Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
32007R0715
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.1)

I medfør af § 12, stk. 1, nr. 13, og § 16 stk. 2, i lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 12, stk. 3:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse regulerer CO2-udledningen og luftforureningen fra biler, der anvendes til taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport eller til kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved biler, biler, der anvendes til taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport eller til kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik. De inddeles i:

1) Almindelig bil: Bil indrettet til højst 5 voksne personer, føreren medregnet.

2) Storvogn I: Bil indrettet til 6 eller 7 voksne personer, føreren medregnet.

3) Storvogn II: Bil indrettet til 8 eller 9 voksne personer, føreren medregnet.

§ 3. I denne bekendtgørelse anvendes definitionerne i bekendtgørelse om energimærkning af nye person- og varebiler til måling og angivelse af brændstofforbrug samt opdeling i energiklasser.

§ 4. I denne bekendtgørelse anvendes definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), bilag 1, skema 1 og 2.

Energi- og miljøkrav

§ 5. For biler gælder følgende krav til energiklasser, jf. dog § 7:

1) Almindelig bil skal være i energiklasse B eller bedre (mindst 15,4 km/l for benzinbiler og 17,3 km/l for dieselbiler), dog skal limousiner i kategorien almindelig bil være i energiklasse D eller bedre (mindst 12,5 km/l for benzinbiler og 14,1 km/l for dieselbiler).

2) Storvogn I skal være i energiklasse B eller bedre (mindst 15,4 km/l for benzinbiler og 17,3 km/l for dieselbiler), dog skal limousiner i kategorien storvogn I være i energiklasse E eller bedre (mindst 11,8 km/l for benzinbiler og 13,2 km/l for dieselbiler).

3) Storvogn II skal være i energiklasse E eller bedre (mindst 11,8 km/l for benzinbiler og 13,2 km/l for dieselbiler).

§ 6. Biler skal minimum opfylde kravene til Euro 5.

§ 7. Følgende biler er undtaget fra kravene i § 5 og § 6:

1) Limousiner, som har en akselafstand over 3500 mm, eller som er registreret første gang for mere end 35 år siden.

2) Biler udstyret med fastmonteret lift og indrettet til befordring af mindst 2 kørestole.

3) Biler indrettet til liggende sygetransport med bårerum og 1-2 sæder i patientkabinen.

§ 8. Dieseldrevne biler, som ikke er forsynet med partikelfilter, skal senest den 1. juli 2014 være synet og godkendt med et godkendt partikelfilter.

§ 9. På biler må der ikke foretages konstruktive ændringer, der forringer bilens energi- eller miljøegenskaber.

Regulering

§ 10. Trafikstyrelsen udarbejder årligt et udkast til en vurdering af, om der er mulighed for en justering af energi- og miljøkravene i forhold til den teknologiske udvikling og udbuddet på markedet. Udkastet sendes i høring hos relevante organisationer og myndigheder inden udgangen af april måned. Vurderingen offentliggøres på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Straf

§ 11. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 5, 6, 8 og 9.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1176 af 12. december 2011 om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Overgangsbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen gælder for biler, som registreres til anvendelsesformerne, jf. § 1, første gang på ikrafttrædelsesdatoen eller senere, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Biler, for hvilke, der er indgået bindende leveringsaftale før offentliggørelsen af denne bekendtgørelse, kan dog registreres til og med den 30. november 2013, såfremt bilerne opfylder energi- og miljøkravene i bekendtgørelse nr. 1176 af 12. december 2011, og der foreligger en af Trafikstyrelsen udstedt dispensation, jf. stk. 3.

Stk. 3. Dispensationsansøgning indsendes til Trafikstyrelsen vedlagt dokumentation for, at der er indgået bindende leveringaftale før offentliggørelsen af denne bekendtgørelse om levering inden den 1. december 2013, samt at bilerne er bestilt med taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport eller kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik som anvendelsesformål.

Stk. 4. § 8 gælder uanset datoen for bilens registrering til taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport eller til kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik.

Stk. 5. § 9 gælder desuden for biler, der er registreret til taxikørsel, limousinekørsel eller sygetransport første gang her i landet den 15. september 2009 eller senere.

Stk. 6. § 9 gælder desuden for biler, der er registreret til kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik første gang her i landet den 1. marts 2012 eller senere.

Trafikstyrelsen, den 12. september 2013

Carsten Falk Hansen

/ Leif Lorenzen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.