Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 524 af 28. maj 2013 og bekendtgørelse nr. 887 af 27. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Depositum tilbagebetales, når det i forbindelse med indberetning til tilskudsberegningen i september måned er konstateret, at skolen opfylder mindsteelevtalskravet i lovens § 19. Der beregnes ikke renter af det indbetalte beløb.

Stk. 3. Modtager skolen ikke tilskud for det skoleår, der er betalt depositum for, tilfalder depositum statskassen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis en skole, der ikke vil kunne opnå tilskud for det skoleår, som depositummet er indbetalt for, genanmeldes for det følgende skoleår under iagttagelse af fristen i stk. 1, kan det i forvejen indbetalte depositum genanvendes, hvis begge rater var rettidigt indbetalt. Depositum kan dog højst genanvendes to gange.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2013.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 2, stk. 4, i bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v., som affattet ved § 1, nr. 1, i denne bekendtgørelse, finder anvendelse for deposita, som på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden ikke er tilfaldet statskassen.

Undervisningsministeriet, den 12. august 2013

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Jonas Barlyng