Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 27. august 2013 i sag 12.2013

A

v/forhandlingssekretær Bo Christensen, 3F

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget direktør Niels-Jørgen Larsen, Niels-Jørgen Larsen ApS, og forhandlingssekretær Kenneth Novak, 3F.

Det er oplyst, at der mellem klageren, A, født den 11. september 1993, og indklagede, B, den 15. september 2011 blev indgået en uddannelsesaftale for perioden til den 4. juli 2014. Der foreligger ikke nogen kopi af uddannelsesaftalen men alene en bekræftelse af dens eksistens fra Hotel- og Restaurantskolen.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv.

A har ved sin organisation, 3 F Privat Service, Hotel og Restauration, ved klageskrift modtaget den 20. februar 2013 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede virksomhed tilpligtes at betale 25.670 kr.

Påstanden er opgjort som 271,48 kr. i satsstigning for juni 2012, kostpenge under skoleophold med 2.315 kr., 6.613,75 kr. i betaling for overarbejde og mistede fridage, 12.337,14 kr. i løn for juli 2012 samt 2.907,54 kr. i feriegodtgørelse og 1.225,63 kr. i særligt løntillæg.

Indklagede har ikke svaret på klageskriftet.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 19. august 2013, hvor indklagede trods lovligt indkaldt ikke gav møde.

Sagsfremstilling

A indleverede til virksomheden en afskrift af sin kalender, hvoraf fremgik, at hun havde udført arbejde på seks dage uden at modtage løn herfor.

Der blev den 25. juni 2012 afholdt møde mellem virksomheden og eleven med deltagelse af en repræsentant fra 3F, som den 28. juni 2012 til virksomheden fremsendte en ophævelsesblanket, hvoraf fremgår, at ophævelsen skete efter gensidig aftale med virkning fra den 31. juli 2012.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun begyndte i lære den 15. september 2011. Hun kontaktede på et tidspunkt sin arbejdsgiver for at få udbetalt overarbejdstimer. Hun havde noteret sine overtimer i sin kalender og afleverede en seddel herom til arbejdsgiveren. Han ringede til hende dagen efter og sagde, at han ville modregne løn for de dage, hvor køkkenchefen havde lukket køkkenet tidligere, således at hun ialt ville få udbetalt 1.300 kr. i overarbejdsbetaling. Hun protesterede herimod, hvorefter han blev meget grov, højrøstet og truende. Hun kontaktede herefter 3F og blev sygemeldt dagen efter på grund af den voldsomme oplevelse. I juni måned blev hun kontaktet af 3F med forslag om, at hun underskrev en ophævelse af uddannelsesaftalen med virkning fra ultimo juli måned, idet hun kunne få en praktikplads fra august måned. Hun afleverede selv ophævelsen på restauranten, men den blev aldrig sendt ind til skolen. Hun modtog ingen løn for juli måned.

Procedure

Klager har til støtte for sin påstand anført, at ophævelsen af uddannelsesaftalen efter aftale med indklagede skete med virkning fra 31. juli 2012, og at eleven derfor har krav på løn også for juli måned. Hun har derudover i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 55 krav på løn og tillæg som opgjort.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder efter det oplyste ikke grundlag for at anfægte elevens krav på løn mv., der er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst på grundlag af den opgørelse over præsteret overarbejde, som eleven afleverede under uddannelsen til arbejdsgiveren. Det findes på det foreliggende grundlag godtgjort, at ophævelsen af uddannelsesaftalen efter aftale med indklagede skete med virkning fra den 31. juli 2012.

Elevens påstand tages derfor til følge.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klager, A, betale 25.670 kr.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.