker følgende
artikler, som er anført særskilt: Granater, øvelses-.
0492
Knaldkapsler, jernbane-, eksplosive
1.3 G
Se under FN-nr. 0194
0493
Knaldkapsler, jernbane-, eksplosive
1.4 G
Se under FN-nr. 0194
0503
Airbag-oppustere eller airbag- moduler eller selestrammere
1.4 G
 
       
       
FN-nr.
Navn og beskrivelse
Klasse/underklasse
Glossar (skal kun betragtes som vejledende information)
Gruppe S
     
0110
Granater, øvelses-, hånd- eller gevær
1.4 S
Se under FN-nr. 0318
0193
Knaldkapsler, jernbane-, eksplosive
1.4 S
Se under FN-nr. 0194
0337
Fyrværkeri
1.4 S
Se under FN-nr. 0334
0345
Projektiler, inerte, med lysspor
1.4 S
Projektiler
Genstande som feks. granater eller kugler, der udskydes fra en kanon eller lignende, et gevær eller et andet håndskydevåben. Kan være inerte, med eller uden lysspor eller kan indeholde en spræng- eller udkasterladning eller en sprængladning.
0376
Tændpatroner
1.4 S
Se under FN-nr. 0319
0404
Lysbomber, luft
1.4 S
Se under FN-nr. 0092
0405
Patroner, signal-
1.4 S
Patroner, signal‑
Genstande beregnet til at affyre farvede signalblus eller andre signaler fra signalpistoler og lignende.
0432
Pyrotekniske genstande til tekniske formål
1.4 S
 

BILAG II

Artikler for hvilke det skal fastlægges, om de er pyrotekniske artikler eller eksplosivstoffer

       
FN-nr.
Navn og beskrivelse
Klasse/underklasse
Glossar (skal kun betragtes som vejledende information)
Gruppe G
     
0121
Fængmidler
1.1 G
Fængmidler
Genstande indeholdende et eller flere eksplosivstoffer beregnet til at udløse en deflagration i en tændkæde. Genstandene kan udløses kemisk, elektrisk eller mekanisk.
0314
Fængmidler
1.2 G
Se under FN-nr. 0121
0315
Fængmidler
1.3 G
Se under FN-nr. 0121
0316
Brandrør, antændende
1.3 G
 
0317
Brandrør, antændende
1.4 G
 
0325
Fængmidler
1.4 G
Se under FN-nr. 0121
0353
Genstande, eksplosive, ikke andetsteds specificeret
1.4 G
 
0454
Fængmidler
1.4 S
Se under FN-nr. 0121
       
       
FN-nr.
Navn og beskrivelse
Klasse/underklasse
Glossar (skal kun betragtes som vejledende information)
Gruppe S
     
0131
Luntetændere
1.4 S
Luntetændere
Genstande, der kan være konstrueret på forskellige måder, og som tjener til antænding af sikkerhedstændsnor (sikkerhedslunte). De udløses ved rivning eller perkussion (slag) eller elektrisk.
0349
Genstande, eksplosive, ikke andetsteds specificeret
1.4 S
 
0368
Brandrør, antændende
1.4 S
 


Bilag 3

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/43/EF

af 4. april 2008

om oprettelse i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF af et system til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug

(EØS-relevant tekst)

Præambel og notehenvisninger udeladt

KAPITEL 1

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

Ved dette direktiv fastsættes et harmoniseret system til unik id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Direktivet gælder ikke for:

a) eksplosivstoffer, der transporteres og leveres uemballeret eller i pumpevogne med henblik på direkte aflæsning i sprænghuller

b) eksplosivstoffer, der fremstilles på sprængningsstedet, og som lades umiddelbart efter fremstillingen (»in situ«-fremstilling)

c) ammunition.

KAPITEL 2

ID-MÆRKNING AF VARER

Artikel 3

Unik id-mærkning

1. Medlemsstaterne skal sikre, at operatører i sektoren for eksplosivstoffer, som fremstiller eller importerer eksplosivstoffer eller samler detonatorer, påfører eksplosivstofferne og alle de mindste pakningsenheder en unik id-mærkning.

I tilfælde hvor et eksplosivstof er genstand for yderligere fremstillingsprocesser, er fabrikanten ikke forpligtet til at mærke eksplosivstoffet med en ny unik id-mærkning, medmindre den originale unikke id-mærkning ikke længere er i overensstemmelse med artikel 4.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor eksplosivstoffer fremstilles til eksport og påføres en id-mærkning i overensstemmelse med importlandets krav, der gør det muligt at spore eksplosivstofferne.

3. Den unikke id-mærkning skal bestå af de i bilaget beskrevne elementer.

4. Hvert produktionssted tildeles en trecifret kode af de nationale myndigheder i den medlemsstat, hvori det er etableret.

5. Hvis produktionsstedet er beliggende uden for Fællesskabet, kontakter den i Fællesskabet etablerede fabrikant en national myndighed i importmedlemsstaten med henblik på tildeling af en kode til produktionsstedet.

Hvis produktionsstedet er beliggende uden for Fællesskabet, og fabrikanten ikke er etableret i Fællesskabet, kontakter importøren af de pågældende eksplosivstoffer en national myndighed i importmedlemsstaten med henblik på tildeling af en kode til produktionsstedet.

6. Medlemsstaterne sørger for, at distributører, der ompakker eksplosivstoffer, sikrer sig, at den unikke id-mærkning er fastgjort til eksplosivstofferne og til de mindste pakningsenheder.

Artikel 4

Mærkning og fastgørelse

Den unikke id-mærkning skal være udført direkte på eller fastgjort på den pågældende artikel, således at mærkningen er holdbar og klart læselig.

Artikel 5

Eksplosivstoffer i patroner og sække

For eksplosivstoffer i patroner og sække skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket på hver patron eller sæk, eller være trykt direkte herpå. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse patroner.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver patron eller sæk og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse patroner.

Artikel 6

Tokomponenteksplosivstoffer

For pakkede tokomponenteksplosivstoffer skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket på hver mindste pakningsenhed indeholdende de to komponenter eller være trykt direkte herpå.

Artikel 7

Enkle detonatorer og lunter

For enkle detonatorer og lunter skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket på detonatorhylstret eller være trykt eller stemplet direkte herpå. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse detonatorer eller lunter.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver detonator eller lunte, og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse detonatorer eller lunter.

Artikel 8

Elektriske, ikke-elektriske og elektroniske detonatorer

For elektriske, ikke-elektriske og elektroniske detonatorer skal den unikke id-mærkning bestå enten af en selvklæbende etiket på ledningerne eller rørene eller en selvklæbende etiket på detonatorhylstret eller være trykt eller stemplet direkte herpå. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse detonatorer.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver detonator, og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse detonatorer.

Artikel 9

Primere og boostere

For primere og boostere skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket eller være trykt direkte på primeren eller boosteren. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse primere eller boostere.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver primer eller booster, og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse primere eller boostere.

Artikel 10

Detonationslunter og sikkerhedslunter

For detonationslunter og sikkerhedslunter skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket eller være trykt direkte på spolen. Den unikke id-mærkning anføres hver femte meter på enten luntens ydre hylster eller på det indre lag af ekstruderet plast umiddelbart under luntens ydre tråde. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse lunter.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der indsættes i snoren og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse lunter.

Artikel 11

Dåser og tønder indeholdende eksplosivstoffer

For dåser og tønder indeholdende eksplosivstoffer skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket eller være trykt direkte på dåsen eller tønden indeholdende eksplosivstofferne.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver dåse eller tønde.

Artikel 12

Kopier af originale etiketter

Operatører kan på eksplosivstofferne fastgøre selvklæbende, aftagelige kopier af de originale etiketter, som brugerne kan benytte. Med henblik på at forhindre misbrug skal disse kopier være klart markerede som kopier.

KAPITEL 3

DATAINDSAMLING OG REGISTRERING

Artikel 13

Dataindsamling

1. Medlemsstaterne sikrer sig, at operatørerne i sektoren for eksplosivstoffer indfører et system til indsamling af data vedrørende eksplosivstoffer, herunder eksplosivstoffernes unikke id-mærkninger, på hele deres vej gennem forsyningskæden og i hele deres livscyklus.

2. Dataindsamlingssystemet skal gøre det muligt for operatørerne at holde regnskab med eksplosivstofferne, således at det er muligt til enhver tid at fastslå, hvem der har eksplosivstofferne i hænde.

3. Medlemsstaterne sikrer sig, at de indsamlede data, herunder de unikke id-mærkninger, opbevares og vedligeholdes i en periode på 10 år efter leveringen eller efter udløbet af eksplosivstoffernes livscyklus, i de tilfælde hvor dette kendes, også efter at de pågældende operatører har indstillet deres handelsvirksomhed.

Artikel 14

Operatørernes forpligtelser

Medlemsstaterne skal sikre, at operatører i sektoren for eksplosivstoffer:

a) fører register over alle eksplosivstoffers id-mærkninger og alle relevante oplysninger, herunder eksplosivstoffernes type og den virksomhed eller person, de er overdraget til

b) noterer opbevaringsstedet for ethvert eksplosivstof i deres besiddelse eller varetægt, indtil dette enten overdrages til andre eller anvendes

c) med regelmæssige mellemrum afprøver deres dataindsamlingssystem med henblik på at sikre dettes effektivitet og kvaliteten af de registrerede data

d) opbevarer og vedligeholder de indsamlede data, herunder de unikke id-mærkninger, i den i artikel 13, stk. 3, angivne periode

e) beskytter de indsamlede data mod utilsigtet skade og hærværk

f) på forlangende fra de kompetente myndigheder oplyser om hvert eksplosivstofs oprindelse og opbevaringssted i hele dets livscyklus og på hele dets vej gennem forsyningskæden

g) over for medlemsstatens ansvarlige myndigheder oplyser navnet på en person, der uden for almindelig arbejdstid kan afgive de i litra f) omhandlede oplysninger, og dennes kontaktoplysninger.

Med henblik på litra d) fører operatøren i forbindelse med eksplosivstoffer, der er fremstillet eller importeret før den artikel 15, stk. 1, andet afsnit, nævnte dato, bog i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser.

KAPITEL 4

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 5. april 2009 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 5. april 2012.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv, eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 16

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

 

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2008.

   
På Kommissionens vegne
   
Günter VERHEUGEN
   
Næstformand

 

BILAG

Den unikke id-mærkning skal bestå af:

1. en menneskeligt læselig del af id-mærkningen bestående af:

a) fabrikantens navn

b) en alfanumerisk kode bestående af:

i) 2 bogstaver, der identificerer medlemsstaten (produktionsstedet og stedet for indførsel til EF-markedet, f.eks. AT = Østrig)

ii) 3 cifre, der identificerer produktionsstedet (tildeles af de nationale myndigheder)

iii) den unikke varekode og logistisk information fra fabrikanten.

2. en elektronisk læselig id-mærkning i stregkode og/eller matrixkode, som er direkte relateret til den alfanumeriske identifikationskode.

 

Eksempel:

bilag 2008 Size: (655 X 255)

3. For artikler, der er for små til, at den unikke varekode og den logistiske information fra fabrikanten kan fastgøres på dem, betragtes de i punkt 1, b), i) og ii), og punkt 2 omfattede oplysninger som tilstrækkelige.


Bilag 4

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/4/EU

af 22. februar 2012

om ændring af direktiv 2008/43/EF om oprettelse i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF af et system til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug

(EØS-relevant tekst)

Præambel og notehenvisninger udeladt

Artikel 1

I direktiv 2008/43/EF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2 indsættes som litra d), e) og f):

»d) tændsnore, der er strengformede, ikke-detonerende tændanordninger

e) sikkerhedslunter, der består af en kerne af finkornet sortkrudt omgivet af et bøjeligt vævet stof med en eller flere udvendige beskyttelsesbeklædninger, og som ved antændelse brænder med en forudbestemt hastighed uden nogen ydre eksplosiv virkning

f) primere af fænghættetypen, der består af en metal- eller plasthætte, der indeholder en blanding af et primært sprængstof, der er let antændeligt ved stød, og som tjener som tændelement i patroner til håndskydevåben og i perkussionsladninger til drivladninger.«

2) Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Enkle detonatorer

For enkle detonatorer skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket på detonatorhylstret eller være trykt eller stemplet direkte herpå. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse detonatorer.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver detonator, og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse detonatorer.«

3) Artikel 9 og 10 affattes således:

»Artikel 9

Primere og boostere

For andre primere end de i artikel 2 omhandlede og for boostere skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket på sådanne primere og boostere eller være trykt direkte herpå. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse primere og boostere.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver primer og booster, og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse primere og boostere.

Artikel 10

Detonationslunter

For detonationslunter skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket eller være trykt direkte på spolen. Den unikke id-mærkning anføres hver femte meter på enten luntens ydre hylster eller på det indre lag af ekstruderet plast umiddelbart under luntens ydre tråde. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse detonationslunter.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der indsættes i snoren og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse lunter.«

 

4) Artikel 15, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»De anvender disse bestemmelser fra den 5. april 2013. De anvender dog de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 3, stk. 6, og artikel 13 og 14, fra den 5. april 2015.«

 

5) Som artikel 15a indsættes:

»Artikel 15a

Kommissionen foretager inden den 31. december 2020 en undersøgelse for at vurdere, om de tekniske fremskridt har gjort det muligt at ophæve de undtagelser, der er omhandlet i bilagets punkt 3.«

 

6) I bilagets punkt 3 indsættes følgende:

»For artikler, der er for små til, at de oplysninger, der er omhandlet i punkt 1, litra b), nr. i) og ii), og i punkt 2, kan anbringes, eller hvor det på grund af artiklens form eller udformning er teknisk umuligt at anbringe en unik id-mærkning, skal den unikke id-mærkning anbringes på hver mindste pakningsenhed.

Hver mindste pakningsenhed skal lukkes med forsegling.

Hver enkel detonator eller booster, der er omfattet af undtagelsen i stk. 2, mærkes holdbart og på en sådan måde, at det sikres, at de i punkt 1, litra b), nr. i) og ii), omhandlede oplysninger er tydeligt læselige på mærkningen. Antallet af enkle detonatorer og boostere i pakningen skal være påtrykt på den mindste pakningsenhed.

Hver detonationslunte, der er omfattet af undtagelsen i stk. 2, mærkes med den unikke id-mærkning på rullen eller spolen og, hvis det er relevant, på den mindste pakningsenhed.«

Artikel 2

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 4. april 2012 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 5. april 2013.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

 

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2012.

   
På Kommissionens vegne
   
José Manuel BARROSO
   
Formand

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 (EF-Tidende 1993 nr. L 121, s. 20), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af. 25. oktober 2012 (EU-Tidende, nr. L316, s. 12), Kommissionens direktiv 2004/57/EF af 23. april 2004 (EU-Tidende nr. L 127, s. 73), Kommissionens direktiv 2008/43/EF af 4. april 2008 (EU-Tidende nr. L 94, s. 8) og Kommissionens direktiv 2012/4/EU af 22. februar 2012 (EU-Tidende nr. L 50, s. 18).

2) Direktivet er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 (EU-Tidende nr. L 284, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009 (EU-Tidende nr. L 87, s. 109) og Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 (EU-Tidende nr. L 316, s. 12) og er optrykt i en konsolideret udgave, der er foretaget af Justitsministeriet.