Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erstatning til fiskere for ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari

I medfør af § 61 og § 75 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret ved lov nr. 493 af 12. maj 2010, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for ansatte om bord på fiskeskibe, jf. § 1, stk. 1, og § 49 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.

§ 2. For tab eller beskadigelse af ombordværende ejendele, foranlediget ved et fiskeskibs forlis, ved sørøveri, ved brand eller andet havari, der rammer skibet, skal rederen yde erstatning efter nedenstående regler til fiskeskibets fører og mandskab.

Stk. 2. Er den pågældende død, når erstatningen udbetales, tilfalder beløbet hans bo eller arvinger.

§ 3. Erstatningen ydes i mangel af aftale om betaling af et højere beløb med følgende maksimumbeløb:

1) Skibsførere 44.700 kr.

2) Maskinchefer og overstyrmænd 37.000 kr.

3) Øvrige styrmænd, maskinmestre, hovmestre og telegrafister 28.700 kr.

4) Det øvrige mandskab 24.700 kr.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erstatningsbeløb, der svarer til et nettoprisindeks med januar 2001 = 100 reguleres i overensstemmelse med det på forlistidspunktet senest offentliggjorte nettoprisindeks.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen offentliggør årligt på sin hjemmeside, www.sofartsstyrelsen.dk, de regulerede erstatningsbeløb gældende pr. 1. januar.

Stk. 4. De i stk. 1 nævnte beløb nedsættes med 50 pct., hvis den pågældende ikke har sit ophold om bord.

§ 4. Har rederen i forbindelse med et skibs forlis eller kondemnation i overensstemmelse med § 19, stk. 2, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. ydet en ansat nødvendig beklædning, fradrages udgifterne hertil i den erstatning, der tilkommer den ansatte efter de foranstående bestemmelser, jf. førnævnte lovs § 61, stk. 3.

§ 5. Har en af § 2 omfattet person bevisligt mistet instrumenter, bøger, værktøj eller lignende, som han har medført til brug i tjenesten, tilkommer der ham en særlig erstatning, som, hvis ikke andet er aftalt, beregnes til anskaffelsesværdien på tidspunktet for erstatningens udbetaling.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for beregningen af erstatning til de ansatte for ejendele, der er gået tabt den 20. august 2013 eller senere.

Søfartsstyrelsen, den 16. august 2013

Jan Gabrielsen

/ Alexander Milan