Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

§ 1

I bekendtgørelse nr. 445 af 11. maj 2011 om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og –tjenester foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 8, stk. 1 og 4, § 62, § 80 samt § 81, stk. 2, i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012, fastsættes:«

2. § 15 affattes således:

»§ 15. Underretning om brud på persondatasikkerheden efter direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor, som ændret ved direktiv 2009/136/EF, artikel 4, stk. 3, samt efter Kommissionens Forordning (EU) Nr. 613/2013 af 24. juni 2013 om de foranstaltninger, der skal anvendes ved underretningen om brud på persondatasikkerheden, jf. direktiv 2002/58/EF vedrørende databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation, artikel 2, skal ske til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Uden at det berører tjenesteudbyders forpligtelse til underretning efter det i stk. 1 nævnte direktiv, kan Erhvervsstyrelsen i tilfælde, hvor underretning ikke allerede er sket, efter at have vurderet bruddets sandsynlige negative virkninger, kræve, at udbyder foretager underretning af slutbrugeren eller den fysiske person om sikkerhedsbruddet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. august 2013.

Erhvervsstyrelsen, den 21. august 2013

Victor Kjær

/ Brian Wessel