Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0033
 
32003L0088
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fiskeres hviletid1)

I medfør af § 57, § 70, stk. 1, og § 75 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret ved lov nr. 493 af 12. maj 2010, og § 3, stk. 1, nr. 6, og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, fastsættes:

Definitioner

§ 1. Følgende definitioner finder anvendelse i denne bekendtgørelse:

1) Hvileperiode: Et sammenhængende tidsrum af ikke under en times varighed, som ligger uden for arbejdstiden.

2) Arbejdstid: Det tidsrum, hvor en fisker skal arbejde på grund af skibet

3) Arbejdsdøgn: En 24-timers periode startende første gang, en fisker begynder at arbejde i et kalenderdøgn.

4) Uge: En sammenhængende 7-døgns periode.

5) Fisker: Ansat, der gør tjeneste om bord på et fiskeskib, jf. § 1, stk. 1, og § 49 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.

Anvendelsesområde

§ 2. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for fiskere.

Hviletid m.v.

§ 3. En fisker skal have regelmæssige hvileperioder, der er tilstrækkelig lange til at sikre sundheden og sikkerheden.

Stk. 2. Inden for hvert arbejdsdøgn skal hviletiden for en fisker på 18 år eller derover være på mindst 10 timer. Hviletiden kan deles i højst to perioder, hvoraf den ene mindst skal være på 6 timer. Tiden mellem to på hinanden følgende hvileperioder må ikke overstige 14 timer.

Stk. 3. Den samlede hviletid for en uge skal mindst være på 77 timer.

§ 4. En fiskers samlede arbejdstid om året må i gennemsnit ikke overstige 48 timer om ugen.

§ 5. Når fangstforholdene eller fiskens forarbejdning kræver det, kan der under hensyntagen til hyppigere eller længere fridagsperioder, eller hvor der sker sikring med kompenserende fridage, ske fravigelser fra hviletidsreglerne i § 3, stk. 2 og 3, i det omfang, der tages behørigt hensyn til fiskerens sundhed og sikkerhed.

§ 6. En fisker under 18 år skal have en samlet hvileperiode på mindst 12 timer inden for arbejdsdøgnet.

Stk. 2. Hvileperioden skal i almindelighed omfatte tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 06.

Stk. 3. For fiskere under 18 år, der går vagt, kan hvileperioden deles i højst to perioder. Den ene hvileperiode skal være på mindst 8 timer og ligge i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 06.

Stk. 4. Tiden mellem to på hinanden følgende hvileperioder må ikke overstige 12 timer.

Stk. 5. Den samlede hviletid for en uge skal mindst være på 84 timer.

Stk. 6. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse for fiskere under 18 år, hvis anden placering af hvileperioder er nødvendig som led i en godkendt maritim uddannelse.

Stk. 7. Fiskere under 18 år skal have to sammenhængende fridøgn om ugen. Hvis det er påkrævet, kan fiskeskipperen udskyde de ugentlige fridøgn mod at disse erstattes af tilsvarende frihed senere.

§ 7. Fiskeskipperen kan kræve, at fiskeren arbejder, når det er nødvendigt for skibets, ombordværende personers eller lastens umiddelbare sikkerhed eller for at bistå andre skibe eller personer i havsnød.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 3, 5 og 6 kan fraviges i de i stk. 1 nævnte situationer.

Straf

§ 8. Overtrædelse af § 3, § 4, eller § 6, stk. 1, stk. 3-5 og stk. 7 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, eller

2) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbyttet, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmålingen af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 5 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 516 af 21. juni 2002 om fiskeres hviletid.

§ 10. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 16. august 2013

Jan Gabrielsen

/ Alexander Milan

Officielle noter

1) Denne bekendtgørelse gennemfører dele af Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, EF- tidende 1994 L 216, s. 12, og dele af Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EU-tidende 2003 L 299, s. 9.