Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fravigelser fra lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. for fiskeskibe

I medfør af §§ 65, 66 og 75 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret ved lov nr. 493 af 12. maj 2010 og lov nr. 618 af 12. juni 2013, fastsættes:

§ 1. Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. finder anvendelse på ansættelsesforhold på fiskeskibe med de ændringer, der følger af denne bekendtgørelses §§ 2-11.

§ 2. Lovens § 6, stk. 5, § 7, stk. 2, 3. pkt., §§ 8a – 8f, § 10, stk. 3 og § 19, stk. 3, 2. pkt.,finder ikke anvendelse.

§ 3. 1) Kan en syg eller tilskadekommet fisker ikke selv tage vare på sine ejendele, skal skibsføreren drage omsorg for dem.

§ 4. 2) For en fisker, der er syg eller skadet ved skibstjenestens ophør, gælder følgende:

1) Sygehyren løber videre, så længe den pågældende er uarbejdsdygtig, dog højst i 8 uger, uanset om fiskerens ansættelsesforhold ophører, inden der er forløbet 8 uger regnet fra skibstjenestens ophør.

2) Ophører ansættelsesforholdet, efter at der er forløbet mere end 8 uger regnet fra skibstjenestens ophør, løber sygehyren videre til ansættelsesforholdets ophør.

3) Er den ansatte fisker blevet uarbejdsdygtig på et tidspunkt, hvor den pågældende ikke var i tjeneste på et af rederiets skibe, regnes de 8 uger fra det tidspunkt, hvor uarbejdsdygtigheden indtrådte.

§ 5. 3) Er fiskeren syg eller skadet ved tjenestens ophør, har han med de i lovens § 30, stk. 4-6, anførte undtagelser ret til pleje for rederens regning i indtil 12 uger, dog ikke ud over 2 uger efter, at han er ankommet til det land, hvor han har bopæl. Tiden regnes fra fratrædelsesdagen eller, hvis han ikke afmønstres, fra den dag, da skibet afsejler.

§ 6. 4) Retten til pleje omfatter alene pleje uden for hjemlandet i indtil 12 uger efter, at sygdommen eller skaden er indtrådt. Indtræder sygdommen under graviditets- og /eller barselsorlov, finder lovens § 29 finder ikke anvendelse.

§ 7. 5) Kosten om bord skal være gratis for fiskeren, medmindre andet er aftalt.

§ 8. 6) En fisker kan indbringe skibsførerens afregning for Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Opstår der, mens skibet er uden for Danmark, tvist mellem skibsføreren og fiskeren om afregningen eller tjenesteforholdet i øvrigt, kan sagen forelægges dansk konsul. Tvisten må ikke indbringes for fremmed myndighed.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen eller konsulen træffer den endelige administrative afgørelse. Har fiskeren ikke andet værneting i Danmark, kan sag mod ham anlægges ved den ret, i hvis kreds skibet har hjemsted.

Stk. 4. Gælder afgørelsen betaling af et beløb over 500 kr., kan konsulen, hvis omstændighederne taler derfor, bestemme, at beløbet eller en del deraf skal deponeres hos ham. Et deponeret beløb skal sammen med udskrift af konsulens afgørelse indsendes til Søfartsstyrelsen. Beløbet kan kræves udbetalt efter 6 måneders forløb, medmindre tvisten forinden er indbragt for dansk domstol.

§ 9. 7) Tilsidesætter rederen sine pligter efter lovens § 55 eller sin forpligtelse efter lovens § 1 a til at sikre overholdelse af lovens § 12, stk. 2 og 3, § 18 a, stk. 1-4, § 18 b, stk. 4 og 5, § 27, § 49, nr. 15 eller nr. 21, eller § 55, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 1 år. Tilsidesætter rederen sine pligter efter lovens § 4, stk. 1 og 2, § 46, § 49, nr. 3 eller nr. 21, § 57 eller § 64 b, stk. 1, straffes den pågældende med bøde.

§ 10. 8) Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes skibsføreren eller den, der er trådt i skibsførerens sted,

1) med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, hvis den pågældende

a) forsætligt eller groft uagtsomt anvender videregående magtmidler end tilladt efter lovens §§ 62 og 63, stk. 2, eller

b) tilsidesætter sine pligter efter lovens § 12, stk. 2 og 3, § 18a, stk. 1-4, § 18b, stk. 4 og 5, § 27, stk. 1-5, eller 55,

2) med bøde, hvis den pågældende

a) anvender nogen til arbejde i strid med lovens §§ 4 eller 57, eller

b) tilsidesætter sine pligter efter lovens § 32, § 56, stk. 1, 2 og 4, § 60, § 63, stk. 3 og 4, § 64 a, stk. 3, § 64 b, stk. 1, § 74 eller regler fastsat i medfør af lovens § 73 eller § 73a, stk. 2, om retten til hjemrejse.

§ 11. 9) For skibsføreren finder følgende bestemmelser i loven anvendelse:

1) § 1, stk. 2,

2) § 3, stk. 3 og 4,

3) § 4, stk. 2,

4) § 6, stk. 1–4,

5) § 7, stk. 1, jf. § 39,

6) § 8,

7) § 10 a, stk. 1 og 2,

8) § 14, stk. 1, jf. stk. 3,

9) § 15,

10) § 18 a,

11) § 18 b,

12) § 18 c,

13) § 18 d,

14) §§ 21, 22 og 24-26,

15) § 27 med den fravigelse, der følger af § 3 i denne bekendtgørelse,

16) § 28,

17) §§ 29-30, jf. §§ 35, 40 og 41, med de fravigelser, der følger af §§ 4-6 i denne bekendtgørelse,

18) § 31,

19) §§ 32 og 34,

20) § 33, jf. § 35, med de fravigelser, der følger af § 6 i denne bekendtgørelse,

21) § 55, stk. 1, med den fravigelse, der følger af § 7 i denne bekendtgørelse, og § 55, stk. 2,

22) § 57, og

23) § 61.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 13 af 8. januar 1974 om sømandslovens anvendelse på fiskeskibe.

Søfartsstyrelsen, den 15. august 2013

Jan Gabrielsen

/ Jørgen Løje

Officielle noter

1) Bestemmelsen vedrører en fravigelse af lovens § 27, stk. 6.

2) Bestemmelsen vedrører en fravigelse af lovens § 29, stk. 2.

3) Bestemmelsen vedrører en fravigelse af lovens § 30, stk. 2.

4) Bestemmelsen vedrører en fravigelse af lovens § 35, stk. 2.

5) Bestemmelsen vedrører en fravigelse af lovens § 55, stk. 1, 2. pkt.

6) Bestemmelsen vedrører en fravigelse af lovens § 64.

7) Bestemmelsen vedrører en fravigelse af lovens § 65, stk. 1-3, og stk. 5.

8) Bestemmelsen vedrører en fravigelse af lovens § 66.

9) Bestemmelsen vedrører en fravigelse af lovens § 49.