Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Afbarkning og behandling af træ eller træemballage (§ 9 og § 10)
Bilag 2 Mærkning af træemballage
Bilag 3 Procedurer der skal være nedskrevet i virksomhedens kvalitetsstyring
Bilag 4 Reparation og genfremstilling af træemballage
Bilag 5 Minimumskrav til dokumentation for pakningsenheder af behandlet træ (§ 10, stk. 2)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om certificering af virksomheder der fremstiller træemballage m.v.

I medfør af § 1, § 2, nr. 2, § 3 og § 12 i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009, fastsættes:

Anvendelsesområder

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved varmebehandling samt fremstilling, reparation og genfremstilling af træemballage der opfylder behandlings- og mærkningsnormerne i den gældende internationale plantesundhedsstandard ISPM nr. 15 (FAO): ”Regulation of wood packaging material in international trade” (herefter ISPM-15), som har til formål at beskytte mod spredningen af visse skadegørere overfor træer.

Definitioner

§ 2. Ved træemballage forstås i denne bekendtgørelse emballage (herunder afstivningsmateriale) fremstillet af træbaserede produkter, dog ikke træfiberplader, krydsfiner, finer, savsmuld, savspåner, træuld eller råtræ skåret til en tykkelse mindre end 6 mm.

§ 3. En træemballage-enhed anses for repareret, når færre end 1/3 af dens komponenter er blevet udskiftet.

§ 4. En træemballage-enhed anses for genfremstillet, når flere end 1/3 af dens komponenter er blevet udskiftet.

Virksomheder der kan certificeres

§ 5. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning certificere følgende virksomheder med henblik på mærkning af træemballage med mærket angivet i bilag 2:

1) Virksomheder der varmebehandler træ eller træemballage.

2) Virksomheder der fremstiller, reparerer eller genfremstiller træemballage af behandlet træ, eller viderebearbejder behandlet træ med henblik på videresalg til produktion af træemballage.

Stk. 2. Ansøgning om certificering indsendes til NaturErhvervstyrelsen på et skema udarbejdet af styrelsen.

Stk. 3. Virksomheden skal meddele ændringer af betydning for certificering til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 4. Består en virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte enheder, skal hver enhed certificeres.

§ 6. Kun virksomheder, der er certificeret i henhold til § 5, må

1) mærke træ eller træemballage i henhold til bilag 2,

2) fremstille eller genfremstille træemballage, der bærer mærket angivet i bilag 2, nr. 1,

3) reparere træemballage der er og fortsat skal være mærket i overensstemmelse med bilag 2 i ISPM-15, eller

4) viderebearbejde (ved savning, høvling, kløvning etc.) behandlet træ med henblik på videresalg til produktion af træemballage.

Stk. 2. Såfremt træemballage, der er mærket i overensstemmelse med ISPM-15, Annex II, ved reparation skal bevare mærket, må der udelukkende anvendes træ behandlet som angivet i bilag 1. Træ der er behandlet med metylbromid efter retningslinjerne i Annex I i ISPM-15 kan ligeledes anvendes. Hvert stykke træ anvendt til reparationen skal mærkes som angivet i bilag 2.

Stk. 3. Såfremt der ved reparation af træemballage anvendes træ der ikke er behandlet som angivet i stk. 2, skal alle mærker med et logo som angivet i ISPM-15, Annex II, fjernes permanent.

§ 7. NaturErhvervstyrelsen certificerer virksomheden, når det er konstateret, at betingelserne i § 9 eller § 10 er opfyldt. Certificeringen er gyldig i 12 måneder.

Stk. 2. Virksomheden tildeles et certificeringsnummer, der skal anføres i mærket som anvist i bilag 2, nr. 1, litra c.

Stk. 3. Certificeringen kan ikke forlænges, hvis virksomheden på trods af påkrav herom har undladt at betale skyldige kontrolgebyrer.

§ 8. NaturErhvervstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside www.naturerhverv.dk en oversigt over certificerede virksomheder.

Betingelser for certificering

Virksomheder der varmebehandler træ eller træemballage

§ 9. En virksomhed, der varmebehandler træ eller træemballage kan certificeres, hvis virksomheden

1) har etableret og følger et særskilt beskrevet kvalitetsstyringssystem, som indeholder de procedurer, der fremgår af bilag 3 A, og

2) kan godtgøre, at det træ, der anvendes til emballage efter denne bekendtgørelse er afbarket og overholder tolerancerne for barkrester som angivet i bilag 1, og

3) kan dokumentere, at det anvendte træ er blevet varmebehandlet som specificeret i bilag 1, ved samtidig logning mindst hvert femte minut af træets temperatur og, ved konventionel opvarmning i varmerum, af varmerummets lufttemperatur.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade at kravet til logningens hyppighed, jf. stk. 1, nr. 3, fraviges.

Virksomheder, der fremstiller, reparerer eller genfremstiller træemballage, eller viderebearbejder behandlet træ med henblik på videresalg til produktion af træemballage

§ 10. En virksomhed, der fremstiller, reparerer eller genfremstiller træemballage eller viderebearbejder behandlet træ med henblik på videresalg til produktion af træemballage kan certificeres, hvis virksomheden

1) har etableret og følger et særskilt beskrevet kvalitetsstyringssystem, der indeholder de procedurer, der fremgår af bilag 3 B, og

2) kan dokumentere, at der kun anvendes træ, som er afbarket og varmebehandlet som angivet i bilag 1, eller afbarket og behandlet med metylbromid efter retningslinjerne i Annex I i den gældende ISPM-15.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, nr. 2, skal som minimum opfylde kravene i bilag 5.

Mærkning af træemballage

§ 11. Mærket skal udformes efter retningslinjerne i bilag 2, nr. 1.

Stk. 2. Mærket skal påføres træemballagen efter retningslinjerne i bilag 2, nr. 2.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade at kravene til mærkningens mindstemål, jf. bilag 2, nr. 3, fraviges.

Kontrol

§ 12. NaturErhvervstyrelsen kontrollerer, at reglerne i bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. Certificerede virksomheder skal opbevare dokumentation i 3 år og skal efter anmodning give styrelsen de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af kontrollen med overholdelse af denne bekendtgørelse. Certificerede virksomheder skal yde den fornødne bistand ved gennemførelse af kontrollen.

Tilbagekaldelse af certificering

§ 13. NaturErhvervstyrelsen kan tilbagekalde certificeringen, hvis det konstateres, at

1) virksomheden foretager mærkning i strid med § 11,

2) virksomheden ikke overholder betingelserne for certificering,

3) virksomheden ikke opfylder forpligtelserne efter § 5, stk. 3, eller § 12, stk. 2, eller

4) virksomheden trods påkrav herom har undladt at betale skyldige kontrolgebyrer.

Stk. 2. Hvis certificeringen tilbagekaldes, kan NaturErhvervstyrelsen kræve allerede påførte mærkninger fjernet fra pakningsenheder eller enheder af træemballage i virksomhedens besiddelse.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1212 af 11. december 2009 om certificering af virksomheder der fremstiller træemballage m.v.

Stk. 3. Certificerede virksomheder kan indtil 31. december 2014 følge minimumskravet til dokumentation for pakningsenheder af behandlet træ der fremgår af bilag 5 i bekendtgørelse nr. 1212 af 11. december 2009 om certificering af virksomheder der fremstiller træemballage mv.

NaturErhvervstyrelsen, den 20. september 2013

Jette Petersen

/ Ebbe Nordbo


Bilag 1

Afbarkning og behandling af træ eller træemballage (§ 9 og § 10)

 
Det anvendte træ skal være afbarket.
Tydeligt afgrænsede barkrester som hver især
 
- er smallere end 3 cm (uanset længden), eller
 
- er mindre end 50 cm2
kan tolereres.
 
Det anvendte træ skal være varmebehandlet ved:
1.
konventionel opvarmning i varmerum i mindst 30 fortløbende minutter ved mindst 56o C i hele træets omfang og tværsnit inklusiv dets kerne, eller
2.
dielektrisk opvarmning kontinuert i mindst 1 minut ved mindst 60 oC i hele træets omfang og tværsnit inklusiv dets overflade. Denne minimustemperatur skal være opnået i hele træstykket indenfor 30 minutter fra behandlingens start. Behandlingen ved dielektrisk opvarmning må kun anvendes på træstykker hvis mindste dimension er mindre end 20 cm.


Bilag 2

Mærkning af træemballage

1. Udformning af mærke til anvendelse på træemballage behandlet efter bilag 1 eller behandlet med metylbromid efter retningslinjerne i Annex I i ISPM-15
 
Billede til bilag 2_NY Size: (655 X 186)
a)
Mærket består af en rektangulær ramme, inddelt ved en lodret streg i en venstre og højre side.
Mærket indeholder i venstre side det beskyttede logo (IPPC-symbol) og i højre side landekoden, virksomhedens certificeringsnummer og behandlingskoden.
b)
Logoet anføres lodret (med forkortelsen IPPC vendt mod højre) eller vandret (med forkortelsen IPPC vendt opad).
c)
Landekoden er ’DK’- (bindestreg). Landekoden efterfølges umiddelbart af virksomhedens certificeringsnummer tildelt af NaturErhvervstyrelsen.
d)
Behandlingskoden angives som:
 
-
’HT’, hvis træet er varmebehandlet ved konventionel opvarming i varmerum,
 
-
’DH’, hvis træet er varmebehandlet ved dielektrisk opvarming eller
 
-
’MB’, hvis træet er behandlet med metylbromid.
 
Behandlingskoden angives under landekoden og certificeringsnummeret eller efter landekoden og certificeringsnummeret, adskilt fra disse med en bindestreg.
   
Herudover må mærket ikke indeholde yderligere linjer, tegn eller symboler.
Mærket er den danske udformning af mærket angivet i Annex II i ISPM-15.
   

2. Påføring af mærket på træemballage
   
a)
Mærkningen skal være læselig, uudviskelig og må ikke kunne genbruges
b)
Mærkningen påføres:
- synligt på hver enhed af afstivningsmateriale
- på mindst to synlige flader af hver enhed af øvrig træemballage
c)
Der må ikke anvendes røde eller orange farver i mærkningen.
   
   

3. Mærkningens dimensioner
   
a)
Mærkets samlede dimensioner skal være mindst 50 mm x 50 mm. Bogstaver og tal skal være mindst 12 mm høje, dog kun mindst 6 mm høje for emballage med en kapacitet på under 30 liter eller 30 kg. Logoet skal være mindst 50 mm x 15 mm.
b)
På træflader af en størrelse, hvor et mærke i dimensionerne 50 mm x 50 mm ikke kan påføres tilstrækkeligt læseligt, kan mærkets samlede dimension reduceres til 30 mm x 30 mm.
   
   
   


Bilag 3

Procedurer der skal være nedskrevet i virksomhedens kvalitetsstyring

   
A.
Virksomheder som varmebehandler træ eller træemballage
   
Virksomheden skal angive varmerummets maksimale kapacitet og virksomhedens samlede maksimale kapacitet (pr. døgn, måned og år) for varmebehandlingen af træ.
 
Ved konventionel opvarmning i varmerum skal træets kernetemperatur måles med mindst to termometre pr. behandlet træladning. Termometrene skal så vidt muligt placeres mindst 30 cm fra træstykkets ende. Termometrene skal forsegles for at forhindre fejlmåling af træets kernetemperatur ved konvektion eller varmeledning. Varmerummets lufttemperatur skal måles med mindst et termometer.
 
Ved dielektrisk opvarmning skal træets temperatur måles med mindst to sensorer pr. behandlet træladning. Sensorerne skal måle træets temperatur nær træets overflade.
 
Ved dielektrisk opvarmning af træ hvis dimensioner alle er større end 3 cm skal anvendes bølgeledere eller stråling fra flere retninger.
 
Virksomhedens termometre og temperatur-sensorer til måling af træets temperatur og varmerummets lufttemperatur skal kalibreres mindst en gang årligt. Virksomhedens referencetermometer skal mindst en gang årligt kalibreres af en virksomhed som er akkrediteret dertil af DANAK.
 
   
Virksomheden skal endvidere have beskrevet procedurer for samtlige nedenstående punkter:
1.
Hvordan det sikres, at kun afbarket træ, som overholder tolerancerne for barkrester som angivet i bilag 1, anvendes som råvare for træemballage.
2.
Hvordan det sikres og dokumenteres, at hvert behandlet træparti opnår den i bilag 1 påkrævede temperatur i ethvert træstykkes hele tværsnit og omfang i det påkrævede tidsrum, herunder hvordan træet stables og hvor termometrene placeres.
3.
Hvordan det sikres, at der føres logbog over hændelser, hvor træpartier trods opvarmning ikke har undergået forskriftsmæssig varmebehandling.
4.
Hvordan ubehandlet og varmebehandlet træ på en sikker og utvetydig måde holdes klart
adskilt overalt i virksomheden, under transport og på lagerhoteller.
5.
Hvordan varmebehandlet træ pakkes, mærkes og identificeres i udgående handelsdokumenter som beskrevet i bilag 5, afsnit I.
6.
Hvordan virksomheden mindst en gang i kvartalet kontrollerer og i skemaform dokumenterer, at de beskrevne procedurer overholdes.
7.
Hvorledes medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med virksomhedens produktion under certificeringsordningen, instrueres tilstrækkeligt grundigt og hyppigt, og instruktionen dokumenteres i skemaform.
   
   
   
   
   
   
   

B.
Virksomheder som fremstiller, reparerer eller genfremstiller emballage af behandlet træ, eller viderebearbejder behandlet træ med henblik på videresalg til produktion af træemballage.
   
Virksomheden skal have beskrevet procedurer for samtlige nedenstående punkter:
   
1.
Hvordan det sikres, at alle modtagne pakningsenheder af træ følges af dokumentation som angivet i bilag 5.
2.
Hvordan ubehandlet og varmebehandlet træ på en sikker og utvetydig måde holdes klart adskilt overalt i virksomheden, under transport og på lagerhoteller.
3.
Hvordan det sikres, at der udelukkende anvendes forskriftsmæssigt behandlet træ til fremstilling, reparation eller genfremstilling af træemballageenheder, som mærkes efter nærværende ordning.
4.
Hvorledes den producerede træemballage mærkes som angivet i bilag 2, henholdsvis hvordan varmebehandlet træ pakkes, mærkes og identificeres i udgående handelsdokumenter som beskrevet i bilag 5, afsnit I.
5.
Hvilke og hvor mange mærkningsværktøjer virksomheden anvender og hvordan disse opbevares.
6.
Hvordan virksomheden mindst en gang i kvartalet kontrollerer og i skemaform dokumenterer, at de beskrevne processer overholdes.
7.
Hvorledes medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med virksomhedens produktion under certificeringsordningen, instrueres tilstrækkeligt grundigt og hyppigt, og instruktionen dokumenteres i skemaform.
   


Bilag 4

Reparation og genfremstilling af træemballage

 
Reparation
Til reparation af træemballage, der er mærket i overensstemmelse med ISPM-15 bilag 2 og efterfølgende skal bevare mærket, må der udelukkende anvendes træ behandlet som angivet i bilag 1. Træ der er behandlet i udlandet efter retningslinjerne i Annex I i ISPM-15, herunder træ behandlet med metylbromid, kan ligeledes anvendes. Hvert stykke træ anvendt til reparationen skal mærkes som angivet i bilag 2.
 
Genfremstilling
Alle mærker med et logo som angivet i ISPM-15 Annex II skal fjernes permanent. Hele den genfremstillede træemballage-enhed skal gennemgå en varmebehandling som angivet i bilag 1, hvorefter den kan mærkes som angivet i bilag 2.
 


Bilag 5

Minimumskrav til dokumentation for pakningsenheder af behandlet træ (§ 10, stk. 2)

     
Dokumentationen skal enten opfylde kravene beskrevet under I eller II:
     
I.
   
     
1)
Det skal fremgå af mindst et af de medfølgende handelsdokumenter, at det leverede parti har undergået en af behandlingerne specificeret i ISPM-15, bilag 1,
2)
hver pakningsenhed skal være mærket med
 
a)
en læselig, uudviskelig mærkning, som indeholder landekode (ISO, to bogstaver), leverandørens certificerings-nummer, som tildelt af landets plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med ISPM-15, samt behandlingskode (HT, DH eller MB), og
 
b)
et læseligt, uudviskeligt og entydigt nummer, som refererer til samme nummer i det medfølgende handelsdokument.
     
II.
   
     
Træet skal være ledsaget af et plantesundhedscertifikat eller et officielt dokument fra andre EU medlemsstater udstedt af landets plantesundhedsmyndighed, som specificerer hvilke dele af partiet der har været underkastet en behandling som foreskrevet i ISPM-15, Annex I.