Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab

§ 1

I bekendtgørelse nr. 396 af 21. april 2011 om rammerne for informationssikkerhed og beredskab foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 8, stk. 1 og 4, § 62, § 80 samt § 81, stk. 2, i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012, fastsættes:«

2. Efter § 7 indsættes:

»Det Europæiske Fællesskabs forordning om foranstaltninger til underretning om brud på persondatasikkerheden

§ 7 a. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelser om udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenesters overholdelse af bestemmelser i Det Europæiske Fællesskabs forordning om foranstaltninger til underretning om brud på persondatasikkerheden.

Stk. 2. I forbindelse med afgørelser efter stk. 1 kan Erhvervsstyrelsen meddele påbud om overholdelse af bestemmelser i Det Europæiske Fællesskabs forordning om foranstaltninger til underretning om brud på persondatasikkerheden.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan pålægge udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, som et påbud retter sig imod, tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge efterkommelse heraf, hvis parten har undladt at efterkomme påbuddet.«

3. § 8, stk. 1, affattes således:

»Med bøde straffes den, der ikke efterlever en forpligtelse pålagt i medfør af § 3, stk. 4, § 5, stk. 3, § 7 og § 7 a eller fastsat i regler udstedt i medfør af § 3, stk. 1 og 3, § 4 og § 5, stk. 1 og 2.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. august 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 21. august 2013

Henrik Sass Larsen

/ Brian Wessel