Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0039
 
31992L0091
 
32000L0054
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Alvorlige personskader, jf. § 4, stk. 4, nr. 1 litra b, og § 6, stk. 1, nr. 2.
Bilag 2 Kategorisering af kulbrinteudslip, jf. § 4, stk. 4, nr. 2.
Bilag 3 Oplysninger i anmeldelse efter § 4, stk. 1.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven1)

I medfør af § 49, §§ 52 og 52 a, § 72, stk. 1 og efter bemyndigelse i henhold til § 61, stk. 3, i lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 29. maj 2013, og § 32 a i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for offshoreanlæg som defineret i offshoresikkerhedslovens § 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på rørledninger omfattet af offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 2, jf. § 1 i bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven.

Stk. 3. Bekendtgørelsen, med undtagelse af § 7, stk. 2, finder endvidere anvendelse på indkvarteringsfaciliteter på skibe og indretninger, som ikke er omfattet af definitionen i offshoresikkerhedslovens § 2, stk. 1, og hvor personer, der arbejder på et offshoreanlæg, indkvarteres, i det omfang det har betydning for sikkerheden og sundheden for de indkvarterede personer, jf. § 2 i bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på de aktiviteter med tilhørende arbejdspladser, indkvarteringsfaciliteter, udstyr m.v., på andre skibe og indretninger end dem, der er nævnt i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 3 og 4 (specialfartøjer m.v.), og som ikke er omfattet af definitionen i offshoresikkerhedslovens § 2, stk. 1, i det omfang aktiviteterne er direkte eller indirekte knyttet til efterforskning og produktion af kulbrinter, jf. § 3 i bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven.

Stk. 5. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på de aktiviteter på offshoreanlæg, som ikke er nævnt i § 2, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, og som er omfattet af undergrundsloven og har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, jf. § 4 i bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven.

§ 2. I bekendtgørelsen forstås ved:

1) Ulykke: Personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

2) Erhvervssygdom:

a) Sygdomme, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, det foregår under, er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde. Endvidere sygdomme hos et levendefødt barn, der er pådraget inden fødslen som følge af moderens arbejde under graviditeten. Arbejdsskadestyrelsens direktør fastsætter efter forhandling med Erhvervssygdomsudvalget, jf. arbejdsskadesikringslovens § 9, i en fortegnelse, hvilke sygdomme der anses for at være af denne karakter.

b) Andre sygdomme, hvis det godtgøres, enten at sygdommen efter den nyeste medicinske dokumentation opfylder de krav, som er nævnt i litra a, 1. pkt., eller at den må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art.

3) Arbejdsskade: Ulykke og erhvervssygdom, jf. nr. 1 og 2, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under, jf. dog arbejdsskadesikringslovens § 10 a.

4) Uarbejdsdygtig: Den tilskadekomne er ude af stand til i fuldt omfang at varetage sit sædvanlige arbejde.

5) Nærved hændelse: En hændelse, som kunne have ført til en ulykke eller en skade på offshoreanlægget af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.

6) Sikringspligtig arbejdsgiver: Enhver arbejdsgiver, der har sikringspligt efter § 48 i arbejdsskadesikringsloven.

§ 3. Den driftsansvarlige virksomhed skal registrere oplysninger om:

1) Enhver ulykke, der er sket på offshoreanlægget.

2) Ethvert dødsfald.

3) Ethvert udslip af kulbrinter.

4) Enhver nærved hændelse.

5) Enhver ikke ubetydelig skade på offshoreanlæggets konstruktion eller udstyr af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.

Stk. 2. Registreringen skal ske elektronisk eller på papir på en måde, der er tilgængelig for Energistyrelsen.

Stk. 3. Registreringen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at den driftsansvarlige virksomhed kan anvende disse til at imødegå gentagelse af hændelser efter stk. 1.

Stk. 4. Offshoreanlæggets sikkerhedsorganisation skal have adgang til oplysningerne i registreringen i det omfang, de har betydning for sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold.

§ 4. Den sikringspligtige arbejdsgiver skal anmelde enhver ulykke, der medfører:

1) dødsfald eller

2) at den tilskadekomne er uarbejdsdygtig i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.

Stk. 2. Anmeldelse efter § 4, stk. 1, skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 3.

Stk. 3. Den sikringspligtige arbejdsgiver skal efter anmodning fra Energistyrelsen indsende supplerende oplysning om, hvor længe den tilskadekomne var uarbejdsdygtig, jf. stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Den driftsansvarlige virksomhed skal anmelde:

1) Enhver nærved hændelse, der kunne have medført

a) dødsfald,

b) ulykke med alvorlig personskade til følge, jf. bilag 1, eller

c) fare for offshoreanlæggets integritet.

2) Ethvert udslip af kulbrinter, der medfører brand eller eksplosion, eller større eller væsentligt udslip af kulbrinter, der ikke medfører brand eller eksplosion, jf. bilag 2, nr. 1, litra a og b, og nr. 2, litra a og b.

3) Enhver hændelse, der kan have medført udslip af en biologisk agens, og som efter vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici efter bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. vurderes at kunne forårsage sygdom hos mennesker.

4) Enhver betydelig skade på offshoreanlæggets konstruktion eller udstyr af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.

Stk. 5. Anmeldelse efter stk. 1 og 3 skal ske til Energistyrelsen snarest muligt og inden 9 dage efter hændelsens indtræden, jf. dog § 5, stk. 1, 2 og 5.

Stk. 6. Den driftsansvarlige virksomhed skal give offshoreanlæggets sikkerhedsorganisation adgang til anmeldelsen. Eventuelle tilskadekomne skal endvidere have en kopi af anmeldelsen.

§ 5. Anmeldelse efter § 4, stk. 1 eller 3, jf. stk. 4, skal ske elektronisk eller i papirform på en måde, der er tilgængelig for Energistyrelsen efter dennes nærmere anvisninger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Energistyrelsen kan godkende, at anmeldelse omfattet af stk. 1 sker i elektronisk eller papirbaseret form udarbejdet af anmelder.

§ 6. Den driftsansvarlige virksomhed skal straks telefonisk eller på anden tilsvarende måde underrette Syd- og Sønderjyllands Politi, som derefter underretter Energistyrelsen, om:

1) Ethvert dødsfald, der er sket på offshoreanlægget.

2) Enhver ulykke efter § 4, stk. 1, der medfører alvorlig personskade, jf. bilag 1.

3) Enhver ulykke eller enhver hændelse i øvrigt efter § 4, stk. 1 og 3, som medfører, at en eller flere personer akut bringes i land.

Stk. 2. Den driftsansvarlige virksomhed skal straks telefonisk eller på anden tilsvarende måde underrette Energistyrelsen, jf. dog stk. 1, nr. 3, om:

1) Enhver nærved hændelse efter § 4, stk. 4, nr. 1, litra a eller c.

2) Ethvert udslip af kulbrinter efter § 4, stk. 4, nr. 2.

3) Enhver hændelse efter § 4, stk. 4, nr. 3.

4) Enhver skade efter § 4, stk. 4, nr. 4, der medfører, at offshoreanlægget eller væsentlige dele heraf ikke er funktionsdygtigt.

Stk. 3. Den driftsansvarlige virksomhed skal i de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, efterlade hændelsesstedet urørt og afspærret, medmindre politiet bestemmer andet, eller hensynet til at afværge en overhængende eller umiddelbar fare nødvendiggør andet.

Stk. 4. Den driftsansvarlige virksomhed skal snarest muligt efter, at hændelserne nævnt i stk. 1 og 2 er konstateret, underrette offshoreanlæggets sikkerhedsorganisation om hændelsen.

Stk. 5. Den efterfølgende anmeldelse efter § 4, stk. 5, af de hændelser, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal ledsages af en redegørelse for den driftsansvarlige virksomheds eller andre arbejdsgiveres opfølgning på hændelsen, herunder en beskrivelse af hændelsesforløbet og oplysninger om, hvilke foranstaltninger der som følge af hændelsen er eller vil blive truffet for at undgå gentagelser.

§ 7. Læger og tandlæger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet erhvervssygdom i forbindelse med arbejde eller ophold i øvrigt på offshoreanlæg, skal anmelde dette til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen i henhold til bestemmelserne herom i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om læger og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 2. Endvidere skal læger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en person har været udsat for skadelige påvirkninger på offshoreanlæg, anmelde dette til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

§ 8. Den driftsansvarlige virksomhed og andre arbejdsgivere skal give oplysninger til brug for statistiske beregninger i forbindelse med opgørelse af ulykker eller nærved hændelser til Energistyrelsen på dennes forlangende, herunder opgørelse over antallet af udslip af kulbrinter, der ikke er omfattet af anmeldepligten efter § 4, stk. 4, nr. 2.

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3 og 4, § 5, stk. 1, § 6 eller § 7, stk. 1 og 2.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. september 2013 og har virkning for arbejdsskader og andre hændelser, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 644 af 25. juni 2008 om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven.

Energistyrelsen, den 5. september 2013

Ib Larsen

/ Katrine Nissen


Bilag 1

Alvorlige personskader, jf. § 4, stk. 4, nr. 1 litra b, og § 6, stk. 1, nr. 2.

 
1)
Knoglefraktur, undtagen fraktur på enkelte fingre eller tæer.
2)
Tab af en eller flere legemsdele.
3)
Dislokation af skulder, hofte, knæ eller rygrad.
4)
Større forbrændinger.
5)
Tab af syn, permanent eller midlertidigt.
6)
Skade på øje eller øjne ved ætsning, forbrænding fra varmt metal eller indtrængen af et objekt.
7)
Elektrisk stød eller elektrisk forbrænding, der medfører bevidstløshed eller kræver genoplivning.
8)
Hypothermi.
9)
Tab af bevidsthed.
10)
Personskade i øvrigt, der medfører, at tilskadekomne akut bringes i land.


Bilag 2

Kategorisering af kulbrinteudslip, jf. § 4, stk. 4, nr. 2.

 
1)
Udslip af kulbrintegas eller 2-fase kulbrinter:
 
a)
Større udslip: Enten en mængde på mere end 300 kg eller en massehastighed på mere end 1 kg/s i mere end 5 minutter.
 
b)
Væsentligt udslip: Enten en mængde på 1-300 kg eller en massehastighed på 0,1-1 kg/s med en varighed på 2-5 minutter.
 
c)
Mindre udslip: Enten en mængde mindre end 1 kg eller en massehastighed mindre end 0,1 kg/s eller en massehastighed på 0,1-1 kg/s med en varighed mindre end 2 minutter.
2)
Udslip af kulbrinter på væskeform:
 
a)
Større udslip: Enten en mængde på mere end 9.000 kg eller en massehastighed på mere end 10 kg/s i mere end 15 minutter.
 
b)
Væsentligt udslip: Enten en mængde på 60-9.000 kg eller en massehastighed på 0,2-10 kg/s med en varighed på 5-15 minutter.
 
c)
Mindre udslip: Enten en mængde mindre end 60 kg eller en massehastighed mindre end 0,2 kg/s eller en massehastighed på 0,2-10 kg/s med en varighed på mindre end 5 minutter.


Bilag 3

Oplysninger i anmeldelse efter § 4, stk. 1.

 
Anmeldelse efter § 4, stk. 1, af ulykker skal indeholde følgende oplysninger, jf. § 4, stk. 2:
 
1.
Oplysninger om skadelidte og skaden:
   
a)
Navn
b)
CPR-nummer eller i mangel heraf, køn, fødselsdato og nationalitet (statsborgerskab)
c)
Offshore stillingsbetegnelse
d)
Ansættelsesdato i virksomheden
e)
Tidspunkt for skiftets påbegyndelse
f)
Offshoreerfaring i antal år
g)
Skadens art (skadetype)
h)
Skadet legemsdel
i)
Forventet uarbejdsudygtighed (antal dage)
   
2.
Oplysninger om anmelder og virksomheden:
   
a)
Virksomhedens CVR-nummer eller i mangel heraf virksomhedens navn, adresse, branchetilhørsforhold, beliggenhedskommune og selskabsform.
b)
Anmelders CPR-/CVR-nummer og navn og adresse, hvis anmelderen er en anden end arbejdsgiver.
   
3.
Oplysninger om ulykken:
   
a)
Ulykkested
b)
Ulykkesdato og ulykkestidspunkt
c)
Navn på offshoreanlægget
d)
Ulykkens hændelsesforløb, herunder oplysning om kontakt-/skademåde og tilhørende materielt element/teknik

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 183, side 1, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, EU-Tidende 2007, nr. L 165, side 21, dele af Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 1992, nr. L 348, side 9, som ændret ved Europa- Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, EU-Tidende 2007, nr. L 165, side 21, og dele af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 2000, nr. L 262, side 21.