Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Beløb, ansøgning og udbetaling
Kapitel 3 Indhentning af oplysning, stikprøvekontrol og tilbagebetaling
Kapitel 4 Klage
Kapitel 5 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fleksjobbonus

I medfør af § 3, stk. 2, i lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, som ændret ved lov nr. 1381 af 23. december 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Der kan udbetales en fleksjobbonus til arbejdsgivere, som har ansat en person i fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvor det er aftalt, at der udbetales løn for en arbejdstid på 10 timer eller mindre om ugen.

Stk. 2. Hvis personen samtidig er ansat i flere fleksjobs, må den samlede aftalte arbejdstid ikke overstige 10 timer.

Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af fleksjobbonus, at lønmodtageren har været ansat hos samme arbejdsgiver i mindst 6 sammenhængende måneder.

Stk. 4. Der kan kun udbetales én fleksjobbonus for hver person for hver 6 måneders ansættelse. Hvis en person ophører med en ansættelse inden udløbet af de 6 måneder, kan der indgives fornyet ansøgning, jf. § 3.

Kapitel 2

Beløb, ansøgning og udbetaling

§ 2. Fleksjobbonus udgør et engangsbeløb på 25.000 kr. for en person ansat i fleksjob, jf. § 1.

Stk. 2. Arbejdsgiveren kan alene modtage fleksjobbonus én gang for den samme person ansat i fleksjob. Arbejdsgiveren kan søge om fleksjobbonus for alle de personer, der er ansat i fleksjob hos arbejdsgiveren, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. En arbejdsgiver kan dog kun modtage fleksjobbonus for flere personer i det omfang, at hver enkelt person så vidt muligt er ansat på det timetal, vedkommende er vurderet til at kunne arbejde. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan i den forbindelse fra kommunen indhente oplysninger om personens arbejdsevne i forhold til det konkrete job. Indhentelse af oplysninger kan alene ske, hvis personen har givet samtykke hertil.

Stk. 4. En kommune kan ikke modtage fleksjobbonus til en person, der er ansat i et kommunalt fleksjob, hvis kommunen i forbindelse med ansættelsen modtager tilskud til gennemførelse af forsøg med kommunale fleksjob.

Stk. 5. En person ansat i fleksjob kan skifte funktion i virksomheden uden at dette vil få betydning for udbetaling af fleksjobbonus. Det samme gælder ved justeringer i arbejdstiden, så længe arbejdstiden ikke udgør mere end 10 timer pr. uge.

§ 3. Fleksjobbonus udbetales efter ansøgning fra arbejdsgiveren. Ansøgning sker via Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses hjemmeside, forebyggelsesfonden.dk, eller virk.dk.

Stk. 2. Arbejdsgiver skal ved ansøgningen om fleksjobbonus på tro og love erklære, at arbejdsgiveren har ansat en person i fleksjob, der opfylder betingelserne i § 1.

Stk. 3. Fra den 13. februar 2013 til den 31. marts 2016 kan arbejdsgivere, der ønsker at ansøge om fleksjobbonus, tilkendegive overfor Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, at de agter at ansøge om fleksjobbonus. Tilkendegivelsen skal foretages via Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses hjemmeside eller virk.dk.

Stk. 4. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse forhåndsreserverer fleksjobbonus efter stk. 3 i den rækkefølge, som tilkendegivelserne og ansøgningerne modtages, indtil bevillingen for året er opbrugt.

Stk. 5. En arbejdsgiver kan tidligst indgive anmodning om forhåndsreservation samtidig med, at personen ansættes i fleksjob, og arbejdsgiveren kan senest ansøge om fleksjobbonus 3 måneder efter opfyldelse af betingelserne i § 1.

Stk. 6. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse udarbejder konkrete retningslinjer og vilkår for ansøgninger og udbetalinger af fleksjobbonus.

Kapitel 3

Indhentning af oplysning, stikprøvekontrol og tilbagebetaling

§ 4. Til brug for administration og kontrol af betingelserne for fleksjobbonus kan Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse efter denne bekendtgørelse ved brug af personnummer få terminaladgang til Indkomstregistret og Det Fælles Datagrundlag til oplysninger om løn, arbejdstimer pr. uge, tidspunkt for ansættelsens start- og ophørstidspunkt, startdato for kontaktgruppen og CVR-nummer. Oplysningerne skal vedrøre lønmodtagere, som er visiteret til fleksjob og som er eller har været ansat i et fleksjob med en arbejdstid på 10 timer eller mindre pr. uge, og for hvem arbejdsgiveren søger om udbetaling af fleksjobbonus.

Stk. 2. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan anmode om videregivelse af følgende oplysninger fra Det fælles Datagrundlag:

1) Identifikationsoplysninger (personnummer).

2) Foranstaltningstype med underliggende kategorier.

3) Startdato for den enkelte foranstaltning.

4) Slutdato for den enkelte foranstaltning.

5) Aktivitetsudbyder ved CVR- og P-nummer.

Stk. 3. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan anmode om videregivelse af følgende oplysninger fra Indkomstregisteret:

1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen (personnummer).

2) Arbejdstimer.

3) CVR-nummer.

§ 5. Direktøren for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse vil føre kontrol med, om udbetaling af fleksjobbonus er sket i overensstemmelse med § 1.

Stk. 2. Offentlige myndigheder og arbejdsgivere skal efter anmodning fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse give oplysninger om personnummer, løn, arbejdstimer pr. uge, tidspunkt for ansættelsens start- og ophørstidspunkt, startdato for kontaktgruppen og CVR-nummer til brug for kontrol efter stk. 1. Oplysningerne skal vedrøre lønmodtagere, som er visiteret til fleksjob, og som er eller har været ansat i et fleksjob med en arbejdstid på 10 timer eller mindre pr. uge, og for hvem arbejdsgiveren søger om udbetaling af fleksjobbonus. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form.

§ 6. En arbejdsgiver, der uberettiget har modtaget fleksjobbonus, skal betale fleksjobbonussen tilbage, hvis udbetalingen skyldes arbejdsgiverens urigtige oplysninger eller fortielser, eller hvis arbejdsgiveren i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget.

Kapitel 4

Klage

§ 7. Afgørelser, som efter denne bekendtgørelse er truffet af fonden, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. august 2013 og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 590 af 6. juni 2013 om fleksjobbonus.

Stk. 2. § 1, stk. 4 og § 2, stk. 3 og stk. 4 finder dog først anvendelse for ansøgninger indgivet efter denne bekendtgørelses ikrafttræden eller senere.

§ 9. I perioden fra 1. januar 2013 og til bekendtgørelsens ikrafttræden kan arbejdsgivere medregne medarbejderes ansættelse for perioden, jf. § 1, stk. 2.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, den 5. august 2013

Jakob Jensen

/ Charlotte Fuglsang