Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner
Bilag 2 Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

I medfør af § 12 b, stk. 3, og § 15 b i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 2013, og efter indhentet udtalelse fra Konkurrencerådet, fastsættes:

§ 1. Anmeldelse af en fusion efter konkurrencelovens § 12 b, stk. 1, skal indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af en eller flere af de virksomheder, der deltager i fusionen.

Stk. 2. Anmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan ske i elektronisk form. I så fald erstatter en elektronisk signatur den personlige underskrift i skemaet til brug for henholdsvis almindelig og forenklet anmeldelse af en fusion, jf. bilag 1 og 2. Ledsagende dokumenter kan vedlægges i kopi.

§ 2. En fusion kan anmeldes enten almindeligt eller forenklet.

Stk. 2. En almindelig anmeldelse af en fusion skal vedlægges en ikkefortrolig udgave heraf og indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skema til brug for almindelig anmeldelse af en fusion, jf. bilag 1.

Stk. 3. En forenklet anmeldelse af en fusion skal vedlægges en ikkefortrolig udgave heraf og indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skema til brug for forenklet anmeldelse af en fusion, jf. bilag 2.

§ 3. Følgende kategorier af fusioner vil kunne anmeldes forenklet:

1) Fusioner, hvor to eller flere virksomheder erhverver fælles kontrol med et joint venture, som ikke eller kun i ubetydeligt omfang driver eller forventes at ville drive virksomhed i Danmark. Det er tilfældet, når

a) joint venturets omsætning og/eller omsætningen ved de overførte aktiviteter er mindre end 100 mio. kroner i Danmark, og

b) de aktiver eller den omsætning, aktiverne genererer, der overføres til joint venturet, har en samlet værdi på under 100 mio. kroner i Danmark.

2) Fusioner, hvor en virksomhed overtager enekontrollen med en virksomhed, som den i forvejen kontrollerer sammen med en eller flere andre virksomheder.

3) Fusioner, hvor to eller flere virksomheder fusionerer, eller en eller flere virksomheder erhverver ene- eller fælleskontrol med en anden virksomhed, og hvor

a) ingen af fusionsparterne er aktive på det samme produktmarked og det samme geografiske marked eller på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart opererer,

b) to eller flere af fusionsparterne opererer på det samme produktmarked og geografiske marked, men hvor de tilsammen har en markedsandel på under 15 pct. i Danmark, eller

c) en eller flere af fusionsparterne er aktive på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart opererer, forudsat at de hverken enkeltvis eller tilsammen har markedsandele i tidligere eller senere omsætningsled på 25 pct. eller mere i Danmark.

Stk. 2. Selv om en fusion er omfattet af én af kategorierne i stk. 1, vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kunne kræve en almindelig anmeldelse af fusionen, jf. § 2, stk. 2.

§ 4. Hvis en fusion er anmeldt almindeligt, jf. § 2, stk. 2, meddeler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen senest 10 hverdage efter modtagelsen af anmeldelsen, hvorvidt anmeldelsen er fuldstændig. Beslutter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at en anmeldelse er ufuldstændig, giver styrelsen inden for denne frist anmelder besked herom og angiver, hvilke oplysninger der skal afgives. Anmeldelsen er først fuldstændig den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget de udbedte oplysninger.

Stk. 2. Hvis en fusion er anmeldt forenklet, jf. § 2, stk. 3, anses anmeldelsen for fuldstændig senest 10 hverdage fra modtagelsen af anmeldelsen, medmindre Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forinden har oplyst anmelder, at fusionen skal anmeldes almindeligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan inden for disse 10 hverdage anmode anmelder om supplerende oplysninger. I så fald er anmeldelsen fuldstændig den dag, oplysningerne er modtaget, dog senest 10 hverdage fra modtagelsen af den forenklede anmeldelse.

Stk. 3. Anmelder kan anmode om, at en anmeldelse efter § 2, stk. 2 og 3, sidestilles med en fuldstændig anmeldelse, selvom visse af de i anmeldelsesskemaet nævnte oplysninger ikke er givet. En sådan anmodning skal ledsages af en begrundelse for, hvorfor oplysningerne ikke er nødvendige for vurdering af fusionen.

Stk. 4. Selv om en forenklet anmeldelse anses for fuldstændig, vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kunne kræve en almindelig anmeldelse af fusionen, jf. § 2, stk. 2, så længe fusionen ikke er blevet godkendt.

§ 5. Finder Konkurrencerådet, at den anmeldte transaktion ikke er omfattet af konkurrencelovens § 12 a, jf. § 12, stk. 1, underretter rådet anmelder herom. Senest fire uger herefter kan anmelder anmode Konkurrencerådet om at behandle anmeldelsen som en anmeldelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 1, 1. pkt., § 11, stk. 2, 1. pkt., eller § 11, stk. 5.

Stk. 2. Konkurrencerådet kan kræve, at oplysningerne i anmeldelsen suppleres, hvis dette er nødvendigt for at kunne bedømme transaktionen efter konkurrencelovens § 8, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 1, 1. pkt., § 11, stk. 2, 1. pkt., eller § 11, stk. 5. Rådet fastsætter en frist for afgivelse af de supplerende oplysninger. Anmeldelsen anses i så fald for at være modtaget på det tidspunkt, hvor transaktionen blev anmeldt som en fusion.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2013 om anmeldelse af fusioner ophæves.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 15. august 2013

Henrik Sass Larsen

/ Kirsten Levinsen


Bilag 1

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

1. Beskrivelse af fusionen

1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis virksomhedsovertagelse, virksomhedssammenlægning eller joint venture) og fusionsparternes aktivitetsområder. Oplys tillige de markeder, hvor fusionen vil få virkninger.

1.2. Giv en oversigt på max. 500 ord over ovennævnte oplysninger i en form, der er egnet til offentliggørelse, dvs. uden fortrolige oplysninger eller forretningshemmeligheder. Denne beskrivelse vil danne udgangspunkt for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens offentliggørelse af fusionen på anmeldelsestidspunktet.

2. Oplysninger om parterne

2.1. Oplysninger om anmelder

For den/de anmeldende part(er) oplyses:

a) Virksomhedens navn og adresse.

b) Arten af virksomhedens aktiviteter (dvs. de grupper af produkter eller tjenester, som virksomheden producerer, køber eller sælger). Også aktivitetsområder, der ikke er omfattet af fusionen, skal oplyses.

c) Kontaktpersonens navn og stilling, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse.

d) Den adresse, hvortil der kan sendes dokumenter, herunder beslutninger og afgørelser fra Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

2.2. Oplysninger om de øvrige fusionsparter

For hver enkelt af de øvrige fusionsparter udover anmelder oplyses:

a) Virksomhedens navn og adresse.

b) Fusionsparternes aktiviteter.

c) Kontaktpersonens navn og stilling, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse.

2.3. Oplysninger om repræsentanter

Hvis anmeldelsen er undertegnet af repræsentanter for virksomhederne, skal hver repræsentants navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse oplyses med angivelse af, hvilke af fusionsparterne denne repræsenterer.

3. Anmeldelse til andre konkurrencemyndigheder

Hvis fusionen er anmeldt eller vil blive anmeldt til andre konkurrencemyndigheder, herunder Europa-Kommissionen, oplyses dette med angivelse af navnene på disse konkurrencemyndigheder samt evt. kontaktperson.

4. Oplysninger om selve fusionen

4.1. Beskriv fusionen med angivelse af:

a) Om fusionen udgør en sammensmeltning af to eller flere hidtil uafhængige virksomheder, erhvervelse af den direkte eller indirekte kontrol over hele eller dele af en eller flere andre virksomheder, oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture eller, om fusionen på anden måde vil medføre afgørende indflydelse på virksomhedens drift, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 3.

b) De planlagte eller forventede tidspunkter for vigtige begivenheder, som vil lede til fusionens gennemførelse.

c) De planlagte ejer- og kontrolforhold efter fusionen.

d) Transaktionens værdi (købsprisen eller alle de involverede aktivers værdi).

e) Hvilke branchekoder (NACE-koder) fusionen omfatter.

4.2. Oplys den økonomiske baggrund for fusionen.

5. Økonomiske oplysninger

Oplys i DKK for hver af de deltagende virksomheder for det seneste regnskabsår:

a) Omsætning i Danmark.

b) Omsætning i EU.

c) Omsætning på verdensplan.

6. Ejer- og kontrolforhold

6.1. For hver af fusionsparterne angives en liste over alle virksomheder, der tilhører samme koncern. Denne liste skal omfatte:

a) Alle virksomheder eller personer, der direkte eller indirekte kontrollerer fusionsparterne.

b) Alle virksomheder, der er aktive på et af de markeder, der er oplyst i punkt 7.1 og 7.2 nedenfor, og som direkte eller indirekte kontrolleres af:

i) En eller flere af fusionsparterne.

ii) Enhver anden virksomhed, der er nævnt i litra a.

For hver af de virksomheder, der er angivet ovenfor, specificeres, hvilken form for kontrol, der er tale om.

6.2. For fusionsparterne og hver af de i punkt 6.1 a og b anførte virksomheder eller personer angives:

a) En liste over alle andre virksomheder, der er aktive på et eller flere af de markeder, der er oplyst i punkt 7.1 og 7.2 nedenfor, og hvori virksomheder eller personer i koncernen, alene eller i fællesskab, besidder mindst 10 pct. af stemmerettighederne, den tegnede aktiekapital eller andre værdipapirer.

b) En liste for de enkelte virksomheder over medlemmerne af deres direktion eller bestyrelse, som også beklæder en direktions- eller bestyrelsespost i en anden virksomhed, der er aktiv på et eller flere af de markeder, der er oplyst i punkt 7.1 og 7.2 nedenfor. I hvert enkelt tilfælde oplyses navnet på den anden virksomhed, og hvilken post der beklædes samt navn og titel på den person, der beklæder posten.

c) Nærmere oplysninger om, hvorvidt ovennævnte koncerner (punkt 6.1) i de sidste tre år har overtaget virksomheder, der er aktive på et eller flere af de markeder, der er oplyst i punkt 7.1 og 7.2.

7. Markeder

Det er det/de relevante produktmarked(er) og det/de relevante geografiske marked(er), der danner grundlag for vurderingen af den nye virksomheds markedsstyrke efter fusionen.

Afgrænsningen af det relevante marked fremgår af konkurrencelovens § 5 a. Oplysning om de relevante markeder gives af anmelder på baggrund af følgende definitioner:

Relevante produktmarkeder

Ved et relevant produktmarked forstås markedet for alle de varer og/eller tjenesteydelser, som forbrugeren betragter som indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål. Et relevant produktmarked kan i visse tilfælde bestå af flere varer og/eller tjenesteydelser, som i vid udstrækning frembyder identiske fysiske eller tekniske egenskaber, og som er indbyrdes substituerbare.

Blandt de faktorer, der er af betydning for vurderingen af det relevante produktmarked, indgår en analyse af, hvorfor de pågældende varer og tjenesteydelser henføres til dette marked, og hvorfor andre ikke henføres dertil, under hensyn til f.eks. substituerbarhed, konkurrencevilkår, priser, krydspriselasticitet på efterspørgselssiden eller andre faktorer af relevans for afgrænsningen af produktmarkederne (f.eks. udbudssubstitution).

Relevante geografiske markeder

Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de deltagende virksomheder udbyder og efterspørger de pågældende varer og tjenesteydelser, hvor konkurrencevilkårene er tilstrækkeligt homogene, og som kan adskilles fra tilgrænsende geografiske områder på grund af især væsentlige forskelle i konkurrencevilkårene.

Blandt de faktorer, der er af betydning for vurderingen af det relevante marked, indgår de pågældende varers eller tjenesteydelsers art og egenskaber, adgangsbarrierer, forbrugerpræferencer, betydelige forskelle i virksomhedernes markedsandele i dette og tilgrænsende geografiske områder eller væsentlige prisforskelle.

Berørte markeder

De relevante produktmarkeder inden for det relevante geografiske marked betragtes som berørte markeder, når

a) to eller flere af fusionsparterne er aktive på det samme relevante produktmarked, og fusionen vil medføre, at de tilsammen får en markedsandel på mindst 15 pct. (horisontale forbindelser), og/eller

b) en eller flere af fusionsparterne er aktive på et produktmarked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til det produktmarked, som en eller flere andre af fusionsparterne er aktive på, og her hver især eller tilsammen har en markedsandel på mindst 25 pct., uanset om der består et leverandør-/kundeforhold mellem dem eller ej (vertikale forbindelser).

Andre markeder, hvor fusionen kan få mærkbar indvirkning

Fusionen kan også få mærkbar indvirkning på andre produktmarkeder og geografiske markeder end de berørte markeder. Dette kan f.eks. ske ved,

a) at en af fusionsparterne har en markedsandel på over 25 pct., og en anden af fusionsparterne er en potentiel konkurrent på det pågældende marked1) og/eller,

b) at en af fusionsparterne har en markedsandel på over 25 pct., og en fusionspart har betydelige intellektuelle ejendomsrettigheder på det pågældende marked og/eller,

c) at en af fusionsparterne for øjeblikket er til stede på et produktmarked, der er nært beslægtet2) med et produktmarked, som en af de andre fusionsparter er aktiv på, og de her individuelt eller tilsammen har en markedsandel på mindst 25 pct.

7.1. Oplys samtlige berørte markeder3)

7.2. Oplys samtlige andre markeder, hvor fusionen kan få mærkbar indvirkning.

8. Markedsoplysninger

8.1. For hvert af de markeder, der er oplyst i punkt 7.1 og 7.2 ovenfor, gives følgende oplysninger for de tre seneste regnskabsår:

a) Et skøn over den samlede omsætning på markedet målt i værdi og volumen med dokumentation for, hvordan disse skøn er foretaget.

b) Hver af fusionsparternes omsætning målt i værdi og volumen samt et skøn over deres markedsandele.

c) Et skøn over markedsandelen i værdi og volumen for alle konkurrenter (også importører) med en markedsandel på mindst 5 pct. på det pågældende geografiske marked, dog mindst fem virksomheder4). På dette grundlag oplyses et skøn over HHI-indekset5) før og efter fusionen samt forskellen mellem de to værdier (delta)6) med angivelse af den del af markedsandelene, der anvendes som grundlag for beregning af HHI. Oplys, hvilke kilder der anvendes til beregning af disse markedsandele, så vidt muligt vedlagt dokumentation. Oplys navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer samt kontaktperson på disse konkurrenter.

d) Et skøn målt i salgsværdi og volumen af eventuel import. Oplys:

i) Den andel af importen, der kan henføres til fusionsparterne.

ii) I hvilket omfang importen er genstand for handelsbarrierer, f.eks. told, kvoter, transportomkostninger eller juridiske barrierer.

e) Oplys, hvordan fusionsparterne producerer, prissætter og sælger deres produkter og/eller tjenesteydelser.

f) Oplys i hvilket omfang fusionsparterne udgør vertikalt integrerede virksomheder i forhold til deres største konkurrenter.

Værdi skal oplyses i danske kroner, og volumen skal oplyses i antal enheder. Et markeds værdi og volumen bør oplyses således, at det afspejler produktionen minus eksport plus import på de pågældende geografiske områder.

9. Generelle vilkår på de berørte markeder

For hvert af de markeder, der er oplyst i punkt 7.1 og 7.2, oplyses følgende:

Indkøbsforhold

9.1. Oplys for hvert af de markeder, der er oplyst i punkt 7.1 og 7.2, og for hver af fusionsparterne, de fem største uafhængige leverandører (dvs. virksomheder, der ikke er en del af virksomhedens koncern) samt, hvor stor en andel af deres indkøb disse leverandører tegner sig for. Oplys navn og stilling samt adresse, telefonnummer og e-mail-adresse på de relevante kontaktpersoner hos disse leverandører.

Udbudsstruktur

9.2. Oplys hvilke distributionskanaler og servicenet, der findes på de markeder, der er oplyst i punkt 7.1 og 7.2. Oplys særskilt:

a) De mest udbredte distributionssystemer og deres betydning samt i hvilket omfang, distributionen udføres af de deltagende virksomheder eller af tredjemand.

b) De mest udbredte servicenet (f.eks. reparation og vedligeholdelse) og deres betydning samt i hvilket omfang, disse servicetjenester udføres af fusionsparterne eller af tredjemand.

9.3. Oplys et skøn over den samlede kapacitet på markedet med angivelse af fusionsparternes andel af denne kapacitet, og i hvilken grad fusionsparterne udnytter deres kapacitet.

9.4. Oplys den geografiske beliggenhed for fusionsparternes produktionsanlæg.

9.5. Oplys om nogen af fusionsparterne inden for de kommende tre år:

a) Har planer om at lancere nye produkter på et eller flere af de berørte markeder.

b) Planlægger at udvide eller indskrænke sin produktions- eller salgskapacitet.

c) Har til hensigt at bruge underleverandører.

I bekræftende fald oplyses et skøn over det forventede salg og de anslåede markedsandele for fusionsparterne i løbet af de næste tre år.

9.6. Oplys andre faktorer af betydning for udbudsstrukturen.

Efterspørgselsstruktur

9.7. Oplys for hvert af de markeder, der er oplyst i punkt 7.1 og 7.2, og for hver af fusionsparterne, de fem største uafhængige kunder (dvs. virksomheder, der ikke er en del af virksomhedens koncern) med angivelse af, hvor stor en andel af den pågældende fusionsparts samlede afsætning af sådanne produkter, disse kunder tegner sig for. Oplys navn og stilling samt adresse, telefonnummer og e-mail-adresse på de relevante kontaktpersoner hos disse kunder.

9.8. Redegør for efterspørgselsstrukturen på de markeder, der er oplyst i punkt 7.1 og 7.2. Oplys særskilt:

a) I hvilken udviklingsfase markedet befinder sig i, dvs. om markedet f.eks. er under opstart eller i ekspansion, er et fuldt udviklet marked, eller er et marked i tilbagegang samt en prognose over den forventede udvikling i efterspørgslen.

b) Betydning af kundepræferencer med hensyn til f.eks. mærkeloyalitet, før- og eftersalgsservice eller levering af et komplet produktsortiment.

c) Betydningen af produktdifferentiering for så vidt angår kvalitet og andre egenskaber samt i hvilken udstrækning, fusionsparternes produkter kan substitueres.

d) Betydningen af tid og omkostninger for kunderne ved at skifte leverandør.

e) Graden af koncentration blandt kunderne, dvs. i hvilket omfang kunderne består i få store eller mange små virksomheder eller evt. en blanding heraf.

f) Om kunderne kan opdeles i forskellige kategorier, herunder en beskrivelse af »den typiske kunde« i hver kategori.

g) Betydningen af eksklusive distributionsaftaler og andre typer kontrakter med lang bindingsperiode.

Adgangen til markedet

Oplysninger om adgang til markedet skal gives for hvert enkelt af de markeder, der er oplyst i punkt 7.1 og 7.2.

9.9. Oplys om andre virksomheder inden for de seneste fem år har vundet indpas på markedet. I bekræftende fald angives om muligt et skøn over deres markedsandel samt udviklingen heri i den tid, virksomhederne har været på markedet. Oplys også virksomhedernes navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer samt relevante kontaktpersoner.

9.10. Oplys om der er nogen virksomheder, der inden for de seneste fem år er udtrådt af markedet. I bekræftende fald oplyses virksomhedernes navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer samt relevante kontaktpersoner.

9.11. Oplys om nogen af fusionsparterne selv er indtrådt på markedet inden for de seneste fem år. I så fald beskrives de adgangsbarrierer, der var på markedet ved indtræden.

9.12. Oplys, hvilke andre virksomheder, der efter anmelders opfattelse vil kunne komme ind på markedet (herunder virksomheder, der kun opererer på markeder uden for Danmark). Forklar, hvorfor en sådan adgang er mulig og giv et skøn over, hvornår dette vil kunne ske. Oplys navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer samt relevante kontaktpersoner hos disse virksomheder.

9.13. Oplys de forskellige faktorer, der har betydning for adgangen til markederne ud fra både et geografisk og et produktmæssigt synspunkt. Oplys særskilt:

a) De anslåede omkostninger (forskning, produktion, opbygning af distributionssystemer, markedsføring, reklame, service, etc.) ved at gennemføre en konkurrencedygtig og bæredygtig etablering med angivelse af et skøn over den forventede markedsandel for en sådan konkurrent samt af den estimerede tidshorisont herfor.

b) Eventuelle lovbestemte eller regulerede adgangsbarrierer, såsom krav om offentlig godkendelse eller standarder.

c) Begrænsninger som følge af knowhow, patenter og andre immaterielle rettigheder.

d) I hvilket omfang en eller flere af fusionsparterne har meddelt eller fået meddelt licenser på patenter, knowhow og andre rettigheder.

e) Betydningen af stordriftsfordele i produktionen og distributionen af produkterne på de berørte markeder.

f) Betydningen af adgang til råmaterialer, nødvendig infrastruktur el. lign.

Forskning og udvikling

9.14. Beskriv hvilken betydning forskning og udvikling har for konkurrenceevnen på lang sigt for en virksomhed, der opererer på det/de berørte marked(er). Beskriv tillige hvilken forskning og udvikling, fusionsparterne gennemfører på det/de berørte marked(er). Oplys herunder:

a) Forsknings- og udviklingsintensiteten (dvs. forsknings- og udviklingsudgifter i forhold til omsætningen) på de berørte markeder og for hver af fusionsparterne.

b) Den teknologiske udvikling, der har fundet sted på disse markeder (inden for produktionsmetoder, distributionssystemer osv.).

c) De største innovationer, der er skabt på disse markeder, med angivelse af navnene på de virksomheder, der har skabt dem.

d) Innovationscyklussen på disse markeder samt, hvor i denne cyklus fusionsparternes produkter befinder sig.

Samarbejdsaftaler

9.15. Oplys i hvilket omfang der er horisontale og vertikale samarbejdsaftaler på de berørte markeder.

9.16. Beskriv de vigtigste samarbejdsaftaler, som fusionsparterne har indgået på de berørte markeder, f.eks. aftaler om fælles produktion, licensaftaler, specialisering, distribution, leveringsaftaler med lang løbetid, informationsudveksling og forskning og udvikling.

Erhvervs- og brancheorganisationer

9.17. Oplys med angivelse af relevant kontaktperson hvilke organisationer o. lign som fusionsparterne og evt. deres konkurrenter er medlem af.

9.18. Oplys hvilke organisationer o. lign som fusionsparternes kunder og leverandører er medlemmer af.

10. Effektivitetsgevinster

Hvis anmelder ønsker, at Konkurrencerådet som led i vurderingen af fusionen skal overveje effektivitetsgevinster, som fusionen forventes at skabe, gives følgende oplysninger:

a) En detaljeret beskrivelse af, hvordan den planlagte fusion vil gøre det muligt for den fusionerede enhed at opnå effektivitetsgevinster.

b) I muligt omfang en kvantificering af effektivitetsgevinsterne med forklaring af, hvordan de er beregnet.

c) Hvordan og hvor sandsynligt det er, at forbrugerne kan drage fordel af disse gevinster.

d) Hvorfor parterne ikke vil kunne opnå samme effektivitet på anden måde end ved den planlagte fusion.

11. Samordningsaspekter for så vidt angår joint ventures

Det fremgår af konkurrencelovens § 12 c, stk. 3, at i det omfang oprettelsen af et joint venture, som udgør en fusion efter § 12 a, stk. 2, tillige har til formål eller til følge at samordne fortsat uafhængige virksomheders konkurrenceadfærd, vurderes denne samordning efter kriterierne i § 6, stk. 1, og § 8, stk. 1, eller EUF-Traktatens artikel 101, stk. 1 og 3, for at fastslå, om transaktionen kan godkendes.

Hvis fusionen udgør et joint venture, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 2, skal oplyses:

a) Om to eller flere af de stiftende virksomheder i væsentlig grad bibeholder aktiviteter på samme marked som joint venturet eller på et marked i et tidligere eller senere omsætningsled i forhold til dette marked eller på et nært beslægtet tilstødende marked7).

I bekræftende fald oplyses for hvert af markederne:

 
i)
Hver stiftende virksomheds omsætning i det foregående regnskabsår.
 
ii)
Den økonomiske betydning af joint venturets aktiviteter i relation til denne omsætning.
 
iii)
Hver af de stiftende virksomheders markedsandel.

I benægtende fald begrundes svaret.

b) Hvis svaret på litra a er bekræftende, og oprettelsen af joint venturet efter anmelders vurdering ikke resulterer i en samordning mellem uafhængige virksomheder, som begrænser konkurrencen efter konkurrencelovens § 6, stk. 1, og eventuelt tillige EUF-Traktatens art. 101, stk. 1, skal dette begrundes.

c) Uanset svarene på litra a og b skal det oplyses, hvordan kriterierne i konkurrencelovens § 8, stk. 1, og eventuelt tillige EUF-Traktatens art. 101, stk. 3, finder anvendelse. Kriterierne herfor er, om transaktionen

i) bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling,

ii) sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved,

iii) ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål, og

iv) ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser.

12. Gebyr

Det gebyr, som er udregnet efter pkt. 12.1. – 12.3. nedenfor, skal samtidig med indsendelsen af anmeldelsen overføres til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konto i Danske Bank, reg.nr. 0216, kontonummer 4069045960.

Almindelig anmeldelse

12.1. Gebyret udregnes som 0,015 pct. af de deltagende virksomheders samlede årlige omsætning i Danmark, jf. pkt. 5a ovenfor. Oplys det herefter udregnede gebyr: _______________ kr.

12.2. Hvis det udregnede beløb i pkt. 12.1. er større end 1,5 mio. kr., skal der kun betales et gebyr på 1,5 mio. kr.

Fra forenklet anmeldelse til almindelig anmeldelse

12.3. Hvis fusionen allerede er blevet anmeldt ved en forenklet anmeldelse og betaling af et gebyr på 50.000 kr., men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har krævet en almindelig anmeldelse, skal der samtidig med indsendelsen af den almindelige anmeldelse betales et gebyr på 0,015 pct. af de deltagende virksomheders samlede årlige omsætning i Danmark, jf. pkt. 5a ovenfor, med fradrag af 50.000 kr., dog maksimalt 1,5 mio. kr.

13. Bilag

Ved indgivelse af anmeldelsen skal følgende medsendes:

a) Seneste reviderede årsregnskab og årsrapport for hver af fusionsparterne. Hvis der siden afslutningen af seneste regnskabsår er sket virksomhedsafhændelser eller -erhvervelser, skal dokumentation herfor vedlægges.

b) Kopi af de endelige eller seneste udgaver af alle dokumenter vedrørende fusionen, uanset om den finder sted i henhold til aftale mellem fusionsparterne, gennem erhvervelse af kontrollerende interesser eller efter et offentligt overtagelsestilbud.

c) Analyser, rapporter, bestyrelsesreferater og lignende dokumenter vedrørende fusionen.

d) Koncernoversigt for hver enkelt af fusionsparterne.

e) En ikkefortrolig udgave af anmeldelsen.

f) Dokumentation for, at betalingen af gebyret er sket, jf. pkt. 12 (f.eks. kopi af bankoverførsel til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konto).

14. Erklæring

Sammen med oplysningerne, jf. punkt 1-12, skal der indsendes en underskrevet erklæring, hvorefter anmelder erklærer:

at oplysningerne i denne anmeldelse er korrekte,

at der er vedlagt fuldstændige kopier af de i bilag 1 krævede dokumenter samt

at alle udtalelser er afgivet i god tro.

Hvis erklæringen afgives af en anden end de deltagende virksomheder, indestår undertegnede for, at oplysningerne m.v. er afgivet på vegne af samtlige deltagende virksomheder. Undertegnede og samtlige anmeldende virksomheder er bekendt med straffebestemmelserne i konkurrencelovens §§ 22 og 23, jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 2013.

         
Sted og dato
 
Sted og dato
 
Sted og dato
         
         
         
Underskrift
 
Underskrift
 
Underskrift


Bilag 2

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

1. Beskrivelse af fusionen

1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis virksomhedsovertagelse, virksomhedssammenlægning eller joint venture) og fusionsparternes aktivitetsområder. Oplys tillige de markeder, hvor fusionen vil få virkninger.

1.2. Giv en oversigt på max. 500 ord over ovennævnte oplysninger i en form, der er egnet til offentliggørelse, dvs. uden fortrolige oplysninger eller forretningshemmeligheder. Denne beskrivelse vil danne udgangspunkt for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens offentliggørelse af fusionen på anmeldelsestidspunktet.

2. Oplysninger om parterne

2.1. Oplysninger om anmelder

For den/de anmeldende part(er) oplyses:

a) Virksomhedens navn og adresse.

b) Arten af virksomhedens aktiviteter (dvs. de grupper af produkter eller tjenester, som virksomheden producerer, køber eller sælger). Også aktivitetsområder, der ikke er omfattet af fusionen, skal oplyses.

c) Kontaktpersonens navn og stilling, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse.

d) Den adresse, hvortil der kan sendes dokumenter, herunder beslutninger og afgørelser fra Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

2.2. Oplysninger om de øvrige fusionsparter

For hver enkelt af de øvrige fusionsparter udover anmelder oplyses:

a) Virksomhedens navn og adresse.

b) De deltagende virksomheders aktiviteter.

c) Kontaktpersonens navn og stilling, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse.

2.3. Oplysninger om repræsentanter

Hvis anmeldelsen er undertegnet af repræsentanter for virksomhederne, skal hver repræsentants navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse oplyses med angivelse af, hvilke af fusionsparterne denne repræsenterer.

3. Anmeldelse til andre konkurrencemyndigheder

Hvis fusionen er anmeldt eller vil blive anmeldt til andre konkurrencemyndigheder, herunder Europa-Kommissionen, oplyses dette med angivelse af navnene på disse konkurrencemyndigheder samt evt. kontaktperson.

4. Oplysninger om selve fusionen

4.1. Beskriv fusionen med angivelse af:

a) Om fusionen udgør en sammensmeltning af to eller flere hidtil uafhængige virksomheder, erhvervelse af den direkte eller indirekte kontrol over hele eller dele af en eller flere andre virksomheder, oprettelsen af et selvstændigt fungerende joint venture eller, om fusionen på anden måde vil føre til afgørende indflydelse på virksomhedens drift, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 3.

b) De planlagte eller forventede tidspunkter for vigtige begivenheder, som vil lede til fusionens gennemførelse.

c) De planlagte ejer- og kontrolforhold efter fusionen.

d) Transaktionens værdi (købsprisen eller alle de involverede aktivers værdi).

e) Hvilke branchekoder (NACE-koder) fusionen omfatter.

4.2. Oplys den økonomiske baggrund for fusionen.

5. Økonomiske oplysninger

Oplys i DKK for hver af de deltagende virksomheder for det seneste regnskabsår:

a) Omsætning i Danmark.

b) Omsætning i EU.

c) Omsætning på verdensplan.

6. Ejer- og kontrolforhold

For hver af fusionsparterne angives en liste over alle virksomheder, der tilhører samme koncern. Denne liste skal omfatte:

a) Alle virksomheder eller personer, der direkte eller indirekte kontrollerer fusionsparterne.

b) Alle virksomheder, der er aktive på et af de markeder, der er oplyst i punkt 7.1 nedenfor, og som direkte eller indirekte kontrolleres af:

i) En eller flere af fusionsparterne.

ii) Enhver anden virksomhed, der er nævnt i litra a.

For hver af de virksomheder, der er angivet ovenfor, specificeres hvilken form for kontrol, der er tale om.

7. Markeder

Det er det/de relevante produktmarked(er) og det/de relevante geografiske marked(er), der danner grundlag for vurderingen af den nye virksomheds markedsstyrke efter fusionen.

Afgrænsningen af det relevante marked fremgår af konkurrencelovens § 5 a. Oplysning om de relevante markeder gives af anmelder på baggrund af følgende definitioner:

Relevante produktmarkeder

Ved et relevant produktmarked forstås markedet for alle de varer og/eller tjenesteydelser, som forbrugeren betragter som indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål. Et relevant produktmarked kan i visse tilfælde bestå af flere varer og/eller tjenesteydelser, som i vid udstrækning frembyder identiske fysiske eller tekniske egenskaber og er indbyrdes substituerbare.

Blandt de faktorer, der er af betydning for vurderingen af det relevante produktmarked, indgår en analyse af, hvorfor de pågældende varer og tjenesteydelser henføres til dette marked, og hvorfor andre ikke henføres dertil under hensyn til f.eks. substituerbarhed, konkurrencevilkår, priser, krydspriselasticitet på efterspørgselssiden eller andre faktorer af relevans for afgrænsningen af produktmarkederne (f.eks. udbudssubstitution).

Relevante geografiske markeder

Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de deltagende virksomheder udbyder og efterspørger de pågældende varer og tjenesteydelser, hvor konkurrencevilkårene er tilstrækkeligt homogene, og som kan adskilles fra tilgrænsende geografiske områder på grund af især væsentlige forskelle i konkurrencevilkårene.

Blandt de faktorer, der er af betydning for vurderingen af det relevante marked, indgår de pågældende varers eller tjenesteydelsers art og egenskaber, adgangsbarrierer, forbrugerpræferencer, betydelige forskelle i virksomhedernes markedsandele i dette og tilgrænsende geografiske områder eller væsentlige prisforskelle.

7.1. Oplys samtlige relevante produktmarkeder og geografiske markeder, hvor

a) to eller flere af fusionsparterne er aktive på det samme marked (horisontale forbindelser), og/eller

b) en eller flere af fusionsparterne er aktive på et marked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til det marked, som en eller flere andre af fusionsparterne er aktive på, uanset om der består et leverandør-/kundeforhold mellem dem eller ej (vertikale forbindelser).

8. Markedsoplysninger

8.1. For hvert af de markeder, der er oplyst i punkt 7.1, gives følgende oplysninger for det regnskabsår, der går forud for transaktionen:

a) Et skøn over den samlede omsætning på markedet målt i værdi og volumen med dokumentation for, hvordan disse skøn er foretaget.

b) Hver af fusionsparternes omsætning målt i værdi og volumen samt et skøn over markedsandelene med angivelse af, om der er sket væsentlige ændringer i salgs- og markedsandelene i de seneste tre regnskabsår.

c) Et skøn over de tre største konkurrenters markedsandel i værdi og volumen med angivelse af grundlaget for disse skøn. Oplys navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer samt kontaktperson på disse konkurrenter.

Værdi skal angives i danske kroner, og volumen skal angives i antal enheder. Et markeds værdi og volumen bør angives således, at det afspejler produktionen minus eksport plus import på de pågældende geografiske områder.

8.2. Oplys tillige navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer samt kontaktperson på hver af fusionsparternes tre største kunder og tre største leverandører på hvert af de markeder, der er oplyst i punkt 7.1.

9. Samordningsaspekter for så vidt angår joint ventures

Det fremgår af konkurrencelovens § 12 c, stk. 3, at i det omfang oprettelsen af et joint venture, som udgør en fusion efter § 12 a, stk. 2, tillige har til formål eller til følge at samordne fortsat uafhængige virksomheders konkurrenceadfærd, vurderes denne samordning efter kriterierne i § 6, stk. 1, og § 8, stk. 1, eller EUF-Traktatens artikel 101, stk. 1 og 3, for at fastslå, om transaktionen kan godkendes.

Hvis fusionen udgør et joint venture, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 2, skal oplyses:

a) Om to eller flere af de stiftende virksomheder i væsentlig grad bibeholder aktiviteter på samme marked som joint venturet eller på et marked i et tidligere eller senere omsætningsled i forhold til dette marked eller på et nært beslægtet tilstødende marked1).

I bekræftende fald oplyses for hvert af markederne:

 
i)
Hver stiftende virksomheds omsætning i det foregående regnskabsår.
 
ii)
Den økonomiske betydning af joint venturets aktiviteter i relation til denne omsætning.
 
iii)
Hver af de stiftende virksomheders markedsandel.

I benægtende fald begrundes svaret.

b) Hvis svaret på litra a er bekræftende, og oprettelsen af joint venturet efter anmelders vurdering ikke resulterer i en samordning mellem uafhængige virksomheder, som begrænser konkurrencen efter konkurrencelovens § 6, stk. 1, og eventuelt tillige EUF-Traktatens art. 101, stk. 1, skal dette begrundes.

c) Uanset svarene på litra a og b skal det oplyses, hvordan kriterierne i konkurrencelovens § 8, stk. 1, og eventuelt tillige EUF-Traktatens art. 101, stk. 3, finder anvendelse. Kriterierne herfor er, om transaktionen:

i) bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling,

ii) sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved,

iii) ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål, og

iv) ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser.

10. Gebyr

Samtidig med indsendelsen af anmeldelsen skal der overføres et gebyr på 50.000 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konto i Danske Bank, reg.nr. 0216, kontonummer 4069045960.

11. Bilag

Ved indgivelse af anmeldelsen skal følgende medsendes:

a) Seneste reviderede årsregnskab og årsrapport for hver af fusionsparterne. Hvis der siden afslutningen af seneste regnskabsår er sket virksomhedsafhændelser eller -erhvervelser, skal dokumentation herfor vedlægges.

b) Kopi af de endelige eller seneste udgaver af alle dokumenter vedrørende fusionen, uanset om den finder sted i henhold til aftale mellem fusionsparterne, gennem erhvervelse af kontrollerende interesser eller efter et offentligt overtagelsestilbud.

c) Koncernoversigt for hver enkelt af fusionsparterne.

d) En ikkefortrolig udgave af anmeldelsen.

e) Dokumentation for, at betalingen af gebyret er sket, jf. pkt. 10 (f.eks. kopi af bankoverførsel til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konto).

12. Erklæring

Sammen med oplysningerne, jf. punkt 1-10, skal der indsendes en underskrevet erklæring, hvorefter anmelder erklærer:

at oplysningerne i denne anmeldelse er korrekte,

at der er vedlagt fuldstændige kopier af de i bilag 2 krævede dokumenter samt

at alle udtalelser er afgivet i god tro.

Hvis erklæringen afgives af en anden end de deltagende virksomheder, indestår undertegnede for, at oplysningerne m.v. er afgivet på vegne af samtlige deltagende virksomheder. Undertegnede og samtlige anmeldende virksomheder er bekendt med straffebestemmelserne i konkurrencelovens §§ 22 og 23, jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 2013.

         
Sted og dato
 
Sted og dato
 
Sted og dato
         
         
         
Underskrift
 
Underskrift
 
Underskrift

Officielle noter

1) En fusionspart kan især betragtes som en potentiel konkurrent, når denne har planer om at trænge ind på et marked eller har udarbejdet og fulgt sådanne planer i de sidste to år.

2) Produktmarkeder er nært beslægtede markeder, når produkterne enten er komplementære, dvs. hvis f.eks. anvendelse af det ene produkt medfører anvendelse af det andet produkt (f.eks. hæftemaskiner og hæfteklammer eller printer og printerpatroner), eller når de tilhører et produktsortiment, der generelt købes af den samme kundekategori til samme anvendelsesformål (f.eks. whisky og gin, der sælges til barer og restauranter, eller forskellige materialer til emballering af en bestemt varekategori, der sælges til producenterne af disse varer. )

3) Oplysningen skal gives for det relevante geografiske marked, dog ikke mindre end Danmark.

4) Hvis mindre end fem virksomheder har en markedsandel på mindst 5 pct., skal der gives oplysning om de fem største konkurrenter.

5) HHI står for Herfindahl-Hirschman-indekset, der er et mål for markedskoncentrationen. HHI beregnes ved summen af kvadraterne på alle virksomhedens markedsandele på det pågældende marked.

6) Forøgelsen af koncentrationen målt ved HHI kan beregnes uafhængigt af koncentrationen på markedet som helhed ved at fordoble produktet af de deltagende virksomheders markedsandele.

7) Produktmarkeder er nært beslægtede markeder, når produkterne enten er komplementære, dvs. hvis f.eks. anvendelse af det ene produkt medfører anvendelse af det andet produkt (f.eks. hæftemaskiner og hæfteklammer eller printer og printerpatroner), eller når de tilhører et produktsortiment, der generelt købes af den samme kundekategori til samme anvendelsesformål (f.eks. whisky og gin, der sælges til barer og restauranter, eller forskellige materialer til emballering af en bestemt varekategori, der sælges til producenterne af disse varer. )

1) Produktmarkeder er nært beslægtede markeder, når produkterne enten er komplementære, dvs. hvis f.eks. anvendelse af det ene produkt medfører anvendelse af det andet produkt (f.eks. hæftemaskiner og hæfteklammer eller printer og printerpatroner), eller når de tilhører et produktsortiment, der generelt købes af den samme kundekategori til samme anvendelsesformål (f.eks. whisky og gin, der sælges til barer og restauranter, eller forskellige materialer til emballering af en bestemt varekategori, der sælges til producenterne af disse varer. )