Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00480

Resumé

Ekstra Bladet har bragt flere artikler, blandt andet ”Champagnedreng skrider fra regninger”, om en 21-årig, der skulle have boet på hoteller uden at betale. Ekstra Bladet kalder ham boligløs og fortæller, at han blev tvunget ud af sin lejlighed, fordi han ikke har betalt husleje, og at hans selskab skylder cirka 30.000 kroner. Der er belæg for oplysningerne. Derfor får Ekstra Bladet ikke kritik.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Klagens rettidighed

Det følger af medieansvarslovens § 34, stk. 2, at klager over god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen fire uger efter offentliggørelsen. Massemediets afgørelse kan senest fire uger efter, at den er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet.

Klagefristen vedrørende artiklerne bragt den 14. maj 2013 udløb den 11. juni 2013. Da Pressenævnet først har modtaget klagen over Ekstra Bladet den 13. juni 2013, er klagen over artiklerne af 14. maj 2013 indgivet efter klagefristens udløb.

Indgår for sent påklagede artikler i en samlet reportage i en snæver indholds- og tidsmæssig sammenhæng med artikler, som er påklaget rettidigt (artiklerne bragt den 18. og 19. maj 2013), kan en sådan helhedsvurdering i nogle tilfælde omfatte samtlige påklagede artikler.

Pressenævnet finder, at artiklerne af 14. maj 2013 indgår i en så nær indholds- og tidsmæssig sammenhæng med artiklerne af 18. og 19. maj 2013, at der er grundlag for at behandle klagen over samtlige artikler.

Nævnet har den 18. juli 2013 modtaget yderligere et klagepunkt fra [Klager] vedrørende artiklen af 18. maj 2013.

Pressenævnet finder, at det nye klagepunkt, der er fremsat over for nævnet efter udløb af klagefristen, ikke er rettidigt, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 2.

Den øvrige del af klagen vedrørende artiklerne offentliggjort den 14., 18. og 19. maj 2013 realitetsbehandles.

Realitetsbehandling

Korrekt information

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte jf. punkt A.1.

Pressenævnet lægger på grundlag af oplysningerne i Københavns Byrets dom af 12. juni 2013 til grund, at [Klager] til retten oplyste, at han er uden fast bopæl.

Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af at omtale klager som ”boligløs”.

Pressenævnet lægger på det foreliggende grundlag, herunder [Klager]s egne udtalelser til Ekstra Bladet, til grund, at [Klager]s udlejer via fogedretten søgte klager udsat af sin lejlighed på grund af manglende huslejebetaling.

Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af omtalen af [Klager] som værende truet med fogeden og tvunget ud af sin lejlighed på grund af manglende betaling af husleje.

Pressenævnet lægger på det foreliggende grundlag til grund, at hotelbrancheorganisationen HORESTA i en skrivelse fra april 2013 advarede sine medlemmer mod at have [Klager] boende under henvisning til, at han angiveligt skal have undladt at betale for flere hotelophold i Københavnsområdet.

Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af formuleringerne ”… hotelbranchen nu internt advarer mod at have ham boende.” og ”Se også: Hoteller advarer: Champagnedreng skrider fra regninger”.

Pressenævnet må på det foreliggende grundlag lægge til grund, at [Klager]s personligt ejede selskab [Klager]s Solutions har indgået aftale med Købmandsstandens Inkasso Service A/S om en afdragsvis betaling af selskabets gæld på i alt 28.638,36 kroner til Zen Cph. ApS.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik af oplysningen om, at [Klager] angiveligt skylder Zen Cph. ApS omkring 30.000 kroner.

Udtalelsen ”- Det er bare ikke i orden. Jeg vil ikke have mit navn koblet sammen med ham og dermed kunne spolere mit ry for kvalitet, siger ejendomsmægleren, der ikke vil have sit navn i avisen af selv samme grund” fremstår som ejendomsmæglerens vurdering, og nævnet finder ikke grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladet for at have offentliggjort vurderingen.

Forelæggelse

Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende jf. punkt A.3. Et medie risikerer kritik, såfremt det kan lægges til grund, at væsentlige oplysninger er udeladt.

Pressenævnet finder, at de ovenfor nævnte faktuelle oplysninger kan være skadelige for [Klager], og de har derfor skullet efterprøves i særlig grad, herunder navnlig ved forelæggelse for klager. Der er givet modstridende forklaringer om, hvorvidt [Klager] i tilstrækkeligt omfang har haft mulighed for at kommentere de faktuelle oplysninger.

Nævnet har ikke mulighed for tage stilling hertil, men må efter de foreliggende oplysninger lægge til grund, at Ekstra Bladet i relevant omfang har forelagt de skadelige oplysninger for klager, og at hans kommentarer er medtaget i artiklerne. Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik af Ekstra Bladet for manglende forelæggelse.

Rubrikker og underrubrikker

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i artiklen, jf. punkt A.6.

Pressenævnet finder, at rubrikken ”Champagnedreng skrider fra regninger” (på ekstrabladet.dk med indledningen ”Hoteller advarer:” ) har dækning i artiklens oplysninger om, at HORESTA har udsendt en advarsel til sine medlemmer om at have [Klager] boende.

Nævnet finder videre, at mellemrubrikken ”Snød sig til ophold” har dækning i artiklens oplysninger om [Klager]s ophold på Hotel Fox.

Pressenævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladet.

[Klager] har ved advokat Brian Werner Larsen klaget til Pressenævnet over artikler bragt den 14. og 18. maj 2013 i Ekstra Bladet og den 14. og 19. maj 2013 på ekstrabladet.dk, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 13. juni 2013.

Den 18. juli 2013 har Pressenævnet endvidere modtaget [Klager]s klage over en underrubrik bragt i artiklen af 18. maj 2013, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

De påklagede artikler

Ekstra Bladet bragte den 14. maj 2013 på side 10 artiklen ”Champagnedreng skrider fra regninger” med underrubrikken ”HOTELLER ADVARER: Det kan blive dyrt at have den 21-årige bedragerisigtede [Klager] boende”. Det fremgik bl.a. af artiklen, at hotelbrancheorganisationen HORESTA i et internt brev til 171 sjællandske hoteller havde advaret mod at have klager boende, da han ”øjensynligt ikke har betalt for flere hotelophold i Københavnsområdet”. En direktør fra den virksomhed, der driver Hotel Fox oplyste, at [Klager] havde undladt at betale en regning på 3.000 kroner for to overnatninger.

”Selv om han ifølge sig selv er mangemillionær og lever det søde champagneliv, er den 21-årige bedragerisigtede og tidligere [Diskotek]-ejer [Klager] flere gange stukket af, når regningen efter dyre hotelophold i løbet af foråret skulle betales.

Hotelbrancheorganisationen Horesta har således 22. april sendt et internt brev ud til sine 171 medlemmer på Sjælland, hvor de advarer mod at have ham boende, 'da den pågældende øjensynligt ikke har betalt for flere hotelophold i Københavnsområdet', som de skriver i advarslen.

- Vi har orienteret vores medlemmer om, at de skal være opmærksomme på den mand, men ellers vil jeg ikke kommentere yderligere, siger Henrik Messmer, der er kommunikationschef i Horesta.

Snød sig til ophold

Brøchner Hotels bekræfter over for Ekstra Bladet, at [Klager] er stukket af fra en regning hos Hotel Fox, som hotelkæden ejer.

- Han bookede sig ind via et andet navn og fortalte vidt og bredt, at han kendte hoteldirektøren, som var på ferie. Derefter stak han af fra regningen på omkring 3000 kroner efter to overnatninger. Det er ikke noget stort beløb, men derfor skal han ikke slippe af sted med det, siger direktør Karim Nielsen fra Brøchner Hotels, som nu har tænkt sig at politianmelde ham.

I advarslen skriver Horesta yderligere, at 'det er oplyst, at den pågældende også - ud over firmanavnet Capitol Consult har forsøgt at indlogere sig under henvisning til firmanavnet Elmholt Invest.

Ingen ud over Hotel Fox har åbent ville kommentere historien, da de henviser til en hotelpolitik om ikke at ville udtale sig om deres gæster - uanset om de stikker af fra regningen eller ej. De har heller ikke politianmeldt episoderne.”

På samme side bragte avisen artiklen ”[KLAGER]: Det har ikke noget med mig at gøre”. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”[Klager] skriver i en mail, at han ingenting har med regningerne at gøre.

'Jeg kan bekræfte, at jeg har fået hotelophold betalt af firmaet Capital Consult Group ApS. Jeg har dog ikke indsigt i deres økonomiske forhold og skal ikke kunne sige, om de har betalt deres regninger', skriver han.

Tom Clausen, salgschef i Capital Consult, bekræfter samarbejdet og den manglende betaling for nogle regninger, men fortæller også, at der har været nogle uoverensstemmelser.

- Selvfølgelig skal vi betale for hans overnatning, men ikke for hans brug af minibar.

- Den mail fra Horesta drejer sig mere om noget fra [Klager]s private engagement i forhold til noget minibar, siger han og garanterer, at alle regninger vil blive betalt.”

På siden bragte avisen faktaboksen ”DET ER HAN KENDT FOR”, hvoraf følgende fremgik:

Har i Børsen og 'Go' Morgen Danmark' fortalt vidt og bredt om sin tidlige iværksættersucces med firmaerne [Virksomhed A] og [Virksomhed B], men ingen af dem har nogen sinde eksisteret i Danmark.

Bedragerisigtet for en halv million kroner af eventfirmaet ICS, efter at han gik konkurs med [Diskotek].

Betalte ikke løn til flere af sine ansatte på [Diskotek], så de blev snydt for omkring 350.000 kr., da natklubben gik konkurs.

Hældte dyr champagne i et indsamlingshul til de fattige og lagde billedet ud på Facebook.

Skal være med i et kommende TV3-program, hvor han kræsent kigger på liebhaverboliger.

Er for nylig flyttet ind i skandalefirmaet og det konkursramte Scandia Housings kontorer på Indiakaj.”

ekstrabladet.dk bragte samme dag artiklen ”Hoteller advarer: Champagnedreng skrider fra regninger” med underrubrikken ”I hotelbranchen er der advarsler mod at have den 21-årige bedragerisigtede [Klager] boende, efter han angiveligt er stukket af fra regningen flere steder”. Artiklen var en sammenskrivning af de to artikler bragt i den trykte udgave af Ekstra Bladet.

Faktaboksen var indsat under artiklen under rubrikken ”Champagnedrengens udskejelser”

Ekstra Bladet bragte den 18. maj 2013 på side 11 artiklen ”Bedragerisigtet på liebhaver-jagt på tv” med underrubrikken ”TV3 LIGEGLAD: [Klager] har ikke råd til de boliger, han kigger på”.

Til efteråret kan man på TV3 opleve den selvbestaltede erhvervsmand og bedragerisigtede [Klager] som 'kræsen køber', når han kigger på liebhaver-boliger til tocifrede millionbeløb, mens han praler af sin påståede formue.

Den 21-årige, der er kendt som 'Champagnedrengen', blev boligløs 1. april. Han blev tvunget ud af sin Østerbro-lejlighed, efter at ejeren havde truet med fogeden på grund af manglende betaling af husleje.

Efterfølgende har [Klager], der nu har sin etværelses-andels-lejlighed i Københavns Nordvestkvarter tilbage, levet på dyre hoteller rundt om i Storkøbenhavn. Her blev alle regninger dog ikke betalt, hvilket har medført, at hotelbranchen nu internt advarer mod at have ham boende. Samtidig skylder han angiveligt den kendte natklub Zen omkring 30.000 kroner.

Men det afholdt ikke produktionsselskabet Metronome fra at henvende sig til ham i forbindelse med boligprogrammet 'Den kræsne køber'.

TV3: Pengene ikke vigtige

Hos TV3 er man begejstret for [Klager]s 'ekstravagante og farverige personlighed' - så er det knap så vigtigt, om han har penge til at købe noget for.

[…]

Nej fra ejendomsmægler

Ikke alle deler dog begejstringen for hans medvirken.

I forbindelse med et af de første programmer valgte en ejendomsmægler helt at springe fra efter én optagelse.

- Det er bare ikke i orden. Jeg vil ikke have mit navn koblet sammen med ham og dermed kunne spolere mit ry for kvalitet, siger ejendomsmægleren, der ikke vil have sit navn i avisen af selv samme grund.”

På samme side bragte avisen artiklen ”[KLAGER]: Hvad er det, du ikke forstår?”, hvoraf følgende fremgik:

”KONFRONTATION

- Har du pengene til de liebhaver-boliger?

- Michael, du har en eller anden forudindtaget holdning til alt, hvad jeg gør, der er ingen grund til, at vi har den her samtale, det ved du også godt, svarer [Klager].

- Kan du fortælle mig, hvorfor du ikke betalte din husleje på Østerbro?

- Jeg har ikke et eneste udestående med udlejeren. Det var de sidste tre måneder, jeg ikke betalte, fordi jeg havde betalt depositum for det beløb.

- Hvorfor betalte du ikke din husleje?

- Fordi jeg var anklaget for bedrageri og havde fået lukket alle mine konti og fået taget alle mine kontanter. Det forklarer jeg også udlejer, og det kan han godt forstå.

- Når dine konti er spærrede, hvorfor ser du så på liebhaverboliger, når du ikke har pengene til det?

- Men det er jo ikke mig, der køber den ejendom, hvis det er. Det er et selskab.

- Hvilket selskab?

- Det rager ikke dig. Men vi kan tage et møde, hvor jeg kan vise selskabet.

- Det lyder godt. Hvor mange ansatte har du egentlig i alt?

- Hvad er det, du ikke forstår? Du forstår jo ingenting.”

På siden bragte avisen endvidere under rubrikken CHAMPAGNEDRENGEN” samme faktaboks, som bragt den 14. maj 2013.

ekstrabladet.dk bragte den 19. maj 2013 artiklen ”Bedragerisigtet Champagnedreng på ’liebhaverjagt’ med TV3” med underrubrikken ”TV3 er ligeglade med, om den 21-årige bedragerisigtede [Klager] har nogen penge, når han i et nyt program praler med sin formue og ser på liebhaverboliger”. Artiklen, der var en sammenskrivning af de to artikler bragt i den trykte udgave af Ekstra Bladet, indeholdt linket ”Se også: Hoteller advarer: Champagnedreng skrider fra regninger”, der henviste til artiklen af 14. maj 2013 med samme rubrik.

Af artiklen fremgik det, at:

”[Klager] nægter over for Ekstra Bladet at skylde nogen penge eller have nogen udeståender med folk.”

Yderligere oplysninger

Ekstra Bladet har fremlagt kopi af e-mail af 8. februar 2013 fra advokatkontoret DELACOUR DANIA til [Klager]s udlejer, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”Jeg har dags dato modtaget indkaldelse, med henblik på udsættelse af [Klager]. Fogedretten har indkaldt til møde på adressen [Adresse], tirsdag den 2. april 2013 mellem kl. 09:00 og 18:00.”

Ekstra Bladet har fremlagt kopi af e-mailkorrespondance mellem Zen Cph. ApS og Købmandsstandens Inkasso Service A/S. Af e-mail af 18. februar 2013 fremgår bl.a. følgende:

”Afdragsordning indgået

En betaling er naturligvis den bedste løsning på en inkassosag. Og vi er forhåbentlig på rette vej i jeres sag mod [Klager] Solutions v/[Klager].

Vi er i hvert fald glade for at kunne meddele jer, at vi har indgået aftale om en afdragsordning om betaling af det skyldige beløb.

[…]

Beløb pr. afdrag: 28.638,36 DKK”

Ekstra Bladet har fremlagt kopi af HORESTAs udaterede skrivelse til hoteller øst for Storebælt. Af skrivelsen fremgår bl.a. følgende:

”Yderligere oplysninger omkring hotelgæst, som man skal være opmærksom på

I mandags den 22. april 2013 udsendte HORESTA en mail, hvori vi henstillede, at man er særlig opmærksom på en hotelgæst ved navn [Klager], da den pågældende øjensynligt ikke har betalt for flere hotelophold i Københavnsområdet.

HORESTA er blevet oplyst, at den pågældende også hedder ”[mellemnavn]” til efternavn.

Dette efternavn bruges alene eller i kombination med [Klager]. Yderligere er det oplyst, at den pågældende også – udover firmanavnet Capitol Consult har forsøgt at indlogere sig under henvisning til firmanavnet ”Elmholt Invest”.

Det kan ikke afvises, at han benytter andre firmanavne end de her nævnte.”

Ekstra Bladet har fremlagt udskrift af Københavns Byrets dom af 12. juni 2013, Anklagemyndigheden mod [Klager]. Af udskriften fremgår bl.a. følgende:

”Personlige oplysninger.

[…]

Han [[Klager]] bor, hvor han kan. Han har en andelslejlighed som er lejet ud, så der kan han først flytte ind om ca. 1 år.”

Ekstra Bladet har fremlagt e-mail af 14. juni 2013 fra ejendomsmægler Helle Skovby, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”Jeg kan hermed bekræfte, at det er korrekt, at jeg ikke ville have, at optagelsen med mig og [Klager] blev bragt, da jeg fandt ud af omtalen af ham.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

Advokat Brian Werner Larsen har indledningsvist anført, at Ekstra Bladets oplysninger vedrører [Klager]s meget personlige forhold og dennes omdømme som forretningsmand og må vurderes som særdeles grove og af særlig personlig karakter, særligt henset til, at mediet af [Klager] blev meddelt, at han ikke havde noget udestående som anført i Ekstra Bladets artikler.

Artiklerne af 14. maj 2013

Advokat Brian Werner Larsen har anført, at rubrikken ”Champagnedreng skrider fra regninger” i Ekstra Bladet og den næsten identiske rubrik på ekstrabladet.dk og mellemrubrikken ”Snød sig til ophold” er ringeagtende og ukorrekte, særligt da [Klager] har meddelt mediet, at han ikke skylder nogen penge eller har noget udestående. Ekstra Bladet må dokumentere korrektheden af de offentliggjorte oplysninger.

Det er i den fremlagte skrivelse, som angives at være fra HORESTA, oplyst, at man skal ”være opmærksom på”. Det er ikke det samme som at ”advare”, hvilket er at langt grovere karakter.

Der er ikke fremlagt nogen konkret dokumentation for, at [Klager] skulle have et udestående med noget hotel.

Ekstra Bladets oplysning om, at [Klager] skulle være sigtet for bedrageri for 40.000 kroner på grund af en regning fra Adina Apartment Hotel er aldeles udokumenteret, og at klager er sigtet for bedrageri for 500.000 kroner er irrelevant for avisens artikel.

Artiklerne af 18. og 19. maj 2013

Advokat Brian Werner Larsen har anført, at overskridelsen af klagefristen for så vidt angår underrubrikken ”TV3 LIGEGLAD: [Klager] har ikke råd til de boliger, han kigger på” skal ikke tillægges virkning, da der gentagne gange og inden for klagefrist er varslet klage over den trykte udgave, idet den trykte udgave af artiklen efter [Klager] opfattelse havde et andet indhold end internetudgaven.

Underrubrikken er en særdeles krænkende og subjektiv udtalelse fra Ekstra Bladet. Den er fremsat mod bedre vidende, idet det af artiklen fremgår, at [Klager] hverken af- eller bekræfter, om han personligt har råd til de pågældende boliger. Det fremgår endvidere af [Klager]s svar på journalistens spørgsmål, at der er penge til at købe ejendomme for.

Formuleringen ”Den 21-årige, der er kendt som ’Champagnedrengen’ blev boligløs den 1. april. Han blev tvunget ud af sin Østerbro-lejlighed, efter at ejeren havde truet med fogeden på grund af manglende betaling af husleje” i den trykte udgave af Ekstra Bladet og den næsten identiske formulering på ekstrabladet.dk er ringeagtende og ukorrekte, da [Klager] ikke er tvunget ud af sin lejlighed eller truet med fogeden. Ekstra Bladet må dokumentere korrektheden af de offentliggjorte oplysninger. Den fremlagte e-mail af 8. februar 2013 dokumenterer ikke formuleringernes rigtighed. [Klager] er ikke blevet foreholdt oplysningen om, at han skulle være blevet ”boligløs”.

Formuleringen ”… hotelbranchen nu internt advarer mod at have ham boende.” er ringeagtende og ukorrekt, og Ekstra Bladet har ikke indhentet [Klager]s kommentarer.

Formuleringen ”Se også: Hoteller advarer: Champagnedreng skrider fra regninger” bragt på ekstrabladet.dk den 19. maj 2013, som henviser til artiklen bragt på ekstrabladet.dk den 14. maj 2013 og formuleringen ”Samtidig skylder han angiveligt den kendte natklub Zen omkring 30.000 kr.” er ringeagtende og ukorrekte, særligt da [Klager] har meddelt mediet, at han ikke skylder nogen penge eller har noget udestående. Ekstra Bladet må dokumentere korrektheden af de offentliggjorte oplysninger. Mediet har ikke indhentet [Klager]s kommentar om et konkret gældsforhold til Zen.

Udtalelsen ”- Det er bare ikke i orden. Jeg vil ikke have mit navn koblet sammen med ham og dermed kunne spolere mit ry for kvalitet, siger ejendomsmægleren, der ikke vil have sit navn i avisen af selv samme grund” er ringeagtende og ukorrekt, og Ekstra Bladet har ikke indhentet [Klager]s kommentarer. Udtalelsen stemmer ikke overens med indholdet af den af Ekstra Bladet fremlagte e-mail fra den pågældende ejendomsmægler.

2.2 Ekstra Bladets synspunkter

Ekstra Bladet har indledningsvist anført, at avisen har researchet sagen meget omhyggeligt, og samtlige udsagn er dokumenteret gennem interviews med kilder og indhentelse af skriftlig dokumentation i hvert enkelt tilfælde.

Avisen har foreholdt samtlige kritikpunkter for [Klager] og hans forklaringer er gengivet i Ekstra Bladet i det omfang, han har udtalt sig til avisen.

Artiklerne af 14. maj 2013

Ekstra Bladet har vedrørende rubrikken ”Champagnedreng skrider fra regninger” i Ekstra Bladet og den næsten identiske rubrik på ekstrabladet.dk og mellemrubrikken ”Snød sig til ophold” anført, at det er en kendsgerning, at flere hoteller uafhængigt af hinanden har berettet om, at klager er løbet fra hotelregninger, og at HORESTA har advaret 171 af sine medlemmer mod [Klager].

[Klager] er sigtet for bedrageri for 40.000 kroner, idet han ikke betalte en regning til Adina Apartment Hotel.

Firmaet Brøchner Hotels har i artiklen udførligt redegjort for, hvorledes [Klager] indlogerede sig på Hotel Fox med en urigtig påstand om at kende hotellets direktør og siden forsøgte at løbe for regningen.

[Klager] er i forvejen sigtet for bedrageri for mere end en halv million kroner, og klager, der gæstede flere dyre hoteller i lange perioder, har selv oplyst, at han end ikke havde midler til at betale husleje, da hans konti var blevet beslaglagt.

Klagers synspunkter og afvisningen af at være løbet fra hotelregninger er udførligt gengivet.

Artiklerne af 18. og 19. maj 2013

Ekstra Bladet har vedrørende underrubrikken ”TV3 LIGEGLAD: [Klager] har ikke råd til de boliger, han kigger på” anført, at udsagnet blev bragt den 18. maj 2013. [Klager] har først klaget over udsagnet den 18. juli 2013, hvorfor klagen over dette forhold er for sen og skal afvises.

Under alle omstændigheder har [Klager] haft lejlighed til at kommentere på oplysningen om, at han ikke har råd til de boliger, han kigger på, og hans svar er gengivet i avisen.

Der er i [Klager]s svar og i sagens øvrige faktum fuld dækning for den påklagede underrubrik.

Vedrørende formuleringen ”Den 21-årige, der er kendt som ’Champagnedrengen’ blev boligløs den 1. april. Han blev tvunget ud af sin Østerbro-lejlighed, efter at ejeren havde truet med fogeden på grund af manglende betaling af husleje” i den trykte udgave af Ekstra Bladet og den næsten identiske formulering på ekstrabladet.dk har Ekstra Bladet anført, at [Klager]s udlejer havde indledt sag ved fogedretten for at få klager smidt ud af sin lejlighed på grund af manglende huslejebetaling

[Klager]s udlejer har over for Ekstra Bladets journalist bekræftet, at klager blev smidt ud af sin lejlighed, idet lejemålet var ophævet på grund af manglende betaling af husleje.

Oplysningerne blev forelagt [Klager] og hans synspunkter blev udførligt gengivet i avisen. Det fremgik endvidere af artiklen, at klager fortsat havde en andelslejlighed i Københavns Nordvest-kvarter.

Ifølge [Klager]s oplysninger til Ekstra Bladet stod andelslejligheden ubenyttet hen, og han har ifølge sine egne oplysninger ikke selv boet i lejligheden.

Som det fremgår af Københavns Byrets dom af 12. juni 2013, har [Klager] til retten oplyst, at ”Han bor, hvor han kan. Han har en andelslejlighed, som er lejet ud, så der kan han først flytte ind om ca. 1 år”. Udtrykket ”boligløs” er fuldstændig korrekt.

Formuleringen ”… hotelbranchen nu internt advarer mod at have ham boende.” refererer til indholdet af artiklerne af 14. maj 2013. Formuleringen er et faktum jævnfør HORESTAs advarsel til sine medlemmer.

Vedrørende denne formulering og linket med formuleringen ”Se også: Hoteller advarer: Champagnedreng skrider fra regninger”, som henviser til artiklen bragt på ekstrabladet.dk den 14. maj 2013, har Ekstra Bladet anført, at avisen har gengivet [Klager]s bemærkninger i artiklerne af 14. maj 2013, ligesom det fremgår af artiklen af 19. maj 2013 fremgår, at klager afviser at skylde penge eller have nogle udeståender

Vedrørende formuleringen ”Samtidig skylder han angiveligt den kendte natklub Zen omkring 30.000 kr.” har Ekstra Bladet anført, at det er en kendsgerning, at [Klager] er dømt til at skylde natklubben Zen Cph. ApS et beløb, som pr. 18. februar 2013 beløb sig til 28.638,36 kroner. Bestræbelserne på at inddrive beløbet var stadig i gang den 30. maj 2013. Det bemærkes, at Ekstra Bladet blot anfører, at klager ”angiveligt” skylder 30.000 kroner.

Ekstra Bladet har udtalelsen ”- Det er bare ikke i orden. Jeg vil ikke have mit navn koblet sammen med ham og dermed kunne spolere mit ry for kvalitet, siger ejendomsmægleren, der ikke vil have sit navn i avisen af selv samme grund” anført, at Ekstra Bladet korrekt har gengivet en ejendomsmæglers synspunkt og vurdering, der ikke skal efterprøves eller dokumenteres nærmere, idet vedkommende har udtalt sig således og har den anførte holdning. Det er ligeledes et faktum, at ejendomsmægleren med den anførte grund har trukket sig fra det i artiklen omtalte tv-program. Udtalelsen er en korrekt gengivelse af, hvad ejendomsmægleren sagde under et interview med avisens journalist.

Dette bekræftes af ejendomsmæglerens e-mail af 14. juni 2013 til Ekstra Bladets journalist.

Selvom det er irrelevant for sagen kan det oplyses, at Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra [Klager] vedrørende ejendomsmæglerens udsagn, men klager tilkendegav over for Ekstra Blades journalist, at han ikke ville tale med avisen.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Dorthe Carlsen, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Klagens rettidighed

Det følger af medieansvarslovens § 34, stk. 2, at klager over god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen fire uger efter offentliggørelsen. Massemediets afgørelse kan senest fire uger efter, at den er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet.

Klagefristen vedrørende artiklerne bragt den 14. maj 2013 udløb den 11. juni 2013. Da Pressenævnet først har modtaget klagen over Ekstra Bladet den 13. juni 2013, er klagen over artiklerne af 14. maj 2013 indgivet efter klagefristens udløb.Indgår for sent påklagede artikler i en samlet reportage i en snæver indholds- og tidsmæssig sammenhæng med artikler, som er påklaget rettidigt (artiklerne bragt den 18. og 19. maj 2013), kan en sådan helhedsvurdering i nogle tilfælde omfatte samtlige påklagede artikler.

Pressenævnet finder, at artiklerne af 14. maj 2013 indgår i en så nær indholds- og tidsmæssig sammenhæng med artiklerne af 18. og 19. maj 2013, at der er grundlag for at behandle klagen over samtlige artikler.

Nævnet har den 18. juli 2013 modtaget yderligere et klagepunkt fra [Klager] vedrørende artiklen af 18. maj 2013.

Pressenævnet finder, at det nye klagepunkt, der er fremsat over for nævnet efter udløb af klagefristen, ikke er rettidigt, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 2.

Den øvrige del af klagen vedrørende artiklerne offentliggjort den 14., 18. og 19. maj 2013 realitetsbehandles.

Realitetsbehandling

Korrekt information

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte jf. punkt A.1.

Pressenævnet lægger på grundlag af oplysningerne i Københavns Byrets dom af 12. juni 2013 til grund, at [Klager] til retten oplyste, at han er uden fast bopæl.

Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af at omtale klager som ”boligløs”.

Pressenævnet lægger på det foreliggende grundlag, herunder [Klager]s egne udtalelser til Ekstra Bladet, til grund, at [Klager]s udlejer via fogedretten søgte klager udsat af sin lejlighed på grund af manglende huslejebetaling.

Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af omtalen af [Klager] som værende truet med fogeden og tvunget ud af sin lejlighed på grund af manglende betaling af husleje.

Pressenævnet lægger på det foreliggende grundlag til grund, at hotelbrancheorganisationen HORESTA i en skrivelse fra april 2013 advarede sine medlemmer mod at have [Klager] boende under henvisning til, at han angiveligt skal have undladt at betale for flere hotelophold i Københavnsområdet.

Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af formuleringerne ”… hotelbranchen nu internt advarer mod at have ham boende.” og ”Se også: Hoteller advarer: Champagnedreng skrider fra regninger”.

Pressenævnet må på det foreliggende grundlag lægge til grund, at [Klager]s personligt ejede selskab [Klager]s Solutions har indgået aftale med Købmandsstandens Inkasso Service A/S om en afdragsvis betaling af selskabets gæld på i alt 28.638,36 kroner til Zen Cph. ApS.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik af oplysningen om, at [Klager] angiveligt skylder Zen Cph. ApS omkring 30.000 kroner.

Udtalelsen ”- Det er bare ikke i orden. Jeg vil ikke have mit navn koblet sammen med ham og dermed kunne spolere mit ry for kvalitet, siger ejendomsmægleren, der ikke vil have sit navn i avisen af selv samme grund” fremstår som ejendomsmæglerens vurdering, og nævnet finder ikke grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladet for at have offentliggjort vurderingen.

ForelæggelseOplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende jf. punkt A.3. Et medie risikerer kritik, såfremt det kan lægges til grund, at væsentlige oplysninger er udeladt.

Pressenævnet finder, at de ovenfor nævnte faktuelle oplysninger kan være skadelige for [Klager], og de har derfor skullet efterprøves i særlig grad, herunder navnlig ved forelæggelse for klager. Der er givet modstridende forklaringer om, hvorvidt [Klager] i tilstrækkeligt omfang har haft mulighed for at kommentere de faktuelle oplysninger.

Nævnet har ikke mulighed for tage stilling hertil, men må efter de foreliggende oplysninger lægge til grund, at Ekstra Bladet i relevant omfang har forelagt de skadelige oplysninger for klager, og at hans kommentarer er medtaget i artiklerne. Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik af Ekstra Bladet for manglende forelæggelse.

Rubrikker og underrubrikker

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i artiklen, jf. punkt A.6.

Pressenævnet finder, at rubrikken ”Champagnedreng skrider fra regninger” (på ekstrabladet.dk med indledningen ”Hoteller advarer:”) har dækning i artiklens oplysninger om, at HORESTA har udsendt en advarsel til sine medlemmer om at have [Klager] boende.

Nævnet finder videre, at mellemrubrikken ”Snød sig til ophold” har dækning i artiklens oplysninger om [Klager]s ophold på Hotel Fox.

Pressenævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladet.

Afgjort den 27. august 2013