Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0033
 
31999L0063
 
31999L0095
 
32012L0035
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3 Vilkår for særlig hviletidsregistrering
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om søfarendes hviletid1)

I medfør af § 4, stk. 4, § 57 og § 70, stk. 1, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret ved lov nr. 511 af 17. juni 2008 og lov nr. 493 af 12. maj 2010, og § 1, stk. 3, § 3, stk. 1, nr. 6, § 3, stk. 2, § 16, stk. 3, og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 251 af 30. marts 2011, fastsættes:

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for ansatte om bord på skibe, jf. § 1, stk. 1, samt § 49 i lov om søfarendes ansættelsesforhold, uanset skibenes anvendelse og fartsområder, med undtagelse af fiskeskibe og fritidsfartøjer.

Stk. 2. I tilfælde hvor der er tvivl om, hvorvidt den pågældende må anses som ansat om bord, afgøres spørgsmålet af Søfartsstyrelsen efter forudgående høring af de organisationer for redere og søfarende, som spørgsmålet vedrører.

§ 2. Ved en hvileperiode forstås et sammenhængende tidsrum af ikke under en times varighed, som ligger uden for arbejdstiden.

Stk. 2. Ved arbejdstid forstås det tidsrum, hvor en ansat skal arbejde på grund af skibet.

Stk. 3. Ved et arbejdsdøgn forstås en 24-timers periode, der regnes fra den første gang en ansat begynder at arbejde i et kalenderdøgn.

Stk. 4. Ved en uge forstås en sammenhængende 7-døgns periode.

§ 3. Der må ikke på udenlandske handelsskibe på dansk søterritorium arbejdes i strid med de rammer vedrørende arbejds- og hviletid, der følger af STCW-konventionen og §§ 1 - 12 i den aftale, der er knyttet som bilag til Rådets direktiv 1999/63/EF, som ændret ved Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Associations (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 og om ændring af direktiv 1999/63/EF.

§ 4. En normal arbejdstidsnorm for en ansat er i princippet baseret på en 8-timers dag med en hviledag pr. uge og fri på offentlige helligdage.

Stk. 2. For ansatte foretages der alene regulering af hviletid, jf. § 57, i lov om søfarendes ansættelsesforhold.

Hviletid mv.

§ 5. Ansatte skal have regelmæssige hvileperioder, der er tilstrækkelig lange til at sikre sundheden og sikkerheden.

Stk. 2. Inden for hvert arbejdsdøgn skal hviletiden for en ansat på 18 år eller derover være på mindst 10 timer. Hviletiden kan deles i højst to perioder, hvoraf den ene mindst skal være på 6 timer, jf. dog §§ 8 og 9. Tiden mellem to på hinanden følgende hvileperioder må ikke overstige 14 timer.

Stk. 3. Den samlede hviletid for en uge skal mindst være på 77 timer.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan efter anmodning fra rederen tillade, at hviletiden efter stk. 2 beregnes inden for hvert kalenderdøgn.

Stk. 5. På søn- og helligdage må rederen ikke pålægge en ansat arbejde, som kan udsættes.

Stk. 6. På søn- og helligdage bør der endvidere så vidt muligt gives ansatte, som ønsker det, lejlighed til uforstyrret at holde gudstjeneste om bord.

§ 6. For vagtgående søfarende eller for søfarende, hvis arbejde omfatter opgaver i forbindelse med sikkerhed og forebyggelse af forurening, eller for søfarende, der arbejder på skibe med korte rejser, kan ovennævnte hviletidsregler fraviges ved kollektive aftaler under hensyntagen til hyppigere eller længere fridagsperioder, eller hvor der sker sikring med kompenserende fridag. En aftale skal mindst opfylde den minimumsbeskyttelse, der følger af kravene til hviletid i paragraf 9 i sektion A-VIII/1 i Kapitel VIII i STCW-konventionen, der er gengivet i bilag 1.

Stk. 2. Fravigelser efter stk. 1 skal være registreret i Søfartsstyrelsen, før de må anvendes, og den registrerede aftaletekst skal forefindes om bord på dansk og engelsk på et let tilgængeligt sted.

§ 7. En ansat under 18 år skal have en samlet hvileperiode på mindst 12 timer inden for arbejdsdøgnet.

Stk. 2. Hvileperioden skal i almindelighed omfatte tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 06.

Stk. 3. For ansatte under 18 år, der går vagt, kan hvileperioden deles i højst 2 perioder. Den ene hvileperiode skal være på mindst 8 timer og ligge i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 06.

Stk. 4. Tiden mellem to på hinanden følgende hvileperioder må ikke overstige 12 timer.

Stk. 5. Den samlede hviletid for en uge skal mindst være på 84 timer.

Stk. 6. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse for ansatte under 18 år, hvis anden placering af hvileperioder er nødvendig som led i en erhvervsuddannelse, en af Søfartsstyrelsen godkendt maritim uddannelse, eller tilsvarende uddannelse af mindst 2 års varighed, som giver erhvervskompetence.

Stk. 7. Ansatte under 18 år skal have 2 sammenhængende fridøgn om ugen. Hvis det er påkrævet, kan de ugentlige fridøgn udskydes, mod at disse erstattes af tilsvarende frihed senere.

§ 8. Ansatte på tilkaldevagt, skal have en kompenserende hvileperiode, hvis den normale hvileperiode afbrydes som følge af arbejdet, og en sådan afbrydelse uden en sådan kompensation for den ansatte medfører, at kravet til arbejdsdøgnets hviletid ikke kan opfyldes.

Stk. 2. Den samlede hviletid i arbejdsdøgnet for ansatte på tilkaldevagt skal være på mindst 10 timer. En af hvileperioderne skal være på mindst 6 timer. For ansatte under 18 år skal den samlede hviletid i arbejdsdøgnet uanset afbrydelse være på mindst 12 timer og en. af hvileperioderne skal være på mindst 8 timer.

§ 9. Mønstring, brand- og redningsøvelser og andre foreskrevne øvelser skal gennemføres således, at de griber mindst muligt ind i hvileperioder og ikke medfører træthed.

Stk. 2. For ansatte, der er fyldt 18 år og som udfører øvelser, der er omfattet af stk. 1, skal den samlede hviletid i arbejdsdøgnet uanset afbrydelse være på mindst 10 timer. En af hvileperioderne skal være på mindst 6 timer. For ansatte under 18 år skal den samlede hviletid i arbejdsdøgnet uanset afbrydelse være på mindst 12 timer, og en af hvileperioderne skal være på mindst 8 timer.

§ 10. Skibsføreren kan kræve, at den søfarende arbejder, når det er nødvendigt for skibets, ombordværendes eller lastens umiddelbare sikkerhed eller for at bistå andre skibe eller personer i havsnød.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 5 – 9 kan fraviges i de i stk. 1 nævnte situationer.

Stk. 3. Så snart som muligt efter, at den normale situation er genoprettet, skal skibsføreren påse, at den søfarende, der har udført arbejde i en planlagt hvileperiode, får en tilstrækkelig hvileperiode.

Opslag og registrering

§ 11. Der skal på et let tilgængeligt sted om bord opslås et skema med oplysninger for hver funktion om bord om de ansattes arbejdsperioder til søs og i havn herunder vagtperioder for vagtgående ansatte. Skemaet skal være på dansk og engelsk, og formatet skal være godkendt af Søfartsstyrelsen. Som bilag 1 er gengivet et af Søfartsstyrelsen godkendt skema.

§ 12. Ansattes daglige hvileperioder skal løbende registreres i et særligt hviletidsskema, som skal være på dansk og engelsk, og hvis format skal være godkendt af Søfartsstyrelsen. Skemaet skal føres i 2 eksemplarer. Som bilag 2 er gengivet et af Søfartsstyrelsen godkendt skema. Bilag 3 indeholder en oversigt over de oplysninger, hviletidsregistreringen skal indeholde for ansatte på skibe, der udelukkende sejler mellem danske havne, og hvor al tid om bord er arbejdstid.

Stk. 2. Skibsføreren eller en af denne bemyndigede person og den ansatte skal underskrive hviletidsskemaet hver måned.

Stk. 3. Den ansatte skal med passende mellemrum og ved skibstjenestens ophør have udleveret et underskrevet eksemplar af hviletidsskemaet.

Stk. 4. Et eksemplar af hviletidsskemaet skal kunne præsenteres om bord i 6 måneder efter tjenestetidspunktet. Rederen skal herefter opbevare skemaet i 1 år.

Stk. 5. Kopi af det i stk. 4 omhandlede hviletidsskema skal indsendes til Søfartsstyrelsen, når styrelsen anmoder herom for kontrol og påtegning.

Stk. 6. Søfartsstyrelsen kan tillade, at hviletidsoplysningerne registreres og opbevares på elektronisk medie, og at indsendelsen af hviletidsoplysningerne til Søfartsstyrelsen sker elektronisk. Søfartsstyrelsen kan betinge tilladelsen af, at registreringen, opbevaringen og indsendelsen af oplysningerne sker i særligt format.

§ 13. Rederen eller arbejdsgiveren skal sikre, at der om bord er mulighed for at opfylde de forpligtelser, der følger af bekendtgørelsen. I de tilfælde, hvor rederen ikke er arbejdsgiver, påhviler forpligtelsen efter 1. pkt. tillige rederen.

§ 14. Søfartsstyrelsen fører kontrol med overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. I tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse træffer Søfartsstyrelsen under iagttagelse af bindende internationale konventioner de nødvendige foranstaltninger til sikring mod sådan træthed, som udgør en klar fare for de ansattes sikkerhed eller sundhed. Sådanne foranstaltninger kan omfatte forbud mod, at skibet forlader havnen, indtil de ansatte er tilstrækkeligt udhvilede.

Stk. 3. Søfartsstyrelsens beslutning om tilbageholdelse af et skib kan af vedkommende reder eller operatør af et skib eller vedkommende repræsentant i Danmark indbringes for Ankenævnet for Søfartsforhold. Indbringelse af en sag for nævnet har ikke opsættende virkning.

§ 15. Søfartsstyrelsen kan til behandling af sager efter denne bekendtgørelse kræve oplysninger om de ansattes arbejdsvilkår fra skibsførere og redere.

Straf

§ 16. Overtrædelse af § 4, stk. 1-3, stk. 5 og 6, § 5, stk. 2, § 7, stk. 1, stk. 3-5 og stk. 7, § 9, stk. 3, § 10, § 11, stk. 1-5, § 12 eller § 14 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Den der ikke efterkommer forbud eller påbud efter § 13, stk. 2 eller en betingelse fastsat i medfør af § 11, stk. 6, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1år.

Stk. 3. Straffen efter stk. 1 og 2 kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold, eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 4. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 3, nr. 1.

Stk. 5. Sker der ikke konfiskation af udbyttet, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmålingen af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 6. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 7. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 2 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 515 af 21. juni 2002 om søfarendes hviletid mv.

Søfartsstyrelsen, den 16. august 2013

Jan Gabrielsen

/ Jørgen Løje


Bilag 1

Annex 1

STANDARDMODEL FOR OVERSIGT OVER TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OM BORD

MODEL FORMAT FOR TABLE OF SHIPBOARD WORKING ARRANGEMENTS

     
Skibets navn: _______________
Skibets flag: _______________
IMO-nr. (hvis det findes): _______
Name of ship:
Flag of ship:
IMO number (if any):
     
     
Seneste ajourføring af oversigten: _________________________
side ( ) af ( ) sider
Latest update of table:
 
( ) of ( ) pages.
     

Reglerne om søfarendes samlede hviletid findes i § 57 i den danske lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. bekendtgørelsen om søfarendes hviletid m.v., som er udstedt i overensstemmelse med MLC og i overensstemmelse med enhver gældende kollektiv overenskomst registreret i henhold til denne konvention og med den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold af 1978, i ændret form (STCW-konventionen)1).

The minimum hours of rest are applicable in accordance with article 57, cf. the Order on seafarers hours of rest issued in conformity with MLC and with any applicable collective agreement registered in accordance with that Convention and with the International Convention on standards of training, certification and watch-keeping for seafarers, 1978, as amended, (STCW Convention).

Minimal hviletid

1) For søfarende på danske handelsskibe må hviletiden efter ovennævnte regler ikke være mindre end: i) ti timer i arbejdsdøgnet og ii) 77 timer om ugen.

2) Hviletiden i arbejdsdøgnet må ikke opdeles i mere end to perioder, hvoraf den ene mindst skal være på seks timer. Tiden mellem to på hinanden følgende hvileperioder må ikke overstige 14 timer.

3) For vagtgående søfarende eller for søfarende, hvis arbejde omfatter opgaver i forbindelse med sikkerhed og forebyggelse af forurening, eller for søfarende, der arbejder på skibe med korte rejser, kan ovennævnte hviletidsregler fraviges ved kollektive aftaler under hensyntagen til hyppigere eller længere fridagsperioder, eller hvor der sker sikring med kompenserende fridag. En aftale skal mindst opfylde den minimumsbeskyttelse, der følger af kravene til hviletid i paragraf 9 i sektion A-VIII/1 i Kapitel VIII i STCW-konventionen. Aftalerne om fravigelser skal være registreret i Søfartsstyrelsen, før de må anvendes.

Minimum hours of rest

1) For seafarers serving on Danish merchant ships the hours of rest according to the above mentioned rules shall not be less than : (i) 10 hours in a 24-hour period, and (ii) 77 hours in a seven-day period.

2) Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.

3) By collective agreements the above-mentioned provisions may be departed from for watch-keeping seafarers and for seafarers whose work include tasks related to safety and pollution prevention or for seafarers engaged on ships on short voyages, taking into account more frequent or longer periods of leave or the granting of compensatory days off. An agreement shall at least comply with the minimum protection deriving from the requirements in paragraph 9 of section A-VIII/1 in chapter VIII of the STCW Convention. Departure from provisions shall be registered in the Danish Maritime Authority before they may be applied.

Andre krav:_______________________________________________________

Other requirements:

Skema for tilrettelæggelse af arbejdet om bord

TABLE OF SHIPBOARD WORKING ARRANGEMENTS

Stilling/rang 2) :
Position/Rank
Planlagt daglig arbejdstid på søren
Scheduled daily work hours at sea
Planlagt daglig arbejdstid i havnen
Scheduled daily work hours in port
Kommentarer 3)
Comments
Samlet hviletid i døgnet
Total daily hours of rest
 
Vagthold (fra-til)
Watch-keeping (from-to)
Ikke vagtholds-tjeneste (fra-til)
Non-watch-keeping duties (from-to)
Vagthold (fra-til)
Watch-keeping (from-to)
Ikke vagtholds-tjeneste (fra-til)
Non-watch-keeping duties (from-to)
 
På søen
At sea
I havn
In ports
             
             
             
             
             
             
             
Skibsførerens underskrift (signature of the master)
___________________________________________

2) For de stillinger/rang, der også er opført på skibets ”safe manning document”, anvendes samme terminologi som i dette dokument.

For those positions/ranks that are also listed in the ship’s safe manning document, the terminology used should be the same as in that document.

3) Vagtholdspersonalet kan under ”Kommentarer” angive det forventede antal timer, der skal anvendes til uplanlagt arbejde.

For watchkeeping personnel, the comment section may be used to indicate the anticipated number of hours to be devoted to unscheduled work.

UDDRAG FRA MLC OG STCW-KONVENTIONEN

MLC

Norm. A2. 3, stk. 5, 6, 13 og 14.

5. Begrænsningerne i arbejdstiden eller hviletiden fastsættes som følger: a) den maksimale arbejdstid må ikke overstige: i) 14 timer i nogen 24-timers-periode, og ii) 72 timer i nogen syvdøgnsperiode, eller b) minimumsvarigheden af hvileperiode må ikke være mindre end: i) 10 timer i nogen 24-timers-periode, og ii) 77 timer i nogen syvdøgnsperiode.

6. Hviletimer må ikke opdeles i mere end to perioder, hvoraf den ene skal være af mindst 6 timers varighed, og tiden mellem to på hinanden følgende hvileperioder må ikke overstige 14 timer.

13. Intet i denne norms stk. 5 og 6 er til hinder for, at en medlemsstat har nationale love eller forskrifter eller en procedure for, at den kompetente myndighed kan tillade eller registrerer kollektive overenskomster, der tillader fravigelser fra de fastsatte begrænsninger. Sådanne afvigelser skal så vidt muligt følge bestemmelserne i denne norm, men kan tage højde for mere hyppige eller længere frihedsperiode eller indrømmelser af kompenserende frihed for vagtgående søfarende eller søfarende, der arbejder om bord på skibe på kort rejse.

14. Inter i denne norm begrænser skibsførerens ret til at kræve, at en søfarende gør tjeneste i det antal timer, der er nødvendige for skibets, de om bordværendes eller lastens umiddelbare sikkerhed, eller med det formål at yde assistance til andre skibe eller personer i nød til søs. Skibsføreren kan derfor suspendere planen for arbejdstid eller hviletid og kræve, at en søfarende udfører arbejde i det antal timer, der er nødvendige, indtil normale forhold er genoprettet. Skibsføreren skal, så hurtigt som muligt efter at normale forhold er blevet genoprettet sikre, at søfarende, der har udført arbejde i en planlagt hvileperiode, gives en passende hvileperiode.

STCW-konventionen

Afsnit A-VIII/1, stk. 2, 3, 8 og 9.

2. Enhver person, der pålægges at arbejde som vagthavende navigatør eller som menig på vagtholdet, eller en person, hvis arbejde omfatter opgaver i forbindelse med sikkerhed, forebyggelse af forurening og sikringsopgaver, skal have en hvileperiode på mindst: 1) ti timer over en 24-timersperiode og 2) 77 timer over en syvdages periode.

3. Hviletiden kan opdeles i højst to perioder, hvoraf en skal være på mindst seks timer, og tidsrummet mellem på hinanden følgende hvileperioder må ikke overskride 14 timer.

8. Uanset bestemmelserne i dette afsnit har skibsføreren på et skib ret til at kræve, at en søfarende arbejder det antal timer, som er nødvendigt for skibets, ombordværendes eller lastens umiddelbare sikkerhed eller for at bistå andre skibe eller personer i havsnød. I overensstemmelse hermed kan skibsføreren se bort fra hviletid og kræve, at en søfarende arbejder det antal timer, som er nødvendigt, indtil den normale situation er genoprettet. Så snart som muligt efter, at den normale situation er genoprettet, sørger skibsføreren for, at søfarende, som har udført arbejde i en planlagt hvileperiode, får en tilstrækkelige hvileperiode.

9. Parterne kan tillade undtagelser fra de i ovenstående stk. 2.2 og 3 krævede hviletider, forudsat at hvileperioden ikke er mindre end 70 timer i en hvilken som helst syvdagsperiode. Undtagelser fra de i stk. 2.2 angivne ugentlige hvileperioder tillades ikke i mere end to på hinanden følgende uger. Intervallet mellem de to undtagelsesperioder om bord skal ikke være mindre end to gange undtagelsesperiodens længde. Den i stk. 2.1 angivne hviletid kan inddeles i ikke flere end tre perioder, hvoraf mindst en skal have en længde på 6 timer, og ingen af de to øvrige perioder skal have en længde kortere end 1 time. Intervallet mellem på hinanden følgende hvileperioder må ikke være over 14 timer. Undtagelser må ikke overstige to 24-timersperioder i en hvilken som helst syvdagesperiode. Undtagelserne skal så vidt muligt tage hensyn til den i afsnit B-VIII/1 anførte vejledning om forebyggelse af træthed (fatigue).

SELECTED TEXTS FROM MLC AND THE STCW CONVENTIONS

MLC

Standard A2. 3, paragraph 5, 6, 13 and 14.

5. The limits on hours of work or rest shall be as follows: (a) maximum hours of work shall not exceed: (i) 14 hours in any 24-hour period; and (ii) 72 hours in any seven-day period, or (b) minimum hours of rest shall not be less than: (i) 10 hours in any 24-hour period, and (ii) 77 hours in any seven-day period.

6. Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.

13. Nothing in paragraphs 5 and 6 of this Standard shall prevent a Member from having national laws or regulations or a procedure for the competent authority to authorize or register collective agreements permitting exceptions to the limits set out. Such exceptions shall, as far as possible, follow the provisions of this Standard but may take account of more frequent or longer leave periods or the granting of compensatory leave for watch-keeping seafarers working on board ships on short voyages.

14. Nothing in this Standard shall be deemed to impair the right to the master of a ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea. Accordingly, the master may suspend the schedule of hours of work or hours of rest and require a seafarer to perform any hours of work necessary until the normal situation has been restored. As soon as practicable after the normal situation has been restored, the master shall ensure that any seafarers who have performed work in an scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.

STCW Convention

Section A-VIII/1, paragraph 2, 3, 8 and 9.

2. All persons who are assigned duty as officer in charge of a watch or as a rating forming part of watch and those whose duties involve designated safety, prevention of pollution and security duties shall be provide with a rest period of not less than: (1) a minimum of 10 hours of rest in any 24-hour period; and (2) 77 hours in any 7-day period.

3. The hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least 6 hours in length, and the intervals between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.

8. Nothing in this section shall be deemed to impair the right of the master of a ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea. Accordingly, the master may suspend the schedule of hours of rest and require a seafarer to perform any hours of work necessary until the normal situation has been restored. As soon a practicable after the normal situation has been restored, the master shall ensure that any seafarers who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.

9. Parties may allow exceptions from the required hours of rest in paragraphs 2.2 and 3 above provided that the rest period is not less than 70 hours in any 7-day period. Exceptions from the weekly rest period provided for in paragraph 2.2 shall not be allowed for more than two consecutive weeks. The intervals between two periods of exceptions on board shall not be less than twice the duration of the exception. The hours of rest provided for in paragraph 2.1 may be divided into no more than three periods, one of which shall be at least 6 hours in length and neither of the other two periods shall be less than one hour in length. The intervals between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours. Exceptions shall not extend beyond two 24-hour periods in any 7-day period. Exceptions shall, as far as possible, take into account the guidance regarding prevention of fatigue in section B-VIII/1.


Bilag 2

Annex 2

STANDARDSKEMA TIL REGISTRERING AF SØFARENDES DAGLIGE HVILETID I DANSKE SKIBE

Record of hours of rest of seafarers in danish ships

     
Søfarendes (fulde navn): ___________________________
Fødselsdato: ____________
År: ______
Seafarer (full name)
Birthday
Year
     
     
Stilling/rang: _______________
Vagthavende:1) ja   nej
Skibets navn: _____________________
Position/Rank
Watchkeeper yes no
Name of ship
     

1) Det relevante afkrydses. (Delete as appropriate).

Følgende nationale love og administrative bestemmelser og/eller kollektive overenskomster om minimumshviletid gælder på skibet:

The following national laws, regulations and/or collective agreements governing limitations on minimum rest periods apply to this ship

________________________________________________________________________________

 
Måned:
Month
Dag/Day
Hvileperioder (fra-til)
Periods of rest (from-to)
Hviletid i alt
Hours of rest totally
Kommentarer
Comments
1
         
2
         
3
         
4
         
5
         
6
         
7
         
8
         
9
         
10
         
11
         
12
         
13
         
14
         
15
         
16
         
17
         
18
         
19
         
20
         
21
         
22
         
23
         
24
         
25
         
26
         
27
         
28
         
29
         
30
         
31
         

 
 
Undertegnede erklærer herved, at dette skema præcist viser den pågældendeøfarers hviletid.
I agree that this record is an accurate reflection of the hours of rest of the seafarer concerned.
 
Navn på skibsfører eller den person, der af skibsføreren
er bemyndiget til at undertegne dette skema: ________________________________________
Name of master or person authorized by master to sign this record
 
Skibsførerens eller den bemyndigedes persons underskrift: ____________________________
Signature of master or authorized person
 
Den søfarendes underskrift: ________________________________
Signature of seafarer
 
En genpart af dette skema gives til den søfarende.
A copy of this record is to be given to the seafarer.
 
 
 
Denne formular undersøges og påtegnes i henhold til procedurer fastlagt af:
 
This form is subject to examination and endorsement under procedures established by the
   
 
Søfartsstyrelsen
 
Danish Maritime Authority
 
 
 
 


Bilag 3

Vilkår for særlig hviletidsregistrering

Hviletidsregistreringen for søfarende på handelsskibe, der udelukkende sejler mellem danske havne, og hvor den søfarende ikke sover om bord, således at al tid om bord er arbejdstid, kan foregå som en del af et dertil egnet skema, der mindst indeholder følgende oplysninger:

1) Den søfarendes navn.

2) Fødselsdato (cpr.nr.).

3) Stilling om bord.

4) Skibets navn.

5) Arbejdstidens placering og længde.

6) Påtegning fra skibsføreren eller den person, som skibsføreren har givet bemyndigelse dertil om, at hviletidsreglerne for søfarende er opfyldt vedrørende den mindste daglige hviletid og den samlede ugentlige hviletid.

7) Bekræftelse fra skibsføreren eller den person skibsføreren har bemyndiget dertil, om at den søfarende har fået udleveret en genpart af skemaet med hviletidspåtegningen.

Officielle noter

1) Denne bekendtgørelse gennemfører dele af Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, EF- tidende 1994 L 216, side 12 og dele af Rådets direktiv 1999/63/EF af 21. juni 1999 om gennemførelse af den aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende, som er indgået mellem European Community Shipowners’ Association (ECSA) og Federation of Transport Workers’ Unions in the European Union (FST), som ændret ved rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009, EF-Tidende 1999 L 167, side 33, og EF-Tidende 2009 L 124, side 30, Europaparlamentets og Rådets direktiv 1999/95/EF af 13. december 1999 om håndhævelse af bestemmelserne om søfarendes arbejdstid på skibe, der anløber Fællesskabets havne, EF-Tidende 2000 L 14, side 29, og Europaparlamentets og Rådets direktiv 2012/35/EU af 21. november 2012 om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, EU-Tidende 2012 L 343, side 78-105.

1) Se side 2 i bilag 1 vedrørende uddrag af MLC og STCW-konventionen.

See page 2 for selected extracts from MLC and the STCW Convention.