Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Forordning ang. Indførelse af en ny Skyldsætning af Jordeiendomme m. v.

Fr. for Danmark, ang. Indførelse af en ny Skyldsætning af Jordeiendomme m. v. Rentekam. S. 241 [C. T. 785. 821 jvfr. Vib. St. T. I. 336 II. 1935. Roesk. St. T. II. 2086].

Gr. Efterat have taget de i sin Tid fra begge Forsamlinger af de danske Provindsialstænder indkomne Andragender om Indførelsen af den i Fr. 1 Oct. 1802 og 15 Apr. 1818 ommeldte ny Matrikul for Jorder i Danmark under nøieste Overveielse, har Kongen anseet det rigtigst, at denne Matrikul træder i Kraft, og da der saaledes bliver Spørgsmaal om de nærmere Bestemmelser, under hvilke den kan være at indføre, har Kongen, efter derom afgiven yderligere Betænkning fra bemeldte Provindsialstænder, fundet for godt, i henhold til Forskrifterne i Fr. 1 Oct. 1802 § 44 og i Forbindelse med Pl. af Dags Datum, hvorved en foreløbig Bekiendtgiørelse af de oftnævnte Matrikuls Resultater, m.v., er befalet, forordnet som følger:


1) Den ifølge Fr. 1 Oct. 1802, § 44, udarbeidede Matrikul træder i Kraft den 1. Jan. 1844.


2) - 21) <Udeladt>

København, den 24. juni 1840

Christian R.

Redaktionel note
  • Den førkonstitutionelle, kongelige forordning satte matriklen i kraft d. 1. januar 1844. Matriklen har været gældende siden og dannet grundlag for registreringen af ejendomme, jf. lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 494 af 12. juni 2003.
    Ved en fejl var Plakat ang. den ny Matrikul for Dmk. 1 § optaget i Retsinformation (PLA nr. 10010 af 24. juni 1840) som hjemmel for matriklens ikrafttræden. Fejlen er berigtiget d. 28. august 2013.