Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester

§ 1

I bekendtgørelse nr. 198 af 9. marts 2011 om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 44 b, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, efter indhentet udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fastsættes:«

2. I § 5, stk. 1, 2. pkt., udgår: », som forinden afgivelse til Radio- og tv-nævnet skal forelægges Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til udtalelse«.

3. I § 7, stk. 1, ændres »20« til: »18«.

4. I § 7, stk. 2, 1. pkt., ændres »12« til: »10«.

5. § 7, stk. 2, 2.-4. pkt., ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2013.

Kulturministeriet, den 26. august 2013

Marianne Jelved

/ Lars M. Banke