Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om notarialforretninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2007 om notarialforretninger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 839 af 6. juli 2011, foretages følgende ændring:

1. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Notaren kan tillade, at selskaber og andre juridiske personer (selskabet m.v.) omfattes af en ordning, hvorefter notarforretninger vedrørende selskabet m.v. kan foretages på grundlag af en underskriftsprøve fra de tegningsberettigede eller på anden måde af selskabet m.v. bemyndigede personer (navneunderskriftsprøve).

Stk. 2. Anmodning om at blive omfattet af en ordning som nævnt i stk. 1 skal indgives til notaren og skal indeholde oplysninger om det nærmere behov for at få foretaget notarialforretninger på baggrund af en navneunderskriftsprøve, herunder omfanget af forventede notarialforretninger pr. år. Anmodningen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvilke personer der ønskes omfattet af ordningen.

Stk. 3. De tegningsberettigede eller på anden måde bemyndigede personer for de selskaber m.v., der omfattes af en ordning som nævnt i stk. 1, skal underskrive en navneunderskriftsprøve mod godtgørelse af identitet over for notaren, jf. § 7, stk. 1, og skal bemyndige notaren til at attestere dokumenter underskrevet af de pågældende.

Stk. 4. En navneunderskriftsprøve er gyldig i to år, medmindre notaren har fastsat en kortere gyldighedsperiode.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2013 og har virkning for notarialforretninger, der afholdes den 1. oktober 2013 eller senere.

Justitsministeriet, den 23. september 2013

Morten Bødskov

/ Nanna Fischer