Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Digital kommunikation mellem Nemrefusion og arbejdsgiver, selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen
Kapitel 2 Digital kommunikation mellem Nemrefusion og kommunen eller Udbetaling Danmark
Kapitel 3 Tekniske krav til kommunikation til Nemrefusion og til systemet for Validering af Atypisk Sygefravær (VAS)
Kapitel 4 Dokumentation, opbevaring og kontrol
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om digital kommunikation via Nemrefusion

I medfør af § 32 a i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, § 69 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 28. juni 2013, og § 3, stk. 3 og 4, og § 5, stk. 2, i lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion), jf. lovbekendtgørelse nr. 440 af 1. maj 2013, fastsættes efter forhandling med KL og Udbetaling Danmark:

Kapitel 1

Digital kommunikation mellem Nemrefusion og arbejdsgiver, selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen

§ 1. Arbejdsgivere skal anmelde sygefravær og anmode om refusion af sygedagpenge eller dagpenge efter barselloven via Nemrefusion. Arbejdsgiveren kan vælge at anmode om løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud til personer i fleksjob efter § 71, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats via Nemrefusion.

Stk. 2. Selvstændige erhvervsdrivende med et CVR-nummer skal anmelde sygefravær og anmode om sygedagpenge eller dagpenge efter barselloven via Nemrefusion. Selvstændigt erhvervsdrivende kan vælge at anmode om støtte i form af tilskud efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats via Nemrefusion.

Stk. 3. Arbejdsløshedskassen skal anmelde sygefravær og afgive oplysninger til brug for kommunens behandling af den lediges sag om sygedagpenge og afgive oplysninger til brug for Udbetaling Danmarks behandling af den lediges sag om dagpenge efter barselloven via Nemrefusion.

Stk. 4. Tidspunktet for anmeldelsen, afgivelse af oplysningerne, eller anmodningen om sygedagpenge, dagpenge efter barselloven, løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, løntilskud til personer i fleksjob efter § 71, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og støtte i form af tilskud efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er det tidspunkt, hvor indberetningen er signeret i Nemrefusion.

Kapitel 2

Digital kommunikation mellem Nemrefusion og kommunen eller Udbetaling Danmark

§ 2. Kommunen og Udbetaling Danmark skal afhente indberetning og dokumentation fra Nemrefusion i OIOXML-meddelelsesformat til brug for sagsbehandlingen.

Stk. 2. Kommunen og Udbetaling Danmark skal kvittere til Nemrefusion ved afhentelse af indberetning og dokumentation.

Stk. 3. Data i OIOXML-meddelelsesformat skal til enhver tid overholde de krav og standarder, der er publiceret i Digitaliser.dk.

§ 3. Kommunen og Udbetaling Danmark skal aflevere sagsbehandlingsresultatet, herunder angivelse af det udbetalte beløb eller afslagsårsagen, til Nemrefusion. Dette skal ske i OIOXML-meddelelsesformat.

Kapitel 3

Tekniske krav til kommunikation til Nemrefusion og til systemet for Validering af Atypisk Sygefravær (VAS)

§ 4. Arbejdsgiveren, den selvstændige erhvervsdrivende, arbejdsløshedskassen, kommunen og Udbetaling Danmark skal anvende OCES digital signatur ved indberetning og afhentning af oplysninger fra Nemrefusion.

§ 5. Der skal bruges stærk kryptering og autentificering, når der kommunikeres med Nemrefusion.

Stk. 2. Det er ikke et krav, at der skal ske kryptering, hvis kommunikationen ikke omfatter personoplysninger af fortrolig karakter.

§ 6. Arbejdsmarkedsstyrelsen er ansvarlig for, at

1) VAS er tilstrækkelig sikker og indeholder nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsprocedurer til at afhente, modtage, behandle og videresende elektroniske meddelelser,

2) VAS i øvrigt følger denne bekendtgørelses regler til behandling af elektroniske meddelelser,

3) Arbejdsmarkedsstyrelsens forretningsgange på dette område sker under iagttagelse af persondataloven,

4) borgerne og virksomhederne er oplyst om VAS, herunder om konkrete registreringer i VAS i fornødent omfang, og

5) der er sket anmeldelse til Datatilsynet i det omfang, det er påkrævet.

Kapitel 4

Dokumentation, opbevaring og kontrol

§ 7. Kommunen og Udbetaling Danmark skal opbevare den elektroniske indberetning og dokumentation i samme periode som i dag, svarende til gældende kassationsregler.

§ 8. Kommunen skal hver måned udtage 10 sygedagpengeindberetninger til stikprøvekontrol. Stikprøverne kan alene foretages på sager, som ikke er udpeget til skærpet kontrol af VAS.

Stk. 2. Kommunen skal sende oplysning til VAS om, hvilke sygedagpengesager, der er udtaget til stikprøvekontrol.

Ikrafttræden m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. august 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1112 af 26. november 2012 om digital kommunikation m.v. i sager om sygedagpenge og dagpenge efter barselloven ophæves.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 15. august 2013

Marie Hansen

/ Jens Erik Zebis