Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 14. juni 2013 i sag 56.2012

A

v/afdelingssekretær Peter Lykke Nielsen, 3F

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget CEO Allan Agerholm, Crowne Plaza Hotel, og forhandlingssekretær Bo Christensen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 30. november 1991, og indklagede, B, blev den 1. og den 18. marts 2010 underskrevet en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kok/gastronom med uddannelsesperiode fra den 1. marts 2010 til den 13. oktober 2011.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn, feriepenge og tillæg for forskudt tid.

A har ved sin organisation, 3F Privat Service, Hotel og Restauration, ved klageskrift dateret den 5. november 2012 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede virksomhed, B, skal betale 45.961,85 kr. med renter fra forfaldstidspunktet.

Påstanden er opgjort som 18.165 kr. i løn for perioden fra den 1. februar til den 14. marts 2011, feriegodtgørelse for optjeningsåret 2010 med 16.348,58 kr., feriegodtgørelse for optjeningsåret 2011 med 4.087,12 kr. og 7.361,15 kr. i anslået manglede tillæg for forskudt arbejdstid i 2010 inklusiv feriegodtgørelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 10. juni 2013, hvor indklagede ikke gav møde trods lovligt indkaldt.

Sagsfremstilling

Det er under sagen oplyst, at uddannelsesforholdet ophørte den 14. marts 2011 som følge af manglende lønudbetaling. Kravet på forskudttidstillæg er anslået efter et skøn med udgangspunkt i gennemsnitlig 4 timers forskudttidstillæg pr. arbejdsdag i 2010, svarende til 22 arbejdsdage pr. måned i 10 måneder, i alt 220 arbejdsdag á 4 timer.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, er sålydende:

»Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk.2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.«

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hans arbejdstid typisk blev planlagt og meddelt ham med kort varsel. Der var aften á la carte servering onsdag til lørdag fra 17-22. I weekenden kunne der være selskaber, hvor køkkenet også stod for natmad. Der var som regel lukket søndag og mandag. Han var på skole i tiden op til sin svendeprøve, som blev aflagt torsdag den 10. marts 2011. Mandag den 14. marts 2011 var hans sidste arbejdsdag. Han havde ikke modtaget løn fra den 1. februar 2011. Han holdt på intet tidspunkt ferie med løn under sin ansættelse.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder efter det oplyste ikke grundlag for at anfægte elevens krav på løn mv., der er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst, hvorfor elevens påstand tages til følge.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A inden 14 dage betale 45.961,85 kr. med renter fra forfaldstidspunktet.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.