Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
Links til øvrige EU dokumenter
32003R1882
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlig fiskeriregulering i marine Natura 2000 områder til beskyttelse af rev1)

I medfør af § 10 d, stk. 1, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen fastlægger særlig regulering af erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand til beskyttelse af rev (stenrev og biogene rev) i marine Natura 2000 områder, jf. lovens § 3, nr. 7.

Stk. 2. Reguleringen vedrører beskyttelsen af rev i forbindelse med områder udpeget af Miljøministeriet, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

§ 2. Fiskeri med bundslæbende redskaber er ikke tilladt i følgende afgrænsede områder, der fremgår af bilag 1:

1) Område 1: Rev 1-3 på Mejl Flak i Kattegat.

2) Område 2: Stenrev sydøst for Langeland.

3) Område 3: Rev på Kirkegrund ud for Knudshoved Odde.

4) Område 4: Rev på Bøchers Grund syd for Møn.

§ 3. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2013.

NaturErhvervstyrelsen, den 28. august 2013

Jette Petersen

/ Elsbeth Teichert


Bilag 1

 
Område 1, jf. § 2, nr. 1
 

 

Mejl F lak

 
Rev 1 på Mejl Flak afgrænses af følgende positionr:
 

Punkt
Nordlig bredde
Østlig længde
Grader
Minutter
Grader
Minutter
1a
56
2.802
10
25.899
2a
56
3.024
10
26.489
3a
56
2.537
10
27.200
4a
56
1.975
10
27.577
5a
56
1.720
10
27.254
6a
56
1.992
10
26.476
7a
56
2.802
10
25.899

 
 
Rev 2 på Mejl Flak afgrænses af følgende positioner:
 

Punkt
Nordlig bredde
Østlig længde
Grader
Minutter
Grader
Minutter
1b
56
3.123
10
29.999
2b
56
2.928
10
30.811
3b
56
3.060
10
31.310
4b
56
2.690
10
32.107
5b
56
2.279
10
31.941
6b
56
2.304
10
30.884
7b
56
2.611
10
30.082
8b
56
2.930
10
29.788
9b
56
3.123
10
29.999

 
 
Rev 3 på Mejl Flak afgrænses af følgende positioner:
 

Punkt
Nordlig bredde
Østlig længde
Grader
Minutter
Grader
Minutter
1c
56
4.532
10
29.876
2c
56
4.401
10
30.268
3c
56
3.889
10
30.052
4c
56
3.588
10
29.715
5c
56
3.714
10
29.206
6c
56
4.357
10
29.382
7c
56
4.532
10
29.876

 
905146005205692899 Size: (437 X 618)
 
Område 2, jf. § 2, nr. 2
 
     
Stenrev sydøst for Langeland
   
     
Stenrev sydøst for Langeland afgrænses af følgende positioner:

Punkt
Nordlig bredde
Østlig længde
Grader
Minutter
Grader
Minutter
1
54
47.256
10
46.012
2
54
47.704
10
47.216
3
54
47.701
10
48.851
4
54
43.051
10
45.884
5
54
43.051
10
45.486
6
54
43.521
10
45.398
7
54
43.352
10
44.573
8
54
43.711
10
43.804
9
54
47.256
10
46.012

 
14696984401909072714 Size: (366 X 373)

     
 
Område 3, jf. § 2, nr. 3
 
     
Kirkegrund
   
     
Rev på Kirkegrund ud for Knudshoved Odde afgrænses af følgende positioner:
     

Punkt
Nordlig bredde
Østlig længde
Grader
Minutter
Grader
Minutter
1
55
6.810
11
19.997
2
55
7.416
11
22.988
3
55
7.423
11
24.524
4
55
7.339
11
25.381
5
55
7.527
11
25.993
6
55
7.524
11
26.556
7
55
7.444
11
27.512
8
55
7.233
11
29.331
9
55
6.911
11
29.303
10
55
6.807
11
28.119
11
55
6.684
11
27.984
12
55
6.705
11
26.964
13
55
6.823
11
26.800
14
55
6.846
11
24.445
15
55
6.605
11
23.170
16
55
6.083
11
23.585
17
55
5.791
11
22.826
18
55
5.831
11
21.643
19
55
6.049
11
20.781
20
55
6.436
11
20.024
21
55
6.810
11
19.997

 
5773901981440539063 Size: (397 X 363)
 
16565267312005041687 Size: (400 X 57)

     
 
Område 4, jf. § 2, nr. 4
 
     
Bøchers grund
   
     
Rev på Bøchers Grund syd for Møn afgrænses af følgende positioner:
     

Punkt
Nordlig bredde
Østlig længde
Grader
Minutter
Grader
Minutter
1
54
55.544
12
16.013
2
54
55.926
12
16.390
3
54
56.309
12
16.975
4
54
56.849
12
18.007
5
54
56.995
12
19.022
6
54
56.966
12
19.728
7
54
56.192
12
20.830
8
54
55.738
12
20.347
9
54
55.675
12
20.111
10
54
55.096
12
19.175
11
54
54.774
12
19.165
12
54
54.405
12
18.716
13
54
54.356
12
18.234
14
54
54.917
12
16.656
15
54
55.544
12
16.013

 
4979328721113666530 Size: (388 X 339)
 
10930367181964255697 Size: (462 X 66)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 92/43/EØF af 12. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-habitatdirektiv, EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning EF nr. 1882/2003 af 29. september 2003, EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1.