Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten

(Til samtlige ministerier mv.)

Anvendelsesområde

§ 1. Cirkulæret vedrører betaling til formænd for og andre medlemmer af kollegiale organer i staten. Ved kollegiale organer forstås råd, nævn, kommissioner, udvalg, bestyrelser o.l.

§ 2. Cirkulæret finder ikke anvendelse, hvis der i lovgivningen er fastsat andre regler om betaling til medlemmer af kollegiale organer.

Stk. 2. Der bør ikke i love eller lovbemærkninger optages bestemmelser om betaling til medlemmer af kollegiale organer.

§ 3. Betaling ydes som særskilt vederlag eller som aflønning i et ansættelsesforhold i staten.

Særskilt vederlag

§ 4. Der kan kun ydes særskilt vederlag, hvis hvervet ikke kan kræves udført som led i et ansættelsesforhold i staten, eller dette undtagelsesvist ikke er hensigtsmæssigt.

§ 5. Det ministerium, som hvervet hører under (hvervsministeriet), afgør, om der kan ydes særskilt vederlag, og fastsætter betalingens størrelse og form, jf. dog § 6, stk. 4. Ved ydelse af særskilt vederlag til dommere fastsættes betalingens størrelse og form efter forudgående forhandling med Den Danske Dommerforening.

§ 6. Betalingens størrelse fastsættes efter en konkret vurdering. Der tages hensyn til hvervets karakter, organets kompetence, de krav, der stilles til hvervsindehaveren, og det statslige lønniveau i øvrigt. Der kan i særlige tilfælde tages hensyn til, at hvervsindehaveren har faste driftsomkostninger mv.

Stk. 2. Betalingen fastsættes som et beløb pr. arbejdstime, herunder forberedelsestid, pr. sag eller pr. møde. Hvis dette ikke er muligt, fastsættes betalingen pr. måned eller pr. år. Betalingsformerne kan kombineres. Fastsættes betalingen ikke som et beløb pr. arbejdstime, fastsættes betalingen efter et skøn over antallet af arbejdstimer, herunder forberedelsestid, der medgår til at varetage hvervet.

Stk. 3. Betalingen kan ikke overstige et beløb svarende til 655 kr. pr. arbejdstime (grundbeløb niveau 31. marts 2012). Beløbet procentreguleres på samme måde som løn til tjenestemænd.

Stk. 4. Betalingens størrelse forelægges for Moderniseringsstyrelsen, hvis hvervsministeriet finder, at ganske særlige forhold undtagelsesvist taler for en højere betaling.

§ 7. Der kan ydes befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge samt overnatningsgodtgørelse efter de regler, der gælder for tjenestemænd i staten, til hvervsindehavere, der ikke får dækket disse udgifter på anden måde.

§ 8. Der kan ikke ydes særskilt vederlag til hvervsindehavere, for hvem varetagelsen af særlige organisationsinteresser, politiske interesser o.l. må anses for overvejende i forhold til de øvrige hensyn, der ligger til grund ved udpegningen.

Stk. 2. Er hvervsindehaveren udpeget af eller efter indstilling fra en interesseorganisation e.l., er der en forhåndsformodning for, at interessevaretagelsen er det overvejende hensyn.

Stk. 3. Forhåndsformodningen i stk. 2 kan anses for afkræftet bl.a. for hvervsindehavere, der er medlem af

1. organer af domstolslignende karakter, der afgør tvister mellem borgerne og forvaltningen eller mellem borgerne indbyrdes, eller

2. organer, der skal fremkomme med tilkendegivelser om gældende ret i konkrete sager eller udføre egentlig forvaltningsvirksomhed som fx kontrol- eller inspektionsopgaver, eller

3. organer, hvis medlemmer er udpeget med henblik på at tilføre organet særlig ekspertise, forudsat at hvervsindehaveren ikke indtager en ledende post i interesseorganisationen.

§ 9. Der kan ikke ydes særskilt vederlag til medlemmer af Folketinget for varetagelse af hverv, hvor de repræsenterer Folketinget og udfører arbejde af lovforberedende karakter.

Aflønning i et ansættelsesforhold i staten

§ 10. Til ansatte, der varetager et hverv som led i et ansættelsesforhold i staten, ydes betaling mv. for varetagelse af hvervet efter de overenskomster, aftaler og andre regler, der gælder for ansættelsesforholdet.

§ 11. Ansættelsesmyndigheden er ansvarlig for personaleadministrationen i forbindelse med den ansattes varetagelse af et hverv, selv om hvervet hører under et andet ministerium. Aftaler om ydelse af tillæg som betaling for varetagelse af et hverv indgås af ansættelsesmyndigheden efter anmodning fra hvervsministeriet, medmindre andet aftales mellem ansættelsesmyndigheden og hvervsministeriet.

Andre bestemmelser

§ 12. Yder ikke-statslige organer betaling for varetagelse af et hverv til en ansat, der varetager hvervet som led i et ansættelsesforhold i staten, skal beløbet indbetales til ansættelsesmyndigheden. Dette gælder betaling for hverv i såvel kollegiale som andre organer.

Ikrafttræden mv.

§ 13. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2014. Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. (Fmst.nr. 104-98) ophæves.

Stk. 2. Aftaler, der er indgået i henhold til §§ 7 eller 8 i Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv., berøres ikke af dette cirkulære. Hvervsindehavere omfattet af sådanne aftaler følger Finansministeriets og centralorganisationernes aftale om ferie.

Stk. 3. Hvervsindehavere, der ved cirkulærets ikrafttræden ydes særskilt vederlag, følger, for så vidt angår ferie, de hidtidige regler, jf. § 14, stk. 1, i Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. frem til udløbet af den pågældendes beskikkelsesperiode.

Finansministeriet, den 4. juli 2013

Bjarne Corydon

/ Frank Nielsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 022-13